Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn cho tác vụ

Ngày bắt đầu và ngày đến hạn giúp cho kế hoạch của bạn một số cấu trúc để nhóm của bạn biết được những gì cần xảy ra khi nào.

Chọn một nhiệm vụ để truy nhập vào các chi tiết của nó, rồi thêm ngày bắt đầungày đến hạn.

Đặt trường ngày trong chi tiết tác vụ

Bạn cũng có thể thêm ngày đến hạn khi tạo một tác vụ. Thêm tên nhiệm vụ, rồi chọn đặt ngày đến hạn để chọn ngày tháng từ lịch.

Đặt ngày đến hạn

Đặt ngày đến hạn

Tại sao ngày của tôi là màu đỏ?

Ngày đến hạn được thể hiện bằng màu đỏ nếu nhiệm vụ là quá hạn.

Ngày tháng màu đỏ hiện nhiệm vụ muộn

Trong ví dụ này, biểu tượng bên cạnh ngày Hiển thị nhiệm vụ đang được thực hiện Đang Tiến hànhnhưng ngày đến hạn đã được thông qua. Nếu không có ký hiệu nào được hiển thị, nhiệm vụ vẫn chưa được bắt đầu. Tìm hiểu thêm về tiến độ nhiệm vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×