Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
View an imported SharePoint task list in Project Web App

Once you have added a SharePoint task list to Project Web App, it is displayed as a single project row in the Project Center. Clicking the name of the project in this view opens the SharePoint site that contains the list.

To view the task list itself, click once in the left column for the row to select the entire project row, and then, on the Projects tab of the ribbon, in the Project group, click Open, and then click In Project Web App.

Note:  If the task list is currently only visible in Project Web App, if you click In Project Web App for Editing, the project still opens in read-only mode. If you want to be able to edit the project in Project Web App, see Change a SharePoint task list into an enterprise project. If you want to make edits to the task list, you can do so in SharePoint, or by using Microsoft Project Professional 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×