Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017, Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Các bản cập nhật trong các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft sau đây được bao gồm trong bản cập nhật ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Outlook 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Outlook 2016: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3191932)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 13/06/2017 (KB3191882)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 13/06/2017 (KB3178667)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 13/06/2017 (KB3191943)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 13/06/2017 (KB3191944)

Skype for Business 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Skype for Business 2016: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203382)

Word 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Word 2016: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3191945)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 13/06/2017 (KB3203383)

Office 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB3115281)

Office 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB3191868)

PowerPoint 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật dành cho doanh PowerPoint 2016 (KB3191921)

Office 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB3141457)

Office 2016

Bản cập nhật ngày 6 tháng 6 năm 2017 cho Office 2016 (KB3191920)

Office 2016

Bản cập nhật ngày 6 tháng 6 năm 2017 cho Office 2016 (KB3191933)

Office 2016

Bản cập nhật ngày 6 tháng 6 năm 2017 cho Office 2016 (KB3191929)

Office 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB3191859)

Excel 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật dành cho Excel 2016 (KB3191922)

Visio 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Visio 2016 (KB3191918)

Project 2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Project 2016 (KB3191934)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Outlook 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Outlook 2013: 13/06/2017 (KB3191938)

Word 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203393)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 13/06/2017 (KB3203386)

Skype for Business 2015 (Lync 2013)

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Skype for Business 2015 (Lync 2013): 13/06/2017 (KB3191939)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 13/06/2017 (KB3203392)

Cấu phần Máy khách SharePoint Server 2013 SDK

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho SDK Cấu phần Máy khách SharePoint Server 2013 (KB3172527)

Office 2013

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2013 (KB3191874)

PowerPoint 2013

Bản cập nhật ngày 6 tháng 6 năm 2017 cho PowerPoint 2013 (KB3191935)

Office 2013

Bản cập nhật ngày 6 tháng 6 năm 2017 cho Office 2013 (KB3172501)

Office 2013

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2013 (KB3178709)

Office 2013

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Office 2013 (KB3191872)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 13/06/2017 (KB3162051)

Skype for Business 2015 (Lync 2013)

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Skype for Business 2015 (Lync 2013): 13/06/2017 (KB3191937)

Excel 2013

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Excel 2013 (KB3191940)

Project 2013

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho Project 2013 (KB3191941)

 Microsoft Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3203460)

Outlook 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Outlook 2010: 13/06/2017 (KB3203467)

Word 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2010: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203464)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3203463)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3203461)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3191908)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3191848)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3191844)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 13/06/2017 (KB3118389)

Microsoft Office 2007

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

2007 Microsoft Office Suite

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Suite 2007: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3191837)

Word 2007

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2007: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203441)

Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203438)

2007 Microsoft Office Suite

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Suite 2007: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203436)

Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3127894)

PowerPoint 2007

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho PowerPoint 2007: 13/06/2017 (KB3127888)

2007 Microsoft Office Suite

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Bộ Microsoft Office 2007: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3118304)

Outlook 2007

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Outlook 2007: 13/06/2017 (KB3191898)

2007 Microsoft Office Suite

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Bộ Microsoft Office 2007: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3191828)

Microsoft Office 2003

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Trình xem Word

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Trình xem Word: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203484)

Trình xem Word

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Trình xem Word: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203427)

SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Office Online Server: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203485)

SharePoint Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2016: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203432)

SharePoint Server 2016

Bản cập nhật ngày 13 tháng 6 năm 2017 dành cho SharePoint Server 2016 (KB3203433)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013 và SharePoint Foundation 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203387)

Project Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Project Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203399)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203385)

SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203397)

Office Web Apps Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Web Apps Server 2013: 13/06/2017 (KB3203391)

Excel Services trên SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel Services trên SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203390)

SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203388)

Dịch vụ Tự động hóa Word trên SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Dịch vụ Tự động hóa Word trên SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203384)

SharePoint Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3172445)

SharePoint Server 2013

Bản cập nhật tích lũy ngày 13 tháng 6 năm 2017 cho SharePoint Server 2013 (KB3203430)

Project Server 2013

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2013 (KB3203429)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Foundation 2013 (KB3203428)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB3203398)

SharePoint Server 2013

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật dành cho SharePoint Server 2013 (KB3203431)

SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203466)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3203458)

SharePoint Server 2010

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Server 2010 (KB3191905)

Project Server 2010

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2010 (KB3191903)

Office for Mac 2011

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office for Mac 2011 14.7.5

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office for Mac 2011 14.7.5: ngày 13 tháng 6 năm 2017 (KB3212223)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×