Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đăng nhập vào Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp bằng cách sử dụng mạng bên ngoài. Khi bạn chuyển từ mạng bên ngoài với một mạng nội bộ, bạn có thể được liên tục nhắc cung cấp tên người dùng và mật khẩu để kết nối với Exchange.

Sự cố này có thể xảy ra trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 và Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Nguyên nhân

Một vấn đề thời gian dẫn để đọc các EnableRestoreOAuthUsedKeyWhenUsingCachedWebTicket giá trị false, ngay cả khi nó được đặt đúng cách quản trị viên.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Thông tin khác

Ngay cả khi bản Cập Nhật là đủ để khắc phục sự cố này, có là một thiết lập GPO mà bạn có thể cần kiểm tra:

Tạo một GPO thêm khoá đăng ký giá mới EnableRestoreOAuthUsedKeyWhenUsingCachedWebTicket và đặt giá trị khoá thành 1 trong một đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Lync\SipID
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync\SipID

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×