Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa cải thiện chức năng của Windows 10 nội Preview (xây dựng 14342).

Gói cho x86 Phiên bản là 4.17 MB đựng x64 Phiên bản 5,82 MB.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải là một phần của Chương trình nội bộ Windows với bản 14342 cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

x64 nội bộ Windows 10 Preview

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acr_error.htm

Không áp dụng

1.543 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

1,418

12-May-2016

02:36

Không áp dụng

Badge.contrast-black.png

Không áp dụng

158

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Badge.contrast-white.png

Không áp dụng

159

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Badge.png

Không áp dụng

158

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Blocksite.htm

Không áp dụng

6,551

29-Apr-2016

00:32

Không áp dụng

Browsermdl.ttf

Không áp dụng

31,684

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Defaultbrowser.htm

Không áp dụng

1.380

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Disableaboutflag.htm

Không áp dụng

958

15-Apr-2016

00:31

Không áp dụng

Dnserror.html

Không áp dụng

5,384

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Edata.dll

11.0.14342.1001

600,576

12-May-2016

03:26

x64

Edgecontent.dll

11.0.14342.1001

3,106,816

12-May-2016

03:32

x64

Emodel.dll

11.0.14342.1001

4,441,088

12-May-2016

03:30

x64

Errorpagescripts.js

Không áp dụng

8,139

12-May-2016

03:07

Không áp dụng

Errorpagestyles.css

Không áp dụng

11.302 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Eview.dll

11.0.14342.1001

5,468,160

12-May-2016

03:27

x64

Flags.htm

Không áp dụng

48,274

27-Apr-2016

00:21

Không áp dụng

Forbidframingedge.htm

Không áp dụng

1.404

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Hstscerterror.htm

Không áp dụng

1.634

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Httperrorpagesscripts.js

Không áp dụng

11,174

12-May-2016

03:07

Không áp dụng

Http_400.htm

Không áp dụng

1.499 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_403.htm

Không áp dụng

1.295 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_404.htm

Không áp dụng

1.337

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_406.htm

Không áp dụng

1.285

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_410.htm

Không áp dụng

1.129 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_500.htm

Không áp dụng

1,334

10-May-2016

02:37

Không áp dụng

Http_501.htm

Không áp dụng

1.157 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Http_gen.htm

Không áp dụng

1.156 người

10-May-2016

02:37

Không áp dụng

Ielogo.svg

Không áp dụng

1.440

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Invalidcert.htm

Không áp dụng

1.770 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedge.exe

11.0.14342.1001

7,415,112

12-May-2016

04:14

x64

Microsoftedgecp.exe

11.0.14342.1001

73,032

12-May-2016

04:15

x64

Microsoftedgefile.targetsize-129.png

Không áp dụng

2696

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-16.png

Không áp dụng

495

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-256.png

Không áp dụng

5,550

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-32.png

Không áp dụng

889

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-336.png

Không áp dụng

7,109

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.282 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.660 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-129.png

Không áp dụng

3,247

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-16.png

Không áp dụng

503

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-256.png

Không áp dụng

6,470

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-32.png

Không áp dụng

965

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-336.png

Không áp dụng

8,254

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.456

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.776 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.041

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

1.041

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

1.041

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125.png

Không áp dụng

1.369

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1.369

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1.369

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150.png

Không áp dụng

1.613 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1.613 người

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1.613 người

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200.png

Không áp dụng

2,333

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,333

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,333

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400.png

Không áp dụng

6,220

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

6,220

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

6,220

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png

Không áp dụng

504

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

504

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

504

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png

Không áp dụng

631

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

631

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

631

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png

Không áp dụng

721

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

721

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

721

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png

Không áp dụng

928

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

928

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

928

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png

Không áp dụng

1,897

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1,897

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,897

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png

Không áp dụng

933

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

933

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

933

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png

Không áp dụng

1,243

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1,243

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,243

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png

Không áp dụng

1,393

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,393

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,393

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png

Không áp dụng

2,099

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,099

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,099

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png

Không áp dụng

4,727

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

4,727

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,727

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png

Không áp dụng

318

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

318

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

329

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png

Không áp dụng

400

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

400

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

393

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png

Không áp dụng

459

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

459

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

450

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png

Không áp dụng

572

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

572

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

572

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png

Không áp dụng

1.022

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.022

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.022

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png

Không áp dụng

203

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png

Không áp dụng

241

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

203

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

207

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png

Không áp dụng

203

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png

Không áp dụng

207

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png

Không áp dụng

221

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png

Không áp dụng

250

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

221

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

223

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png

Không áp dụng

221

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png

Không áp dụng

223

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png

Không áp dụng

257

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png

Không áp dụng

288

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

257

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

258

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-black.png

Không áp dụng

257

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-white.png

Không áp dụng

258

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.png

Không áp dụng

336

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.png

Không áp dụng

341

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

318

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.png

Không áp dụng

307

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.png

Không áp dụng

318

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.png

Không áp dụng

350

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.png

Không áp dụng

371

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

350

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

344

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.png

Không áp dụng

350

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.png

Không áp dụng

344

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.png

Không áp dụng

382

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.png

Không áp dụng

403

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

382

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

375

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.png

Không áp dụng

382

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.png

Không áp dụng

375

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.png

Không áp dụng

429

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.png

Không áp dụng

446

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

429

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

430

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.png

Không áp dụng

429

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-white.png

Không áp dụng

430

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-black.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-white.png

