Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3055049 cho Microsoft SharePoint Foundation 2010 đã được phát hành vào ngày 11 tháng 8, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Khi bạn đặt giá trị của thuộc tính Preserveid thành True đối với một số mục SharePoint Server 2010, ID tài liệu trùng lặp có thể được tạo ra. Trong trường hợp này, khi bạn tìm cách mở một mục, bạn có thể được chuyển hướng đến trang tìm kiếm có chứa nhiều mục thay vì duyệt đến mục trực tiếp hoặc tài liệu không chính xác được mở ra.

  • Phải mất thời gian dài hơn dự kiến sẽ truy nhập vào thư viện tài liệu SharePoint Server 2010 có chứa nhiều mục. Sự cố này xảy ra khi các mục có quyền được xác định duy nhất và bạn có quyền truy nhập vào một số nhưng không phải tất cả các mục trong thư viện tài liệu.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2 được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp Wssmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Bform.debug.js

Not Applicable

381.888

15-Jul-2014

11:17

Bform.js

Not Applicable

249.022

15-Jul-2014

11:17

Blog.css

Not Applicable

9.350

20-Nov-2012

12:00

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

20-Nov-2012

12:06

Calendar.css

Not Applicable

29.814

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

20-Nov-2012

12:00

Core.css

Not Applicable

136.027

20-Nov-2012

12:00

Core.debug.js

Not Applicable

368.511

12-Aug-2014

13:14

Core.js

Not Applicable

239.708

12-Aug-2014

13:14

Corev4.css

Not Applicable

191.931

20-Nov-2012

12:00

Cui.css

Not Applicable

37.474

20-Nov-2012

10:02

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

20-Nov-2012

10:02

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

20-Nov-2012

12:00

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

20-Nov-2012

12:00

Discthread.css

Not Applicable

1.929

20-Nov-2012

12:00

Form.debug.js

Not Applicable

211.153

15-Jul-2014

11:17

Form.js

Not Applicable

126.793

15-Jul-2014

11:17

Forms.css

Not Applicable

7.550

20-Nov-2012

12:00

Ganttwss.css

Not Applicable

1.329

04-Sep-2009

17:19

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

20-Nov-2012

12:00

Help.css

Not Applicable

8.203

20-Nov-2012

12:00

Init.debug.js

Not Applicable

172.946

04-Nov-2014

22:31

Init.js

Not Applicable

118.093

04-Nov-2014

22:31

Layouts.css

Not Applicable

25.350

20-Nov-2012

12:00

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

20-Nov-2012

12:00

Menu.css

Not Applicable

3.040

20-Nov-2012

12:00

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

20-Nov-2012

12:00

Mws.css

Not Applicable

3.261

20-Nov-2012

12:00

Ows.debug.js

Not Applicable

337.428

16-Sep-2014

04:59

Ows.js

Not Applicable

219.696

16-Sep-2014

04:59

Owsbrows.debug.js

Not Applicable

5.042

04-Nov-2014

22:31

Owsbrows.js

Not Applicable

3.650

04-Nov-2014

22:31

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

20-Nov-2012

12:00

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

20-Nov-2012

12:00

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

20-Nov-2012

12:05

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

20-Nov-2012

12:05

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

20-Nov-2012

12:06

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

20-Nov-2012

12:06

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

20-Nov-2012

12:06

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

20-Nov-2012

12:06

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

20-Nov-2012

12:06

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

20-Nov-2012

12:06

Survey.css

Not Applicable

2.477

20-Nov-2012

12:00

Themev4.css

Not Applicable

2.407

20-Nov-2012

12:00

Wiki.css

Not Applicable

1.159

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

20-Nov-2012

12:00

Thông tin tệp WSS-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessdenied.aspx

Not Applicable

2.718

12-Feb-2013

01:42

Accountpickerandlink.ascx

Not Applicable

2.347

12-Feb-2013

01:42

Acleditor.ascx

Not Applicable

9.750

09-Feb-2015

23:55

Aclinv.aspx

Not Applicable

13.591

12-Feb-2013

01:52

Actionbar.ascx

Not Applicable

2.464

12-Feb-2013

01:42

Actionredirect.aspx

Not Applicable

896

12-Feb-2013

01:42

Activate.aspx

Not Applicable

13.697

12-Feb-2013

01:43

Addbdcaction.aspx

Not Applicable

13.144

12-Feb-2013

01:52

Addbdcapplication.aspx

Not Applicable

9.356

12-Feb-2013

01:52

Addcontenttypetolist.aspx

Not Applicable

7.988

12-Feb-2013

01:42

Addfieldfromtemplate.aspx

Not Applicable

10.467

12-Feb-2013

01:52

Addgallery.aspx

Not Applicable

11.743

12-Feb-2013

01:52

Addincomingurl.aspx

Not Applicable

4.709

12-Feb-2013

01:42

Addrole.aspx

Not Applicable

68.638

12-Feb-2013

01:52

Addwrkfl.aspx

Not Applicable

51.329

12-Feb-2013

01:52

Admin.asmx

Not Applicable

86

12-Feb-2013

01:44

Admin.master

Not Applicable

30.798

12-Feb-2013

01:42

Adminconfigceip.aspx

Not Applicable

7.755

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigintro.aspx

Not Applicable

8.896

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigresults.aspx

Not Applicable

5.249

12-Feb-2013

01:42

Adminconfigservices.aspx

Not Applicable

10.163

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigservicesresults.aspx

Not Applicable

5.058

12-Feb-2013

01:42

Admindisco.aspx

Not Applicable

1.287

12-Feb-2013

01:44

Adminrecyclebin.aspx

Not Applicable

21.134

12-Feb-2013

01:52

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

9.476

12-Feb-2013

01:44

Advsetng.aspx

Not Applicable

32.069

12-Feb-2013

01:52

Aggregationcustomize.aspx

Not Applicable

13.303

12-Feb-2013

01:52

Aggregationsettings.aspx

Not Applicable

8.163

12-Feb-2013

01:42

Alertsdisco.aspx

Not Applicable

1.317

12-Feb-2013

01:44

Alertswsdl.aspx

Not Applicable

8.826

12-Feb-2013

01:44

Allcategories.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Allcomments.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Allitems.aspx

Not Applicable

3.125

12-Feb-2013

01:42

Allitems.aspx

Not Applicable

3.373

12-Feb-2013

01:43

Allitems.aspx

Not Applicable

4.688

19-Nov-2013

15:16

Allposts.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Alternateurlcollections.aspx

