Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này mở rộng Forefront Endpoint Protection 2010 (FEP) báo cáo và cảnh báo phần sửa chữa và vá khả năng. Báo cáo thành phần và SQL tập lệnh có thể được phục vụ hơn dự sau khi cài đặt bản cập nhật này, bao gồm FEP cơ sở dữ liệu và chế độ xem kho dữ liệu FEP, quy trình được lưu trữ, chức năng, công việc và quyền.N OTE: sau khi áp dụng, bản cập nhật này không thể dỡ cài đặt. Bản cập nhật này là điều kiện tiên quyết cho FEP Update Rollup 1, được mô tả trong bài viết sau:

2551095 Bản Cập Nhật 1 cho Forefront Endpoint Protection 2010

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Các tập tin có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:Download tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ. Ngày phát hành: 28 tháng 6 năm 2011 để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.Phiên bản tiếng Anh của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.x86Tải thông tin

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Fep2010-update-kb2554364-x86-enu.exe

2.0.702.0

2,295,720

10-Jun-2011

03:38

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Fep2010-fepreport-kb2554364-x86-enu.msp

Not Applicable

2,965,504

10-Jun-2011

00:32

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Agent.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:42

Agentresources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:42

Agentresources.resources.dll

2.0.702.0

12,216

09-Jun-2011

21:42

Alertsmanager.dll

2.0.702.0

85,288

09-Jun-2011

21:42

Alertsmanager.resources.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:42

Amreports.rptproj

Not Applicable

9,587

09-Jun-2011

21:32

Amreports.rptproj_1

Not Applicable

9,587

09-Jun-2011

21:32

Am_reports_consts.dll

2.0.702.0

26,144

09-Jun-2011

21:42

Antimalwareclient.dll

2.0.702.0

37,456

09-Jun-2011

21:46

Antimalwareprotectionbreakdownchart.rdl

Not Applicable

68,037

09-Jun-2011

21:32

Antimalwareprotectionbreakdownpiechart.rdl

Not Applicable

63,093

09-Jun-2011

21:32

Antimalwareprotectionsummary.rdl

Not Applicable

51,199

09-Jun-2011

21:32

Antimalwareprotectionsummary.rdl_1

Not Applicable

51,199

09-Jun-2011

21:32

Antimalwarescanchart.rdl

Not Applicable

66,311

09-Jun-2011

21:32

Antimalwarescanpiechart.rdl

Not Applicable

61,529

09-Jun-2011

21:32

Antimalwarescansummary.rdl

Not Applicable

51,056

09-Jun-2011

21:32

Antimalwarescansummary.rdl_1

Not Applicable

51,056

09-Jun-2011

21:32

Antimalwaresignaturesummary.rdl

Not Applicable

51,183

09-Jun-2011

21:32

Antimalwaresignaturesummary.rdl_1

Not Applicable

51,183

09-Jun-2011

21:32

Antimalwaresignatureversionchart.rdl

Not Applicable

66,361

09-Jun-2011

21:32

Antimalwaresignatureversionpiechart.rdl

Not Applicable

62,066

09-Jun-2011

21:32

Commonsetuputils.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:42

Computerdetails.rdl

Not Applicable

90,047

09-Jun-2011

21:32

Computerdetails_main.rdl

Not Applicable

178,045

09-Jun-2011

21:32

Computerdetails_main.rdl_1

Not Applicable

178,045

09-Jun-2011

21:32

Computerdetectionssummary.rdl

Not Applicable

106,117

09-Jun-2011

21:32

Computerlist.rdl

Not Applicable

167,228

09-Jun-2011

21:32

Computerlist_main.rdl

Not Applicable

91,582

09-Jun-2011

21:32

Computerlist_main.rdl_1

Not Applicable

91,582

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetails.rdl

Not Applicable

240,050

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetailscurrent.rdl

Not Applicable

239,673

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetailscurrent_main.rdl

Not Applicable

87,211

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetailscurrent_main.rdl_1

Not Applicable

87,211

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetails_main.rdl

