Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

CVE-2018-0889 | Kịch bản công cụ bộ nhớ hỏng lỗ hổng bảo mật

Bản Cập Nhật cũng khắc phục sự cố sau:

  • Nếu phương pháp document.close() được gọi là một lần nữa khi trước gọi phương pháp document.close() vẫn đang trong tiến trình, Internet Explorer có thể sập.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2018) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtmlother_cebase.lib

1,980,168

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,162,330

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,983,178

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,165,520

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,949,014

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,141,704

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,980,184

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,162,328

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,983,194

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,165,516

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,949,030

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,141,708

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,980,082

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,162,318

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,983,088

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,165,472

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,948,928

26-Mar-2018

14:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,141,692

26-Mar-2018

14:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,976,560

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,622

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,984,052

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,165,660

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,945,122

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,140,260

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,977,042

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,161,046

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,984,536

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,166,080

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,945,588

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,140,662

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,971,442

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,153,832

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,971,864

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,154,318

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,939,842

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,133,112

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml.dll

8,761,344

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,086,415

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,251,254

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,359,173

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

563,962

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

720,896

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

518,917

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

290,608

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

13,078,528

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,944,546

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,518,518

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,293,760

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,463,100

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

606,563

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

1,155,072

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

576,582

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.rel

317,984

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

4,464,640

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

3,004,692

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,273,048

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,283

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

145,405

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

499,712

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

318,904

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

174,927

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

8,736,768

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,088,205

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,241,220

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,358,565

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

563,527

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

716,800

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

517,991

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

288,230

26-Mar-2018

14:28

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

13,049,856

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,946,128

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,507,991

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,462,495

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

606,128

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

1,142,784

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

575,822

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

315,867

26-Mar-2018

14:12

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

4,448,256

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

3,005,829

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,264,609

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,680

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

144,970

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

495,616

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

318,050

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

172,578

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

8,622,080

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,089,242

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,241,104

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,626,112

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,358,561

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

563,324

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

708,608

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

517,990

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

288,259

26-Mar-2018

14:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

12,914,688

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,946,128

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,507,005

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,252,800

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,462,494

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

605,838

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

1,134,592

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

575,823

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

315,809

26-Mar-2018

14:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

4,435,968

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

3,004,920

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,266,204

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

708,608

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,680

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

144,970

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

495,616

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

317,958

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

172,549

26-Mar-2018

14:19

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,858,496

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,086,314

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,145,344

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,353,919

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,864,960

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

880,640

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

510,396

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

876,089

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

14,340,096

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,925,143

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,612,910

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,457,361

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,113,961

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

1,269,760

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

570,930

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

1,225,133

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

5,607,424

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,996,801

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,560,778

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

782,336

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,765

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

520,462

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

626,688

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

317,523

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

524,116

26-Mar-2018

14:20

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

10,846,208

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,085,934

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,114,459

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,352,009

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,863,075

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

876,544

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

507,734

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

871,159

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

14,323,712

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,924,635

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,587,013

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,455,450

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,111,873

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

1,265,664

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

568,433

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

1,218,898

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

5,603,328

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,995,786

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,534,997

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

782,336

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,854

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

518,490

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

622,592

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

314,858

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

519,186

26-Mar-2018

14:14

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

6,836,224

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,219,556

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,837,634

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,216,512

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,364,176

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

597,921

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

557,056

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

525,667

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

289,709

26-Mar-2018

14:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

9,150,464

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,925,753

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,309,087

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,650,688

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,455,682

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

852,831

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

786,432

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

567,933

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

362,093

26-Mar-2018

14:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

3,280,896

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,193,119

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,902,370

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

450,560

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,936

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

106,458

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

335,776

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

161,152

26-Mar-2018

14:25

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×