Tóm tắt

Dịch vụ DRDA của Microsoft hỗ trợ DRDA phân phối đơn vị của cơ quan (DRDA DUW) two-phase cam kết giao dịch và XA cung cấp giao dịch để kích hoạt Cập Nhật đáng tin cậy qua mạng. Máy chủ tích hợp máy chủ (HIS) 2013 Cập Nhật tích luỹ 3 (CU3) bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến đối với giao dịch DRDA dịch vụ cung cấp hỗ trợ, như sau.

DRDA DUW giao dịch

Không giống như các phiên bản phát hành DRDA dịch vụ hoặc bản Cập Nhật tích luỹ, bản cập nhật này cho phép hỗ trợ cho các giao dịch DRDA DUW giữa DRDA khách và dịch vụ DRDA được ánh xạ tới XA giao dịch giữa các dịch vụ DRDA và SQL Server. Hỗ trợ này xảy ra do phân phối giao dịch DRDA DUW (ánh xạ tới ID giao dịch XA) cho SQL Server và bài với MS DTC XA giao dịch. Dịch vụ DRDA duy trì một tập tin dựa trên (transactionlog.data) ghi nhật ký giao dịch (UOWID, XID, trạng thái, dữ liệu Nhật ký) cho tất cả DRDA phiên. Khi một phiên DRDA kết thúc bằng một giao dịch trong nghi ngờ, DRDA yêu cầu dịch vụ khách hàng DRDA đồng bộ hoá lại các bản ghi. Và khi DRDA dịch vụ khởi động và tìm thấy các giao dịch trong nghi ngờ trong Nhật ký, yêu cầu DRDA dịch vụ khách hàng DRDA đồng bộ hoá lại các bản ghi.

XA giao dịch

XA giao dịch giữa DRDA khách và dịch vụ DRDA được cung cấp cho SQL Server và được tham gia với MS DTC. Trong quá trình khôi phục giao dịch, DRDA dịch vụ trở khách hàng DRDA một danh sách trong nghi ngờ dựa trên thông tin trong Nhật ký giao dịch DTC.

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Bản cập nhật này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Dịch vụ tích hợp (cấu hình) dữ liệu cho DRDA

Cấu hình dịch vụ DRDA

Tập tin cấu hình ứng dụng

Cấu hình dịch vụ DRDA được lưu trữ trong tập tin cấu hình ứng dụng MsDrdaService.exe.config và liên kết tệp XML (ánh xạ thông báo lỗi và dữ liệu nhập ánh xạ). Lúc chạy dịch vụ DRDA kiểm soát các tập tin MsDrdaService.exe.config để thay đổi. Khi thay đổi được phát hiện, Dịch vụ DRDA đọc và sử dụng thông tin thay đổi cấu hình khi đó quá trình kết nối vào mới.

Sau khi cài đặt, các chuyên gia CNTT có thể tuỳ chỉnh cấu hình dịch vụ DRDA bằng cách chỉnh sửa tập tin cấu hình ứng dụng MsDrdaService.exe.config bằng cách sử dụng một trình soạn thảo XML và tập tin liên quan đến 2013\system\Schemas\HostIntegrationDrdaServiceConfiguration.xsd C:\Program Files\Microsoft tích hợp máy chủ.

Cấu hình SQL Server kết nối

Resynchronization

Các yếu tố resynchronizationManager MsDrdaService.exe.config tệp chứa cài đặt resynchronization giao dịch để quản lý vào SQL khách hàng cung cấp giao dịch. Loại resynchronizationManager là Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager xử lý giao dịch phân tán vào. Điều này bao gồm sự mộ binh giao dịch Microsoft phân phối điều phối giao dịch, ghi nhật ký giao dịch và giao dịch trong nghi ngờ danh resynchronization.

<hostIntegration.drdaAs.drdaService xmlns="http://schemas.microsoft.com/his/DrdaAs/DrdaService/2013">  <services>
<service name="DrdaService1">
<resynchronizationManager type="Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager, Microsoft.HostIntegration.Drda.Server,Version=9.0.1000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL"
transactionExpiryDuration="P3D"
resyncRetryDurationInMinutes = "3"
resyncIntervalInMinutes = "1"
transactionLogLocation =""
/>


Ví dụ 1: Chứng khoán resynchronizationManager yếu tố thêm vào phần hostIntegration.drdaAs.drdaService tập MsDrdaService.exe.config.

Lưu ý Bạn phải thêm MsDrdaService.exe.config yếu tố resynchronizationManager mới trước khi bạn Chạy PowerShell để đọc hoặc ghi các cài đặt trong phần tử mới này.

Giao dịch hết thời gian

Thuộc tính transactionExpriryDuration hướng dẫn dịch vụ DRDA về thời gian cho một giao dịch trong tệp dữ liệu giao dịch. Sau khi đặt thời gian đã qua, điều khiển từ xa của dịch vụ giao dịch từ tệp. Thuộc tính tuỳ chọn này chấp nhận giá trị thời gian. Giá trị mặc định là PT3D (thời gian là 3 ngày). Giá trị thời gian được chỉ định thành PnYnMnDTnHnMnS.

Mục

Mô tả

P

Thời gian thời gian (yêu cầu)

nY

Số năm.

nM

Số tháng.

Tháng

Số ngày.

T

Bắt đầu của một thời gian (phải chỉ định một khoảng thời gian thời gian bao gồm giờ, phút hoặc giây).

nH

Số giờ.

nM

Số phút.

S

Số giây.

Bảng 1: Thời gian trong định dạng XML.

Resynchronization thử lại thời gian

Thuộc tính resyncRetryDurationInMinutes hướng dẫn dịch vụ DRDA về thời gian (trong vài phút) trong đó thử xử lý một mục trong danh sách các giao dịch trong nghi ngờ resynchronization. Thuộc tính tuỳ chọn này chấp nhận một giá trị số nguyên. Giá trị mặc định là 3 phút.

Khoảng thời gian resynchronization

Thuộc tính resyncIntervalInMinutes hướng dẫn dịch vụ DRDA về khoảng thời gian (trong vài phút) giữa xử lý các khoản mục trong danh sách các giao dịch trong nghi ngờ resynchronization. Thuộc tính tuỳ chọn này chấp nhận một giá trị số nguyên. Giá trị mặc định là 1 phút.

Địa chỉ Nhật ký giao dịch

Thuộc tính transactionLogLocation hướng dẫn dịch vụ DRDA về vị trí này sẽ ghi tệp nhật ký giao dịch. Thuộc tính tuỳ chọn này chấp nhận giá trị chuỗi. Giá trị mặc định là một chuỗi trống được định nghĩa là thư mục lưu trữ tích hợp máy chủ theo dõi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu MSDN về DRDA cung cấp dịch vụ giao dịch.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×