Not Applicable

87,190

09-Jun-2011

21:32

Computermalwaredetectiondetails_main.rdl_1

Not Applicable

87,190

09-Jun-2011

21:32

Computerprotectionlist.rdl

Not Applicable

98,348

09-Jun-2011

21:32

Computerprotectionstatusbytime.rdl

Not Applicable

27,397

09-Jun-2011

21:32

Datawarehousedefinition.xml

Not Applicable

40,704

09-Jun-2011

20:29

Dcmbuild.resources.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:42

Dcmdata.dll

2.0.702.0

493,168

09-Jun-2011

21:42

Enterprisesecuritydw.exe

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:42

Enterprisesecuritydw2008.exe

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:42

Errorreporting.dll

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:42

Errorreporting.resources.dll

2.0.702.0

11,704

09-Jun-2011

21:42

Fepreportregistrator.exe

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:42

Fepserviceevents.dll

2.0.702.0

17,848

09-Jun-2011

21:46

Fepsnapin.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:42

Fepsnapin.resources.dll

2.0.702.0

15.312 người

09-Jun-2011

21:46

Fepsrv.exe

2.0.702.0

44,088

09-Jun-2011

21:42

Fepwriter.dll

2.0.702.0

97,720

09-Jun-2011

21:46

Fepwritermanager.dll

2.0.702.0

22,016

09-Jun-2011

21:42

Illegalparametersmessage.rdl_1

Not Applicable

60,773

09-Jun-2011

21:32

Importssis.exe

2.0.702.0

31,720

09-Jun-2011

21:42

Legendantimalwarelastscan.rdl

Not Applicable

97,753

09-Jun-2011

21:32

Legendantimalwareprotection.rdl

Not Applicable

98,364

09-Jun-2011

21:32

Legendantimalwaresignatureversion.rdl

Not Applicable

97,757

09-Jun-2011

21:32

Legendmalwaredetectionsstatus.rdl

Not Applicable

133,920

09-Jun-2011

21:32

Malwaredetails.rdl

Not Applicable

106,000

09-Jun-2011

21:32

Malwaredetails_main.rdl

Not Applicable

163,310

09-Jun-2011

21:32

Malwaredetails_main.rdl_1

Not Applicable

163,310

09-Jun-2011

21:32

Malwaredetectionschart.rdl

Not Applicable

109,778

09-Jun-2011

21:32

Malwaredetectionssummary.rdl

Not Applicable

92,595

09-Jun-2011

21:32

Malwareincidentdetectionssummary.rdl

Not Applicable

36,239

09-Jun-2011

21:32

Malwareincidentdetectionssummary.rdl_1

Not Applicable

36,239

09-Jun-2011

21:32

Malwarelist_main.rdl

Not Applicable

85,737

09-Jun-2011

21:32

Malwarelist_main.rdl_1

Not Applicable

85,737

09-Jun-2011

21:32

Metadataupdater.dll

2.0.702.0

72,928

09-Jun-2011

21:42

Metadataupdater.resources.dll

2.0.702.0

14,288

09-Jun-2011

21:42

Policydistribution.dll

2.0.702.0

213,008

09-Jun-2011

21:42

Policydistribution.resources.dll

2.0.702.0

52,328

09-Jun-2011

21:46

Protectionsummaryreport_main.rdl

Not Applicable

129,194

09-Jun-2011

21:32

Protectionsummaryreport_main.rdl_1

Not Applicable

129,194

09-Jun-2011

21:32

Reportheader.rdl

Not Applicable

139,245

09-Jun-2011

21:32

Reportingframeworkcommon.dll

2.0.702.0

18,920

09-Jun-2011

21:42

Reportsdeploymenttool.exe

2.0.702.0

241,848

09-Jun-2011

21:42

Reports_consts.dll

2.0.702.0

14,800

09-Jun-2011

21:42

Reports_deployment.xml_1

Not Applicable

5.350

09-Jun-2011

21:32

Securityalertlist_main.rdl

Not Applicable

85,134

09-Jun-2011

21:32

Securityalertlist_main.rdl_1

Not Applicable

85,134

09-Jun-2011

21:32

Securityalerts.rdl

Not Applicable

132,693

09-Jun-2011

21:32

Securitystatesummarytable.rdl

Not Applicable

111,577

09-Jun-2011

21:32

Securitysummaryreport_main.rdl

Not Applicable

205,451

09-Jun-2011

21:32

Securitysummaryreport_main.rdl_1

Not Applicable

205,451

09-Jun-2011

21:32

Serverconstants.dll

2.0.702.0

81,168

09-Jun-2011

21:42

Serverresources.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:42

Serverresources.resources.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:46

