Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded CE 6.0.

Thông tin công bố lỗ hổng bảo mật tồn tại trong việc triển khai Windows mạng không dây. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể giải mã có thể lưu lượng truy cập không dây của máy chủ WPA hoặc mạng không dây WPA 2 bảo vệ.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded CE 6.0 hàng tháng Cập Nhật ngày 2018. Trong phần phụ "Cài đặt tệp" trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa phiên bản sản phẩm, ngày, số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft và loại bộ xử lý. Định dạng tên tập tin gói là như sau:

Loại phiên bản yymmdd-kbnnnnnn-xử lý sản phẩm

Ví dụ: Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi là sửa chữa ARMV4i Windows Embedded CE 6.0 nền tảng xây dựng đã được ghi lại trong bài viết cơ sở kiến thức 2492159 và đã có trong bản cập nhật hàng tháng tháng 1 năm 2011.

Chú ý Bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded CE 6.0 có sẵn để tải xuống từ Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Windows nhúng ce 6.0 r3_update_kb4091890.htm

7,838

28-Mar-2018

11:15

180331_kb4091890

Cspnet.lib

1,006,738

01-Mar-2018

19:04

Public\Cellcore\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Cspwwan.lib

829,834

01-Mar-2018

19:05

Public\Cellcore\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Cspnet.lib

723,598

01-Mar-2018

19:04

Public\Cellcore\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Cspwwan.lib

606,160

01-Mar-2018

19:05

Public\Cellcore\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Cspnet.lib

990,372

01-Mar-2018

19:12

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cspwwan.lib

813,642

01-Mar-2018

19:12

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cspnet.lib

693,984

01-Mar-2018

19:12

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cspwwan.lib

591,022

01-Mar-2018

19:12

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cspnet.lib

990,452

01-Mar-2018

19:19

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cspwwan.lib

813,730

01-Mar-2018

19:20

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cspnet.lib

694,060

01-Mar-2018

19:19

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cspwwan.lib

591,074

01-Mar-2018

19:19

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cspnet.lib

997,804

01-Mar-2018

19:27

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Cspwwan.lib

819,126

01-Mar-2018

19:27

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Cspnet.lib

698,356

01-Mar-2018

19:27

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Cspwwan.lib

594,504

01-Mar-2018

19:27

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Cspnet.lib

997,884

01-Mar-2018

19:34

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Cspwwan.lib

819,214

01-Mar-2018

19:34

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Cspnet.lib

698,432

01-Mar-2018

19:34

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Cspwwan.lib

594,556

01-Mar-2018

19:34

Public\Cellcore\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Cspnet.lib

920,704

01-Mar-2018

19:42

Public\Cellcore\Oak\Lib\Sh4\Debug

Cspwwan.lib

759,854

01-Mar-2018

19:42

Public\Cellcore\Oak\Lib\Sh4\Debug

Cspnet.lib

656,510

01-Mar-2018

19:41

Public\Cellcore\Oak\Lib\Sh4\Retail

Cspwwan.lib

562,678

01-Mar-2018

19:42

Public\Cellcore\Oak\Lib\Sh4\Retail

Cspnet.lib

863,408

01-Mar-2018

18:58

Public\Cellcore\Oak\Lib\X86\Debug

Cspwwan.lib

730,506

01-Mar-2018

18:58

Public\Cellcore\Oak\Lib\X86\Debug

Cspnet.lib

640,334

01-Mar-2018

18:58

Public\Cellcore\Oak\Lib\X86\Retail

Cspwwan.lib

549,846

01-Mar-2018

18:58

Public\Cellcore\Oak\Lib\X86\Retail

Eapol.h

26,483

01-Mar-2018

19:49

Public\Common\Oak\Inc

Connmc.lib

842,228

01-Mar-2018

19:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Eapol.lib

497,420

01-Mar-2018

19:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Netui.lib

1,458,442

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Pegassdn.lib

1,254,644

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Wzcsapi.lib

89,314

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Wzcsvc.lib

1,391,540

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Connmc.lib

716,528

01-Mar-2018

19:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Eapol.lib

315,332

01-Mar-2018

19:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Netui.lib

1,134,096

01-Mar-2018

19:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Pegassdn.lib

1,043,088

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Wzcsapi.lib

40,688

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Wzcsvc.lib

848,040

01-Mar-2018

19:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Connmc.lib

818,168

01-Mar-2018

19:12

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Eapol.lib

475,200

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Netui.lib

1,407,466

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Pegassdn.lib

1,165,162

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Wzcsapi.lib

85,548

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Wzcsvc.lib

1,319,366

01-Mar-2018

19:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Connmc.lib

691,056

01-Mar-2018

19:12

