Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4011183 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này dịch một số điều khoản trong nhiều ngôn ngữ để đảm bảo rằng nghĩa là chính xác.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Tải xuống các bản Cập Nhật KB4011183 cho SharePoint Foundation 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Thông tin về tệp

x64

WSS-x-none.msp tệp thông tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4971.1000

1,082,104

12-Sep-2017

04:08

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4971.1000

10,403,536

12-Sep-2017

04:09

wssmui-en-us.msp tập tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Không áp dụng

9,468

12-Sep-2017

04:12

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Không áp dụng

9,468

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Không áp dụng

2,747

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Không áp dụng

2,747

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Không áp dụng

449

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Không áp dụng

449

12-Sep-2017

04:12

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Sep-2017

04:12

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Không áp dụng

2.710 người

12-Sep-2017

04:12

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Không áp dụng

2.710 người

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Không áp dụng

1.023 người

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Không áp dụng

1.023 người

12-Sep-2017

04:12

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Không áp dụng

381,732

12-Sep-2017

04:12

Bform.js_14_1033

Bform.js

Không áp dụng

248,919

12-Sep-2017

04:12

Blog.css_14_1033

Blog.css

Không áp dụng

9,350

12-Sep-2017

04:12

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Không áp dụng

9,350

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Không áp dụng

3.287 người

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Không áp dụng

3,648

12-Sep-2017

04:12

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Không áp dụng

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Không áp dụng

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Không áp dụng

17,037

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Không áp dụng

17,037

12-Sep-2017

04:12

Core.css_14_1033

Core.css

Không áp dụng

136,027

12-Sep-2017

04:12

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Không áp dụng

367,486

12-Sep-2017

04:12

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Không áp dụng

490,005

12-Sep-2017

04:12

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Không áp dụng

239,173

12-Sep-2017

04:12

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Không áp dụng

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15.css_1033

Corev15.css

Không áp dụng

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_1033

Corev4.css

Không áp dụng

208,035

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Không áp dụng

191,931

12-Sep-2017

04:12

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Không áp dụng

191,931

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Không áp dụng

264

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Không áp dụng

264

12-Sep-2017

04:12

Cui.css_1033

Cui.css

Không áp dụng

37.867

13-Sep-2017

02:22

Cui.css_14_1033

Cui.css

Không áp dụng

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Không áp dụng

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

33.435 người

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

40,263

12-Sep-2017

04:12

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

40,263

12-Sep-2017

04:12

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Không áp dụng

7,484

12-Sep-2017

04:12

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Không áp dụng

7,457

12-Sep-2017

04:12

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Không áp dụng

7,457

12-Sep-2017

04:12

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Không áp dụng

1.620

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Không áp dụng

3,912

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Không áp dụng

3,912

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Không áp dụng

4,415

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Không áp dụng

4,218

12-Sep-2017

04:12

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Không áp dụng

1,929

12-Sep-2017

04:12

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Không áp dụng

1,929

12-Sep-2017

04:12

Error.css_1033

Error.css

Không áp dụng

496

12-Sep-2017

04:12

Form.js_14_1033

Form.js

Không áp dụng

126,715

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_1033

Forms.css

Không áp dụng

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_14_1033

Forms.css

Không áp dụng

7.550 người

12-Sep-2017

04:12

Formst.css_1033

Forms.css

Không áp dụng

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Không áp dụng

7.550 người

12-Sep-2017

04:12

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Không áp dụng

170,871

13-Sep-2017

02:22

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Không áp dụng

1.329 người

12-Sep-2017

04:12

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Không áp dụng

1.329 người

12-Sep-2017

04:12

Help.css_1033

Help.css

Không áp dụng

12,122

12-Sep-2017

04:12

Help.css_14_1033

Help.css

Không áp dụng

8203 người

12-Sep-2017

04:12

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Không áp dụng

8203 người

12-Sep-2017

04:12

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Không áp dụng

172,081

12-Sep-2017

04:12

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Không áp dụng

117,563

12-Sep-2017

04:12

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Không áp dụng

1.456

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_1033

Layouts.css

Không áp dụng

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Không áp dụng

25,350

12-Sep-2017

04:12

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Không áp dụng

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Không áp dụng

25,350

12-Sep-2017

04:12

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Không áp dụng

40,117

12-Sep-2017

04:12

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Không áp dụng

40,117

12-Sep-2017

04:12

Menu.css_14_1033

Menu.css

Không áp dụng

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Không áp dụng

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Không áp dụng