Không áp dụng

553

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72.png

Không áp dụng

599

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated.png

Không áp dụng

599

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

599

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

608

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.png

Không áp dụng

599

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.png

Không áp dụng

608

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.png

Không áp dụng

658

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.png

Không áp dụng

745

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100.png

Không áp dụng

324

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

324

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

335

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100.png

Không áp dụng

394

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

394

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

375

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125.png

Không áp dụng

475

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

475

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

475

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150.png

Không áp dụng

533

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

533

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

533

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200.png

Không áp dụng

651

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

651

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

651

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400.png

Không áp dụng

1.228

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.228

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.228

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100.png

Không áp dụng

537

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

537

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

537

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125.png

Không áp dụng

695

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

695

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

695

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150.png

Không áp dụng

854

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

854

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

854

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200.png

Không áp dụng

1.049

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

1.049

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

1.049

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400.png

Không áp dụng

2,325

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2,325

19-Mar-2016

04:02

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

2,325

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Navcancl.htm

Không áp dụng

1,582

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Needie.html

Không áp dụng

6,502

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100.png

Không áp dụng

137

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

137

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

135

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125.png

Không áp dụng

211

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

211

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

213

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150.png

Không áp dụng

211

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

211

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

208

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200.png

Không áp dụng

184

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

184

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

184

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400.png

Không áp dụng

301

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

301

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

300

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100.png

Không áp dụng

89

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

89

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

89

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125.png

Không áp dụng

124

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

124

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

119

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150.png

Không áp dụng

108

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

108

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

107

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200.png

Không áp dụng

100

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

100

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

110

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400.png

Không áp dụng

103

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

103

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

120

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Pdferror.html

Không áp dụng

1.094 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Pdferrormfnotfound.html

Không áp dụng

1.122

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Personapshader.cso

Không áp dụng

15.200

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

15,360

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Phishsite.js

Không áp dụng

7,350

12-May-2016

03:07

Không áp dụng

Phishsiteedge.htm

Không áp dụng

7,836

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Phishsitestyles.css

Không áp dụng

6,013

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Phishsite_iframe.htm

Không áp dụng

1.775

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Proxyerror.htm

Không áp dụng

1.452 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Readinglistimage360x270.png

Không áp dụng

330

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Readinglistpdfimage360x270.png

Không áp dụng

610

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Readmdl2.ttf

Không áp dụng

32,356

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100.png

Không áp dụng

110

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

110

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

117

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125.png

Không áp dụng

152

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

153

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

151

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150.png

Không áp dụng

142

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

142

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

140

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200.png

Không áp dụng

116

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

116

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

133

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400.png

Không áp dụng

123

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

123

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

140

21-Apr-2016

00:28

Không áp dụng

Repost.htm

Không áp dụng

1,245

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

532,488

12-May-2016

03:07

Không áp dụng

Servbusy.htm

Không áp dụng

1.638 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Sslnavcancel.htm

Không áp dụng

955

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Tabpeekdefaultimage800x600.png