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Eapol.lib

312,770

01-Mar-2018

19:12

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Netui.lib

1,115,578

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Pegassdn.lib

1,001,152

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Wzcsapi.lib

41,710

01-Mar-2018

19:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Wzcsvc.lib

832,664

01-Mar-2018

19:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Connmc.lib

818,236

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Eapol.lib

475,264

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Netui.lib

1,407,888

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Pegassdn.lib

1,165,400

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Wzcsapi.lib

85,558

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Wzcsvc.lib

1,319,498

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Connmc.lib

691,180

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Eapol.lib

312,826

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Netui.lib

1,115,896

01-Mar-2018

19:20

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Pegassdn.lib

1,001,418

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Wzcsapi.lib

41,722

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Wzcsvc.lib

832,868

01-Mar-2018

19:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Connmc.lib

830,864

01-Mar-2018

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Eapol.lib

481,642

01-Mar-2018

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Netui.lib

1,430,964

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Pegassdn.lib

1,174,362

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Wzcsapi.lib

86,756

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Wzcsvc.lib

1,337,428

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Connmc.lib

698,758

01-Mar-2018

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Eapol.lib

316,900

01-Mar-2018

19:27

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Netui.lib

1,128,130

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Pegassdn.lib

1,007,016

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Wzcsapi.lib

43,038

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Wzcsvc.lib

848,058

01-Mar-2018

19:28

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Connmc.lib

830,932

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Eapol.lib

481,706

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Netui.lib

1,431,140

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Pegassdn.lib

1,174,600

01-Mar-2018

19:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Wzcsapi.lib

86,766

01-Mar-2018

19:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Wzcsvc.lib

1,337,560

01-Mar-2018

19:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Connmc.lib

698,882

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Eapol.lib

316,956

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Netui.lib

1,128,222

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Pegassdn.lib

1,007,282

01-Mar-2018

19:35

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Wzcsapi.lib

43,050

01-Mar-2018

19:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Wzcsvc.lib

848,262

01-Mar-2018

19:36

Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Connmc.lib

740,394

01-Mar-2018

19:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Eapol.lib

438,222

01-Mar-2018

19:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Netui.lib

1,261,438

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Pegassdn.lib

1,068,336

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Wzcsapi.lib

77,932

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Wzcsvc.lib

1,190,594

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Connmc.lib

640,502

01-Mar-2018

19:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Eapol.lib

296,320

01-Mar-2018

19:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Netui.lib

1,033,368

01-Mar-2018

19:42

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Pegassdn.lib

949,372

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Wzcsapi.lib

38,252

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Wzcsvc.lib

776,816

01-Mar-2018

19:43

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Connmc.lib

711,530

01-Mar-2018

18:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Eapol.lib

430,448

01-Mar-2018

18:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Netui.lib

1,279,752

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Pegassdn.lib

1,081,640

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Wzcsapi.lib

75,882

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Wzcsvc.lib

1,172,474

01-Mar-2018

19:00

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Connmc.lib

646,846

01-Mar-2018

18:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Eapol.lib

286,256

01-Mar-2018

18:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Netui.lib

1,068,862

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Pegassdn.lib

968,952

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Wzcsapi.lib

36,154

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Wzcsvc.lib

769,714

01-Mar-2018

