Chủ đề liên quan
×
Create or delete a search folder
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Create or delete a search folder

Create or delete a search folder

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Create search folders to find messages across folders, based on their content or some other significant attribute (like who they're from). Or delete search folders.

Add a predefined Search Folder

  1. In Mail, click FOLDER.

  2. In the New group, click New Search Folder. Keyboard shortcut to create a Search Folder is Ctrl+Shift+P.

  3. From the Select a Search Folder list, click the Search Folder you want to add.

  4. If prompted, under Customize Search Folder, specify the search criteria to use.

  5. To select a different mailbox to search, under Customize Search Folder, click the arrow at the Search mail in box, and then select the mailbox from the list.

Want more?

Video: Use Instant Search to find messages and text

Create a Search Folder

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×