Not Applicable

7.324

12-Feb-2013

01:42

Application.master

Not Applicable

13.500

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociations.aspx

Not Applicable

5.513

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociationsdialog.aspx

Not Applicable

3.513

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociationsview.ascx

Not Applicable

4.373

12-Feb-2013

01:42

Applicationcreated.aspx

Not Applicable

4.339

12-Feb-2013

01:42

Applicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.561

12-Feb-2013

01:42

Applications.aspx

Not Applicable

3.951

12-Feb-2013

01:43

Applicationv4.master

Not Applicable

20.926

12-Feb-2013

01:42

Approve.aspx

Not Applicable

6.574

12-Feb-2013

01:52

Archive.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Aspxform.aspx

Not Applicable

5.117

12-Feb-2013

01:52

Associatedgroups.aspx

Not Applicable

4.673

12-Feb-2013

01:42

Assocwrkfl.aspx

Not Applicable

4.550

12-Feb-2013

01:42

Attachfile.aspx

Not Applicable

6.398

12-Feb-2013

01:52

Authenticate.aspx

Not Applicable

1.029

12-Feb-2013

01:42

Authentication.aspx

Not Applicable

14.048

12-Feb-2013

01:52

Authenticationdisco.aspx

Not Applicable

1.305

12-Feb-2013

01:44

Authenticationproviders.aspx

Not Applicable

5.164

12-Feb-2013

01:42

Authenticationwsdl.aspx

Not Applicable

5.970

12-Feb-2013

01:44

Avadmin.aspx

Not Applicable

9.865

12-Feb-2013

01:52

Avreport.aspx

Not Applicable

11.709

12-Feb-2013

01:52

Backlinks.aspx

Not Applicable

4.162

12-Feb-2013

01:43

Backup.aspx

Not Applicable

15.236

12-Feb-2013

01:52

Backuphistory.aspx

Not Applicable

20.743

12-Feb-2013

01:52

Backups.aspx

Not Applicable

3.936

12-Feb-2013

01:43

Backupsettings.aspx

Not Applicable

8.674

12-Feb-2013

01:52

Backupstatus.aspx

Not Applicable

10.516

12-Feb-2013

01:42

Bdcadminservice.svc

Not Applicable

332

12-Feb-2013

01:44

Bdcapplications.aspx

Not Applicable

14.129

12-Feb-2013

01:52

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not Applicable

3.342

12-Feb-2013

01:42

Bdclobsettings.aspx

Not Applicable

7.323

12-Feb-2013

01:52

Bdcresolverpickerservice.svc

Not Applicable

402

12-Feb-2013

01:44

Blockedfiletype.aspx

Not Applicable

4.269

12-Feb-2013

01:42

Bloghome.aspx

Not Applicable

3.210

12-Feb-2013

01:42

Bpcf.aspx

Not Applicable

15.092

12-Feb-2013

01:52

Browserceipsection.ascx

Not Applicable

2.770

12-Feb-2013

01:42

Businessdatafieldeditor.ascx

Not Applicable

4.142

12-Feb-2013

01:42

Businessdatasynchronizer.aspx

Not Applicable

3.398

12-Feb-2013

01:42

Buttonsection.ascx

Not Applicable

2.802

12-Feb-2013

01:42

Byauthor.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Bycategory.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Calendar.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Calendarservice.ashx