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nmd_ui.lib

5,467,510

01-Mar-2018

19:08

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Settings_core.lib

1,506,278

01-Mar-2018

19:09

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Settings_ui.lib

3,653,876

01-Mar-2018

19:10

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Nmd_ui.lib

5,202,934

01-Mar-2018

19:07

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Settings_core.lib

1,165,600

01-Mar-2018

19:08

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Settings_ui.lib

3,513,690

01-Mar-2018

19:09

Public\Directx\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Nmd_ui.lib

5,443,022

01-Mar-2018

19:16

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Settings_core.lib

1,501,916

01-Mar-2018

19:16

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Settings_ui.lib

3,658,006

01-Mar-2018

19:17

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nmd_ui.lib

5,116,774

01-Mar-2018

19:15

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Settings_core.lib

1,148,762

01-Mar-2018

19:16

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Settings_ui.lib

3,452,828

01-Mar-2018

19:17

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nmd_ui.lib

5,443,388

01-Mar-2018

19:23

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Settings_core.lib

1,501,994

01-Mar-2018

19:23

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Settings_ui.lib

3,658,206

01-Mar-2018

19:25

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nmd_ui.lib

5,117,152

01-Mar-2018

19:22

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Settings_core.lib

1,148,912

01-Mar-2018

19:23

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Settings_ui.lib

3,453,022

01-Mar-2018

19:24

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nmd_ui.lib

5,465,948

01-Mar-2018

19:30

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Settings_core.lib

1,511,054

01-Mar-2018

19:31

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Settings_ui.lib

3,672,882

01-Mar-2018

19:32

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Nmd_ui.lib

5,133,600

01-Mar-2018

19:29

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Settings_core.lib

1,156,190

01-Mar-2018

19:31

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Settings_ui.lib

3,464,164

01-Mar-2018

19:32

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Nmd_ui.lib

5,466,202

01-Mar-2018

19:38

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Settings_core.lib

1,511,132

01-Mar-2018

19:38

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Settings_ui.lib

3,673,054

01-Mar-2018

19:40

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Nmd_ui.lib

5,133,964

01-Mar-2018

19:37

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Settings_core.lib

1,156,340

01-Mar-2018

19:38

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Settings_ui.lib

3,464,358

01-Mar-2018

19:39

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Nmd_ui.lib

5,197,520

01-Mar-2018

19:45

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Settings_core.lib

1,422,134

01-Mar-2018

19:46

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Settings_ui.lib

3,511,894

01-Mar-2018

19:47

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nmd_ui.lib

4,919,804

01-Mar-2018

19:44

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Settings_core.lib

1,090,728

01-Mar-2018

19:46

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Settings_ui.lib

3,330,480

01-Mar-2018

19:46

Public\Directx\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nmd_ui.lib

4,835,096

01-Mar-2018

19:01

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Settings_core.lib

1,303,512

01-Mar-2018

19:02

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Settings_ui.lib

3,266,840

01-Mar-2018

19:03

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Nmd_ui.lib

4,729,250

01-Mar-2018

19:00

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Settings_core.lib

1,036,496

01-Mar-2018

19:01

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Settings_ui.lib

3,215,252

01-Mar-2018

19:02

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Pictorapp.lib

1,261,700

01-Mar-2018

19:10

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Pictorui_core.lib

1,402,776

01-Mar-2018

19:11

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Pictorui_ui.lib

2,542,188

01-Mar-2018

19:12

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Pictorapp.lib

1,202,768

01-Mar-2018

19:10

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Pictorui_core.lib

1,051,478

01-Mar-2018

19:10

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Pictorui_ui.lib

2,424,156

01-Mar-2018

19:11

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Pictorapp.lib

1,261,746

01-Mar-2018

19:18

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Pictorui_core.lib

1,393,768

01-Mar-2018

19:18

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Pictorui_ui.lib

2,543,476

01-Mar-2018

19:19

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Pictorapp.lib

1,190,884

01-Mar-2018

19:18

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Pictorui_core.lib

1,032,882

01-Mar-2018

19:18

