Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả 5002013 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này chứa các bản sửa lỗi sau đây:

  • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể chia sẻ tài liệu với người dùng khác vì không thể xác định người dùng bằng thông tin người dùng đã cung cấp. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật Tháng Năm 2021 cho SharePoint Server.

  • Khắc phục sự cố mã người dùng bị chặn khi bên thứ ba tập hợp các thuộc tính nhạy cảm truy nhập. Sau khi áp dụng cập nhật này, bạn có thể làm theo các bước được cung cấp trong KB 5004581 để thêm các tập hợp bên thứ ba vào danh sách hợp nhất để truy nhập các thuộc tính nhạy cảm trong tệp Web.config.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách dùng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất sẵn có vào ngày đăng tệp. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

x64

thông tin tệp sts-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Không áp dụng

395

14/07/2021

06:28

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Không áp dụng

546

14/07/2021

06:28

Dip.css_14

Dip.css_14

Không áp dụng

1,781

13/07/2021

17:19

Dip.css

Dip.css

Không áp dụng

1,781

13/07/2021

17:19

Dip.html_14

Dip.html_14

Không áp dụng

4,328

13/07/2021

17:19

Dip.html

Dip.html

Không áp dụng

4,328

13/07/2021

17:19

Dip.js_14

Dip.js_14

Không áp dụng

63,039

13/07/2021

17:19

Dip.js

Dip.js

Không áp dụng

63,039

13/07/2021

17:19

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Không áp dụng

478

13/07/2021

17:19

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Không áp dụng

1,712

13/07/2021

17:19

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Không áp dụng

366

13/07/2021

17:19

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Không áp dụng

577

13/07/2021

17:19

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Không áp dụng

540

13/07/2021

17:19

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Không áp dụng

4,968

13/07/2021

17:19

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Không áp dụng

4,968

13/07/2021

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13/07/2021

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

15.0.5271.1000

15,768

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15,768

13/07/2021

17:19

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Không áp dụng

405

13/07/2021

17:19

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Không áp dụng

47,960

13/07/2021

17:19

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Không áp dụng

57,730

13/07/2021

17:19

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Không áp dụng

47,768

13/07/2021

17:19

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Không áp dụng

26,452

13/07/2021

17:19

Suitenav.js

Suitenav.js

Không áp dụng

34,319

13/07/2021

17:19

Web.config_sts

Web.config_sts

Không áp dụng

4,845

13/07/2021

17:19

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Không áp dụng

57,288

13/07/2021

17:19

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Không áp dụng

2,154

13/07/2021

17:19

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Không áp dụng

1,078

13/07/2021

17:19

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Không áp dụng

18,870

13/07/2021

17:19

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Không áp dụng

10,674

13/07/2021

17:19

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Không áp dụng

3,059

13/07/2021

17:19

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Không áp dụng

1,145

13/07/2021

17:19

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Không áp dụng

28,650

13/07/2021

17:19

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Không áp dụng

11,376

13/07/2021

17:19

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Không áp dụng

2,347

13/07/2021

17:19

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Không áp dụng

9,596

13/07/2021

17:19

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Không áp dụng

26,945

13/07/2021

17:19

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Không áp dụng

896

13/07/2021

17:19

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Không áp dụng

896

13/07/2021

17:19

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Không áp dụng

3,861

13/07/2021

17:19

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Không áp dụng

3,652

13/07/2021

17:19

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Không áp dụng

13,019

13/07/2021

17:19

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Không áp dụng

9,266

13/07/2021

17:19

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Không áp dụng

7,512

13/07/2021

17:19

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Không áp dụng

9,800

13/07/2021

17:19

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Không áp dụng

11,757

13/07/2021

17:19

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13/07/2021

17:19

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Không áp dụng

368,387

13/07/2021

17:19

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Không áp dụng

4,473

13/07/2021

17:19

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Không áp dụng

908

12/07/2021

19:10

Addrole.asx

Addrole.aspx

Không áp dụng

68,566

13/07/2021

17:19

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Không áp dụng

61,362

13/07/2021

17:19

Admin.amx

Admin.asmx

Không áp dụng

86

13/07/2021

17:19

Admin.mas

Admin.master

Không áp dụng

29,828

13/07/2021

17:19

Admin.smp

Admin.sitemap

Không áp dụng

15,577

13/07/2021

17:19

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Không áp dụng

7,764

13/07/2021

17:19

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Không áp dụng

8,689

13/07/2021

17:19

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Không áp dụng

5,038

13/07/2021

17:19

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Không áp dụng

9,937

13/07/2021

17:19

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Không áp dụng

4,998

13/07/2021

17:19

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Không áp dụng

1,283

13/07/2021

17:19

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Không áp dụng

21,099

13/07/2021

17:19

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Không áp dụng

899

13/07/2021

17:19

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Không áp dụng

9,474

13/07/2021

17:19

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13/07/2021

17:19

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Không áp dụng