Không áp dụng

859

25-Mar-2016

00:45

Không áp dụng

Tabpeeknewtabpageimage800x600.png

Không áp dụng

1.171 người

25-Mar-2016

00:45

Không áp dụng

Tabpeekpdfimage800x600.png

Không áp dụng

2.508 người

25-Mar-2016

00:45

Không áp dụng

Tlserror.htm

Không áp dụng

1.100

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Transparentpixel.png

Không áp dụng

182

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Tridenterrorpagestyles.css

Không áp dụng

4,916

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Unknownprotocol.htm

Không áp dụng

1.909 người

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Webnotescontent.htm

Không áp dụng

1,537

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Webnotifications.png

Không áp dụng

120

25-Mar-2016

00:45

Không áp dụng

Wpcblockframe.htm

Không áp dụng

1.708

19-Mar-2016

04:03

Không áp dụng

Wpcblocksite.js

Không áp dụng

700

12-May-2016

03:07

Không áp dụng

x86 nội bộ Windows 10 Preview

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acr_error.htm

Không áp dụng

1.543 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

1,416

12-May-2016

02:41

Không áp dụng

Badge.contrast-black.png

Không áp dụng

158

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Badge.contrast-white.png

Không áp dụng

159

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Badge.png

Không áp dụng

158

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Blocksite.htm

Không áp dụng

6,551

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Browsermdl.ttf

Không áp dụng

31,684

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Defaultbrowser.htm

Không áp dụng

1.380

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Disableaboutflag.htm

Không áp dụng

958

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Dnserror.html

Không áp dụng

5,384

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Edata.dll

11.0.14342.1001

538,112

12-May-2016

03:30

x86

Edgecontent.dll

11.0.14342.1001

2,409,472

12-May-2016

03:36

x86

Emodel.dll

11.0.14342.1001

3,441,664

12-May-2016

03:37

x86

Errorpagescripts.js

Không áp dụng

8,139

12-May-2016

03:13

Không áp dụng

Errorpagestyles.css

Không áp dụng

11.302 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Eview.dll

11.0.14342.1001

3,903,488

12-May-2016

03:31

x86

Flags.htm

Không áp dụng

48,274

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Forbidframingedge.htm

Không áp dụng

1.404

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Hstscerterror.htm

Không áp dụng

1.634

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Httperrorpagesscripts.js

Không áp dụng

11,174

12-May-2016

03:13

Không áp dụng

Http_400.htm

Không áp dụng

1.499 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_403.htm

Không áp dụng

1.295 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_404.htm

Không áp dụng

1.337

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_406.htm

Không áp dụng

1.285

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_410.htm

Không áp dụng

1.129 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_500.htm

Không áp dụng

1,334

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_501.htm

Không áp dụng

1.157 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Http_gen.htm

Không áp dụng

1.156 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Ielogo.svg

Không áp dụng

1.440

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Invalidcert.htm

Không áp dụng

1.770 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedge.exe

11.0.14342.1001

4,932,424

12-May-2016

04:16

x86

Microsoftedgecp.exe

11.0.14342.1001

65,864

12-May-2016

04:18

x86

Microsoftedgefile.targetsize-129.png

Không áp dụng

2696

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-16.png

Không áp dụng

495

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-256.png

Không áp dụng

5,550

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-32.png

Không áp dụng

889

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-336.png

Không áp dụng

7,109

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.282 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.660 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-129.png

Không áp dụng

3,247

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-16.png

Không áp dụng

503

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-256.png

Không áp dụng

6,470

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-32.png

Không áp dụng

965

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-336.png

Không áp dụng

8,254

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.456

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.776 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.041

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

1.041

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

1.041

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125.png

Không áp dụng

1.369

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1.369

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1.369

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150.png

Không áp dụng

1.613 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1.613 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1.613 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200.png

Không áp dụng

2,333

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,333

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,333

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400.png

Không áp dụng

6,220

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

6,220

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

6,220

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png

Không áp dụng

504

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

504

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

504

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png

Không áp dụng

631

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

631

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

631

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png

Không áp dụng

721

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

721

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

721

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png

Không áp dụng

928

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

928

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

928

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png

Không áp dụng

1,897

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1,897

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,897

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png

Không áp dụng

933

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

933

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

933

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png

Không áp dụng

1,243

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1,243

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,243

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png

Không áp dụng

1,393

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,393

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,393

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png

Không áp dụng

2,099

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,099

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,099

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png

Không áp dụng

4,727

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

4,727

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,727

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png

Không áp dụng

318

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

318

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

329

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png

Không áp dụng

400

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

400

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

393

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png

Không áp dụng

459

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

459

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

450

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png

Không áp dụng

572

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

572

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

572

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png

Không áp dụng

1.022

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.022

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.022

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png

Không áp dụng

203

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png

Không áp dụng

241

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

203

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

207

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png

Không áp dụng

203

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png

Không áp dụng

207

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png

Không áp dụng

221

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png

Không áp dụng

250

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

221

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

223

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png

Không áp dụng

221

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png

Không áp dụng

223

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png

Không áp dụng

257

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png

Không áp dụng

288

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

257

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

258

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-black.png

Không áp dụng

257

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-white.png

Không áp dụng

258

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.png

Không áp dụng

336

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.png

Không áp dụng

341

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

318

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.png

Không áp dụng

307

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.png

Không áp dụng

318

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.png

Không áp dụng

350

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.png

Không áp dụng

371

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

350

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

344

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.png

Không áp dụng

350

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.png

Không áp dụng

344

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.png

Không áp dụng

382

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.png

Không áp dụng

403

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

382

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

375

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.png

Không áp dụng

382

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.png

Không áp dụng

375

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.png

Không áp dụng

429

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.png

Không áp dụng

446

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

429

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

430

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.png

Không áp dụng

429

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-white.png

Không áp dụng

430

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-black.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-white.png