Serverutils.dll

2.0.702.0

278,928

09-Jun-2011

21:42

Smswrappers.dll

2.0.702.0

167,688

09-Jun-2011

21:42

Smswrappers.resources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:46

Sqljobenabler.exe

2.0.702.0

16,336

09-Jun-2011

21:42

Sqljobexecuter.exe

2.0.702.0

16,848

09-Jun-2011

21:42

Sqmagents.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:42

Stylesdeployment.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:42

Stylesdeploymentconsoletool.exe

2.0.702.0

14,264

09-Jun-2011

21:42

Timedimensiongenerator.exe

2.0.702.0

20,456

09-Jun-2011

21:42

Topmalwarestable.rdl

Not Applicable

145,860

09-Jun-2011

21:32

Ux.agent.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:42

Ux.agentresources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:42

Ux.antimalwareclient.dll

2.0.702.0

37,456

09-Jun-2011

21:46

Ux.commonconstants.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:42

Ux.localized.agentresources.dll

2.0.702.0

12,216

09-Jun-2011

21:42

Ux.metadataupdater.dll

2.0.702.0

72,928

09-Jun-2011

21:42

Ux.policydistribution.dll

2.0.702.0

213,008

09-Jun-2011

21:42

Ux.policydistribution.resources.dll

2.0.702.0

52,328

09-Jun-2011

21:46

Ux.serverconstants.dll

2.0.702.0

81,168

09-Jun-2011

21:42

Ux.serverresources.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:42

Ux.serverresources.resources.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:46

Ux.serverutils.dll

2.0.702.0

278,928

09-Jun-2011

21:42

Ux.smswrappers.dll

2.0.702.0

167,688

09-Jun-2011

21:42

Ux.smswrappers.resources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:46

x64Tải thông tin

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Fep2010-update-kb2554364-x64-enu.exe

2.0.702.0

2,330,240

10-Jun-2011

04:46

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Fep2010-fepreport-kb2554364-x64-enu.msp

Not Applicable

2,973,696

10-Jun-2011

01:40

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Agent.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:43

