Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft Lync 2013 cũng bao gồm ứng dụng khách Skype for Business mới. Số phiên bản của bản cập nhật này là 15.0.4763.1001.In Ngoài việc phát hành máy khách mới, bản cập nhật này sẽ sửa một danh sách các vấn đề. Ngoài ra, hãy xem các vấn đề đã biết có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Quá trình cài đặt của 13 tháng mười, 2015, Update 3085581 có điều kiện tiên quyết cụ thể. Kiểm tra các điều kiện tiên quyết trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Các vấn đề về Cập nhật các bản sửa lỗi

Bản cập nhật này khắc phục các sự cố sau đây:

Các vấn đề đã biết

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Thông tin Bổ sung

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong các bảng sau đây. Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4763.1001

66.728

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

2.719.496

28-Sep-2015

19:42

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4763.1001

32.936

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4763.1001

39.080

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4763.1001

108.200

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

294.160

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

2.997.512

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lync.exe

15.0.4763.1001

24.112.296

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4763.1000

534.600

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4763.1000

599.624

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4763.1000

368.712

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4763.1000

579.656

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4763.1000

574.024

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4763.1000

627.272

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4763.1000

636.488

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4761.1000

354.376

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4763.1000

575.560

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4763.1000

637.512

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4763.1000

499.272

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4763.1000

598.600

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4763.1000

611.912

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4763.1000

425.544

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4763.1000

418.376

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4763.1000

603.208

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4763.1000

558.664

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4763.1000

605.256

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4763.1000

595.528

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4763.1000

601.672

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4763.1000

589.992

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4763.1000

579.144

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4763.1000

584.776

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4763.1000

564.808

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4763.1000

545.352

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4763.1000

563.784

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4763.1000

574.024

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4763.1000

598.600

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4763.1000

581.192

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4763.1000

561.224

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4763.1000

586.824

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4763.1000

579.144

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4763.1000

595.624

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4763.1000

578.120

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4763.1000

586.312

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4763.1000

587.432

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4763.1000

370.760

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4763.1000

606.280

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4763.1000

579.144

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4763.1000

609.352

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4763.1001

11.567.272

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4763.1000

6.737.984

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4761.1000

1.922.120

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4763.1001

173.736

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.man

Not applicable

2.708

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4763.1001

59.048

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4703.1000

34.072

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4763.1000

109.728

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4763.1000

127.552

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4763.1000

67.136

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4763.1000

122.944

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4763.1000

123.968

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4763.1000

139.840

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4763.1000

141.376

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4761.1000

59.048

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4763.1000

124.992

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4763.1000

138.816

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4763.1000

100.928

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4763.1000

129.600

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4763.1000

133.696

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4763.1000

84.032

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4763.1000

83.520

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4763.1000

132.672

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4763.1000

120.896

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4763.1000

138.816

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4763.1000

126.624

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4763.1000

130.624

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4763.1000

129.088

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4763.1000

122.432

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4763.1000

125.504

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4763.1000

123.456

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4763.1000

113.216

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4763.1000

118.336

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4763.1000

122.944

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4763.1000

131.136

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4763.1000

125.504

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4763.1000

119.360

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4763.1000

123.552

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4763.1000

121.920

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4763.1000

129.088

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4763.1000

124.480

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4763.1000

126.528

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4763.1000

127.040

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4763.1000

69.184

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4763.1000

130.112

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4763.1000

124.576

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4763.1000

132.160

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4763.1001

153.768

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4763.1001

219.304

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

11.936

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

11.432

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

12.464

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

11.936

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

12.464

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

12.960

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

11.936

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4763.1001

628.424

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.877

82.736

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.877

832.304

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4763.1001

138.408

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.877

1.737.520

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.877

1.872.688

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.877

351.024

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4763.1001

1.544.408

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

1.497.760

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

1.503.912

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

1.487.016

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

1.501.848

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

1.501.856

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

1.508.512

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

1.507.496

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

1.499.304

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

1.502.880

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

1.507.496

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

1.496.232

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

1.503.400

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

1.505.448

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

1.492.136

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

1.490.600

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

1.504.432

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

1.502.376

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

1.504.928

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

1.503.912

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

1.505.440

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

1.502.888

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

1.502.872

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

1.502.888

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

1.502.880

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

1.500.320

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

1.500.824

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

1.503.400

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

1.502.880

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

1.501.344

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

1.502.872

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

1.502.360

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

1.504.424

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

1.503.912

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

1.486.496

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

1.504.424

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

1.503.392

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

1.505.960

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4763.1001

593.064

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.877

296.240

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

325.824

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.psom.dll

15.0.4763.1001

934.568

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

42.768

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.139

3.873.056

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.139

762.144

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.139

61.736

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.139

36.640

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.139

60.704

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.139

32.544

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.139

505.632

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.139

6.857.504

28-Sep-2015

19:42

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.sct.dll

Not applicable

1.754.296

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.uc.dll

15.0.4763.1001

26.514.664

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4763.1000

1.026.632

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4763.1000

168.008

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4763.1000

173.120

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4763.1000

156.224

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4763.1000

171.072

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4763.1000

168.104

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4763.1000

175.688

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4763.1000

174.656

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4763.1000

168.008

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4763.1000

169.128

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4763.1000

175.168

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4763.1000

164.936

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4763.1000

159.816

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4763.1000

159.296

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4763.1000

169.544

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4763.1000

173.120

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4763.1000

170.664

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4763.1000

172.616

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4763.1000

172.096

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4763.1000

172.608

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4763.1000

170.048

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4763.1000

169.032

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4763.1000

171.072

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4763.1000

168.616

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4763.1000

172.096

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4763.1000

170.056

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4763.1000

171.576

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4763.1000

171.584

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4763.1000

172.104

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4763.1000

171.072

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4763.1000

171.584

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4763.1000

156.232

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4763.1000

172.616

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4763.1000

170.560

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4763.1001

6.064.840

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

29-Sep-2015

17:04

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

1.286.296

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

1.284.768

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

1.285.272

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

1.285.272

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

1.287.320

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:05

Not applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4763.1001

910.504

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4763.1001

23.674.088

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.139

1.123.104

29-Sep-2015

03:57

x86

Lync.veman.xml

Not applicable

336

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4759.1000

66.152

29-Sep-2015

03:57

x86

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.callended.wav

Not applicable

161.192

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not applicable

254.008

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not applicable

187.244

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not applicable

539.584

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

29-Sep-2015

03:57

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

29-Sep-2015

03:57

x86

Lyncwh.muting.wav

Not applicable

219.244

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.newim.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not applicable

