Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự cố trong đó việc người dùng cục bộ mở tệp được tạo đặc biệt có thể gây ra tình trạng từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-30130.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5013838 Mô tả về Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật cho .NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows Server 2012 (KB5013838)

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework 3.5.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Windows Server 2012

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các .NET Framework dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20220510 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 10 tháng 5 năm 2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

Windows8-RT-KB5013618-x64.msu

B35F79011C7E3D56FF462D158806F73F2B60993B49A85F888B5E367B85181FDB

Windows8-RT-KB5013618-x86.msu

A18EC8D3120D22839922723F7425B6A616AD0381A075E68350F2D29182E817FD

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,575,232

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

1,760,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

10,625,968

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Sos.dll

2.0.50727.8964

489,384

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×