Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong các chủ đề sau đây của Microsoft TechNet:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2018) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Oleaut32.lib

1,356,272

02-Jan-2019

16:31

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oleaut32.lib

1,600,178

02-Jan-2019

16:28

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oleaut32.lib

1,470,674

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oleaut32.lib

1,347,626

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oleaut32.lib

1,590,178

02-Jan-2019

16:26

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oleaut32.lib

1,462,042

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oleaut32.lib

1,336,756

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,580,002

02-Jan-2019

16:27

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,451,352

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,224,308

02-Jan-2019

16:29

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oleaut32.lib

1,481,120

02-Jan-2019

16:28

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oleaut32.lib

1,330,622

02-Jan-2019

16:27

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oleaut32.lib

1,222,274

02-Jan-2019

16:30

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oleaut32.lib

1,485,764

02-Jan-2019

16:28

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oleaut32.lib

1,325,566

02-Jan-2019

16:26

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oleaut32.lib

1,105,640

02-Jan-2019

16:25

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,185,052

02-Jan-2019

16:27

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,178,810

02-Jan-2019

16:28

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Xmldom.lib

8,733,840

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlhttp.lib

354,034

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlislands.lib

801,084

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlmime.lib

1,537,226

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlminisax.lib

3,955,362

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlnetfull.lib

195,646

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlnetmini.lib

106,276

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlsax.lib

2,472,924

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlstubs.lib

187,274

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlxql.lib

4,533,488

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmlxslt.lib

4,380,044

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Xmldom.lib

9,508,848

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlhttp.lib

391,426

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlislands.lib

859,194

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlmime.lib

1,635,032

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlminisax.lib

4,333,604

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlnetfull.lib

216,324

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlnetmini.lib

117,976

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlsax.lib

2,684,474

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlstubs.lib

190,574

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlxql.lib

4,790,298

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmlxslt.lib

4,675,462

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Xmldom.lib

9,251,016

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlhttp.lib

369,104

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlislands.lib

843,258

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlmime.lib

1,621,908

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlminisax.lib

4,232,188

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlnetfull.lib

209,062

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlnetmini.lib

112,750

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlsax.lib

2,592,488

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlstubs.lib

187,986

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlxql.lib

4,705,026

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmlxslt.lib

4,531,760

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Xmldom.lib

8,733,522

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlhttp.lib

354,046

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlislands.lib

801,164

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlmime.lib

1,537,282

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlminisax.lib

3,954,842

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlnetfull.lib

195,670

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlnetmini.lib

106,292

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlsax.lib

2,473,124

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlstubs.lib

187,370

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlxql.lib

4,532,140

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmlxslt.lib

4,380,452

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Xmldom.lib

9,507,946

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlhttp.lib

391,430

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlislands.lib

859,274

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlmime.lib

1,635,044

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlminisax.lib

4,332,638

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlnetfull.lib

216,348

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlnetmini.lib

117,992

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlsax.lib

2,684,662

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlstubs.lib

190,670

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlxql.lib

4,788,344

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmlxslt.lib

4,675,586

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Xmldom.lib

9,250,692

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlhttp.lib

369,112

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlislands.lib

843,338

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlmime.lib

1,621,964

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlminisax.lib

4,231,662

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlnetfull.lib

209,086

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlnetmini.lib

112,766

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlsax.lib

2,592,688

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlstubs.lib

188,082

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlxql.lib

4,703,682

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmlxslt.lib

4,532,168

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Xmldom.lib

8,702,626

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlhttp.lib

352,942

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlislands.lib

800,164

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlmime.lib

1,536,404

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlminisax.lib

3,940,168

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlnetfull.lib

195,234

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlnetmini.lib

106,192

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlsax.lib

2,467,914

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlstubs.lib

186,852

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlxql.lib

4,529,690

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmlxslt.lib

4,374,202

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Xmldom.lib

9,477,908

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlhttp.lib

390,420

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlislands.lib

858,252

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlmime.lib

1,634,018

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlminisax.lib

4,318,756

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlnetfull.lib

215,898

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlnetmini.lib

117,808

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlsax.lib

2,679,482

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlstubs.lib

190,022

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlxql.lib

4,784,216

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmlxslt.lib

4,669,276

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Xmldom.lib

9,220,152

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlhttp.lib

368,012

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlislands.lib

842,338

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlmime.lib

1,621,086

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlminisax.lib

4,217,474

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlnetfull.lib

208,650

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlnetmini.lib

112,670

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlsax.lib

2,587,478

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlstubs.lib

187,564

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlxql.lib

4,701,232

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmlxslt.lib

4,525,918

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Xmldom.lib

8,321,130

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlhttp.lib

351,966

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlislands.lib

767,036

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlmime.lib

1,420,790

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlminisax.lib

3,770,024

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlnetfull.lib

187,164

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlnetmini.lib

104,956

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlsax.lib

2,393,128

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlstubs.lib

170,870

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlxql.lib

4,172,638

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmlxslt.lib

4,081,518

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Xmldom.lib

9,533,354

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlhttp.lib

386,056

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlislands.lib

876,878

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlmime.lib

1,649,284

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlminisax.lib

4,291,698

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlnetfull.lib

218,868

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlnetmini.lib

119,604

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlsax.lib

2,697,948

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlstubs.lib

188,996

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlxql.lib

4,871,006

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmlxslt.lib

4,731,604

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Xmldom.lib

8,812,404

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlhttp.lib

367,016

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlislands.lib

806,948

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlmime.lib

1,493,392

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlminisax.lib

4,017,752

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlnetfull.lib

200,030

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlnetmini.lib

110,998

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlsax.lib

2,510,392

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlstubs.lib

163,670

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlxql.lib

4,332,002

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmlxslt.lib

4,227,344

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Xmldom.lib

8,330,840

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlhttp.lib

352,030

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlislands.lib

767,628

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlmime.lib

