Bản cập nhật 4.0.2 dành cho Microsoft .NET Framework 4 – Bản cập nhật Runtime

Giới thiệu

Bản cập nhật 4.0.2 dành cho Microsoft .NET Framework 4 hiện có sẵn. Bản cập nhật này có một số tính năng mới dựa trên các yêu cầu cụ thể từ một số khách hàng hàng đầu và dựa trên một số kịch bản .NET Framework quan trọng. Bản cập nhật này cũng chứa một số bản cập nhật phần mềm quan trọng dành cho các ứng dụng ClickOnce và Nền tảng Trình bày Windows (WPF) chạy .NET Framework 4.

Lưu ý

 • Phiên bản bản cập nhật này chỉ cập nhật các tệp thời gian chạy cho Microsoft .NET Framework 4. Để biết thêm thông tin chi tiết về bản cập nhật này, hãy xem phần "Thông tin Bổ sung".

 • Bản cập nhật này có tất cả các thay đổi thời gian chạy từ bản cập nhật sau:

  2478063 Bản cập nhật 4.0.1 dành cho Microsoft .NET Framework 4 - Bản cập nhật RuntimeDo đó, bản cập nhật này là bản cập nhật tích lũy. Mọi ứng dụng được xây dựng cho .NET Framework 4.01 có thể chạy trên máy tính đã cài đặt .NET Framework 4 và Bản cập nhật 4.0.2 runtime. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các ứng dụng được xây dựng cho Microsoft .NET Framework 4.0.1 lên Bản cập nhật 4.0.2 runtime. Tuy nhiên, việc nâng cấp này là tùy chọn.

 • Chúng tôi không hỗ trợ bất kỳ ứng dụng nào mà bản cập nhật này được sử dụng để xây dựng trên bất kỳ phiên bản tiền phát hành nào của .NET Framework 4 chẳng hạn như Beta. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn ít nhất nên nâng cấp mọi ứng dụng như vậy lên Microsoft .NET Framework 4 RTM.


T HÔ N G T I N T HÊ M

Các tính năng được giới thiệu bởi bản cập nhật này

Hỗ trợ AlwaysOn trong SqlClient

Trong SQL Server, mã có tên "Denali," AlwaysOn được giới thiệu là tôpô Tính khả dụng Cao. Với tôpô này, các nút thứ cấp có thể được truy cập bởi mức tải đọc. Để thực hiện điều này, các nút thứ cấp chỉ được chấp nhận các kết nối chỉ đọc. Thao tác này yêu cầu kiểm tra khóa có mục đích đặc biệt cùng với kết nối. Để đáp ứng yêu cầu này và cũng để tách thông tin kết nối khỏi ứng dụng, SqlClient bao gồm các từ khóa chuỗi kết nối mới sau:

 • ApplicationIntent
  Từ khóa này được chuyển dưới dạng tham số chuỗi kết nối. Khi từ khóa này được sử dụng, ứng dụng có thể kết nối trực tiếp với máy chủ thứ cấp chỉ đọc hoặc có thể được tự động chuyển hướng đến máy chủ thứ cấp trong nhóm khả dụng.

 • MultiSubnetFailover
  Từ khóa này hỗ trợ kết nối chuyển đổi dự phòng nhanh cho các tôpô được phân phối theo địa lý.

Để biết thêm thông tin về AlwaysOn, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

Thông tin chung về AlwaysOn

SQL Server Express Local Database Runtime hỗ trợ trong SqlClient

SQL Server Express LocalDB là chế độ thực thi và cài đặt mới của SQL Server Express chạy dưới dạng chế độ có thể thực thi độc lập và yêu cầu nỗ lực cài đặt tối thiểu. Khi nhà phát triển kết nối trực tiếp với các tệp cơ sở dữ liệu, hạ tầng SQL Server Express trong suốt chạy trong nền. Đối với công nghệ SQL Server hiện tại, LocalDB cung cấp phiên bản người dùng Chạy với tư cách Người dùng Thông thường (RANU) trong gói nhỏ hơn.

SqlClient hỗ trợ thêm cho kết nối SQL Server Express LocalDB có thể được nhà phát triển sử dụng.