Not Applicable

205

12-Feb-2013

01:43

Calltrackmark.aspx

Not Applicable

211

12-Feb-2013

01:42

Category.aspx

Not Applicable

7.173

12-Feb-2013

01:43

Certificatesettingsection.ascx

Not Applicable

10.749

12-Feb-2013

01:42

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not Applicable

9.954

12-Feb-2013

01:52

Changecontenttypeorder.aspx

Not Applicable

8.713

12-Feb-2013

01:52

Changefieldorder.aspx

Not Applicable

8.768

12-Feb-2013

01:42

Checkin.aspx

Not Applicable

15.863

12-Feb-2013

01:42

Chkperm.aspx

Not Applicable

10.685

12-Feb-2013

01:52

Circulationconfirm.aspx

Not Applicable

216

12-Feb-2013

01:42

Client.svc

Not Applicable

402

12-Feb-2013

01:44

Cntdbadm.aspx

Not Applicable

6.249

12-Feb-2013

01:42

Commandui.ashx

Not Applicable

203

12-Feb-2013

01:43

Compat.browser

Not Applicable

63.970

09-Feb-2015

23:57

Configdb.sql

Not Applicable

97.099

22-Apr-2013

01:09

Configssc.aspx

Not Applicable

6.853

12-Feb-2013

01:42

Configup.sql

Not Applicable

21.111

22-Apr-2013

01:10

Configurationwizards.aspx

Not Applicable

3.975

12-Feb-2013

01:43

Confirmation.aspx

Not Applicable

1.430

12-Feb-2013

01:42

Conngps.aspx

Not Applicable

8.411

12-Feb-2013

01:52

Contentdatabasesection.ascx

Not Applicable

7.932

12-Feb-2013

01:42

Copy.aspx

Not Applicable

15.828

12-Feb-2013

01:52

Copydisco.aspx

Not Applicable

1.285

12-Feb-2013

01:44

Copyresults.aspx

Not Applicable

10.605

12-Feb-2013

01:52

Copyrole.aspx

Not Applicable

68.673

12-Feb-2013

01:52

Copyutil.aspx

Not Applicable

2.303

12-Feb-2013

01:42

Copywsdl.aspx

Not Applicable

11.269

12-Feb-2013

01:44

Create.aspx

Not Applicable

33.257

12-Feb-2013

01:52

Createadaccount.aspx

Not Applicable

7.113

12-Feb-2013

01:42

Createdls.aspx

Not Applicable

3.373

12-Feb-2013

01:43

Createexternalurl.aspx

Not Applicable

4.418

12-Feb-2013

01:42

Createlistpickerpage.aspx

Not Applicable

4.921

12-Feb-2013

01:52

Createsite.aspx

Not Applicable

17.127

12-Feb-2013

01:52

Createv4pageslib.aspx

Not Applicable

3.457

12-Feb-2013

01:42

Createwebpage.aspx

Not Applicable

3.574

12-Feb-2013

01:52

Createws.aspx

Not Applicable

5.053

12-Feb-2013

01:52

Csisrv.dll

14.0.7147.5000

3.373.296

22-Mar-2015

14:14

Csisrvexe.exe

14.0.7147.5000

635.120

16-Mar-2015

21:44

Ctypedit.aspx

Not Applicable

12.158

12-Feb-2013

01:52

Ctypenew.aspx

Not Applicable

12.343

12-Feb-2013

01:52

Cui.debug.js

Not Applicable

580.724

30-Jan-2014

16:14

Cui.js

Not Applicable

352.107

30-Jan-2014

16:14

Databasestatus.aspx

Not Applicable

5.246

12-Feb-2013

01:42

Date.aspx

Not Applicable

7.284

12-Feb-2013

01:43

Datepicker.debug.js

Not Applicable

31.313

04-Nov-2014

22:31

Datepicker.js

Not Applicable

20.687

04-Nov-2014

22:31

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

3.344

12-Feb-2013

01:42

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

4.240

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx

Not Applicable

1.270

12-Feb-2013

01:44

Default.aspx

Not Applicable

1.513

30-Oct-2012

18:45

Default.aspx

Not Applicable

1.934

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

3.069

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

3.752

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

3.966

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx

Not Applicable

4.027

12-Feb-2013

01:52

Default.aspx

Not Applicable

5.170

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

522

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

530

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

7.371

12-Feb-2013

01:52

Default.aspx

Not Applicable

7.416

12-Feb-2013

01:43

Default.master

Not Applicable

29.753

12-Feb-2013

01:43

Defaultcontentdb.aspx

Not Applicable

6.668

12-Feb-2013

01:42

Defaultdws.aspx

Not Applicable

4.316

12-Feb-2013

01:42

Defaulttemplates.ascx

Not Applicable

170.043

22-Apr-2013

01:10

Delete.aspx

Not Applicable

2.298

12-Feb-2013

01:42

Deletedls.aspx

Not Applicable

3.373

12-Feb-2013

01:43

Deletemu.aspx

Not Applicable

188

12-Feb-2013

01:42

Deletesiteconfig.aspx

Not Applicable

12.507

12-Feb-2013

01:52

Deleteweb.aspx

Not Applicable

8.023

12-Feb-2013

01:52

Deletewebapplication.aspx

Not Applicable

6.837

12-Feb-2013

01:52

Delsite.aspx

Not Applicable

7.483

12-Feb-2013

01:52

Deploysolution.aspx

Not Applicable

10.308

12-Feb-2013

01:52

Designmodeconsole.ascx

Not Applicable

2.329

12-Feb-2013

01:42

Diagnosticsdisco.aspx

Not Applicable

1.333

12-Feb-2013

01:44

Diagnosticswsdl.aspx

Not Applicable

4.679

12-Feb-2013

01:44

Dialog.master

Not Applicable

11.766

12-Feb-2013

01:42

Discbar.aspx

Not Applicable

2.371

12-Feb-2013

01:42

Dispform.aspx

Not Applicable

13.786

12-Feb-2013

01:42

Dispform.aspx

Not Applicable

13.786

12-Feb-2013

01:43

Dispform.aspx

Not Applicable

14.311

12-Feb-2013

01:44

Dispform.aspx

Not Applicable

2.428

12-Feb-2013

01:42

Disppost.aspx

Not Applicable

3.234

12-Feb-2013

01:42

Dispsr.aspx

Not Applicable

2.702

12-Feb-2013

01:43

Dladvopt.aspx

Not Applicable

19.693

12-Feb-2013

01:52

Dmscmd.aspx

Not Applicable

5.810

12-Feb-2013

01:42

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not Applicable

8.007

12-Feb-2013

01:42

Doctrans.aspx

Not Applicable

11.641

12-Feb-2013

01:52

Doctransadmin.aspx

Not Applicable

8.010

12-Feb-2013

01:42

Download.aspx

Not Applicable

155

12-Feb-2013

01:42

Downloadexternaldata.aspx

Not Applicable

867

12-Feb-2013

01:42

Dspsettings.aspx

Not Applicable

15.079

12-Feb-2013

01:52

Dspstsdisco.aspx

Not Applicable

1.293

12-Feb-2013

01:44

Dspstswsdl.aspx

Not Applicable

10.968

12-Feb-2013

01:44

Dwdcw20.dll

14.0.7147.5000

637.608

18-Mar-2015

11:42

Dws.aspx

Not Applicable

4.578

12-Feb-2013

01:42

Dwsdisco.aspx

Not Applicable

1.291

12-Feb-2013

01:44

Dwswsdl.aspx

Not Applicable

20.225

12-Feb-2013

01:44

Editaccount.aspx

Not Applicable

18.521

12-Feb-2013

01:52

Editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.810

12-Feb-2013

01:52

Editcategory.aspx

Not Applicable

13.763

