Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2976627 MS14-051: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 12 tháng 4 năm 2014

  • 2977629 MS14-052: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 4 năm 2014

  • 2987107 MS14-056: Cập Nhật bảo mật tích luỹ dành cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 10 năm 2014

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Gesture.lib

1,562,030

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Gesturestub.lib

98,012

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Imagesource.lib

169,272

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Imagesourcestub.lib

31,982

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mov.lib

751,212

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,317,598

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Paneld.lib

228,006

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Paneldstub.lib

15,834

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Gesture.lib

1,738,704

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Gesturestub.lib

103,052

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Imagesource.lib

194,876

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Imagesourcestub.lib

30,772

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mov.lib

861,962

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,674,834

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Paneld.lib

277,264

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Paneldstub.lib

15,648

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Gesture.lib

1,696,146

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Gesturestub.lib

102,472

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Imagesource.lib

189,682

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Imagesourcestub.lib

30,342

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mov.lib

851,894

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,635,436

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Paneld.lib

269,334

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Paneldstub.lib

15,596

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Gesture.lib

1,756,616

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Gesturestub.lib

105,842

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Imagesource.lib

191,112

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Imagesourcestub.lib

39.990

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mov.lib

803,782

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,491,464

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Paneld.lib

265,658

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Paneldstub.lib

16,270

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Gesture.lib

2,003,112

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Gesturestub.lib

112,278

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Imagesource.lib

224,760

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Imagesourcestub.lib

38,336

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mov.lib

949,526

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,964,148

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Paneld.lib

330,026

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Paneldstub.lib

15,972

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Gesture.lib

1,901,548

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Gesturestub.lib

110,104

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Imagesource.lib

214,224

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Imagesourcestub.lib

37,590

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mov.lib

919,258

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,857,522

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Paneld.lib

313,318

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Paneldstub.lib

15,956

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Gesture.lib

1,756,424

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Gesturestub.lib

105,874

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Imagesource.lib

191,116

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Imagesourcestub.lib

39,998

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mov.lib

803,798

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,490,818

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Paneld.lib

265,052

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Paneldstub.lib

16,278

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Gesture.lib

2,002,804

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Gesturestub.lib

112,310

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Imagesource.lib

224,760

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Imagesourcestub.lib

38,344

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mov.lib

949,536

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,963,386

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Paneld.lib

329,518

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Paneldstub.lib

15,980

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Gesture.lib

1,901,362

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Gesturestub.lib

110,136

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Imagesource.lib

214,228

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Imagesourcestub.lib

37,598

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mov.lib

919,272

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,856,900

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Paneld.lib

312,706

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Paneldstub.lib

15,964

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Gesture.lib

1,753,454

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Gesturestub.lib

105,874

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Imagesource.lib

190,668

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Imagesourcestub.lib

39,998

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mov.lib

803,790

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,490,096

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Paneld.lib

264,520

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Paneldstub.lib

16,278

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Gesture.lib

2,000,444

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Gesturestub.lib

112,310

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Imagesource.lib

224,264

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Imagesourcestub.lib

38,344

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mov.lib

949,344

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,961,090

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Paneld.lib

328,862

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Paneldstub.lib

15,980

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Gesture.lib

1,898,164

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Gesturestub.lib

110,136

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Imagesource.lib

213,752

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Imagesourcestub.lib

37,598

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mov.lib

919,084

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,855,292

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Paneld.lib

312,088

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Paneldstub.lib

15,964

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Gesture.lib

1,646,358

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Gesturestub.lib

99,296

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Imagesource.lib

176,572

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Imagesourcestub.lib

33,868

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mov.lib

774,778

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,405,146

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Paneld.lib

247,112

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Paneldstub.lib

15.778 người

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Gesture.lib

1,979,738

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Gesturestub.lib

112,586

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Imagesource.lib

219,638

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Imagesourcestub.lib

35,228

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mov.lib

942,860

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,921,436

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Paneld.lib

328,344

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Paneldstub.lib

15.856 người

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Gesture.lib

1,791,800

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Gesturestub.lib

105,222

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Imagesource.lib

199,306

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Imagesourcestub.lib

32,150

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mov.lib

886,382

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,762,654

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Paneld.lib

294,662

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Paneldstub.lib

15,542

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Gesture.lib

1,647,816

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Gesturestub.lib

99,564

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Imagesource.lib

176,642

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Imagesourcestub.lib

33,938

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mov.lib

774,990

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,406,914

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Paneld.lib

246,922

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Paneldstub.lib

15,846

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Gesture.lib

1,980,902

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Gesturestub.lib

112,854

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Imagesource.lib

219,700

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Imagesourcestub.lib

35,288