Để biết thêm thông tin về SQL Server Express LocalDB, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

Thông tin chung về SQL Server Express LocalDB

Quá tải DbProviderFactories.GetFactory mới

Với quá tải này, bạn có thể sử dụng đối tượng DbConnection hợp lệ để nhận được đối tượng DbProviderFactory.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp DbProviderFactory, hãy truy cập trang web sau của MSDN:

Thông tin chung về phương pháp DbProviderFactoriesĐể biết thêm thông tin về tính năng được hỗ trợ từ Bản cập nhật 4.0.1, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2478063 Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Bản cập nhật Runtime

Các sự cố mà bản cập nhật này sẽ giải quyết

Sự cố 1

Xem xét trường hợp sau:

 • Bạn tạo ứng dụng .NET Framework nhắm đến Microsoft .NET Framework 4.0.1 hoặc Microsoft .NET Framework 4.0.1 Client Profile.

 • Bạn xuất bản ứng dụng.

 • Bạn cài đặt ứng dụng. ClickOnce được sử dụng để cài đặt ứng dụng.

Trong trường hợp này, cài đặt không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi chứa văn bản sau:

Yêu cầu phiên bản 4.0.1

Sự cố 2
Xem xét trường hợp sau:

 • Bạn tạo ứng dụng Nền tảng Trình bày Windows (WPF).

 • Bạn đặt cửa sổ làm cửa sổ phụ của hai cửa sổ.

Trong trường hợp này, WPF báo cáo kích thước cửa sổ phụ không đúng.

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, WPF sẽ trả về kích thước đúng của cửa sổ phụ.

Hỗ trợ Visual Studio 2010

Để sử dụng bất kỳ tính năng mới nào được cài đặt bởi bản cập nhật này, hãy cài đặt bản cập nhật sau, sau đó phát triển các ứng dụng trong Microsoft Visual Studio 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1):

2544525 Visual Studio 2010 SP1 – Bản cập nhật Design-time cho Microsoft .NET Framework 4.0.2

Lưu ý Bản cập nhật này sẽ cài đặt gói đa mục tiêu và các tệp hỗ trợ khác cho môi trường phát triển. Sau khi bạn cài đặt những tệp này, bạn có thể phát triển các ứng dụng cho .NET Framework 4.0.2.

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật sẵn có để tải xuống từ trang web sau của Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
alternate textTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách tải các tệp hỗ̃ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt phần mềm sau:

 • Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản mới hơn của Windows Installer.

  Để tải phiên bản mới nhất của Windows Installer, truy cập trang web sau của Microsoft:

  Tải xuống Windows Installer 4.5 Redistributable

 • Microsoft .NET Framework 4 hoặc Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Lưu ý Bản cập nhật 4.02– Bản cập nhật Runtime là chương trình khung có thể nhắm mục tiêu và được xây dựng cho .NET Framework 4. Bản cập nhật này không phải là phiên bản chương trình khung tích lũy.

Khóa chuyển đổi dòng lệnh cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các khóa chuyển đổi dòng lệnh cho Windows Installer, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

227091 Khóa chuyển đổi dòng lệnh cho Công cụ Microsoft Windows InstallerĐể biết thêm thông tin về Windows Installer, truy cập trang web sau của Microsoft:

Thông tin chung về Windows Installer

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này nếu các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Các sự cố đã biết với bản cập nhật này

Hiện tượng

Xem xét trường hợp sau:

 • Bạn tạo ứng dụng ASP.NET Framework trong Microsoft Visual Studio 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) nhắm mục tiêu .NET Framework 4.0.2.

 • Bạn triển khai ứng dụng trên máy chủ. Máy chủ đã cài đặt .NET Framework 4 và bản cập nhật này.

 • Bạn thử truy cập ứng dụng từ máy khách.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Mô tả

: Đã xảy ra lỗi trong khi xử lý tệp cấu hình cần thiết để xử lý yêu cầu này. Vui lòng xem lại thông tin chi tiết lỗi cụ thể tại đây và thay đổi tệp cấu hình của bạn một cách thích hợp.


Thông báo Lỗi Phân tích cú pháp

: Thuộc tính 'targetFramework' trong phần tử <compilation> của tệp Web.config chỉ được sử dụng để nhắm mục tiêu phiên bản 4.0 và phiên bản mới hơn của .NET Framework (ví dụ: '<compilation targetFramework="4.0">'). Thuộc tính 'targetFramework' hiện tham chiếu phiên bản mới hơn phiên bản được cài đặt của .NET Framework. Chỉ định phiên bản mục tiêu hợp lệ của .NET Framework hoặc cài đặt phiên bản được yêu cầu của .NET Framework.