12-Feb-2013

01:43

Editcomment.aspx

Not Applicable

13.763

12-Feb-2013

01:43

Editcopyinformation.aspx

Not Applicable

13.084

12-Feb-2013

01:52

Editform.aspx

Not Applicable

13.763

12-Feb-2013

01:42

Editform.aspx

Not Applicable

13.763

12-Feb-2013

01:43

Editform.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:44

Editform.aspx

Not Applicable

4.582

12-Feb-2013

01:42

Editgrp.aspx

Not Applicable

19.259

12-Feb-2013

01:52

Editincomingurl.aspx

Not Applicable

4.920

12-Feb-2013

01:42

Editindex.aspx

Not Applicable

8.124

12-Feb-2013

01:52

Editnav.aspx

Not Applicable

7.084

12-Feb-2013

01:52

Editoutboundurls.aspx

Not Applicable

7.426

12-Feb-2013

01:42

Editpost.aspx

Not Applicable

13.763

12-Feb-2013

01:43

Editprms.aspx

Not Applicable

5.275

12-Feb-2013

01:42

Editrole.aspx

Not Applicable

69.399

12-Feb-2013

01:52

Editsr.aspx

Not Applicable

2.574

12-Feb-2013

01:43

Emaildetails.aspx

Not Applicable

5.441

12-Feb-2013

01:42

Emailsettings.aspx

Not Applicable

26.078

12-Feb-2013

01:52

Entityeditor.debug.js

Not Applicable

59.434

12-May-2015

16:58

Entityeditor.js

Not Applicable

38.263

12-May-2015

16:58

Error.aspx

Not Applicable

4.779

12-Feb-2013

01:52

Exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

8.239

12-Feb-2013

01:52

Exporttranslations.aspx

Not Applicable

8.570

12-Feb-2013

01:52

Extendvs.aspx

Not Applicable

9.774

12-Feb-2013

01:52

Extendvsoption.aspx

Not Applicable

5.290

12-Feb-2013

01:42

Extendwebfarm.aspx

Not Applicable

5.495

12-Feb-2013

01:42

Farmconfigjoinintro.aspx

Not Applicable

8.225

12-Feb-2013

01:52

Farmcredentialmanagement.aspx

Not Applicable

7.759

12-Feb-2013

01:52

Farmservers.aspx

Not Applicable

5.139

12-Feb-2013

01:42

Featureactivator.ascx

Not Applicable

2.373

12-Feb-2013

01:42

Featureactivatoritem.ascx

Not Applicable

2.206

12-Feb-2013

01:42

Featuredependees.ascx

Not Applicable

2.172

12-Feb-2013

01:42

Filter.aspx

Not Applicable

1.793

08-Jan-2013

00:27

Fldedit.aspx

Not Applicable

202.036

12-Feb-2013

01:52

Fldeditex.aspx

Not Applicable

25.061

12-Feb-2013

01:52

Fldnew.aspx

Not Applicable

196.919

12-Feb-2013

01:52

Fldnewex.aspx

Not Applicable

25.795

12-Feb-2013

01:52

Fldpick.aspx

Not Applicable

11.187

12-Feb-2013

01:52

Form.aspx

Not Applicable

13.743

12-Feb-2013

01:43

Formedt.aspx

Not Applicable

22.387

12-Feb-2013

01:52

Formsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

12-Feb-2013

01:44

Formswsdl.aspx

Not Applicable

5.646

12-Feb-2013

01:44

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not Applicable

56.752

12-Feb-2013

01:43

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

13.722

12-Feb-2013

01:43

Gear.aspx

Not Applicable

3.329

12-Feb-2013

01:52

Generalapplicationsettings.aspx

Not Applicable

3.994

12-Feb-2013

01:43

Globalemailconfig.aspx

Not Applicable

8.774

12-Feb-2013

01:42

Globalxmsconfig.aspx

Not Applicable

8.389

12-Feb-2013

01:52

Groupboardredirect.aspx

Not Applicable

216

12-Feb-2013

01:42

Groups.aspx

Not Applicable

18.936

12-Feb-2013

01:42

Healthreport.aspx

Not Applicable

6.259

12-Feb-2013

01:43

Help.aspx

Not Applicable

3.864

12-Feb-2013

01:52

Helpcontent.aspx

Not Applicable

690

12-Feb-2013

01:42

Helppagetopnavbar.ascx

Not Applicable

8.732

12-Feb-2013

01:42

Helpsearch.aspx

Not Applicable

1.450

12-Feb-2013

01:42

Helpsettings.aspx

Not Applicable

6.682

12-Feb-2013

01:52

Htmledit.aspx

Not Applicable

13.263

12-Feb-2013

01:52

Htmltransadmin.aspx

Not Applicable

10.349

12-Feb-2013

01:52

Htmltranslate.aspx

Not Applicable

862

12-Feb-2013

01:42

Htmltrredir.aspx

Not Applicable

6.392

12-Feb-2013

01:52

Htmltrverify.aspx

Not Applicable

6.706

12-Feb-2013

01:52

Icvsdm.gif

Not Applicable

1.290

17-Sep-2012

09:19

Icvsdx.gif

Not Applicable

1.288

17-Sep-2012

09:19

Identityprovidersettingsection.ascx

Not Applicable

15.992

12-Feb-2013

01:42

Iframe.aspx

Not Applicable

1.494

12-Feb-2013

01:42

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.665

12-Feb-2013

01:42

Iiswebsitesection.ascx

Not Applicable

14.884

12-Feb-2013

01:42

Imagingdisco.aspx

Not Applicable

1.299

12-Feb-2013

01:44

Imagingwsdl.aspx

Not Applicable

24.229

12-Feb-2013

01:44

Importtranslations.aspx

Not Applicable

6.280

12-Feb-2013

01:42

Incomingemail.aspx

Not Applicable

22.510

12-Feb-2013

01:52

Indexedcolumns.aspx

Not Applicable

6.107

12-Feb-2013

01:42

Indxcol.aspx

Not Applicable

10.602

12-Feb-2013

01:52

Infopage.aspx

Not Applicable

3.629

12-Feb-2013

01:42

Inplview.debug.js

Not Applicable

57.712

22-Apr-2013

01:21

Inplview.js

Not Applicable

39.575

22-Apr-2013

01:21

Inputformcontrol.ascx

Not Applicable

3.051

18-Dec-2013

19:23

Inputformsection.ascx

Not Applicable

5.241

19-Nov-2013

15:14

Irm.aspx

Not Applicable

14.733

12-Feb-2013

01:52

Irmadmin.aspx

Not Applicable

8.804

12-Feb-2013

01:52

Irmrept.aspx

Not Applicable

8.220

12-Feb-2013

01:52

Itemrwfassoc.aspx

Not Applicable

52.533

12-Feb-2013

01:52

Jobedit.aspx

Not Applicable

8.500

12-Feb-2013

01:42

Jsgrid.debug.js

Not Applicable

785.165

26-May-2015

23:05

Jsgrid.js

Not Applicable

400.089

26-May-2015

23:05

Layouts.master

Not Applicable

12.988

12-Feb-2013

01:42

Layoutslroperationstatus.aspx

Not Applicable

4.608

12-Feb-2013

01:42

Layoutsv3.master

Not Applicable

13.425

12-Feb-2013

01:43

Leftnavigation.ascx

Not Applicable

895

12-Feb-2013

01:42

Linksection.ascx

Not Applicable

2.707

12-Feb-2013

01:42

Linksectionlevel1.ascx

Not Applicable

1.330

12-Feb-2013

01:42

Linksectionlevel2.ascx

Not Applicable

1.317

12-Feb-2013

01:42

Linkstable.ascx

Not Applicable

1.272

12-Feb-2013

01:42

Listdata.svc

Not Applicable

392

12-Feb-2013

01:44

Listedit.aspx

Not Applicable

46.078

12-Feb-2013

01:52

Listfeed.aspx

Not Applicable

155

12-Feb-2013

01:42

Listform.aspx

Not Applicable

163

12-Feb-2013

01:42

Listgeneralsettings.aspx

Not Applicable

13.666

12-Feb-2013

01:52

Listsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

12-Feb-2013

01:44