879.596

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.presence.wav

Not applicable

245.844

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not applicable

342.432

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not applicable

306.564

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.untag.wav

Not applicable

241.096

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not applicable

257.556

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

x64 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4763.1001

91.304

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

3.196.168

28-Sep-2015

19:43

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4763.1001

32.936

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4763.1001

39.080

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4763.1001

151.720

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

358.152

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

3.412.248

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lync.exe

15.0.4763.1001

27.885.736

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4763.1000

534.600

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4763.1000

599.624

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4763.1000

368.712

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4763.1000

578.216

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4763.1000

574.024

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4763.1000

627.272

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4763.1000

636.488

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4761.1000

354.376

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4763.1000

575.560

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4763.1000

637.512

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4763.1000

497.832

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4763.1000

598.600

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4763.1000

611.912

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4763.1000

425.544

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4763.1000

418.376

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4763.1000

603.208

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4763.1000

558.664

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4763.1000

603.816

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4763.1000

595.528

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4763.1000

600.232

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4763.1000

591.432

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4763.1000

577.704

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4763.1000

583.336

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4763.1000

563.368

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4763.1000

545.352

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4763.1000

562.344

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4763.1000

574.024

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4763.1000

597.160

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4763.1000

581.192

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4763.1000

561.224

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4763.1000

586.824

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4763.1000

579.144

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4763.1000

597.064

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4763.1000

576.680

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4763.1000

586.312

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4763.1000

587.432

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4763.1000

369.320

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4763.1000

604.840

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4763.1000

579.144

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4763.1000

607.912

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4763.1001

15.467.688

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4763.1000

8.720.960

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4761.1000

1.814.088

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4763.1001

222.376

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.man

Not applicable

2.708

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4763.1001

74.920

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4703.1000

34.072

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4763.1000

111.168

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4763.1000

127.552

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4763.1000

67.136

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4763.1000

122.944

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4763.1000

122.528

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4763.1000

139.840

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4763.1000

139.936

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4761.1000

60.488

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4763.1000

124.992

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4763.1000

138.816

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4763.1000

100.928

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4763.1000

129.600

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4763.1000

133.696

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4763.1000

82.592

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4763.1000

83.520

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4763.1000

131.232

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4763.1000

120.896

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4763.1000

138.816

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4763.1000

128.064

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4763.1000

129.184

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4763.1000

129.088

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4763.1000

120.992

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4763.1000

125.504

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4763.1000

123.456

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4763.1000

111.776

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4763.1000

116.896

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4763.1000

122.944

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4763.1000

131.136

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4763.1000

125.504

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4763.1000

119.360

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4763.1000

123.552

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4763.1000

120.480

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4763.1000

129.088

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4763.1000

124.480

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4763.1000

126.528

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4763.1000

127.040

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4763.1000

67.744

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4763.1000

130.112

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4763.1000

126.016

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4763.1000

132.160

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4763.1001

219.304

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4763.1001

153.768

29-Sep-2015

04:00

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

11.936

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

11.424

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

11.944

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

12.960

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

12.456

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

11.936

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

12.440

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

12.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4763.1001

1.060.552

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.877

94.512

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.877

1.105.200

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4763.1001

196.264

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.877

2.084.656

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.877

2.409.776

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.877

351.024

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4763.1001

2.097.880

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

1.497.248

