Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054953 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 7 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Cải thiện các tên tính năng chia sẻ & theo dõi trong phiên bản tiếng Đức của SharePoint Server 2013.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 đã được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp Wssmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2.747

16-Jun-2015

08:33

Aclinv.css

Not Applicable

449

16-Jun-2015

08:33

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23.712

16-Jun-2015

08:33

Applicensing.css

Not Applicable

2.710

16-Jun-2015

08:33

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1.023

16-Jun-2015

08:33

Bform.debug.js

Not Applicable

381.732

16-Jun-2015

08:33

Bform.js

Not Applicable

248.919

16-Jun-2015

08:33

Blog.css

Not Applicable

9.350

16-Jun-2015

08:33

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.287

16-Jun-2015

08:33

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

16-Jun-2015

08:33

Calendar.css

Not Applicable

29.814

16-Jun-2015

08:33

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

16-Jun-2015

08:33

Core.css

Not Applicable

136.027

16-Jun-2015

08:33

Core.debug.js

Not Applicable

367.486

16-Jun-2015

08:33

Core.en-us.resx

Not Applicable

490.005

16-Jun-2015

08:33

Core.js

Not Applicable

239.173

16-Jun-2015

08:33

Corev15.css

Not Applicable

322.558

16-Jun-2015

08:33

Corev15app.css

Not Applicable

322.652

16-Jun-2015

08:33

Corev4.css

Not Applicable

191.931

16-Jun-2015

08:33

Corev4.css

Not Applicable

208.035

16-Jun-2015

08:33

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

16-Jun-2015

08:33

Cui.css

Not Applicable

37.474

16-Jun-2015

08:33

Cui.css

Not Applicable

37.867

16-Jun-2015

22:09

Cuidark.css

Not Applicable

33.435

16-Jun-2015

08:33

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

16-Jun-2015

08:33

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

16-Jun-2015

08:33

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

16-Jun-2015

08:33

Designpreview.css

Not Applicable

1.620

16-Jun-2015

08:33

Devdash.css

Not Applicable

3.912

16-Jun-2015

08:33

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4.415

16-Jun-2015

08:33

Devdash_strings.js

Not Applicable

4.218

16-Jun-2015

08:33

Discthread.css

Not Applicable

1.929

16-Jun-2015

08:33

Error.css

Not Applicable

496

16-Jun-2015

08:33

Form.js

Not Applicable

126.715

16-Jun-2015

08:33

Forms.css

Not Applicable

6.694

16-Jun-2015

08:33

Forms.css

Not Applicable

7.550

16-Jun-2015

08:33

Fpext.msg

Not Applicable

170.871

16-Jun-2015

22:09

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

16-Jun-2015

08:33

Help.css

Not Applicable

12.122

16-Jun-2015

08:33

Help.css

Not Applicable

8.203

16-Jun-2015

08:33

Init.debug.js

Not Applicable

172.081

16-Jun-2015

08:33

Init.js

Not Applicable

117.563

16-Jun-2015

08:33

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1.456

16-Jun-2015

08:33

Layouts.css

Not Applicable

21.623

16-Jun-2015

08:33

Layouts.css

Not Applicable

25.350

16-Jun-2015

08:33

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

16-Jun-2015

08:33

Menu.css

Not Applicable

3.040

16-Jun-2015

08:33

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22.152

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39.048

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21.696

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19.592

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226.024

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93.376

16-Jun-2015

08:33

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47.752

16-Jun-2015

22:09

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.080

16-Jun-2015

22:09

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.632

16-Jun-2015

22:09

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

16-Jun-2015

08:33

Minimalv4.css

Not Applicable

29.133

16-Jun-2015

08:33

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

16-Jun-2015

22:09

Mws.css

Not Applicable

3.261

16-Jun-2015

08:33

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45.025

16-Jun-2015

22:09

Oslo.css

Not Applicable

326.114

16-Jun-2015

08:33

Osloapp.css

Not Applicable

322.652

16-Jun-2015

08:33

Ows.debug.js

Not Applicable

336.201

16-Jun-2015

08:33

Ows.js

Not Applicable

219.083

16-Jun-2015

08:33

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

16-Jun-2015

08:33

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9.081

16-Jun-2015

08:33

Pickertree.css

Not Applicable

26.520

16-Jun-2015

08:33

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

16-Jun-2015

08:33

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27.588

16-Jun-2015

08:33

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2.072

16-Jun-2015

08:33

Search.css

Not Applicable

45.443

16-Jun-2015

08:33

Searchv15.css

Not Applicable

57.657

16-Jun-2015

08:33

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

16-Jun-2015

08:33

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5.825

16-Jun-2015

08:33

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16.259

16-Jun-2015

08:33

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73.515

16-Jun-2015

08:33

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6.397

16-Jun-2015

08:33

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6.097

16-Jun-2015

08:33

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359.493

16-Jun-2015

08:33

Spstd1.aspx

Not Applicable

2.889

16-Jun-2015

08:33

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

16-Jun-2015

08:33

Spstd2.aspx

Not Applicable

3.744

16-Jun-2015

08:33

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

16-Jun-2015

08:33

Spstd3.aspx

Not Applicable

3.317

16-Jun-2015

08:33

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

16-Jun-2015

08:33

Spstd4.aspx

Not Applicable

3.319

16-Jun-2015

08:33

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

16-Jun-2015

08:33

Spstd5.aspx

Not Applicable

4.476

16-Jun-2015

08:33

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

16-Jun-2015

08:33

Spstd6.aspx

Not Applicable

4.385

16-Jun-2015

08:33

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

16-Jun-2015

08:33

Spstd7.aspx

Not Applicable

4.394

16-Jun-2015

08:33

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

16-Jun-2015

08:33

Spstd8.aspx

Not Applicable

4.346

16-Jun-2015

08:33

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

16-Jun-2015

08:33

Storefront.css

Not Applicable

13.204

16-Jun-2015

08:33

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16.414

16-Jun-2015

08:33

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15.825

16-Jun-2015

08:33

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115.839

16-Jun-2015

08:33

Sts_strings.js

Not Applicable

112.389

16-Jun-2015

08:33

Survey.css

Not Applicable

1.827

16-Jun-2015

08:33

Survey.css

Not Applicable

2.477

16-Jun-2015

08:33

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3.024

16-Jun-2015

08:33

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

16-Jun-2015

08:33

Themev4.css

Not Applicable

2.407

16-Jun-2015

08:33

Timeline.css

Not Applicable

30.413

16-Jun-2015

08:33

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11.107

16-Jun-2015

08:33

Wiki.css

Not Applicable

1.159

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11.171

16-Jun-2015

08:33

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

16-Jun-2015

08:33

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

16-Jun-2015

08:33

Wshellui.mst

Not Applicable

14.848

16-Jun-2015

08:33

Wss.actions

Not Applicable

94.857

16-Jun-2015

08:33

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722.778

16-Jun-2015

08:33

Wssmanifest.man

Not Applicable

662.771

16-Jun-2015

08:33

Thông tin tệp WSS-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Setup.exe

15.0.4735.1000

1.071.808

16-Jun-2015

08:31

Wsssetup.dll

15.0.4735.1000

10.376.872

16-Jun-2015

08:31

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×