2.350 người

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Sep-2017

04:12

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

12-Sep-2017

04:12

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

12-Sep-2017

04:12

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Sep-2017

02:22

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Sep-2017

02:22

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Sep-2017

02:22

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

29,133

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

28,798

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

28,798

12-Sep-2017

04:12

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Không áp dụng

3,527

13-Sep-2017

02:22

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

12-Sep-2017

04:12

Mws.css_14_1033

Mws.css

Không áp dụng

3.261 người

12-Sep-2017

04:12

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Không áp dụng

3.261 người

12-Sep-2017

04:12

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Không áp dụng

45,025

13-Sep-2017

02:22

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Không áp dụng

326,764

12-Sep-2017

04:12

Oslo.css_1033

Oslo.css

Không áp dụng

326,764

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

323,302

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

323,302

12-Sep-2017

04:12

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Không áp dụng

336,201

12-Sep-2017

04:12

Ows.js_14_1033

Ows.js

Không áp dụng

219,083

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Không áp dụng

9,919

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Không áp dụng

9,919

12-Sep-2017

04:12

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Không áp dụng

9,081

12-Sep-2017

04:12

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Không áp dụng

30,033

12-Sep-2017

04:12

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Không áp dụng

26,520

12-Sep-2017

04:12

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Không áp dụng

27,588

12-Sep-2017

04:12

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Không áp dụng

2,072

12-Sep-2017

04:12

Search.css.1033

Search.css

Không áp dụng

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchthemable.css.1033

Search.css

Không áp dụng

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Không áp dụng

57,657

12-Sep-2017

04:12

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Không áp dụng

57,657

12-Sep-2017

04:12

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Không áp dụng

867

12-Sep-2017

04:12

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Không áp dụng

5,825

12-Sep-2017

04:12

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Không áp dụng

16.415 người

12-Sep-2017

04:12

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Không áp dụng

73,515

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Không áp dụng

6,397

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Không áp dụng

6.097

12-Sep-2017

04:12

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Không áp dụng

359,721

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Không áp dụng

2,889

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Không áp dụng

3.870

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Không áp dụng

3,744

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Không áp dụng

4.725

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Không áp dụng

3,317

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Không áp dụng

4,298

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Không áp dụng

3,319

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Không áp dụng

4.300

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Không áp dụng

4,476

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Không áp dụng

5,457

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Không áp dụng

4,385

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Không áp dụng

5,366

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Không áp dụng

4,394

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Không áp dụng

5,375

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Không áp dụng

4,346

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Không áp dụng

5.327

12-Sep-2017

04:12

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Không áp dụng

13,204

12-Sep-2017

04:12

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Không áp dụng

13,204

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Không áp dụng

17,093

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Không áp dụng

16,478

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Không áp dụng

116,712

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Không áp dụng

113,228

12-Sep-2017

04:12

Survey.csst_1033

Survey.css

Không áp dụng

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_1033

Survey.css

Không áp dụng

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_14_1033

Survey.css

Không áp dụng

2.477 người

12-Sep-2017

04:12

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Không áp dụng

2.477 người

12-Sep-2017

04:12

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Không áp dụng

3,024

12-Sep-2017

04:12

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Không áp dụng

742

12-Sep-2017

04:12

Themev4.css_1033

Themev4.css

Không áp dụng

2,407

12-Sep-2017

04:12

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Không áp dụng

2,407

12-Sep-2017

04:12

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Không áp dụng

30,413

12-Sep-2017

04:12

Timeline.css_1033

Timeline.css

Không áp dụng

30,413

12-Sep-2017

04:12

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Không áp dụng

11,107

12-Sep-2017

04:12

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Không áp dụng

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Không áp dụng

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Không áp dụng

18,949

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Sep-2017

04:12

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Không áp dụng

17,408

12-Sep-2017

04:12

Wss.actions_1033

Wss.actions

Không áp dụng

94,857

12-Sep-2017

04:12

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Không áp dụng

723,698

12-Sep-2017

04:12

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Không áp dụng

676,101

12-Sep-2017

04:12

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×