Chủ đề liên quan
×
Rehearse timings for a slide show
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Rehearse timings for a slide show

Rehearse timings for a slide show

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Use slide timing to record the time that you present each slide, then use the recorded times to advance the slides automatically when you present to your audience.

Rehearse and time the delivery of a presentation

You can rehearse your presentation to make sure that it fits within a certain time frame. While you rehearse, use the Slide Timing feature to record the time that you need to present each slide, and then use the recorded times to advance the slides automatically when you give your presentation to your actual audience. The Slide Timing feature is ideal for creating a self-running presentation.

Note: Be prepared to start delivering your presentation immediately after you complete Step 1 below.

 1. On the SLIDE SHOW tab, in the Set Up group, click Rehearse Timings. The Rehearsal toolbar appears, and the Slide Time box begins timing the presentation.

 2. While you time your presentation, do one or more of the following on the Rehearsal toolbar:

  • To move to the next slide, click Next.

  • To temporarily stop recording the time, click Pause.

  • To restart recording the time after pausing, click Pause.

  • To restart recording the time for the current slide, click Repeat.

 3. After you set the time for the last slide, a message box displays the total time for the presentation and prompts you to do one of the following:

  • To keep the recorded slide timings, click Yes.

  • To discard the recorded slide timings, click No.

Slide Sorter view appears and displays the time of each slide in your presentation.

Want more?

Rehearse and time the delivery of a presentation

Set the speed and timing of transitions

Record a slide show with narration and slide timings

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×