Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2019) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Vbscript_stubs.lib

156,312

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Vbscript_ui.lib

195,974

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Vbscript_stubs.lib

156,588

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Vbscript_ui.lib

203,388

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Vbscript_stubs.lib

157,170

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Vbscript_ui.lib

192,336

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Vbscript_stubs.lib

156,320

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Vbscript_ui.lib

195,984

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Vbscript_stubs.lib

156,596

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Vbscript_ui.lib

203,376

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Vbscript_stubs.lib

157,178

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Vbscript_ui.lib

192,340

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Vbscript_stubs.lib

156,216

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Vbscript_ui.lib

195,410

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Vbscript_stubs.lib

156,492

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Vbscript_ui.lib

202,898

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Vbscript_stubs.lib

157,074

25-Mar-2019

09:50

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Vbscript_ui.lib

191,818

25-Mar-2019

09:50

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Vbscript_stubs.lib

156,058

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Vbscript_ui.lib

194,008

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Vbscript_stubs.lib

156,664

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Vbscript_ui.lib

200,594

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Vbscript_stubs.lib

157,010

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Vbscript_ui.lib

190,496

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Vbscript_stubs.lib

156,114

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Vbscript_ui.lib

194,058

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Vbscript_stubs.lib

156,724

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Vbscript_ui.lib

200,658

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Vbscript_stubs.lib

157,068

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Vbscript_ui.lib

190,556

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Vbscript_stubs.lib

155,664

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Vbscript_ui.lib

188,718

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Vbscript_stubs.lib

155,482

25-Mar-2019

09:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Vbscript_ui.lib

191,182

25-Mar-2019

09:45

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Vbscript_stubs.lib

156,348

25-Mar-2019

09:50

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Vbscript_ui.lib

184,630

25-Mar-2019

09:50

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Jscript.dll

983,040

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.map

628,621

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.rel

484,154

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,761,344

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,086,515

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,251,283

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

720,896

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

519,046

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

290,695

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.dll

1,548,288

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.map

692,902

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.rel

511,501

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,078,528

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,944,645

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,518,547

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

1,155,072

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

576,794

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.rel

318,071

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.dll

655,360

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.map

388,140

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.rel

318,564

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,464,640

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

3,004,692

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,273,048

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

499,712

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

318,995

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

174,956

25-Mar-2019

09:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.dll

974,848

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.map

630,445

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.rel

480,500

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,736,768

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,088,279

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,241,249

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

716,800

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

518,122

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

288,317

25-Mar-2019

09:55

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.dll

1,536,000

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.map

694,659

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.rel

507,180

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

13,049,856

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,946,227

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,508,020

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

1,142,784

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

576,034

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

315,954

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.dll

647,168

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.map

389,813

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.rel

314,852

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,448,256

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

3,005,829

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,264,609

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

495,616

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

318,141

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

172,607

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.dll

958,464

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

630,446

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

480,442

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,622,080

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,089,352

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,241,133

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

708,608

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

518,121

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

288,346

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

1,519,616

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

694,660

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

507,209

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,914,688

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,946,228

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,507,034

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

1,134,592

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

576,031

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

315,925

25-Mar-2019

09:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

647,168

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

389,813

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

314,823

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,435,968

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

3,004,920

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,266,204

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

495,616

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

318,049

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

172,578

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

1,212,416

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.map

622,539

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.rel

1,301,316

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,862,592

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,086,422

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,145,518

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

880,640

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

510,611

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

876,234

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.dll

1,691,648

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.map

687,705

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.rel

1,776,597

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,340,096

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,925,230

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,613,403

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

1,269,760

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

571,142

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

1,225,336

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.dll

823,296

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.map

386,106

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.rel

763,888

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,607,424

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,996,801

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,560,923

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

626,688

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

317,614

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

524,000

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.dll

1,208,320

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.map

623,648

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.rel

1,295,284

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,846,208

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,086,045

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,114,633

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

876,544

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

507,945

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

871,304

25-Mar-2019

09:53

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.dll

1,679,360

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.map

688,290

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.rel

1,768,535

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,323,712

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,924,734

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,587,506

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

1,265,664

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

568,645

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

1,219,101

25-Mar-2019

09:52

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.dll

819,200

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.map

386,506

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.rel

759,132

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,603,328

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,995,786

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,535,142

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

622,592

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

314,949

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

519,070

25-Mar-2019

10:01

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.dll

741,376

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

644,308

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

467,508

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,836,224

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,219,655

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,837,634

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

557,056

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

525,879

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

289,825

25-Mar-2019

09:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

1,073,152

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

688,229

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

589,511

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,150,464

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,925,852

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,309,087

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

786,432

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

568,145

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

362,180

25-Mar-2019

09:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

483,328

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

413,395

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

271,613

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,280,896

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,193,119

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,902,370

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

335,963

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

161,123

25-Mar-2019

09:51

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×