Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ các bản Cập Nhật bảo mật trên tệp hình ảnh ISO-9660 DVD5 đã kết thúc. Bản Cập Nhật bảo mật có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, các bản Cập Nhật bảo mật sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem nhận bản Cập Nhật bảo mật tự động. Để có được gói độc lập cho bản Cập Nhật, hãy đi tới trang web danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Tải xuống tệp hình ảnh ISO qua từ Microsoft Download Center

Tải xuống ảnh ISO ngày 2016 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://Download.Microsoft.com/Download/2/5/2/25244FD5-E42A-4C3D-8350-B94EF5B7BA83/Windows-KB913086-201607.ISO Để có được các ngày 2016 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://Download.Microsoft.com/Download/D/A/8/DA8B7977-4D04-40A2-9410-89584BA894AD/Windows-KB913086-201606.ISO Tải xuống ảnh ISO có thể 2016 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://Download.Microsoft.com/Download/B/E/3/BE38E0B7-62A0-454E-A46D-603C9B6B20DC/Windows-KB913086-201605.ISO Để có được các ngày 2016 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://Download.Microsoft.com/Download/0/6/A/06A9B448-12E3-4DC7-AA14-D3260574C2A0/Windows-KB913086-201604.ISO Tải xuống ảnh ISO ngày 2016 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://Download.Microsoft.com/Download/5/1/9/519EBA1A-E9CA-4DD6-BDCF-8906F71FCA58/Windows-KB913086-201603.ISO Để có được các tháng 2016 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: https://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=51102 Tải xuống ảnh ISO ngày 2016 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=50727 Để có được các ngày 2015 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=50368 Để có được hình ảnh ISO 2015 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=49976 Để có được các ngày 2015 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=49438 Để có được các ngày 2015 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=49034 Để có được các ngày 2015 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=48704 Tải xuống ảnh ISO ngày 2015 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9d65a5d9-8cc1-4536-8c5c-db22b3d6411b Để có được các ngày 2015 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2b008e1b-06aa-4a07-9887-ca2f29df8286 Tải xuống ảnh ISO có thể 2015 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=33f9d5c1-c8e9-4658-be13-40f3b61eb32a Để có được các ngày 2015 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=174908ae-0861-4236-aa27-d387f6932ad2 Tải xuống ảnh ISO ngày 2015 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9c9bd73f-1834-4850-8ee8-0dd8d852dacf Để có được các tháng 2015 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=dccc0264-f5a5-4302-a5a3-9746ae2a3042 Tải xuống ảnh ISO ngày 2015 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c44bc753-f2f1-4090-a1d2-7be7f231496b Để có được các ngày 2014 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6c0319f9-fb26-492c-86f4-9c7566648ae8 Để có được hình ảnh ISO 2014 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=763c3928-dd65-4f09-a289-d0b804d3255d Để có được các ngày 2014 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a32ab404-75e1-4d4d-af95-340b95191905 Để có được các ngày 2014 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12 Để có được các ngày 2014 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a Tải xuống ảnh ISO ngày 2014 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47 Để có được các ngày 2014 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8 Tải xuống ảnh ISO có thể 2014 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft: http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881 Để tải hình ảnh ISO tháng 2014, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c7ea2289-e6ef-425c-9636-9a78b09621b4Để tải hình ảnh ISO tháng 2014, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2Để tải tệp hình ảnh ISO 2014 tháng 2, hãy truy cập liên kết sau:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41929Để có được các ngày 2013 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41534Để có được hình ảnh ISO 2013 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41137Để có được các ngày 2013 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=40718Để có được các ngày 2013 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=40264Để có được các ngày 2013 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39830Tải xuống ảnh ISO ngày 2013 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39528Để có được các ngày 2013 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39202Tải xuống ảnh ISO có thể 2013 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39038Để có được các ngày 2013 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=38298Tải xuống ảnh ISO ngày 2013 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36959Để có được các tháng 2013 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36707Tải xuống ảnh ISO ngày 2013 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36277Để có được các ngày 2012 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36041Để có được hình ảnh ISO 2012 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=35744Để có được các ngày 2012 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=34953Để có được các ngày 2012 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30629Tải xuống ảnh ISO ngày 2012 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30313Để có được các ngày 2012 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43Tải xuống ảnh ISO có thể 2012 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8Để có được các ngày 2012 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cbTải xuống ảnh ISO ngày 2012 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871dfĐể có được các tháng 2012 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1Tải xuống ảnh ISO ngày 2012 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112Để có được các ngày 2011 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0Để có được hình ảnh ISO 2011 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970Để có được các ngày 2011 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995Để có được các ngày 2011 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6Để có được các ngày 2011 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690dTải xuống ảnh ISO ngày 2011 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5Để có được các ngày 2011 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ceTải xuống ảnh ISO có thể 2011 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350Để có được các ngày 2011 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5Tải xuống ảnh ISO ngày 2011 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71Để có được các tháng 2011 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfcTải xuống ảnh ISO ngày 2011 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045Để có được các ngày 2010 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62Để có được các ngày 2010 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11Để có được các ngày 2010 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffedĐể có được các ngày 2010 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644Để có được các ngày 2010 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640Tải xuống ảnh ISO có thể 2010 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891Tải xuống ảnh ISO ngày 2010 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8cĐể có được các tháng 2010 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138Tải xuống ảnh ISO ngày 2010 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0Để có được các ngày 2009 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2Để có được hình ảnh ISO 2009 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881fĐể có được các ngày 2009 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729Để có được các ngày 2009 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95abĐể có được các ngày 2009 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4Tải xuống ảnh ISO ngày 2009 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2Để có được các ngày 2009 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16Để có được các ngày 2009 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8eTải xuống ảnh ISO ngày 2009 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?Familyid=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8Để có được các tháng 2009 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133Tải xuống ảnh ISO ngày 2009 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564Để có được các ngày 2008 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4Để có được hình ảnh ISO 2008 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5Để có được các ngày 2008 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21Để có được các ngày 2008 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332AĐể có được các ngày 2008 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60BTải xuống ảnh ISO ngày 2008 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397DĐể có được các ngày 2008 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39fTải xuống ảnh ISO có thể 2008 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6CĐể có được các ngày 2008 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2AĐể có được các tháng 2008 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29ATải xuống ảnh ISO ngày 2008 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2Để có được các ngày 2007 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96Để có được hình ảnh ISO 2007 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376Để có được các ngày 2007 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08Để có được các ngày 2007 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242Để có được các ngày 2007 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAATải xuống ảnh ISO ngày 2007 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205Để có được các ngày 2007 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48Tải xuống ảnh ISO có thể 2007 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343Để có được các ngày 2007 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3Để có được các tháng 2007 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446Tải xuống ảnh ISO ngày 2007 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FEĐể có được các ngày 2006 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EFĐể có được hình ảnh ISO 2006 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73Để có được các ngày 2006 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9EĐể có được các ngày 2006 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9Để có được các ngày 2006 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98Tải xuống ảnh ISO ngày 2006 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6CĐể có được các ngày 2006 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311Tải xuống ảnh ISO có thể 2006 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303BĐể có được các ngày 2006 Security chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49Tải xuống ảnh ISO ngày 2006 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843Để có được các tháng 2006 bảo mật chí ISO hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599DTải xuống ảnh ISO ngày 2006 bảo mật phát hành, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758 Thận trọng Để đảm bảo rằng bản Cập Nhật chưa được sửa đổi gần đây, hãy đánh giá các bản tin bảo mật cá nhân trước khi bạn triển khai bất kỳ Cập Nhật nào. Để đánh giá các tin bảo mật, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security