Lỗi Nguồn:


Dòng 2: <cấu hình>
Dòng 3: <system.web>
Dòng 4: <compilation debug="false" targetFramework=".NETFramework, version=v4.0.2" />
Dòng 5: </system.web>
Dòng 6: </configuration>

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì mã ASP.NET không thể phân tích cú pháp đúng phiên bản khung công việc đích được chỉ định trong tệp Web.config.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2468871. 

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2468871 Bản cập nhật cho .NET Framework 4

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật 2478063. 

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2478063 Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Bản cập nhật Runtime

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản cập nhật. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp này, ngày đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows

File name

File version

File size

Date

Time

PresentationCore.dll

4.0.30319.245

3,788,128

28-Aug-2011

21:24

PresentationFramework.dll

4.0.30319.245

6,428,520

28-Aug-2011

21:24

SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

51,063

28-Aug-2011

13:37

SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql

23,739

28-Aug-2011

13:37

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.245

618,376

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.dll

4.0.30319.245

1,218,912

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.245

124,808

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.245

1,558,904

28-Aug-2011

21:23

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.245

513,400

28-Aug-2011

21:24

System.Data.dll

4.0.30319.245

3,018,072

28-Aug-2011

21:22

System.Deployment.dll

4.0.30319.245

840,032

28-Aug-2011

21:22

WindowsBase.dll

4.0.30319.245

1,368,920

28-Aug-2011

21:25

PerfCounters.ini

154,222

28-Aug-2011

20:44

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

371,048

28-Aug-2011

20:28

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

374,120

28-Aug-2011

20:10

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

325,992

28-Aug-2011

19:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

328,552

28-Aug-2011

19:34

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

19:18

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

343,912

28-Aug-2011

18:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,152

28-Aug-2011

18:37

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

423,272

28-Aug-2011

18:19

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

17:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

17:38

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

352,616

28-Aug-2011

17:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

365,928

28-Aug-2011

17:07

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

358,248

28-Aug-2011

16:48

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

16:30

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

355,688

28-Aug-2011

16:12

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

351,080

28-Aug-2011

15:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

338,280

28-Aug-2011

15:32

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,664

28-Aug-2011

15:14

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

344,936

28-Aug-2011

14:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

348,520

28-Aug-2011

14:42

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

407,912

28-Aug-2011

14:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

14:05

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

342,376

28-Aug-2011

13:45


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows

File name

File version

File size

Date

Time

PresentationCore.dll

4.0.30319.245

3,824,480

29-Aug-2011

05:52

PresentationCore.dll

4.0.30319.245

3,788,128

28-Aug-2011

21:24

PresentationFramework.dll

4.0.30319.245

6,428,520

28-Aug-2011

21:24

SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

51,063

28-Aug-2011

22:15

SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

51,063

28-Aug-2011

13:37

SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql

23,739

28-Aug-2011

22:15

SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql

23,739

28-Aug-2011

13:37

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.245

618,376

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.dll

4.0.30319.245

1,218,912

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.245

124,808

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.245

1,558,904

28-Aug-2011

21:23

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.245

513,400

28-Aug-2011

21:24

System.Data.dll

4.0.30319.245

3,163,480

29-Aug-2011

05:51

System.Data.dll

4.0.30319.245

3,018,072

28-Aug-2011

21:22

System.Deployment.dll

4.0.30319.245

840,032

28-Aug-2011

21:22

WindowsBase.dll

4.0.30319.245

1,368,920

28-Aug-2011

21:25

PerfCounters.ini

154,222

28-Aug-2011

20:44

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

371,048

29-Aug-2011

05:09

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

371,048

28-Aug-2011

20:28

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

374,120

29-Aug-2011

04:48

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

374,120

28-Aug-2011

20:10

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

325,992

29-Aug-2011

04:27

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

325,992

28-Aug-2011

19:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

328,552

29-Aug-2011

04:08

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

328,552

28-Aug-2011

19:34

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

03:48

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

19:18

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

343,912

29-Aug-2011

03:27

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

343,912

28-Aug-2011

18:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,152

29-Aug-2011

03:06

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,152

28-Aug-2011

18:37

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

423,272

29-Aug-2011

02:49

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

423,272

28-Aug-2011

18:19

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

02:25

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

17:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

29-Aug-2011

02:05

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

17:38

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

352,616

29-Aug-2011

01:50

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

352,616

28-Aug-2011

17:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

365,928

29-Aug-2011

01:32