13,046

13/07/2021

17:19

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Không áp dụng

8,162

13/07/2021

17:19

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Không áp dụng

8,163

13/07/2021

17:19

Sub.amx

Alerts.asmx

Không áp dụng

88

13/07/2021

17:19

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Không áp dụng

1,313

13/07/2021

17:19

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Không áp dụng

8,824

13/07/2021

17:19

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,143

13/07/2021

17:19

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Không áp dụng

6,808

13/07/2021

17:19

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Không áp dụng

3,916

13/07/2021

17:19

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Không áp dụng

2,731

13/07/2021

17:19

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Không áp dụng

253

13/07/2021

17:19

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Không áp dụng

7,122

13/07/2021

17:19

App.mas_mplib

App.master

Không áp dụng

19,062

13/07/2021

17:19

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

9,040

13/07/2021

17:19

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Không áp dụng

3,342

13/07/2021

17:19

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Không áp dụng

213

13/07/2021

17:19

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Không áp dụng

22,542

13/07/2021

17:19

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Không áp dụng

11,197

13/07/2021

17:19

Appicon.asx

Appicons.ashx

Không áp dụng

205

13/07/2021

17:19

Appinv.asx

Appinv.aspx

Không áp dụng

11,660

13/07/2021

17:19

App.mas

Application.master

Không áp dụng

13,756

13/07/2021

17:19

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Không áp dụng

5,259

13/07/2021

17:19

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Không áp dụng

3,519

13/07/2021

17:19

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Không áp dụng

4,379

13/07/2021

17:19

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Không áp dụng

4,106

13/07/2021

17:19

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Không áp dụng

8,668

13/07/2021

17:19

Appv4.mas

Applicationv4.master

Không áp dụng

20,553

13/07/2021

17:19

Appmng.sql

Appmng.sql

Không áp dụng

289,219

13/07/2021

17:19

Appmng.svc

Appmng.svc

Không áp dụng

375

13/07/2021

17:19

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Không áp dụng

282,966

13/07/2021

17:19

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Không áp dụng

5,678

13/07/2021

17:19

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Không áp dụng

5,250

13/07/2021

17:19

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Không áp dụng

11,198

13/07/2021

17:19

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Không áp dụng

6,876

13/07/2021

17:19

Approve.asx

Approve.aspx

Không áp dụng

8,991

13/07/2021

17:19

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Không áp dụng

3,061

13/07/2021

17:19

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Không áp dụng

452

13/07/2021

17:19

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Không áp dụng

2,059

13/07/2021

17:19

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Không áp dụng

1,210

13/07/2021

17:19

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Không áp dụng

5,396

13/07/2021

17:19

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Không áp dụng

4,795

13/07/2021

17:19

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Không áp dụng

4,655

13/07/2021

17:19

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Không áp dụng

6,541

13/07/2021

17:19

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Không áp dụng

1,068

13/07/2021

17:19

Auth.amx

Authentication.asmx

Không áp dụng

96

13/07/2021

17:19

Authen.asx

Authentication.aspx

Không áp dụng

13,828

13/07/2021

17:19

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Không áp dụng

1,301

13/07/2021

17:19

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Không áp dụng

4,939

13/07/2021

17:19

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Không áp dụng

5,968

13/07/2021

17:19

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Không áp dụng

18,404

13/07/2021

17:19

Autofill.js

Autofill.js

Không áp dụng

10,322

13/07/2021

17:19

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Không áp dụng

20,577

13/07/2021

17:19

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Không áp dụng

8,624

13/07/2021

17:19

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Không áp dụng

9,653

13/07/2021

17:19

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Không áp dụng

7,966

13/07/2021

17:19

Avreport.asx

Avreport.aspx

Không áp dụng

11,898

13/07/2021

17:19

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Không áp dụng

4,069

13/07/2021

17:19

Backup.asx

Backup.aspx

Không áp dụng

15,389

13/07/2021

17:19

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Không áp dụng

20,577

13/07/2021

17:19

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Không áp dụng

8,689

13/07/2021

17:19

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Không áp dụng

10,643

13/07/2021

17:19

Bdc.sql

Bdc.sql

Không áp dụng

558,446

13/07/2021

17:19

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Không áp dụng

332

13/07/2021

17:19

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Không áp dụng

14,415

13/07/2021

17:19

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Không áp dụng

3,309

13/07/2021

17:19

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Không áp dụng

7,037

13/07/2021

17:19

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Không áp dụng

197

13/07/2021

17:19

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Không áp dụng

402

13/07/2021

17:19

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Không áp dụng

383

13/07/2021

17:19

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Không áp dụng

459,758

13/07/2021

17:19

Bform.js

Bform.js

Không áp dụng

258,656

13/07/2021

17:19

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Không áp dụng

164

13/07/2021

17:19

Blank.js

Blank.js

Không áp dụng

119

13/07/2021

17:19

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Không áp dụng

4,045

13/07/2021

17:19

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Không áp dụng

468

13/07/2021

17:19

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Không áp dụng

462

13/07/2021

17:19

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Không áp dụng