Agentresources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:43

Agentresources.resources.dll

2.0.702.0

12,216

09-Jun-2011

21:43

Alertsmanager.dll

2.0.702.0

85,288

09-Jun-2011

21:43

Alertsmanager.resources.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:43

Amreports.rptproj

Not Applicable

9,613

09-Jun-2011

21:34

Amreports.rptproj_1

Not Applicable

9,613

09-Jun-2011

21:34

Am_reports_consts.dll

2.0.702.0

26,144

09-Jun-2011

21:43

Antimalwareclient.dll

2.0.702.0

32,848

09-Jun-2011

21:48

Antimalwareprotectionbreakdownchart.rdl

Not Applicable

68,037

09-Jun-2011

21:34

Antimalwareprotectionbreakdownpiechart.rdl

Not Applicable

63,093

09-Jun-2011

21:34

Antimalwareprotectionsummary.rdl

Not Applicable

51,199

09-Jun-2011

21:34

Antimalwareprotectionsummary.rdl_1

Not Applicable

51,199

09-Jun-2011

21:34

Antimalwarescanchart.rdl

Not Applicable

66,311

09-Jun-2011

21:34

Antimalwarescanpiechart.rdl

Not Applicable

61,529

09-Jun-2011

21:34

Antimalwarescansummary.rdl

Not Applicable

51,056

09-Jun-2011

21:34

Antimalwarescansummary.rdl_1

Not Applicable

51,056

09-Jun-2011

21:34

Antimalwaresignaturesummary.rdl

Not Applicable

51,183

09-Jun-2011

21:34

Antimalwaresignaturesummary.rdl_1

Not Applicable

51,183

09-Jun-2011

21:34

Antimalwaresignatureversionchart.rdl

Not Applicable

66,361

09-Jun-2011

21:34

Antimalwaresignatureversionpiechart.rdl

Not Applicable

62,066

09-Jun-2011

21:34

Commonsetuputils.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:44

Computerdetails.rdl

Not Applicable

90,047

09-Jun-2011

21:34

Computerdetails_main.rdl

Not Applicable

178,045

09-Jun-2011

21:34

Computerdetails_main.rdl_1

Not Applicable

178,045

09-Jun-2011

21:34

Computerdetectionssummary.rdl

Not Applicable

106,117

09-Jun-2011

21:34

Computerlist.rdl

Not Applicable

167,228

09-Jun-2011

21:34

Computerlist_main.rdl

Not Applicable

91,582

09-Jun-2011

21:34

Computerlist_main.rdl_1

Not Applicable

91,582

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetails.rdl

Not Applicable

240,050

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetailscurrent.rdl

Not Applicable

239,673

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetailscurrent_main.rdl

Not Applicable

87,211

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetailscurrent_main.rdl_1

Not Applicable

87,211

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetails_main.rdl

Not Applicable

87,190

09-Jun-2011

21:34

Computermalwaredetectiondetails_main.rdl_1

Not Applicable

87,190

09-Jun-2011

21:34

Computerprotectionlist.rdl

Not Applicable

98,348

09-Jun-2011

21:34

Computerprotectionstatusbytime.rdl

Not Applicable

27,397

09-Jun-2011

21:34

Datawarehousedefinition.xml

Not Applicable

40,704

09-Jun-2011

20:27

Dcmbuild.resources.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:44

Dcmdata.dll

2.0.702.0

493,168

09-Jun-2011

21:44

Enterprisesecuritydw.exe

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:44

Enterprisesecuritydw2008.exe

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:44

Errorreporting.dll

2.0.702.0

56,448

09-Jun-2011

21:44

Errorreporting.resources.dll

2.0.702.0

11,704

09-Jun-2011

21:44

Fepreportregistrator.exe

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:44

Fepserviceevents.dll

2.0.702.0

17,848

09-Jun-2011

21:48

Fepsnapin.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:44

Fepsnapin.resources.dll

2.0.702.0

15.312 người

09-Jun-2011

21:48

Fepsrv.exe

2.0.702.0

44,088

09-Jun-2011

21:44

Fepwriter.dll

2.0.702.0

107,520

09-Jun-2011

21:48

Fepwritermanager.dll

2.0.702.0

22,016

09-Jun-2011

21:44

Illegalparametersmessage.rdl_1

Not Applicable

60,773

09-Jun-2011

21:34

Importssis.exe

2.0.702.0

31,720

09-Jun-2011

21:44

Legendantimalwarelastscan.rdl

Not Applicable

97,753

09-Jun-2011

21:34

Legendantimalwareprotection.rdl

Not Applicable

98,364

09-Jun-2011

21:34

Legendantimalwaresignatureversion.rdl

Not Applicable

97,757

09-Jun-2011

21:34

Legendmalwaredetectionsstatus.rdl

Not Applicable

133,920

09-Jun-2011

21:34

Malwaredetails.rdl

Not Applicable

106,000

09-Jun-2011

21:34

Malwaredetails_main.rdl

Not Applicable

163,310

09-Jun-2011

21:34

Malwaredetails_main.rdl_1

Not Applicable

163,310

09-Jun-2011

