Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong một môi trường sống Microsoft Exchange Server 2013 và Microsoft Exchange Server 2007, bạn không thể gửi lưu lượng truy cập Exchange ActiveSync (EAS) kế thừa hộp thư Exchange Server 2007 sau khi bạn cài đặt Exchange Server 2013 Cập Nhật tích luỹ 6 (CU6).

Khi sự cố này xảy ra, các mục sau đây được ghi vào Nhật ký ActiveSync:

Log Name: ApplicationSource: MSExchange Common
Date: 9/2/2014 12:16:40 PM
Event ID: 4999
Task Category: General
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: XXXX
Description:
Watson report about to be sent for process id: 1948, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 15.00.0995.029, w3wp#MSExchangeSyncAppPool, M.Exchange.AirSyncHandler, M.E.A.Handler.LegacyUserAllowedToSync, System.InvalidCastException, 9619, 15.00.0995.026.
ErrorReportingEnabled: False
Lưu ý Sự cố này chỉ xảy ra trong Exchange Server 2013 lũy 6 môi trường Exchange Server 2007 cùng tồn tại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một vấn đề trong Exchange Server 2013 ngăn người dùng có hộp thư được lưu trữ trên Exchange Server 2007 từ được xác nhận khi Exchange Server 2013 tuyến cuộc gọi cho Exchange Server 2007.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy gửi yêu cầu EAS thông qua một máy chủ Exchange 2007 để truy cập máy khách (CAS).

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×