Làm thế nào để sử dụng tập tin ảnh ISO

Một tập tin hình ảnh ISO-9660 là một đại diện chính xác của một đĩa CD hay DVD bao gồm các nội dung và các định dạng logic. Việc sử dụng phổ biến nhất của một tập tin ảnh ISO là để ghi lại, hoặc "ghi", các tập tin hình ảnh vào một đĩa CD hoặc DVD ghi. Thao tác này tạo một bản sao của đĩa gốc bao gồm tên tệp và ổ đĩa nhãn thông tin. Bạn có thể mở tập tin ảnh ISO và sao chép nội dung của họ vào một thư mục cục bộ. Chức năng này giống với các tệp. zip. Ngoài ra, bạn có thể gắn và truy cập các tập tin ảnh ISO như một thiết bị ảo. Lưu ý Để tạo một đĩa CD-ROM có thể sử dụng từ một tập tin ảnh ISO, bạn phải dùng phần mềm ghi đĩa CD-ROM của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cách tạo đĩa CD-ROM hoặc về làm thế nào để gắn kết một tập tin ảnh ISO, hãy xem tài liệu đi kèm với phần mềm ghi đĩa CD-ROM bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về các tính năng ghi đĩa CD được bao gồm trong Windows Server 2003, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

317525 Mô tả các tính năng ghi đĩa CD-ROM trong Windows Server 2003

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×