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

365,928

28-Aug-2011

17:07

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

358,248

29-Aug-2011

01:10

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

358,248

28-Aug-2011

16:48

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

00:52

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

16:30

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

355,688

29-Aug-2011

00:32

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

355,688

28-Aug-2011

16:12

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

351,080

29-Aug-2011

00:18

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

351,080

28-Aug-2011

15:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

338,280

29-Aug-2011

00:00

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

338,280

28-Aug-2011

15:32

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,664

28-Aug-2011

23:44

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,664

28-Aug-2011

15:14

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

344,936

28-Aug-2011

23:27

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

344,936

28-Aug-2011

14:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

348,520

28-Aug-2011

23:11

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

348,520

28-Aug-2011

14:42

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

407,912

28-Aug-2011

22:53

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

407,912

28-Aug-2011

14:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

22:37

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

14:05

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

342,376

28-Aug-2011

22:20

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

342,376

28-Aug-2011

13:45

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64-được hỗ trợ của Windows

File name

File version

File size

Date

Time

PresentationCore.dll

4.0.30319.245

3,788,128

28-Aug-2011

21:24

PresentationFramework.dll

4.0.30319.245

6,428,520

28-Aug-2011

21:24

SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

51,063

29-Aug-2011

07:09

SqlWorkflowInstanceStoreLogic.sql

51,063

28-Aug-2011

13:37

SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql

23,739

29-Aug-2011

07:09

SqlWorkflowInstanceStoreSchema.sql

23,739

28-Aug-2011

13:37

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.245

618,376

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.dll

4.0.30319.245

1,218,912

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.245

124,808

28-Aug-2011

21:23

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.245

1,558,904

28-Aug-2011

21:23

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.245

513,400

28-Aug-2011

21:24

System.Data.dll

4.0.30319.245

3,347,288

29-Aug-2011

14:27

System.Data.dll

4.0.30319.245

3,018,072

28-Aug-2011

21:22

System.Deployment.dll

4.0.30319.245

840,032

28-Aug-2011

21:22

WindowsBase.dll

4.0.30319.245

1,368,920

28-Aug-2011

21:25

PerfCounters.ini

154,222

28-Aug-2011

20:44

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

371,048

29-Aug-2011

13:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

371,048

28-Aug-2011

20:28

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

374,120

29-Aug-2011

13:38

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

374,120

28-Aug-2011

20:10

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

325,992

29-Aug-2011

13:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

325,992

28-Aug-2011

19:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

328,552

29-Aug-2011

13:05

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

328,552

28-Aug-2011

19:34

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

12:47

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

19:18

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

343,912

29-Aug-2011

12:29

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

343,912

28-Aug-2011

18:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,152

29-Aug-2011

12:12

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,152

28-Aug-2011

18:37

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

423,272

29-Aug-2011

11:52

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

423,272

28-Aug-2011

18:19

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

11:33

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

17:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

29-Aug-2011

11:15

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

17:38

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

352,616

29-Aug-2011

10:52

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

352,616

28-Aug-2011

17:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

365,928

29-Aug-2011

10:34

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

365,928

28-Aug-2011

17:07

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

358,248

29-Aug-2011

10:16

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

358,248

28-Aug-2011

16:48

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

29-Aug-2011

09:59

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

347,496

28-Aug-2011

16:30

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

355,688

29-Aug-2011

09:41

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

355,688

28-Aug-2011

16:12

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

351,080

29-Aug-2011

09:25

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

351,080

28-Aug-2011

15:54

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

338,280

29-Aug-2011

09:09

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

338,280

28-Aug-2011

15:32

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,664

29-Aug-2011

08:51

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

354,664

28-Aug-2011

15:14

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

344,936

29-Aug-2011

08:30

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

344,936

28-Aug-2011

14:58

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

348,520

29-Aug-2011

08:14

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

348,520

28-Aug-2011

14:42

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

407,912

29-Aug-2011

07:56

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

407,912

28-Aug-2011

14:23

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

29-Aug-2011

07:35

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

341,352

28-Aug-2011

14:05

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

342,376

29-Aug-2011

07:14

System.Data.resources.dll

4.0.30319.245

342,376

28-Aug-2011

13:45


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×