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

1.503.400

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

1.486.504

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

1.501.336

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

1.501.352

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

1.508.008

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

1.506.984

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

1.500.832

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

1.506.984

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

1.495.712

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

1.502.888

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

1.504.928

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

1.491.616

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

1.490.088

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

1.503.920

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

1.501.856

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

1.504.408

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

1.503.400

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

1.504.928

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

1.502.376

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

1.502.360

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

1.502.376

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

1.499.816

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

1.500.320

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

1.501.856

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

1.502.888

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

1.502.368

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

1.500.832

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

1.502.360

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

1.501.848

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

1.503.904

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

1.503.400

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

1.501.856

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

1.501.864

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

1.485.984

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

1.503.912

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

1.502.880

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

1.505.448

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4763.1001

890.024

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.877

304.432

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

464.056

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.psom.dll

15.0.4763.1001

1.334.952

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

44.296

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.139

4.119.848

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.139

923.432

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.139

71.976

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.139

40.232

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.139

70.440

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.139

37.160

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.139

628.000

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.139

7.873.832

28-Sep-2015

19:43

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.sct.dll

Not applicable

2.210.480

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.uc.dll

15.0.4763.1001

37.803.240

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4763.1000

1.449.640

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4763.1000

168.008

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4763.1000

171.688

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4763.1000

154.792

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4763.1000

171.072

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4763.1000

168.104

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4763.1000

174.248

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4763.1000

174.656

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4763.1000

168.008

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4763.1000

170.568

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4763.1000

173.736

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4763.1000

164.936

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4763.1000

171.688

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4763.1000

159.816

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4763.1000

159.296

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4763.1000

171.696

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4763.1000

169.544

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4763.1000

173.120

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4763.1000

172.104

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4763.1000

171.176

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4763.1000

172.096

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4763.1000

172.608

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4763.1000

168.608

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4763.1000

169.032

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4763.1000

169.632

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4763.1000

170.056

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4763.1000

172.096

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4763.1000

170.056

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4763.1000

170.144

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4763.1000

171.584

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4763.1000

172.104

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4763.1000

171.072

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4763.1000

171.592

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4763.1000

171.584

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4763.1000

156.232

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4763.1000

171.176

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4763.1000

169.120

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4763.1000

173.128

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4763.1001

9.260.232

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

1.286.296

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

1.284.760

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

1.285.280

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

1.285.272

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

1.285.784

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

1.287.320

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:18

Not applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

29-Sep-2015

17:17

Not applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4763.1001

1.105.576

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4763.1001

33.501.416

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.139

1.173.288

29-Sep-2015

03:57

x64

Lync.veman.xml

Not applicable

336

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4759.1000

85.096

29-Sep-2015

03:57

x64

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.callended.wav

Not applicable

161.192

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not applicable

254.008

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not applicable

187.244

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not applicable

539.584

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

29-Sep-2015

03:57

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

29-Sep-2015

03:57

x64

Lyncwh.muting.wav

Not applicable

219.244

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.newim.wav

Not applicable

293.908

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not applicable

879.596

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.presence.wav

Not applicable

245.844

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not applicable

342.432

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not applicable

306.564

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.untag.wav

Not applicable

241.096

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not applicable

257.556

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not applicable

720.044

29-Sep-2015

03:56

Not applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

29-Sep-2015

03:57

Not applicable

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Bấm TechCenter hệ thống Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×