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Pictorui_ui.lib

2,374,352

01-Mar-2018

19:19

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Pictorapp.lib

1,261,796

01-Mar-2018

19:25

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Pictorui_core.lib

1,393,854

01-Mar-2018

19:25

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Pictorui_ui.lib

2,543,626

01-Mar-2018

19:26

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Pictorapp.lib

1,190,942

01-Mar-2018

19:25

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Pictorui_core.lib

1,033,028

01-Mar-2018

19:25

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Pictorui_ui.lib

2,374,496

01-Mar-2018

19:26

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Pictorapp.lib

1,265,818

01-Mar-2018

19:33

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Pictorui_core.lib

1,403,050

01-Mar-2018

19:33

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Pictorui_ui.lib

2,555,572

01-Mar-2018

19:34

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Pictorapp.lib

1,193,838

01-Mar-2018

19:32

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Pictorui_core.lib

1,040,458

01-Mar-2018

19:33

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Pictorui_ui.lib

2,382,716

01-Mar-2018

19:33

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Pictorapp.lib

1,265,864

01-Mar-2018

19:40

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Pictorui_core.lib

1,403,136

01-Mar-2018

19:40

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Pictorui_ui.lib

2,555,722

01-Mar-2018

19:41

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Pictorapp.lib

1,193,900

01-Mar-2018

19:40

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Pictorui_core.lib

1,040,604

01-Mar-2018

19:40

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Pictorui_ui.lib

2,382,860

01-Mar-2018

19:41

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Pictorapp.lib

1,219,684

01-Mar-2018

19:47

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Debug

Pictorui_core.lib

1,311,078

01-Mar-2018

19:48

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Debug

Pictorui_ui.lib

2,422,352

01-Mar-2018

19:49

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Debug

Pictorapp.lib

1,157,506

01-Mar-2018

19:47

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Retail

Pictorui_core.lib

975,664

01-Mar-2018

19:48

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Retail

Pictorui_ui.lib

2,269,188

01-Mar-2018

19:48

Public\Rdp\Oak\Lib\Sh4\Retail

Pictorapp.lib

1,161,472

01-Mar-2018

19:03

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Debug

Pictorui_core.lib

1,187,760

01-Mar-2018

19:03

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Debug

Pictorui_ui.lib

2,216,970

01-Mar-2018

19:04

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Debug

Pictorapp.lib

1,128,206

01-Mar-2018

19:03

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Retail

Pictorui_core.lib

915,940

01-Mar-2018

19:03

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Retail

Pictorui_ui.lib

2,170,270

01-Mar-2018

19:04

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Retail

Usbflashapservice.lib

327,910

01-Mar-2018

19:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Usbflashapservice.lib

248,766

01-Mar-2018

19:12

Public\Servers\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Usbflashapservice.lib

326,556

01-Mar-2018

19:19

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Usbflashapservice.lib

235,814

01-Mar-2018

19:19

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Usbflashapservice.lib

326,574

01-Mar-2018

19:26

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Usbflashapservice.lib

235,842

01-Mar-2018

19:26

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Usbflashapservice.lib

329,804

01-Mar-2018

19:34

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Usbflashapservice.lib

238,270

01-Mar-2018

19:34

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Usbflashapservice.lib

329,822

01-Mar-2018

19:41

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Usbflashapservice.lib

238,298

01-Mar-2018

19:41

Public\Servers\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Usbflashapservice.lib

296,952

01-Mar-2018

19:49

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug

Usbflashapservice.lib

220,178

01-Mar-2018

19:49

Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail

Usbflashapservice.lib

268,166

01-Mar-2018

19:04

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug

Usbflashapservice.lib

212,006

01-Mar-2018

19:04

Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Wincepb60-180331-kb4091890-armv4i.msi

17,399,808

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-mipsii.msi

17,080,320

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-mipsii_fp.msi

17,084,416

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-mipsiv.msi

17,170,432

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-mipsiv_fp.msi

17,178,624

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-sh4.msi

16,855,040

28-Mar-2018

11:30

Wincepb60-180331-kb4091890-x86.msi

15,892,480

28-Mar-2018

11:30

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×