We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản cập nhật này đã được thực hiện trên cơ sở giới hạn cho khách hàng tham gia một bản xem trước của nền tảng Cập Nhật hợp nhất (UUP). Nó hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ nên được cài đặt trên các thiết bị đăng ký xem trước UUP.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi bản cập nhật sẵn sàng để có sẵn rộng hơn.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này là để kiểm tra xem trước UUP chỉ. Không cài đặt bản cập nhật này trên bất kỳ thiết bị nào không được sử dụng để kiểm tra UUP.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang webdanh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4514987-v2-x86.msu

FCD57D0B46052547413D2DD0A5B75172F029DA88

F4C84A54DD661C0F46F1AEF69A0A5C2B00D8B9A4F14C30D890ADDE977A03A478

Windows10.0-KB4514987-v2-x64.msu

C316DDD26337C31254B44153A1D1C06687F60309

1D220B9E156F8648CFBEF8EC69657B3F3833C33E7C7042E03AE0F38A56FDE491

Windows10.0-KB4514987-v2-arm64.msu

8C1CC7F05F81D613C78EF0B6E446792284785AB6

8C6C5EF4305DCF62C74CA9BD41D170F987FA909A04E12206F7D6115ED1A2A2A8

Windows 10, phiên bản 1809

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

Not applicable

247

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

241

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

1.881

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

3.368

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

41.180

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

42.391

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

7.204

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

6.127

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.695

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.895

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

175

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

134

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

134

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

58

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

134

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

294.965

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

425

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

134

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

290.355

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

415

04-Nov-2019

22:59

Not applicable

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

Not applicable

246

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

241

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

3.424

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

5.123

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

45.303

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

46.052

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

45.303

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

46.052

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

8.144

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

6.942

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

36.354

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

347

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

36.080

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

347

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

133

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

133

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

58

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

134

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

90.053

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

778

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

134

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

82.483

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

653

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

1.881

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

3.368

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.695

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.895

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

175

04-Nov-2019

23:01

Not applicable

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Updatepolicy.dll

Not applicable

3.966

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

5.610

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

12.032

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

266

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

11.739

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

260

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

1.881

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

3.368

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.695

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.895

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

175

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

244

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

239

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

7.843

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

9.554

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

30.431

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

29.795

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

12.052

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

11.159

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.742

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

441

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

24.208

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

440

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

134

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

134

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

58

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.992

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

143.117

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

736

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

3.157

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

135.547

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

705

04-Nov-2019

23:00

Not applicable

Tham khảo

Tìm hiểu vềthuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×