You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật sẵn dùng cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề về bảo mật được mô tả trong các bài viết sau đây:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng nhỏ gọn (2020 Tháng ba) hiện đã sẵn dùng từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi đến Trung tâm đối tác thiết bị (PC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đây cho sản phẩm này đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Trên menu bản dựng , chọn giải pháp sạch, rồi chọn xây dựng giải pháp.

  • Trên menu bản dựng , chọn dựng lại giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lộ

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.688

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

196.354

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.964

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

203.764

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.302

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

192.472

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.696

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

196.364

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.972

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

203.760

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.310

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

192.476

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.592

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

195.790

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.868

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

203.274

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.206

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

191.954

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.538

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

194.490

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.144

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

201.080

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.078

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

190.572

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.594

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

194.534

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.204

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

201.138

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.136

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

190.632

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.432

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

190.438

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

157.052

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

196.358

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.998

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

187.634

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

155.864

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

188.954

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

155.682

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

191.418

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Vbscript_stubs.lib

Not Applicable

156.608

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Vbscript_ui.lib

Not Applicable

184.902

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

987.136

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.map

Not Applicable

629.596

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

484.444

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

724.992

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

520.432

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

291.333

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.548.288

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.map

Not Applicable

693.761

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

511.936

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

1.159.168

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

578.177

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

318.738

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

659.456

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.map

Not Applicable

389.026

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

318.970

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

503.808

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

319.703

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

175.333

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

974.848

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.map

Not Applicable

631.418

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

480.790

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

720.896

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

519.505

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

288.955

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.536.000

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.map

Not Applicable

695.517

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

507.615

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

1.150.976

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

577.411

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

316.621

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

651.264

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.map

Not Applicable

390.699

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

315.258

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

499.712

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

318.849

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

172.984

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

962.560

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

Not Applicable

631.420

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

480.732

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

712.704

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

519.510

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

289.013

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.519.616

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

Not Applicable

695.515

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

507.644

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

1.138.688

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

577.407

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

316.563

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

647.168

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

Not Applicable

390.699

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

315.229

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

495.616

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

318.757

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

172.955

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

1.216.512

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.map

Not Applicable

623.515

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

1.302.360

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

880.640

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

511.992

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

879.743

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.695.744

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.map

Not Applicable

688.560

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

1.778.134

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

1.273.856

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

572.518

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

1.229.396

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

827.392

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.map

Not Applicable

386.992

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

765.251

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

630.784

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

318.301

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

526.842

19-Mar-2020

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

1.208.320

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.map

Not Applicable

624.620

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

1.296.328

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

880.640

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

509.324

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

874.813

19-Mar-2020

12:43

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.679.360

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.map

Not Applicable

689.150

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

1.770.072

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

1.269.760

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

570.023

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

1.223.161

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

819.200

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.map

Not Applicable

387.392

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

760.495

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

626.688

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

315.636

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

521.912

19-Mar-2020

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

851.968

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.map

Not Applicable

630.999

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

715.284

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

630.784

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

520.753

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

452.718

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.286.144

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.map

Not Applicable

693.145

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

851.845

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

954.368

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

576.572

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

556.393

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

585.728

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.map

Not Applicable

391.252

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

485.459

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

450.560

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

322.407

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

299.656

19-Mar-2020

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.dll

Not Applicable

741.376

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

Not Applicable

645.366

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

Not Applicable

467.508

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

Not Applicable

561.152

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

Not Applicable

527.261

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

Not Applicable

290.463

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

Not Applicable

1.073.152

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

Not Applicable

689.090

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

Not Applicable

589.714

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

Not Applicable

790.528

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

Not Applicable

569.528

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

Not Applicable

362.963

19-Mar-2020

12:44

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

Not Applicable

483.328

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

Not Applicable

414.364

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

Not Applicable

271.961

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

Not Applicable

393,216

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

Not Applicable

336.767

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

Not Applicable

161.558

19-Mar-2020

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×