Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4018331 cho Microsoft Visio 2013 được phát hành vào ngày 2, 2018. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết. Xin lưu ý rằng bản cập nhật Microsoft Download Center áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Khi tệp Visio được xuất chuyển như tệp PDF, văn bản bị mờ và không thể đọc được trong tệp PDF.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy nền tảng nào (32-bit hoặc 64-bit), hãy xem để chạy Office 32-bit hay 64 bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft.

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

x64

thông tin tệp Visio-x-none.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Not applicable

338

15-Sep-2018

05:07

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5015.1000

1,424,616

15-Sep-2018

05:07

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5015.1000

965,872

15-Sep-2018

05:07

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

47,832

15-Sep-2018

05:08

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5015.1000

1,188,032

15-Sep-2018

05:07

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5015.1000

1,493,728

15-Sep-2018

05:07

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5015.1000

231,088

15-Sep-2018

05:07

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5015.1000

8,854,712

15-Sep-2018

05:07

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5015.1000

1,450,176

15-Sep-2018

05:07

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5015.1000

1,457,856

15-Sep-2018

05:07

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5015.1000

553,672

15-Sep-2018

05:07

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,104

15-Sep-2018

05:07

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

682,184

15-Sep-2018

05:07

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,944

15-Sep-2018

05:07

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5015.1000

208,560

15-Sep-2018

05:07

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5015.1000

287,976

15-Sep-2018

05:07

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5015.1000

1,739,008

15-Sep-2018

05:07

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5015.1000

692,472

15-Sep-2018

05:07

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5015.1000

848,592

15-Sep-2018

05:07

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5015.1000

1,061,632

15-Sep-2018

05:07

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

173,264

15-Sep-2018

05:08

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5015.1000

564,928

15-Sep-2018

05:07

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5015.1000

169,776

15-Sep-2018

05:07

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5015.1000

289,024

15-Sep-2018

05:07

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5015.1000

277,760

15-Sep-2018

05:07

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5015.1000

179,456

15-Sep-2018

05:07

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5015.1000

2,377,912

15-Sep-2018

05:07

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5015.1000

1,505,000

15-Sep-2018

05:07

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

361,136

15-Sep-2018

05:08

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Not applicable

37,857

17-Sep-2018

00:10

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Not applicable

25,802

17-Sep-2018

00:10

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Not applicable

35,027

15-Sep-2018

05:08

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Not applicable

25,419

15-Sep-2018

05:08

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5023.1000

15,449,840

15-Sep-2018

05:07

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5015.1000

101,064

15-Sep-2018

05:07

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

203,984

15-Sep-2018

05:07

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Sep-2018

05:06

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Sep-2018

05:08

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Sep-2018

05:08

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5075.1000

1,358,096

15-Sep-2018

05:07

Visio.man

Visio.exe.manifest

Not applicable

1.234

15-Sep-2018

05:07

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5075.1000

25,275,680

15-Sep-2018

05:07

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

335,616

15-Sep-2018

05:07

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

924,248

15-Sep-2018

05:07

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5015.1000

721,088

15-Sep-2018

05:07

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5015.1000

1,104,632

15-Sep-2018

05:07

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5015.1000

827,608

15-Sep-2018

05:07

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5015.1000

747,240

15-Sep-2018

05:07

x86

thông tin tệp Visio-x-none.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Not applicable

338

15-Sep-2018

05:19

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5015.1000

950,504

15-Sep-2018

05:19

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5015.1000

709,360

15-Sep-2018

05:19

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

41,688

15-Sep-2018

05:20

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5015.1000

937,144

15-Sep-2018

05:19

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5015.1000

935,640

15-Sep-2018

05:19

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5015.1000

155,824

15-Sep-2018

05:19

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5015.1000

6,180,032

15-Sep-2018

05:19

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5015.1000

1,002,680

15-Sep-2018

05:19

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5015.1000

993,984

15-Sep-2018

05:19

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5015.1000

359,624

15-Sep-2018

05:19

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,112

15-Sep-2018

05:19

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

685,024

15-Sep-2018

05:19

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

739,808

15-Sep-2018

05:19

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5015.1000

150,704

15-Sep-2018

05:19

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5015.1000

216,288

15-Sep-2018

05:19

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5015.1000

1,291,008

15-Sep-2018

05:19

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5015.1000

495,360

15-Sep-2018

05:19

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5015.1000

552,648

15-Sep-2018

05:19

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5015.1000

739,072

15-Sep-2018

05:19

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

167,632

15-Sep-2018

05:20

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5015.1000

429,248

15-Sep-2018

05:19

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5015.1000

124,720

15-Sep-2018

05:19

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5015.1000

214,272

15-Sep-2018

05:19

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5015.1000

209,664

15-Sep-2018

05:19

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5015.1000

150,792

15-Sep-2018

05:19

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5015.1000

1,723,584

15-Sep-2018

05:19

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5015.1000

1,001,200

15-Sep-2018

05:19

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

356,528

15-Sep-2018

05:20

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Not applicable

37,857

17-Sep-2018

00:13

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Not applicable

25,802

17-Sep-2018

00:13

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Not applicable

35,027

15-Sep-2018

05:20

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Not applicable

25,419

15-Sep-2018

05:20

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5023.1000

10,850,544

15-Sep-2018

05:19

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5015.1000

74,960

15-Sep-2018

05:19

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

153,808

15-Sep-2018

05:19

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Sep-2018

05:19

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Sep-2018

05:20

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Sep-2018

05:20

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5075.1000

1,356,560

15-Sep-2018

05:19

Visio.man

Visio.exe.manifest

Not applicable

1.234

15-Sep-2018

05:19

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5075.1000

18,795,808

15-Sep-2018

05:19

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

291,576

15-Sep-2018

05:19

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

863,320

15-Sep-2018

05:19

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5015.1000

486,072

15-Sep-2018

05:19

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5015.1000

704,248

15-Sep-2018

05:19

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5015.1000

532,184

15-Sep-2018

05:19

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5015.1000

476,392

15-Sep-2018

05:19

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×