Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3124903 MS16-001: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12 tháng 1 năm 2016

  • 3116180 MS15-124: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015

  • 3089548 MS15-094: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtmlsite_cebase.lib

2,082,942

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,759,640

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,873,894

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,402,034

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,171,960

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,918,428

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,139,568

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,853,996

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,930,484

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,487,646

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,196,128

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,960,532

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,012,428

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,632,422

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,827,902

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,314,462

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,033,860

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,671,822

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,027,558

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,660,198

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,838,342

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,337,592

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,123,900

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,827,816

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,084,480

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,761,622

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,875,528

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,403,802

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,173,536

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,920,636

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,139,126

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,852,324

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,930,472

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,486,924

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,194,748

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,958,172

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,139,296

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,854,618

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,930,236

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,488,292

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,196,160

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,961,294

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Vbscript.rel

865,968

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,854,400

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

508,709

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,084,598

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,141,255

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

872,448

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

515,822

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,607,424

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

316,464

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,995,277

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,557,095

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

618,496

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

1,215,853

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,336,000

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

569,169

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,923,392

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,607,487

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

1,261,568

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

287,012

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,736,768

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

516,301

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,086,550

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,240,321

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

712,704

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

171,853

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,444,160

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

316,923

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

3,004,550

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,263,768

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

491,520

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

314,475

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

13,045,760

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

574,064

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,944,482

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,506,860

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

1,138,688

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

288,317

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,828,032

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

524,076

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,217,815

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,836,068

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

552,960

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

159,615

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,280,896

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

334,512

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,191,676

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,901,326

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

385,024

17-May-2016

15:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

360,788

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,146,368

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

566,347

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,924,007

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,307,637

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

782,336

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

446,599

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

7,839,744

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.map

517,290

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,097,046

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,549,939

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.dll

626,688

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.rel

294,523

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

4,005,888

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.map

319,997

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

3,002,227

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,684,275

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.dll

446,464

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.rel

549,868

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

11,350,016

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.map

573,216

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,942,702

17-May-2016

15:19

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,356,175

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.dll

942,080

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.rel

861,038

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,842,112

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

506,043

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,084,233

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,110,370

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

872,448

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

510,892

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,599,232

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

313,799

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,994,262

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,531,314

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

618,496

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

1,209,618

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,319,616

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

566,676

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,922,887

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,581,590

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

1,257,472

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

287,041

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,622,080

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

516,300

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,087,610

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,240,205

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

704,512

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

171,824

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,431,872

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

316,831

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

3,003,641

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,265,363

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

491,520

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

314,417

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,910,592

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

574,065

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,944,476

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,505,816

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

1,126,400

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

289,390

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,757,248

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

517,227

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,084,779

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,250,355

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

716,800

17-May-2016

15:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

174,202

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,464,640

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

317,777

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

3,003,413

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,272,207

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

495,616

17-May-2016

15:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

316,592

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,074,432

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

574,825

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,942,884

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,517,387

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

1,146,880

17-May-2016

15:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×