Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này đã được thực hiện trên cơ sở giới hạn cho khách hàng tham gia một bản xem trước của nền tảng Cập Nhật hợp nhất (UUP). Nó hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ nên được cài đặt trên các thiết bị đăng ký xem trước UUP.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi bản cập nhật sẵn sàng để có sẵn rộng hơn.

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này là để kiểm tra xem trước UUP chỉ. Không cài đặt bản cập nhật này trên bất kỳ thiết bị nào không được sử dụng để kiểm tra UUP.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang webdanh mục Microsoft Update .

Thông tin về tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4529943-x86.msu

E68D21A7442D9FE12916FFED06CA64BE75F4865B

42F17CA0014FF9E1D100D6CDF67C5884AAE4B84FA8EF19FA5814D9DFDEAA2E3F

Windows10.0-KB4529943-x64.msu

A2B4B156D64859FD549BDC5A2FB2720936F4EE56

31CD8ADB52A520D697D16142127A43079601E80F360D757193F8AA0099F59A5B

Windows10.0-KB4529943-arm64.msu

66CF6883614B19A0775AE75BF941583756C4E9F9

1940BE6D2B420DC68FDABBA60705942FA5BDDB7A10A81852CCB66A770B2EBCA2

Windows 10, phiên bản 1903 và 1909

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

Not applicable

188

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

183

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

190

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

186

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

4.533

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

4.491

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

6.780

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

5.885

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.767

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

166

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.382

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

162

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

176

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

181

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

177

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

60

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

2.234

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.650

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

61.038

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

180

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

2.136

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.649

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

57.152

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

177

05-Nov-2019

21:47

Not applicable

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

Not applicable

295

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

291

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

188

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

185

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.744

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.706

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.744

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.706

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

7.641

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

6.615

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

18.828

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

166

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

183

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

18.452

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

162

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

179

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

179

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

175

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

60

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

2.959

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.677

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

121.398

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

183

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

2.820

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.654

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

119.222

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

179

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

190

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

186

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.767

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.382

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

176

05-Nov-2019

21:50

Not applicable

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Updatepolicy.dll

Not applicable

310

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

306

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

19.892

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

272

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

19.396

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

267

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

190

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

186

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.767

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

181

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

10.382

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

176

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

187

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Storewuauth.dll

Not applicable

182

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

292

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatepolicy.dll

Not applicable

288

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.892

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.815

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.892

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhext.dll

Not applicable

2.815

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

11.954

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

Not applicable

10.944

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

26.410

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

166

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

187

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll

Not applicable

25.788

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuapi.dll.mun

Not applicable

162

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups.dll

Not applicable

183

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

181

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider.dll

Not applicable

177

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

50

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

60

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

5.019

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.616

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

96.103

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

187

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

57

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Updatedeploymentprovider.dll

Not applicable

4.915

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuauclt.exe

Not applicable

2.612

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wuaueng.dll

Not applicable

93.840

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Wups2.dll

Not applicable

183

05-Nov-2019

21:56

Not applicable

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×