Bạn có thể xác định và phát hiện một kiểu dữ liệu, nhưng hầu hết thời gian bạn không cần phải làm. Theo mặc định, tính năng phát hiện kiểu dữ liệu sẽ tự động xảy ra khi bạn kết nối với:    

 • Nguồn dữ liệu có cấu trúc    Ví dụ bao gồm tất cả cơ sở dữ liệu. Power query đọc sơ đồ bảng từ nguồn dữ liệu và tự động hiển thị dữ liệu bằng cách dùng kiểu dữ liệu chính xác cho từng cột.

 • Nguồn không có cấu trúc    Ví dụ bao gồm Excel, CSV và tệp văn bản. Power query tự động phát hiện kiểu dữ liệu bằng cách kiểm tra các giá trị trong bảng.

Theo mặc định, tính năng phát hiện kiểu dữ liệu tự động được bật trong Power query cho các nguồn không có cấu trúc, nhưng bạn có thể thay đổi thiết đặt tùy chọn. Trong một số trường hợp, bạn có thể không muốn các bước này sẽ tự động xảy ra vì hành động có thể làm mới lỗi của nguồn dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem xử lý lỗi nguồn dữ liệu.

Các kiểu dữ liệu được sử dụng trong Power query được liệt kê trong bảng sau đây.

Biểu tượng

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Biểu tượng loại dữ liệu bất kỳ

Mọi

Cho biết không có định nghĩa kiểu dữ liệu rõ ràng.

TBD

Nhị phân

Một giá trị nhị phân, chẳng hạn như Y/N hoặc 0/1.

TBD

Số thập phân cố định

Có một định dạng cố định gồm bốn chữ số vào bên phải và 19 chữ số sang bên trái. Còn được gọi là loại tiền tệ.

TBD

Ngày

Ngày tháng không có thời gian và có bằng không cho giá trị phân đoạn.

TBD

Ngày/Giờ

Giá trị ngày và thời gian được lưu trữ dưới dạng kiểu số thập phân.

TBD

Ngày/giờ/múi giờ

Một ngày/giờ của UTC với một giá trị bù trừ thời gian.

TBD

Löôïng

Khoảng thời gian chuyển thành số thập phân.

TBD

True/false

Giá trị boolean của True hoặc False.

TBD

Số thập phân

Số điểm nổi 64 bit (tám byte).

TBD

Tỉ

Một số thập phân cố định với một mặt nạ để định dạng là một tỷ lệ phần trăm.

TBD

Văn bản

Chuỗi, số hoặc ngày được biểu thị bằng định dạng văn bản.

TBD

Giờ

Thời gian không có ngày tháng không có chữ số nào ở bên trái vị trí thập phân.

TBD

Số nguyên

Giá trị số nguyên 64 bit (tám byte).

Kiểu dữ liệu của cột được hiển thị ở bên trái của đầu đề cột với biểu tượng tượng trưng cho kiểu dữ liệu.

Ví dụ về các biểu tượng kiểu dữ liệu ở bên trái tiêu đề cột

 1. Để mở một truy vấn, hãy xác định vị trí đã tải trước đó từ trình soạn thảo Power query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn truy vấn > chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tạo, tải hoặc sửa truy vấn trong Excel (Power query).

 2. Để phát hiện kiểu dữ liệu, hãy chọn một cột, rồi chọn chuyển đổi > phát hiện kiểu dữ liệu. Bạn có thể thực hiện điều này nếu kiểu dữ liệu hiện tại là bất kỳvà bạn muốn cột có kiểu dữ liệu cụ thể.

 3. Để xác định kiểu dữ liệu, hãy chọn trang chủ > loại dữ liệu, rồi chọn kiểu dữ liệu từ menu thả xuống.

Mẹo    Bạn cũng có thể chọn biểu tượng ở bên trái của đầu đề cột. Ngoài mỗi kiểu dữ liệu, bạn cũng có thể chọn sử dụng bản địa ở cuối danh sách để hiển thị hộp thoại thay đổi kiểu với bản địa , để cả hai chọn kiểu dữ liệu và áp dụng một địa điểm cụ thể cho nó. Miền địa phương này sẽ ghi đè lên thiết đặt bản địa của Power query. Để biết thêm thông tin, hãy xem đặt bản địa hoặc khu vực cho dữ liệu (Power query).

Theo mặc định cho các nguồn không có cấu trúc, Power query sẽ tự động kiểm tra và phát hiện các kiểu cột và đầu đề dựa trên các hàng 200 đầu tiên của bảng. Khi cài đặt này được bật, Power query sẽ tự động thêm hai bước vào truy vấn của bạn ngay sau bước nguồn đầu tiên:

 • Bước: tiêu đề được tăng cấp    Thúc đẩy hàng đầu tiên của bảng là tiêu đề cột. Bước này là tương đương với lệnh sử dụng hàng đầu tiên làm tiêu đề trong tab trang chủ . Ví dụ:

  = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

 • Bước: kiểu đã thay đổi    Chuyển đổi các giá trị từ kiểu dữ liệu bất kỳ đến kiểu dữ liệu dựa trên việc kiểm tra các giá trị từ mỗi cột. Bước này là tương đương với lệnh phát hiện kiểu dữ liệu trong tab chuyển đổi . Ví dụ:

  = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Quy trình

 1. Trong trình soạn thảo Power query, chọn tùy chọn tệp > và thiết đặt > tùy chọn truy vấn.

 2. Đặt tùy chọn cho tất cả các sổ làm việc của bạn      Trong ngăn bên trái bên dưới,chọn tải dữ liệu, sau đó trong ngăn bên phải bên dưới loại phát hiện, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Luôn phát hiện các kiểu cột và tiêu đề cho các nguồn không có cấu trúc

  • Phát hiện các loại cột và đầu trang cho các nguồn không có cấu trúc theo thiết đặt của từng tệp

  • Không bao giờ phát hiện các loại cột và đầu trang cho các nguồn không có cấu trúc
    

 3. Đặt tùy chọn cho sổ làm việc đang mở       Ở ngăn bên trái bên dưới sổ làm việc hiện tại, chọn tải dữ liệu, sau đó trong ngăn bên phải bên dưới mục phát hiện, chọn hoặc xóa bỏ các kiểu cột và đầu trang cho các nguồn không có cấu trúc.

Xem thêm

Trợ giúp Power query cho Excel

Thêm một cột dựa trên kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu trong Power query (Docs.com)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×