Listswsdl.aspx

Not Applicable

73.096

12-Feb-2013

01:44

Listsyndication.aspx

Not Applicable

26.620

12-Feb-2013

01:52

Login.aspx

Not Applicable

2.813

12-Feb-2013

01:43

Logusage.aspx

Not Applicable

15.903

12-Feb-2013

01:52

Lookupfieldeditor.ascx

Not Applicable

10.377

12-Feb-2013

01:42

Lookuprelationshipseditor.ascx

Not Applicable

7.761

12-Feb-2013

01:42

Lroperationstatus.aspx

Not Applicable

5.072

12-Feb-2013

01:42

Lstsetng.aspx

Not Applicable

62.826

12-Feb-2013

01:52

Managea.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:42

Managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

5.345

12-Feb-2013

01:52

Managebdcserviceapp.aspx

Not Applicable

6.588

12-Feb-2013

01:52

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not Applicable

4.508

12-Feb-2013

01:42

Managecheckedoutfiles.aspx

Not Applicable

12.470

12-Feb-2013

01:52

Managecontenttype.aspx

Not Applicable

10.409

12-Feb-2013

01:42

Managecontenttypefield.aspx

Not Applicable

10.640

12-Feb-2013

01:52

Managecopies.aspx

Not Applicable

13.845

12-Feb-2013

01:52

Managedaccounts.aspx

Not Applicable

6.137

12-Feb-2013

01:42

Managefarmfeatures.aspx

Not Applicable

3.503

12-Feb-2013

01:42

Managefeatures.aspx

Not Applicable

4.911

12-Feb-2013

01:42

Managequotatemplate.aspx

Not Applicable

18.209

12-Feb-2013

01:52

Manageservicefarmtrust.aspx

Not Applicable

4.990

12-Feb-2013

01:42

Managetrust.aspx

Not Applicable

7.110

12-Feb-2013

01:52

Managewebappfeatures.aspx

Not Applicable

4.553

12-Feb-2013

01:42

Mbldenied.aspx

Not Applicable

1.338

12-Feb-2013

01:42

Mblerror.aspx

Not Applicable

2.172

12-Feb-2013

01:42

Mbllists.aspx

Not Applicable

2.645

12-Feb-2013

01:42

Mbllogin.aspx

Not Applicable

5.337

12-Feb-2013

01:42

Mbllogout.aspx

Not Applicable

5.003

12-Feb-2013

01:42

Mblwiki.aspx

Not Applicable

3.598

30-Oct-2012

18:45

Mblwp.aspx

Not Applicable

3.603

30-Oct-2012

18:45

Mblwpdetail.aspx

Not Applicable

2.567

12-Feb-2013

01:42

Mcontent.aspx

Not Applicable

4.882

12-Feb-2013

01:42

Meetingsdisco.aspx

Not Applicable

1.311

12-Feb-2013

01:44

Meetingswsdl.aspx

Not Applicable

26.923

12-Feb-2013

01:44

Metaweblog.aspx

Not Applicable

172

12-Feb-2013

01:42

Metrics.aspx

Not Applicable

15.471

12-Feb-2013

01:52

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125.576

03-Oct-2012

00:20

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

834.200

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1.071.848

31-Mar-2014

21:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150.112

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150.112

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187.112

25-Jun-2014

00:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273.016

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146.040

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7155.5000

16.906.920

15-Jul-2015

18:03

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7155.5000

16.906.920

15-Jul-2015

18:03

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

1.813.184

19-Nov-2013

15:34

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96.992

06-Mar-2013

00:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109.240

16-Sep-2014

05:14

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1.010.288

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7115.5000

170.688

18-Dec-2013

19:45

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51.936

25-Jun-2014

00:24

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375.472

06-Sep-2013

11:49

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

649.864

10-Sep-2012

20:24

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322.184

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126.576

09-Jan-2013

05:45

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7137.5000

4.865.232

14-Oct-2014

13:12

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

756.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322.240

04-Nov-2014

22:44

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72.384

22-Apr-2013

01:32

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137.904

11-Feb-2014

12:20

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137.904

11-Feb-2014

12:20

Minimal.master

Not Applicable

8.743

12-Feb-2013

01:43

Mngctype.aspx

Not Applicable

5.813

12-Feb-2013

01:42

Mngdisc.aspx

Not Applicable

9.961

12-Feb-2013

01:52

Mngfield.aspx

Not Applicable

5.911

12-Feb-2013

01:42

Mngsiteadmin.aspx

Not Applicable

5.278

12-Feb-2013

01:42

Mngsubwebs.aspx

Not Applicable

12.291

12-Feb-2013

01:42

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not Applicable

1.315

12-Feb-2013

01:42

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

67.760

12-Feb-2013

01:42

Modifydls.aspx

Not Applicable

3.373

12-Feb-2013

01:43

Monitoring.aspx

Not Applicable

3.945

12-Feb-2013

01:43

Monthlyarchive.aspx

Not Applicable

7.284

12-Feb-2013

01:43

Morecolors.aspx

Not Applicable

2.243

12-Feb-2013

01:42

Morecolorspicker.ascx

Not Applicable

2.162

12-Feb-2013

01:42

Movetodt.aspx

Not Applicable

3.285

12-Feb-2013

01:42

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

790.640

31-Oct-2012

04:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524.400

31-Oct-2012

04:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1.678.032

11-Mar-2014

05:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4.988.016

20-Nov-2012

14:00

Mtgredir.aspx

Not Applicable

1.436

12-Feb-2013

01:42

Muiselector.ascx

Not Applicable

1.188

12-Feb-2013

01:42

Muisetng.aspx

Not Applicable

3.611

12-Feb-2013

01:42

Muisettings.ascx

Not Applicable

5.000

12-Feb-2013

01:42

Mwpsettings.aspx

Not Applicable

14.011

12-Feb-2013

01:52

Mwsdefault.master

Not Applicable

30.999

12-Feb-2013

01:43

Mwsdefaultv4.master

Not Applicable

33.061

12-Feb-2013

01:43

Mycategories.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Mycomments.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Myitems.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:42