21:34

Malwaredetectionschart.rdl

Not Applicable

109,778

09-Jun-2011

21:34

Malwaredetectionssummary.rdl

Not Applicable

92,595

09-Jun-2011

21:34

Malwareincidentdetectionssummary.rdl

Not Applicable

36,239

09-Jun-2011

21:34

Malwareincidentdetectionssummary.rdl_1

Not Applicable

36,239

09-Jun-2011

21:34

Malwarelist_main.rdl

Not Applicable

85,737

09-Jun-2011

21:34

Malwarelist_main.rdl_1

Not Applicable

85,737

09-Jun-2011

21:34

Metadataupdater.dll

2.0.702.0

72,928

09-Jun-2011

21:44

Metadataupdater.resources.dll

2.0.702.0

14,288

09-Jun-2011

21:44

Policydistribution.dll

2.0.702.0

213,008

09-Jun-2011

21:44

Policydistribution.resources.dll

2.0.702.0

52,328

09-Jun-2011

21:48

Protectionsummaryreport_main.rdl

Not Applicable

129,194

09-Jun-2011

21:34

Protectionsummaryreport_main.rdl_1

Not Applicable

129,194

09-Jun-2011

21:34

Reportheader.rdl

Not Applicable

139,245

09-Jun-2011

21:34

Reportingframeworkcommon.dll

2.0.702.0

18,920

09-Jun-2011

21:44

Reportsdeploymenttool.exe

2.0.702.0

241,848

09-Jun-2011

21:44

Reports_consts.dll

2.0.702.0

14,800

09-Jun-2011

21:44

Reports_deployment.xml_1

Not Applicable

5.350

09-Jun-2011

21:34

Securityalertlist_main.rdl

Not Applicable

85,134

09-Jun-2011

21:34

Securityalertlist_main.rdl_1

Not Applicable

85,134

09-Jun-2011

21:34

Securityalerts.rdl

Not Applicable

132,693

09-Jun-2011

21:34

Securitystatesummarytable.rdl

Not Applicable

111,577

09-Jun-2011

21:34

Securitysummaryreport_main.rdl

Not Applicable

205,451

09-Jun-2011

21:34

Securitysummaryreport_main.rdl_1

Not Applicable

205,451

09-Jun-2011

21:34

Serverconstants.dll

2.0.702.0

81,168

09-Jun-2011

21:44

Serverresources.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:44

Serverresources.resources.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:48

Serverutils.dll

2.0.702.0

278,928

09-Jun-2011

21:44

Smswrappers.dll

2.0.702.0

167,688

09-Jun-2011

21:44

Smswrappers.resources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:48

Sqljobenabler.exe

2.0.702.0

16,336

09-Jun-2011

21:44

Sqljobexecuter.exe

2.0.702.0

16,848

09-Jun-2011

21:44

Sqmagents.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:44

Stylesdeployment.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:44

Stylesdeploymentconsoletool.exe

2.0.702.0

14,264

09-Jun-2011

21:44

Timedimensiongenerator.exe

2.0.702.0

20,456

09-Jun-2011

21:44

Topmalwarestable.rdl

Not Applicable

145,860

09-Jun-2011

21:34

Ux.agent.dll

2.0.702.0

48,208

09-Jun-2011

21:43

Ux.agentresources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:43

Ux.antimalwareclient.dll

2.0.702.0

32,848

09-Jun-2011

21:48

Ux.commonconstants.dll

2.0.702.0

35,840

09-Jun-2011

21:43

Ux.localized.agentresources.dll

2.0.702.0

12,216

09-Jun-2011

21:43

Ux.metadataupdater.dll

2.0.702.0

72,928

09-Jun-2011

21:44

Ux.policydistribution.dll

2.0.702.0

213,008

09-Jun-2011

21:44

Ux.policydistribution.resources.dll

2.0.702.0

52,328

09-Jun-2011

21:48

Ux.serverconstants.dll

2.0.702.0

81,168

09-Jun-2011

21:44

Ux.serverresources.dll

2.0.702.0

68,808

09-Jun-2011

21:44

Ux.serverresources.resources.dll

2.0.702.0

39,968

09-Jun-2011

21:48

Ux.serverutils.dll

2.0.702.0

278,928

09-Jun-2011

21:44

Ux.smswrappers.dll

2.0.702.0

167,688

09-Jun-2011

21:44

Ux.smswrappers.resources.dll

2.0.702.0

15.824 người

09-Jun-2011

21:48

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các vấn đề

  • Do sự thay đổi bản Cập Nhật dịch vụ, bản cập nhật này không thể dỡ cài đặt.

  • Bạn có thể tuỳ chỉnh giá trị lưu giữ dữ liệu bằng cách sử dụng các bước được nêu trong Bảo trì cơ sở dữ liệu báo cáo FEP 2010. Tuy nhiên, sau khi chạy sửa chữa cài đặt FEP của bạn hoặc sau khi áp dụng bản cập nhật này, giá trị lưu giữ dữ liệu được đặt lại giá trị mặc định là 12 tháng. Bạn phải thực hiện các bước trong Bảo trì cơ sở dữ liệu báo cáo FEP 2010 để đặt lại giá trị dữ liệu lưu trữ những gì được yêu cầu trong tổ chức của bạn.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này là điều kiện tiên quyết cho FEP bản Cập Nhật 1. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật 1 xem bài viết cơ sở kiến thức sau:

2551095 Bản Cập Nhật 1 cho Forefront Endpoint Protection 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×