Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Ngày phát hành:

14/08/2018

Phiên bản:

Security-only update

Improvements and fixes

This security update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:

  • Provides protections against a new speculative execution side-channel vulnerability known as L1 Terminal Fault (L1TF) that affects Intel® Core® processors and Intel® Xeon® processors (CVE-2018-3620 and CVE-2018-3646). Make sure previous OS protections against Spectre Variant 2 and Meltdown vulnerabilities are enabled using the registry settings outlined in the Windows Client and Windows Server guidance KB articles. (These registry settings are enabled by default for Windows Client OS editions, but disabled by default for Windows Server OS editions.)

For more information about the resolved security vulnerabilities, see the Security Update Guide.

Known issues in this update

Microsoft is not currently aware of any issues with this update.

How to get this update

This update is now available for installation through WSUS. To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

File information

For a list of the files that are provided in this update, download the file information for update 4343888.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×