Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2018.

Bản cập nhật tích lũy là tập hợp các tệp tích lũy bao gồm tất cả các cập nhật nóng và tính năng quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2018.

Bản cập nhật tích lũy mới nhất được liệt kê trong bài viết này bao gồm các cập nhật nóng và các tính năng theo quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2018, bao gồm các cập nhật nóng và tính năng quy định đã được phát hành trong các bản cập nhật tích lũy trước đó.

Bạn nên luôn cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất.

Thông tin Bổ sung

Bảng sau đây liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2018. Các bản cập nhật tích lũy bao gồm các bản cập nhật nóng áp dụng cho tất cả các quốc gia và các phiên bản cục bộ được chọn.

Các bản cập nhật tích lũy cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Kiến thức
ID Cơ sở

Tiêu đề

Ngày phát hành

Không bản dựng nào.

Bao gồm các phiên bản cục bộ

5022710

Bản cập nhật tích lũy 60 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2023

49618

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021668

Bản cập nhật tích lũy 59 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 12 năm 2022

49497

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021000

Bản cập nhật tích lũy 58 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 11 năm 2022

49345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5019237

Bản cập nhật tích lũy 57 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 10 năm 2022

49240

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017791

Bản cập nhật tích lũy 56 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 9 năm 2022

49175

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017013

Bản cập nhật tích lũy 55 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 8 năm 2022

49061

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5016300

Bản cập nhật tích lũy 54 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 7 năm 2022

48962

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5015471

Bản cập nhật tích lũy 53 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 6, 2022

48794

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5014487

Bản cập nhật tích lũy 52 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 5 năm 2022

48680

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5013418

Bản cập nhật tích lũy 51 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 4 năm 2022

48514

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5012303

Bản cập nhật tích lũy 50 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 3 năm 2022

48415

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5011302

Bản cập nhật tích lũy 49 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 2 năm 2022

48302

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5010203

Bản cập nhật tích lũy 48 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2022

48213

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5009175

Bản cập nhật tích lũy 47 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 12 năm 2021

48023

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007775

Bản cập nhật tích lũy 46 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 11 năm 2021

47915

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007022

Bản cập nhật tích lũy 45 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 10 năm 2021

47807

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5006071

Bản cập nhật tích lũy 44 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 9 năm 2021

47688

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5005369

Bản cập nhật tích lũy 43 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 8 năm 2021

47562

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5004719

Bản cập nhật tích lũy 42 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 7 năm 2021

47405

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5003471

Bản cập nhật tích lũy 41 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 6, 2021

47294

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001731

Bản cập nhật tích lũy 40 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 4 năm 2021

46855

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001231

Bản cập nhật tích lũy 39 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 3 năm 2021

46609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000692

Bản cập nhật tích lũy 38 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 2 năm 2021

46360

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595148

Bản cập nhật tích lũy 37 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2021

46142

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583549

Bản cập nhật tích lũy 36 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 12 năm 2020

45736

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583510

Bản cập nhật tích lũy 35 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 11 năm 2020

45373

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583497

Bản cập nhật tích lũy 34 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 10 năm 2020

44952

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576661

Bản cập nhật tích lũy 33 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 9 năm 2020

44657

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563411

Bản cập nhật tích lũy 32 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 8 năm 2020

44345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563404

Bản cập nhật tích lũy 31 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 7 năm 2020

43796

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564069

Bản cập nhật tích lũy 30 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 6, 2020

43274

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549683

Bản cập nhật tích lũy 29 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 5 năm 2020

42633

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549675

Bản cập nhật tích lũy 28 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 4 năm 2020

41920

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538885

Bản cập nhật tích lũy 27 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 3 năm 2020

41203

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539526

Bản cập nhật tích lũy 26 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 2 năm 2020

40505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537389

Bản cập nhật tích lũy 25 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2020

39505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533394

Bản cập nhật tích lũy 24 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 12 năm 2019

38590

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528703

Bản cập nhật tích lũy 23 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 11 năm 2019

37606

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522951

Bản cập nhật tích lũy 22 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 10 năm 2019

36462

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518533

Bản cập nhật tích lũy 21 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 9 năm 2019

35815

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514618

Bản cập nhật tích lũy 20 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 8 năm 2019

34561

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511344

Bản cập nhật tích lũy 19 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 7 năm 2019

33812

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506822

Bản cập nhật tích lũy 18 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 6 năm 2019

33015

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501064

Bản cập nhật tích lũy 17 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 5 năm 2019

31747

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495415

Bản cập nhật tích lũy 16 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 4 năm 2019

29745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492597

Bản cập nhật tích lũy 15 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 3 năm 2019

28629

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487773

Bản cập nhật tích lũy 14 dành cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 2 năm 2019

27667

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483883

Bản cập nhật tích lũy 13 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2019

26893

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479231

Bản cập nhật tích lũy 12 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 12 năm 2018

26401

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470117

Bản cập nhật tích lũy 11 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 11 năm 2018

25466

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465875

Bản cập nhật tích lũy 10 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 10 năm 2018

24742

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462649

Bản cập nhật tích lũy 09 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 9 năm 2018

24232

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346807

Bản cập nhật tích lũy 08 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 8 năm 2018

23572

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341448

Bản cập nhật tích lũy 07 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 7 năm 2018

23019

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337675

Bản cập nhật tích lũy 06 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 6, 2018

22292

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171921

Bản cập nhật tích lũy 05 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 5 năm 2018

21836

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100770

Bản cập nhật tích lũy 04 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 4 năm 2018

21441

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091307

Bản cập nhật tích lũy 03 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 3 năm 2018

20783

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078580

Bản cập nhật tích lũy 02 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 2 năm 2018

20348

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058601

Bản cập nhật tích lũy 01 cho Microsoft Dynamics NAV 2018

Tháng 1 năm 2018

19846

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×