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mov.lib

943,040

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,923,656

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Paneld.lib

328,708

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Paneldstub.lib

15.924 người

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Gesture.lib

1,793,236

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Gesturestub.lib

105,504

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Imagesource.lib

199,372

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Imagesourcestub.lib

32,220

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mov.lib

886,554

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,764,638

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Paneld.lib

294,454

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Paneldstub.lib

15,614

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Gesture.lib

1,583,538

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Gesturestub.lib

97,392

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Imagesource.lib

169,894

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Imagesourcestub.lib

31,296

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mov.lib

760,874

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,340,756

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Paneld.lib

234,294

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Paneldstub.lib

15,664

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Gesture.lib

1,910,298

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Gesturestub.lib

109,798

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Imagesource.lib

215,610

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Imagesourcestub.lib

37,186

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mov.lib

913,714

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,830,804

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Paneld.lib

311,794

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Paneldstub.lib

15.894 người

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Gesture.lib

1,712,112

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Gesturestub.lib

102,642

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Imagesource.lib

191,650

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Imagesourcestub.lib

29,652

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mov.lib

861,614

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,663,204

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Paneld.lib

278,418

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Paneldstub.lib

15,426

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.dll

3,268,608

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,169,197

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,898,107

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

454,656

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,867

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

107,125

17-Nov-2014

10:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

9,117,696

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,891,981

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,288,033

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,650,688

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,453,651

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

852,541

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

6,811,648

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,190,080

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,817,914

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,216,512

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,362,502

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

597,399

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

4,444,160

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,991,238

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,266,001

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,367

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

145,463

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

13,021,184

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,910,855

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,496,304

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,460,725

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

605,113

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

8,728,576

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,058,982

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,231,853

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,357,160

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

562,599

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

4,423,680

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,992,375

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,257,562

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,764

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

145,028

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

12,996,608

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,912,453

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,485,777

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,460,127

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

604,678

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

8,704,000

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,060,752

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,221,819

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,356,557

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

562,164

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

4,411,392

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,991,466

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,259,099

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

712,704

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,764

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

145,028

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

12,865,536

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,912,446

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,484,965

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,252,800

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,460,125

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

604,388

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

8,589,312

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,061,812

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,221,616

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,626,112

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,356,558

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

561,961

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

5,586,944

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,982,945

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,536,012

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

786,432

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,767

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

521,361

17-Nov-2014

10:41

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

14,278,656

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,891,360

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,525,562

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,454,994

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,111,786

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

10,813,440

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,058,769

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,076,817

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,351,908

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,862,002

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

5,578,752

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,981,927

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,510,173

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

782,336

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,856

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

519,389

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

14,270,464

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,890,854

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,499,665

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,453,082

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,109,698

17-Nov-2014

10:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

10,801,152

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,058,429

17-Nov-2014

10:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,045,903

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,349,987

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,860,117

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

3,993,600

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,989,986

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,672,095

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

503,808

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

312,622

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

298,757

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

11,304,960

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,910,674

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,310,616

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,121,728

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,459,463

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,271,475

17-Nov-2014

10:47

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

7,815,168

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,071,248

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,515,632

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,339,392

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,356,383

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

875,103

17-Nov-2014

10:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Thông tin Bổ sung

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×