1,421,320

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlminisax.lib

3,777,634

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlnetfull.lib

187,334

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlnetmini.lib

105,076

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlsax.lib

2,394,656

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlstubs.lib

171,562

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlxql.lib

4,174,864

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmlxslt.lib

4,085,260

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Xmldom.lib

9,541,872

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlhttp.lib

386,118

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlislands.lib

877,498

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlmime.lib

1,649,848

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlminisax.lib

4,298,058

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlnetfull.lib

219,056

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlnetmini.lib

119,728

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlsax.lib

2,699,596

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlstubs.lib

189,752

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlxql.lib

4,873,388

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmlxslt.lib

4,735,388

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Xmldom.lib

8,822,634

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlhttp.lib

367,082

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlislands.lib

807,558

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlmime.lib

1,493,958

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlminisax.lib

4,025,738

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlnetfull.lib

200,228

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlnetmini.lib

111,128

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlsax.lib

2,512,040

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlstubs.lib

164,424

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlxql.lib

4,334,160

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmlxslt.lib

4,231,304

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Xmldom.lib

7,112,494

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlhttp.lib

313,146

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlislands.lib

653,620

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlmime.lib

1,345,654

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlminisax.lib

3,220,606

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlnetfull.lib

163,524

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlnetmini.lib

90,708

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlsax.lib

2,064,488

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlstubs.lib

151,888

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlxql.lib

3,587,922

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmlxslt.lib

3,496,786

02-Jan-2019

16:30

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Xmldom.lib

7,444,002

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlhttp.lib

328,176

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlislands.lib

678,214

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlmime.lib

1,372,956

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlminisax.lib

3,362,952

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlnetfull.lib

169,352

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlnetmini.lib

93,132

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlsax.lib

2,150,934

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlstubs.lib

151,906

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlxql.lib

3,685,834

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmlxslt.lib

3,602,376

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Xmldom.lib

7,466,410

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlhttp.lib

323,600

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlislands.lib

683,226

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlmime.lib

1,403,050

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlminisax.lib

3,410,144

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlnetfull.lib

172,530

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlnetmini.lib

94,608

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlsax.lib

2,147,492

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlstubs.lib

155,018

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlxql.lib

3,704,846

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Xmlxslt.lib

3,600,166

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Jscript.dll

983,040

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.map

628,622

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.rel

484,154

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

720,896

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

519,049

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

290,695

02-Jan-2019

16:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.dll

1,548,288

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.map

692,902

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.rel

511,501

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

1,155,072

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

576,794

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.rel

318,071

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.dll

655,360

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.map

388,140

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.rel

318,564

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

499,712

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

318,919

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

174,927

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.dll

974,848

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.map

630,444

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.rel

480,500

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

716,800

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

518,122

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

288,317

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.dll

1,536,000

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.map

694,660

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.rel

507,180

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

1,142,784

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

576,031

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

315,954

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.dll

647,168

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.map

389,813

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.rel

314,852

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

495,616

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

318,065

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

172,578

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.dll

958,464

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

630,446

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

480,442

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

708,608

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

518,122

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

288,346

02-Jan-2019

16:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

1,519,616

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

694,659

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

507,209

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

1,134,592

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

576,034

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

315,925

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

647,168

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

389,813

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

314,823

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

495,616

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

317,973

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

172,549

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

1,212,416

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.map

622,539

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.rel

1,301,316

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

880,640

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

510,610

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

876,205

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.dll

1,691,648

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.map

687,705

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.rel

1,776,539

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

1,269,760

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

571,142

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

1,225,307

02-Jan-2019

16:35

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.dll

823,296

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.map

386,106

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.rel

763,888

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

626,688

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

317,538

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

523,826

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.dll

1,208,320

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.map

623,643

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.rel

1,295,284

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

876,544

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

507,941

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

871,275

02-Jan-2019

16:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.dll

1,675,264

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.map

688,290

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.rel

1,768,477

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

1,265,664

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

568,645

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

1,219,072

02-Jan-2019

16:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.dll

819,200

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.map

386,506

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.rel

759,132

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

622,592

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

314,873

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

518,896

02-Jan-2019

16:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.dll

741,376

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

644,308

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

467,508

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

557,056

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

525,879

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

289,883

02-Jan-2019

16:31

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

1,073,152

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

688,230

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

589,511

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

786,432

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

568,146

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

362,267

02-Jan-2019

16:33

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

483,328

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

413,395

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

271,613

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

335,887

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

161,152

02-Jan-2019

16:34

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×