Myposts.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Mysubs.aspx

Not Applicable

13.160

12-Feb-2013

01:52

Navitem.ascx

Not Applicable

99

12-Feb-2013

01:42

Navoptions.aspx

Not Applicable

7.406

12-Feb-2013

01:42

New.aspx

Not Applicable

66.179

12-Feb-2013

01:52

Newcategory.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:43

Newcntdb.aspx

Not Applicable

7.416

12-Feb-2013

01:42

Newcomment.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:43

Newcomment.aspx

Not Applicable

2.762

12-Feb-2013

01:42

Newdwp.aspx

Not Applicable

6.959

12-Feb-2013

01:52

Newform.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:42

Newform.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:43

Newform.aspx

Not Applicable

15.726

12-Feb-2013

01:52

Newform.aspx

Not Applicable

4.581

12-Feb-2013

01:42

Newgrp.aspx

Not Applicable

19.985

12-Feb-2013

01:52

Newlink.aspx

Not Applicable

9.323

12-Feb-2013

01:52

Newmws.aspx

Not Applicable

19.459

12-Feb-2013

01:52

Newnav.aspx

Not Applicable

6.864

12-Feb-2013

01:52

Newpost.aspx

Not Applicable

13.969

12-Feb-2013

01:43

Newpost.aspx

Not Applicable

2.777

12-Feb-2013

01:42

Newsbweb.aspx

Not Applicable

18.810

12-Feb-2013

01:52

Newslwp.aspx

Not Applicable

10.899

12-Feb-2013

01:52

Newsr.aspx

Not Applicable

2.570

12-Feb-2013

01:43

Officialfileadmin.aspx

Not Applicable

14.692

12-Feb-2013

01:52

Offparser.dll

14.0.7155.5000

2.956.008

15-Jul-2015

18:02

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

195.760

06-Mar-2013

00:00

Oldcntdb.aspx

Not Applicable

13.841

12-Feb-2013

01:52

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

33.416

31-Oct-2012

04:22

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584.896

05-Mar-2013

23:24

Onetutil.dll

14.0.7155.5000

2.987.200

16-Jul-2015

06:24

Onfda.dll

14.0.7147.5000

2.787.008

18-Mar-2015

12:10

Owners.aspx

Not Applicable

5.813

12-Feb-2013

01:42

Owssvr.dll

14.0.7155.5000

6.653.632

15-Jul-2015

18:02

Owstimer.exe

14.0.7155.5000

74.936

15-Jul-2015

18:02

Password.aspx

Not Applicable

8.387

12-Feb-2013

01:52

Passwordsettings.aspx

Not Applicable

8.662

12-Feb-2013

01:42

Patchstatus.aspx

Not Applicable

7.495

12-Feb-2013

01:52

People.aspx

Not Applicable

32.440

12-Feb-2013

01:52

Peopledisco.aspx

Not Applicable

1.289

12-Feb-2013

01:44

Peoplewsdl.aspx

Not Applicable

9.095

12-Feb-2013

01:44

Permissionsdisco.aspx

Not Applicable

1.319

12-Feb-2013

01:44

Permissionswsdl.aspx

Not Applicable

13.700

12-Feb-2013

01:44

Permsetup.aspx

Not Applicable

18.274

12-Feb-2013

01:52

Picker.aspx

Not Applicable

8.613

12-Feb-2013

01:43

Pickerdialog.master

Not Applicable

8.876

31-Mar-2014

20:58

Pickerhierarchycontrol.js

Not Applicable

126.608

26-Feb-2014

15:00

Policy.aspx

Not Applicable

23.941

20-Nov-2012

12:52

Policyanon.aspx

Not Applicable

16.867

12-Feb-2013

01:52

Policyrole.aspx

Not Applicable

125.450

12-Feb-2013

01:52

Policyroleedit.aspx

Not Applicable

125.458

12-Feb-2013

01:52

Policyroles.aspx

Not Applicable

20.407

12-Feb-2013

01:52

Policyuser.aspx

Not Applicable

19.904

12-Feb-2013

01:52

Policyuseredit.aspx

Not Applicable

22.094

12-Feb-2013

01:52

Popup.master

Not Applicable

3.001

12-Feb-2013

01:42

Portal.aspx

Not Applicable

9.980

12-Feb-2013

01:52

Portalview.aspx

Not Applicable

2.190

12-Feb-2013

01:43

Post.aspx

Not Applicable

7.369

12-Feb-2013

01:43

Privacy.aspx

Not Applicable

8.479

12-Feb-2013

01:52

Prjsetng.aspx

Not Applicable

16.037

13-Dec-2012

03:49

Profileredirect.aspx

Not Applicable

1.817

12-Feb-2013

01:42

Proxyselectionsection.ascx

Not Applicable

5.387

12-Feb-2013

01:42

Publishback.aspx

Not Applicable

4.955

12-Feb-2013

01:52

Qlreord.aspx

Not Applicable

11.215

12-Feb-2013

01:52

Qstedit.aspx

Not Applicable

211.048

12-Feb-2013

01:52

Qstnew.aspx

Not Applicable

194.785

12-Feb-2013

01:52

Query.dll

14.0.7005.1000

371.800

31-Oct-2012

04:44

Quiklnch.aspx

Not Applicable

8.134

12-Feb-2013

01:52

Rcxform.aspx

Not Applicable

6.171

12-Feb-2013

01:52

Recentwikipages.aspx

Not Applicable

3.826

12-Feb-2013

01:43

Recyclebin.aspx

Not Applicable

16.567

12-Feb-2013

01:52

Redirect.aspx

Not Applicable

1.394

12-Feb-2013

01:43

Reghost.aspx

Not Applicable

8.083

12-Feb-2013

01:52

Regionalsetng.aspx

Not Applicable

20.894

12-Feb-2013

01:52

Registeraccount.aspx

Not Applicable

4.276

12-Feb-2013

01:42

Registeraccountcontrol.ascx

Not Applicable

10.058

12-Feb-2013

01:42

Removeaccount.aspx

Not Applicable

8.895

12-Feb-2013

01:52

Remwrkfl.aspx

Not Applicable

12.258

12-Feb-2013

01:52

Renamepagedialog.aspx

Not Applicable

4.068

12-Feb-2013

01:52

Reorder.aspx

Not Applicable

11.931

12-Feb-2013

01:52

Repair.aspx

Not Applicable

3.911

12-Feb-2013

01:43

Repair.aspx

Not Applicable

3.914

12-Feb-2013

01:44

Reqacc.aspx

Not Applicable

4.712

12-Feb-2013

01:52

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

2.859

12-Feb-2013

01:42

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

3.750

12-Feb-2013

01:42

Reqgroup.aspx

Not Applicable

6.506

12-Feb-2013

01:42

Reqgroupconfirm.aspx

Not Applicable

6.379

12-Feb-2013

01:42

Restore.aspx

Not Applicable

15.952

12-Feb-2013

01:52

Restorestep3.aspx

Not Applicable

22.749

12-Feb-2013

01:52

Retractsolution.aspx

Not Applicable

7.565

12-Feb-2013

01:43

Rfcxform.aspx

Not Applicable

6.318

12-Feb-2013

01:52

Rfpxform.aspx

Not Applicable

6.647

12-Feb-2013

01:52

Role.aspx

Not Applicable

20.608

12-Feb-2013

01:52

Rssxslt.aspx

Not Applicable

3.491

12-Feb-2013

01:43

Rtedialog.aspx

Not Applicable

6.400

12-Feb-2013

01:43

Rtedialog.master

Not Applicable

3.153

12-Feb-2013

01:42

Rteuploaddialog.aspx

Not Applicable

7.487

12-Feb-2013

01:52

Runningtimerjobs.ascx

Not Applicable

4.696

12-Feb-2013

01:42

Saveconflict.aspx

Not Applicable

5.470

12-Feb-2013

01:52

Savetmpl.aspx

Not Applicable

17.830

12-Feb-2013

01:52

Scheduledtimerjobs.ascx

Not Applicable

3.583

12-Feb-2013

01:42

Scheduledtimerjobs.aspx

Not Applicable

7.285

12-Feb-2013

01:43

Schedulepicker.ascx

Not Applicable

28.093

12-Feb-2013

01:42

Scprefix.aspx

Not Applicable

11.582

12-Feb-2013

01:52

Scriptresx.ashx

Not Applicable

200

12-Feb-2013

01:43

Scsignup.aspx

Not Applicable

11.442

12-Feb-2013

01:52

Searchresults.aspx

Not Applicable

6.013

12-Feb-2013

01:52

Security.aspx

Not Applicable

3.939

12-Feb-2013

01:43

Selectalternateurlcollection.aspx

Not Applicable

5.368

12-Feb-2013

01:43

Selectapplication.aspx

Not Applicable

6.795

12-Feb-2013

01:52

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not Applicable

5.389

12-Feb-2013

01:43

Selected.aspx

Not Applicable

4.688

19-Nov-2013

15:16

Selectjobdefinition.aspx

Not Applicable

5.576

12-Feb-2013

01:43

Selectlist.aspx

Not Applicable

8.826

