Nếu bạn nhìn thấy hộp thoại Xung đột tên trong Excel, đó là vì bạn đang tìm cách sao chép một hoặc nhiều trang tính vào một sổ làm việc có phạm vi được đặt tên tương tự.

Giả sử trang tính mà bạn đang tìm cách sao chép và sổ làm việc đích nơi bạn muốn sao chép trang tính vào cả hai trang tính có phạm vi được đặt tên được gọi là Lãi suất. Khi bạn tìm cách di chuyển hoặc sao chép trang tính, Excel sẽ phát hiện ra xung đột này và hiển thị thông báo sau đây:

Tên 'InterestRates' đã tồn tại. Bấm Có để dùng phiên bản tên đó hoặc bấm Không để đổi tên phiên bản 'InterestRates' mà bạn đang di chuyển hoặc sao chép.

Lưu ý: Hộp thoại Xung đột Tên sẽ xuất hiện cho mọi thể hiện của phạm vi tên xung đột. Nếu bạn đang dùng phiên bản đăng ký của Excel thì thông báo hộp thoại xung đột bao gồm tùy chọn thứ ba có nhãn Có cho Tất cả có nghĩa là bạn sẽ không nhìn thấy thông báo xuất hiện trong phạm vi tên xung đột bổ sung.

Giải pháp

Khi bạn nhìn thấy hộp thoại ở trên, bạn phải thực hiện một trong những điều sau đây:

 • Bấm Có để tiếp tục dùng tên phạm vi xung đột trong sổ làm việc đích.

  Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bấm Có?

  Excel sẽ sao chép phạm vi tên xung đột vào sổ làm việc đích. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có hai phạm vi được đặt tên tương tự trong sổ làm việc đích của mình.

  Cảnh báo: Nếu có các công thức tham chiếu đến các phạm vi có tên xung đột trong sổ làm việc của bạn, thì việc sao chép các phạm vi đó sẽ ảnh hưởng đến các công thức đó và gây ra lỗi trong sổ làm việc. Nếu bạn không quen với dữ liệu trong sổ làm việc đích, đừng bấm . Thay vào đó, hãy bấm Không để đổi tên phạm vi xung đột.

 • Bấm Có cho Tất cả để tiếp tục dùng tất cả các tên phạm vi xung đột có thể có trong sổ làm việc đích. Lưu ý rằng bạn chỉ thấy tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng phiên bản đăng ký của Excel.

  Điều gì xảy ra khi bạn bấm Có cho Tất cả?

  Excel sẽ sao chép tất cả các phạm vi tên xung đột vào sổ làm việc đích. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có hai hoặc nhiều phạm vi có tên tương tự nhau trong sổ làm việc đích của mình.

  Cảnh báo: Nếu có các công thức tham chiếu đến các phạm vi có tên xung đột trong sổ làm việc của bạn, thì việc sao chép các phạm vi đó sẽ ảnh hưởng đến các công thức đó và gây ra lỗi trong sổ làm việc. Nếu bạn không quen với dữ liệu trong sổ làm việc đích, đừng bấm Có cho Tất cả. Thay vào đó, hãy bấm Không để đổi tên từng phạm vi xung đột.

 • Bấm Không để đổi tên phạm vi tên xung đột. Điều này sẽ hiển thị hộp thoại sau đây.

  Đổi tên phạm vi xung đột
  1. Trong phần Tên mới, hãy nhập tên mới cho phạm vi. Tên mới sẽ không được chấp nhận nếu nó

   • bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới,

   • là một tham chiếu ô, chẳng hạn như A1, A123 hoặc XFD21,

   • có dấu cách hoặc ký tự (\, /, *, [, ], :, ?) hoặc

   • có cùng tên với một phạm vi khác trong sổ làm việc mà bạn đang sao chép vào.

  2. Bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xác định và dùng tên trong công thức

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×