Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể xuất các thông tin sau từ thẻ hồ sơ của mình:

  • Thông tin bạn đã bỏ qua trên thẻ hồ sơ. Ví dụ: thông báo cập nhật ảnh hồ sơ của bạn hoặc thông tin về ngày sinh của một người nào đó.

  • Hồ sơ LinkedIn mà bạn đã khớp hoặc không khớp với những người trong khi xem thẻ hồ sơ của họ.

Để xuất dữ liệu:

  1. Chuyển đến ứng dụng Microsoft. Ví dụ: Outlook hoặc OneDrive.

  2. Di chuột lên tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn để hiển thị thẻ hồ sơ của bạn.

  3. Chọn dấu chấm lửng ở bên phải thẻ (...)  rồi chọn Xuất dữ liệu từ menu thả xuống.

Dữ liệu sẽ tải xuống ở định dạng JSON.

Xem thêm

Thẻ hồ sơ trong Microsoft 365

Thông tin LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×