12-Feb-2013

01:52

Selectserver.aspx

Not Applicable

5.119

12-Feb-2013

01:43

Selectservice.aspx

Not Applicable

5.194

12-Feb-2013

01:43

Selectsite.aspx

Not Applicable

9.786

12-Feb-2013

01:52

Selectweb.aspx

Not Applicable

8.677

12-Feb-2013

01:52

Selectwebapplication.aspx

Not Applicable

5.575

12-Feb-2013

01:43

Sendtoofficialfile.aspx

Not Applicable

863

12-Feb-2013

01:43

Server.aspx

Not Applicable

9.437

12-Feb-2013

01:52

Serviceapplicationconnect.aspx

Not Applicable

4.884

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not Applicable

4.328

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not Applicable

2.988

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationdelete.aspx

Not Applicable

4.413

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not Applicable

4.172

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationpublish.aspx

Not Applicable

10.139

12-Feb-2013

01:52

Serviceapplications.aspx

Not Applicable

4.284

12-Feb-2013

01:43

Servicejobdefinitions.aspx

Not Applicable

8.922

12-Feb-2013

01:43

Servicerunningjobs.aspx

Not Applicable

7.286

12-Feb-2013

01:43

Setanon.aspx

Not Applicable

11.861

12-Feb-2013

01:43

Setrqacc.aspx

Not Applicable

8.307

18-Dec-2013

19:34

Settings.aspx

Not Applicable

9.565

12-Feb-2013

01:43

Setup.exe

14.0.7147.5000

1.379.512

18-Mar-2015

12:14

Setwhereabouts.aspx

Not Applicable

212

12-Feb-2013

01:43

Sharedaccessdisco.aspx

Not Applicable

1.301

12-Feb-2013

01:44

Sharedaccesswsdl.aspx

Not Applicable

4.038

12-Feb-2013

01:44

Sharedwfform.aspx

Not Applicable

5.159

12-Feb-2013

01:43

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not Applicable

7.200

12-Feb-2013

01:43

Sharepointdesignersettings.aspx

Not Applicable

7.047

12-Feb-2013

01:43

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not Applicable

1.349

12-Feb-2013

01:44

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not Applicable

25.799

12-Feb-2013

01:44

Signout.aspx

Not Applicable

1.791

12-Feb-2013

01:52

Simple.master

Not Applicable

9.997

12-Feb-2013

01:42

Simplev4.master

Not Applicable

6.457

12-Feb-2013

01:42

Siteandlistexport.aspx

Not Applicable

12.204

12-Feb-2013

01:43

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not Applicable

10.117

12-Feb-2013

01:43

Sitecollectionbackup.aspx

Not Applicable

10.427

12-Feb-2013

01:43

Sitecollections.aspx

Not Applicable

9.413

12-Feb-2013

01:52

Sitecreated.aspx

Not Applicable

3.846

12-Feb-2013

01:43

Sitedatadisco.aspx

Not Applicable

1.293

12-Feb-2013

01:44

Sitedatawsdl.aspx

Not Applicable

35.000

12-Feb-2013

01:44

Sitequota.aspx

Not Applicable

23.148

12-Feb-2013

01:52

Siterss.aspx

Not Applicable

10.855

12-Feb-2013

01:52

Sitesdisco.aspx

Not Applicable

1.287

12-Feb-2013

01:44

Sitesubs.aspx

Not Applicable

13.752

12-Feb-2013

01:52

Siteswsdl.aspx

Not Applicable

20.704

12-Feb-2013

01:44

Slidshow.aspx

Not Applicable

4.062

12-Feb-2013

01:44

Solutions.aspx

Not Applicable

5.010

12-Feb-2013

01:43

Solutionstatus.aspx

Not Applicable

11.071

12-Feb-2013

01:43

Sp.debug.js

Not Applicable

575.930

25-Jun-2013

13:05

Sp.js

Not Applicable

390.757

25-Jun-2013

13:05

Sp.ribbon.debug.js

Not Applicable

325.227

20-Nov-2012

12:52

Sp.ribbon.js

Not Applicable

212.665

07-Jan-2010

10:46

Sp.runtime.debug.js

Not Applicable

110.347

13-Dec-2012

03:49

Sp.runtime.js

Not Applicable

68.791

13-Dec-2012

03:49

Sp.ui.dialog.debug.js

Not Applicable

56.537

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.dialog.js

Not Applicable

34.270

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.rte.debug.js

Not Applicable

597.132

20-May-2014

21:35

Sp.ui.rte.js

Not Applicable

367.494

20-May-2014

21:35

Spcf.aspx

Not Applicable

19.476

12-Feb-2013

01:52

Spcontnt.aspx

Not Applicable

12.880

12-Feb-2013

01:52

Spdisco.aspx

Not Applicable

11.494

12-Feb-2013

01:44

Spgantt.debug.js

Not Applicable

39.173

17-Dec-2012

19:46

Spgantt.js

Not Applicable

19.338

17-Dec-2012

19:46

Spsearchdisco.aspx

Not Applicable

1.323

12-Feb-2013

01:44

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Not Applicable

17.676

12-Feb-2013

02:02

Spsearchwsdl.aspx

Not Applicable

8.629

12-Feb-2013

01:44

Spsecuritysettings.aspx

Not Applicable

7.715

12-Feb-2013

01:43

Spstd1.aspx

Not Applicable

7.298

12-Feb-2013

01:52

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

42.592

31-Oct-2012

04:22

Srchvis.aspx

Not Applicable

8.443

12-Feb-2013

01:43

Startbackup.aspx

Not Applicable

14.411

12-Feb-2013

01:52

Store.sql

Not Applicable

4.597.317

16-Mar-2015

21:44

Storeup.sql

Not Applicable

108.251

16-Mar-2015

21:45

Storman.aspx

Not Applicable

10.180

28-Oct-2010

06:11

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355.000

03-Oct-2012

00:20

Stssoap.dll

14.0.7131.5000

473.792

29-Jul-2014

00:49

Stswel.dll

14.0.7155.5000

3.265.216

15-Jul-2015

18:02

Subchoos.aspx

Not Applicable

10.471

12-Feb-2013

01:52

Subedit.aspx

Not Applicable

14.786

12-Feb-2013

01:52

Submitrepair.aspx

Not Applicable

156

12-Feb-2013

01:43

Subnew.aspx

Not Applicable

15.123

12-Feb-2013

01:52

Subscriptionsettings.sql

Not Applicable

19.265

30-Oct-2012

18:44

Success.aspx

Not Applicable

4.427

12-Feb-2013

01:43

Successpopup.aspx

Not Applicable

3.705

12-Feb-2013

01:43

Suppux.aspx

Not Applicable

5.887

12-Feb-2013

01:43

Survedit.aspx

Not Applicable

36.103

12-Feb-2013

01:52

Systemsettings.aspx

Not Applicable

3.957

12-Feb-2013

01:43

Ta_addbdcaction.aspx

Not Applicable

12.759

12-Feb-2013

01:52

Ta_addbdcapplication.aspx

Not Applicable

9.045

12-Feb-2013

01:52

Ta_bdcapplications.aspx

Not Applicable

13.406

12-Feb-2013

01:52

Ta_bdclobsettings.aspx

Not Applicable

7.097

12-Feb-2013

01:52

Ta_createsitecollection.aspx

Not Applicable

11.193

12-Feb-2013

01:52

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not Applicable

3.016

12-Feb-2013

01:43

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not Applicable

3.708

12-Feb-2013

01:52

Ta_editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.430

12-Feb-2013

01:52

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

7.958

12-Feb-2013

01:52

Ta_lroperationstatus.aspx

Not Applicable

3.826

12-Feb-2013

01:43

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

3.877

12-Feb-2013

01:52

Ta_officialfileadmin.aspx

Not Applicable

12.100

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not Applicable

10.908

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not Applicable

5.845

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not Applicable

2.779

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not Applicable

2.775

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollections.aspx

Not Applicable

9.577

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

16.251

