Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bản cập nhật này cho phép hỗ trợ Active Directory Federation Services (ADFS) 3.0 mở xác thực (OAuth) thẻ trong Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp máy chủ năm 2015.

Lưu ý OAuth là một giao thức chuẩn được sử dụng cho máy chủ xác thực và cấp phép.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, OAuth tích hợp với ADFS được hỗ trợ. Hỗ trợ này bao gồm:

  • OAuth tương tác (xác thực dựa trên biểu mẫu hoặc nhiều yếu tố xác thực [MFA]) đăng nhập bằng cách chạy lệnh Test-CsRegistration .
    Tham số - AuthenticationMethod có giá trị OAuthInteractive mới. Nếu xác thực dựa trên biểu mẫu hoặc MFA được bật trên ADFS, bắt đầu một khung Internet Explorer và nhắc nhập uỷ nhiệm.

  • Thực hiện xử lý yêu cầu PrimarySID trong OAuth thẻ để phục vụ cho tình huống triển khai nhóm tài nguyên khác tuyên bố (UPN, SIP, email) không có hoặc để phù hợp với dữ liệu được lưu trữ trong nhóm tài nguyên.

  • Chặn ít hơn phiên bản máy tính khách hàng sử dụng Active Directory xác thực thư viện (ADAL) để đăng nhập vào cơ sở.

Lưu ý Skype sau cho doanh nghiệp PowerShell cmdlets phải được chạy để cho phép đăng nhập OAuth:New-CsOAuthServer -Identity <name> -Type adfs -MetadataUrl https://<adfs_fqdn>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml [-AcceptSecurityIdentifierInformation $true]
Set-CsOAuthConfiguraiton -ClientAuthorizationOAuthServerIdentity <name>

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.235 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×