Không áp dụng

553

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72.png

Không áp dụng

599

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated.png

Không áp dụng

599

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

599

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

608

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.png

Không áp dụng

599

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.png

Không áp dụng

608

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.png

Không áp dụng

658

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.png

Không áp dụng

745

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100.png

Không áp dụng

324

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

324

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

335

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100.png

Không áp dụng

394

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

394

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

375

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125.png

Không áp dụng

475

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

475

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

475

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150.png

Không áp dụng

533

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

533

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

533

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200.png

Không áp dụng

651

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

651

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

651

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400.png

Không áp dụng

1.228

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.228

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.228

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100.png

Không áp dụng

537

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

537

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

537

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125.png

Không áp dụng

695

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

695

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

695

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150.png

Không áp dụng

854

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

854

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

854

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200.png

Không áp dụng

1.049

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

1.049

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

1.049

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400.png

Không áp dụng

2,325

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2,325

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

2,325

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Navcancl.htm

Không áp dụng

1,582

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Needie.html

Không áp dụng

6,502

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100.png

Không áp dụng

137

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

137

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

135

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125.png

Không áp dụng

211

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

211

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

213

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150.png

Không áp dụng

211

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

211

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

208

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200.png

Không áp dụng

184

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

184

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

184

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400.png

Không áp dụng

301

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

301

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

300

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100.png

Không áp dụng

89

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

89

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

89

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125.png

Không áp dụng

124

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

124

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

119

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150.png

Không áp dụng

108

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

108

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

107

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200.png

Không áp dụng

100

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

100

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

110

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400.png

Không áp dụng

103

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

103

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Newwindowicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

120

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Pdferror.html

Không áp dụng

1.094 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Pdferrormfnotfound.html

Không áp dụng

1.122

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Personapshader.cso

Không áp dụng

15.200

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

15,360

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Phishsite.js

Không áp dụng

7,350

12-May-2016

03:13

Không áp dụng

Phishsiteedge.htm

Không áp dụng

7,836

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Phishsitestyles.css

Không áp dụng

6,013

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Phishsite_iframe.htm

Không áp dụng

1.775

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Proxyerror.htm

Không áp dụng

1.452 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Readinglistimage360x270.png

Không áp dụng

330

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Readinglistpdfimage360x270.png

Không áp dụng

610

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Readmdl2.ttf

Không áp dụng

32,356

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100.png

Không áp dụng

110

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

110

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

117

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125.png

Không áp dụng

152

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

153

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

151

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150.png

Không áp dụng

142

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

142

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

140

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200.png

Không áp dụng

116

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

116

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

133

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400.png

Không áp dụng

123

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

123

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

140

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Repost.htm

Không áp dụng

1,245

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

532,488

12-May-2016

03:13

Không áp dụng

Servbusy.htm

Không áp dụng

1.638 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Sslnavcancel.htm

Không áp dụng

955

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Tabpeekdefaultimage800x600.png

Không áp dụng

859

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Tabpeeknewtabpageimage800x600.png

Không áp dụng

1.171 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Tabpeekpdfimage800x600.png

Không áp dụng

2.508 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Tlserror.htm

Không áp dụng

1.100

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Transparentpixel.png

Không áp dụng

182

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Tridenterrorpagestyles.css

Không áp dụng

4,916

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Unknownprotocol.htm

Không áp dụng

1.909 người

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Webnotescontent.htm

Không áp dụng

1,537

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Webnotifications.png

Không áp dụng

120

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Wpcblockframe.htm

Không áp dụng

1.708

12-May-2016

00:42

Không áp dụng

Wpcblocksite.js

Không áp dụng

700

12-May-2016

03:13

Không áp dụng


x64 nội bộ Windows 10 Preview

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_3de51bbd2fb5d9f11f5c6442ac3b4100_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_065589ee88e8bcfa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

21:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b7778aa9cbb90e39609a75f378cf1825_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_a05e750f0da4d17a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

21:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_70a974bebbbd32a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

656

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

05:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-microsoftedge_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_a36018a99bdde4ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

272,489

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

05:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,073

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

21:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Application.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,418

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

02:36

Nền tảng

Không áp dụng

x86 nội bộ Windows 10 Preview

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,227

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

22:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1fefc87d507e9aef055af60e2772cde6_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_2bea24df450521ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

22:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cd803869a893162416ed4bfea69d973e_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_072ea11fdbb126e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

16-May-2016

Thời gian (UTC)

22:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_148ad93b035fc172.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

654

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

05:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-microsoftedge_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_47417d25e3807394.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

272,485

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

05:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Application.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,416

Ngày (UTC)

12-May-2016

Thời gian (UTC)

02:41

Nền tảng

Không áp dụng


Tham khảo

Tìm hiểu về Chương trình nội bộ Windows Microsoft sử dụng để giúp hình Windows kinh nghiệm cho hàng triệu người.

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×