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdcentity.aspx

Not Applicable

16.671

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

10.672

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

13.426

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not Applicable

6.180

12-Feb-2013

01:43

Templatepick.aspx

Not Applicable

4.690

12-Feb-2013

01:43

Templatepickercontrol.ascx

Not Applicable

2.906

12-Feb-2013

01:42

Themeweb.aspx

Not Applicable

35.268

12-Feb-2013

01:43

Timecardsettings.aspx

Not Applicable

15.685

12-Feb-2013

01:43

Timer.aspx

Not Applicable

9.198

12-Feb-2013

01:43

Timerjobhistory.ascx

Not Applicable

5.114

12-Feb-2013

01:42

Timerjobhistory.aspx

Not Applicable

9.079

12-Feb-2013

01:43

Tnreord.aspx

Not Applicable

8.585

12-Feb-2013

01:52

Toolbar.ascx

Not Applicable

1.578

12-Feb-2013

01:42

Toolbarbutton.ascx

Not Applicable

1.301

12-Feb-2013

01:42

Toolpane.aspx

Not Applicable

2.369

12-Feb-2013

01:43

Topnav.aspx

Not Applicable

7.781

12-Feb-2013

01:52

Topnavbar.ascx

Not Applicable

6.398

12-Feb-2013

01:42

Topologyview.ascx

Not Applicable

4.091

12-Feb-2013

01:42

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5.646.448

31-Oct-2012

04:44

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not Applicable

3.647

12-Feb-2013

01:42

Unattacheddbbrowse.aspx

Not Applicable

6.490

12-Feb-2013

01:43

Unattacheddbselect.aspx

Not Applicable

6.073

12-Feb-2013

01:43

Unextendvs.aspx

Not Applicable

5.757

12-Feb-2013

01:43

Uniqperm.aspx

Not Applicable

9.940

12-Feb-2013

01:42

Updatecopies.aspx

Not Applicable

12.354

12-Feb-2013

01:52

Upgradeandmigration.aspx

Not Applicable

3.972

12-Feb-2013

01:43

Upgradestatus.aspx

Not Applicable

11.461

12-Feb-2013

01:43

Upload.aspx

Not Applicable

15.839

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

15.845

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

16.073

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

16.243

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

16.315

14-Oct-2014

12:43

Upload.aspx

Not Applicable

3.491

12-Feb-2013

01:42

Usage.aspx

Not Applicable

7.735

12-Feb-2013

01:43

Usagedb.sql

Not Applicable

71.209

30-Oct-2012

18:44

Usagedetails.aspx

Not Applicable

6.239

12-Feb-2013

01:52

Useconfirmation.aspx

Not Applicable

3.398

12-Feb-2013

01:43

User.aspx

Not Applicable

37.193

12-Feb-2013

01:52

Userdisp.aspx

Not Applicable

4.210

12-Feb-2013

01:42

Useredit.aspx

Not Applicable

4.686

16-Aug-2013

07:29

Userfieldeditor.ascx

Not Applicable

6.540

12-Feb-2013

01:42

Usergroupdisco.aspx

Not Applicable

1.315

12-Feb-2013

01:44

Usergroupwsdl.aspx

Not Applicable

82.882

12-Feb-2013

01:44

Usersolutions.aspx

Not Applicable

9.654

12-Feb-2013

01:52

Usgdbup.sql

Not Applicable

71.185

30-Oct-2012

18:44

V4.master

Not Applicable

32.455

12-Feb-2013

01:43

Versiondiff.aspx

Not Applicable

6.214

12-Feb-2013

01:43

Versions.aspx

Not Applicable

35.329

12-Feb-2013

01:52

Versionsdisco.aspx

Not Applicable

1.293

12-Feb-2013

01:44

Versionswsdl.aspx

Not Applicable

9.476

12-Feb-2013

01:44

View.aspx

Not Applicable

2.424

12-Feb-2013

01:42

Viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

17.056

12-Feb-2013

01:52

Viewbdcentity.aspx

Not Applicable

17.470

12-Feb-2013

01:52

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

11.318

12-Feb-2013

01:52

Viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

14.170

12-Feb-2013

01:52

Viewcategory.aspx

Not Applicable

13.786

12-Feb-2013

01:43

Viewcomment.aspx

Not Applicable

13.786

12-Feb-2013

01:43

Viewcomment.aspx

Not Applicable

3.223

12-Feb-2013

01:42

Viewdaily.aspx

Not Applicable

4.994

12-Feb-2013

01:43

Viewedit.aspx

Not Applicable

218.618

30-Jan-2014

16:30

Viewfilter.aspx

Not Applicable

3.747

12-Feb-2013

01:42

Viewgrouppermissions.aspx

Not Applicable

5.046

12-Feb-2013

01:43

Viewheader.ascx

Not Applicable

1.527

12-Feb-2013

01:42

Viewlsts.aspx

Not Applicable

16.520

12-Feb-2013

01:43

Viewnew.aspx

Not Applicable

216.566

30-Jan-2014

16:30

Viewpage.aspx

Not Applicable

3.370

12-Feb-2013

01:43

Viewpost.aspx

Not Applicable

13.786

12-Feb-2013

01:43

Viewsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

12-Feb-2013

01:44

Viewswsdl.aspx

Not Applicable

25.522

12-Feb-2013

01:44

Viewtype.aspx

Not Applicable

26.475

12-Feb-2013

01:52

Vldsetng.aspx

Not Applicable

9.538

12-Feb-2013

01:52

Vsemail.aspx

Not Applicable

9.194

12-Feb-2013

01:43

Vsgeneralsettings.aspx

Not Applicable

50.847

12-Feb-2013

01:52

Vsmask.aspx

Not Applicable

65.235

12-Feb-2013

01:52

Vsmenu.aspx

Not Applicable

2.018

12-Feb-2013

01:43

Vsubwebs.aspx

Not Applicable

5.867

12-Feb-2013

01:43

Vsxms.aspx

Not Applicable

8.785

12-Feb-2013

01:52

Waview.aspx

Not Applicable

2.986

12-Feb-2013

01:43

Webapplicationlist.aspx

Not Applicable

5.693

12-Feb-2013

01:52

Webapplications.aspx

Not Applicable

5.564

12-Feb-2013

01:43

Webdeleted.aspx

Not Applicable

2.211

12-Feb-2013

01:43

Webfldr.aspx

Not Applicable

2.532

12-Feb-2013

01:52

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not Applicable

7.307

12-Feb-2013

01:52

Webpartpagesdisco.aspx

Not Applicable

1.319

12-Feb-2013

01:44

Webpartpageswsdl.aspx

Not Applicable

56.410

12-Feb-2013

01:44

Websdisco.aspx

Not Applicable

1.285

12-Feb-2013

01:44

Webswsdl.aspx

Not Applicable

41.304

12-Feb-2013

01:44

Welcome.ascx

Not Applicable

3.775

12-Feb-2013

01:42

Wfstart.aspx

Not Applicable

164

12-Feb-2013

01:43

Wikiredirect.aspx

Not Applicable

1.113

12-Feb-2013

01:43

Wkpstd.aspx

Not Applicable

4.766

12-Feb-2013

01:43

Workflow.aspx

Not Applicable

15.549

12-Feb-2013

01:52

Workflowadmin.aspx

Not Applicable

6.957

12-Feb-2013

01:43

Workflowtimer.aspx

Not Applicable

5.320

12-Feb-2013

01:43

Workspce.aspx

Not Applicable

8.457

12-Feb-2013

01:52

Wpadder.debug.js

Not Applicable

34.403

09-Jan-2013

06:09

Wpadder.js

Not Applicable

25.164

09-Jan-2013

06:09

Wpeula.aspx

Not Applicable

6.384

12-Feb-2013

01:52

Wpprevw.aspx

Not Applicable

5.021

12-Feb-2013

01:43

Wrkmng.aspx

Not Applicable

7.976

12-Feb-2013

01:43

Wrksetng.aspx

Not Applicable

14.607

12-Feb-2013

01:52

Wrkstat.aspx

Not Applicable

14.588

12-Feb-2013

01:43

Wsaupload.ashx

Not Applicable

198

12-Feb-2013

01:43

Wsdisco.aspx

Not Applicable

1.806

05-Mar-2013

22:14

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

16.528

20-Nov-2012

13:31

Wssproxy.aspx

Not Applicable

1.448

12-Feb-2013

01:43

Wsssetup.dll

14.0.7153.5000

7.604.392

16-Jun-2015

18:34

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108.640

31-Oct-2012

04:22

Wswsdl.aspx

Not Applicable

1.904

05-Mar-2013

22:15

Zoombldr.aspx

Not Applicable

7.999

11-Feb-2014

12:37

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×