3,210

13/07/2021

17:19

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Không áp dụng

883

13/07/2021

17:19

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Không áp dụng

24,734

12/07/2021

19:10

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Không áp dụng

105,256

12/07/2021

19:10

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Không áp dụng

49,468

12/07/2021

19:10

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Không áp dụng

31,724

12/07/2021

19:10

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Không áp dụng

14,883

13/07/2021

17:19

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Không áp dụng

7,751

13/07/2021

17:19

Bpstd.js

Bpstd.js

Không áp dụng

4,377

13/07/2021

17:19

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Không áp dụng

2,776

13/07/2021

17:19

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Không áp dụng

4,216

13/07/2021

17:19

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Không áp dụng

3,836

13/07/2021

17:19

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,267

13/07/2021

17:19

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

29,344

13/07/2021

17:19

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Không áp dụng

205

13/07/2021

17:19

Calibri.eot

Calibri.eot

Không áp dụng

167,788

12/07/2021

19:10

Calibri.svg

Calibri.svg

Không áp dụng

365,292

12/07/2021

19:10

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Không áp dụng

350,124

12/07/2021

19:10

Calibri.woff

Calibri.woff

Không áp dụng

184,156

12/07/2021

19:10

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Không áp dụng

84,762

13/07/2021

17:19

Callout.js

Callout.js

Không áp dụng

26,526

13/07/2021

17:19

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Không áp dụng

211

13/07/2021

17:19

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Không áp dụng

211

13/07/2021

17:19

Calview.gif

Calview.gif

Không áp dụng

1,615

12/07/2021

19:10

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Không áp dụng

2,649

13/07/2021

17:19

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Không áp dụng

205

13/07/2021

17:19

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Không áp dụng

200

13/07/2021

17:19

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Không áp dụng

60,600

12/07/2021

19:10

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Không áp dụng

165,961

12/07/2021

19:10

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Không áp dụng

124,584

12/07/2021

19:10

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Không áp dụng

79,732

12/07/2021

19:10

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Không áp dụng

10,758

13/07/2021

17:19

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Không áp dụng

8,550

13/07/2021

17:19

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Không áp dụng

7,816

13/07/2021

17:19

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Không áp dụng

7,536

13/07/2021

17:19

Checkin.asx

Checkin.aspx

Không áp dụng

16,116

13/07/2021

17:19

Checknames.gif

Checknames.gif

Không áp dụng

908

12/07/2021

19:10

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Không áp dụng

10,498

13/07/2021

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

5,782

13/07/2021

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Không áp dụng

2,388

13/07/2021

17:19

Clcnfm.asx

Đang lưu hànhconfirm.aspx

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Clcnfm.asx_14

Đang lưu hànhconfirm.aspx

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Appmngclient.config

Client.config

Không áp dụng

2,159

13/07/2021

17:19

Bdcwebclient.config

Client.config

Không áp dụng

2,125

13/07/2021

17:19

Cấu hình Becwebserviceclient

Client.config

Không áp dụng

1,437

13/07/2021

17:19

Securitytokenclientconfig

Client.config

Không áp dụng

3,448

13/07/2021

17:19

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Không áp dụng

2,369

13/07/2021

17:19

Cấu hình topologyclient

Client.config

Không áp dụng

982

13/07/2021

17:19

Client.svc

Client.svc

Không áp dụng

402

13/07/2021

17:19

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Không áp dụng

153,736

13/07/2021

17:19

Clientforms.js

Clientforms.js

Không áp dụng

77,613

13/07/2021

17:19

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Không áp dụng

77,565

13/07/2021

17:19

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Không áp dụng

41,210

13/07/2021

17:19

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Không áp dụng

23,510

13/07/2021

17:19

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Không áp dụng

9,805

13/07/2021

17:19

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Không áp dụng

294,399

13/07/2021

17:19

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Không áp dụng

150,440

13/07/2021

17:19

Close.asx

Closeconnection.aspx

Không áp dụng

1,866

13/07/2021

17:19

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Không áp dụng

67,626

13/07/2021

17:19

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Không áp dụng

6,042

13/07/2021

17:19

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Không áp dụng

203

13/07/2021

17:19

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Không áp dụng

5,376

13/07/2021

17:19

Comval.js

Commonvalidation.js

Không áp dụng

3,369

13/07/2021

17:19

Compat.bro

Compat.browser

Không áp dụng

14,781

13/07/2021

17:18

Configdb.sql

Configdb.sql

Không áp dụng

189,484

13/07/2021

17:19

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Không áp dụng

22,075

13/07/2021

17:19

Configup.sql

Configup.sql

Không áp dụng

48,486

13/07/2021

17:19

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Không áp dụng

131

13/07/2021

17:19

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Không áp dụng

7,246

13/07/2021

17:19

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Không áp dụng

1,211

13/07/2021

17:19

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Không áp dụng

3,715

13/07/2021

17:19

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Không áp dụng

3,712

13/07/2021

17:19

Conngps.asx

Conngps.aspx

Không áp dụng

8,490

13/07/2021

17:19

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Không áp dụng

443

13/07/2021

17:19

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Không áp dụng

7,964

13/07/2021

17:19

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Không áp dụng

32,312

13/07/2021

17:19

Copy.amx

Copy.asmx

Không áp dụng

86

13/07/2021

17:19

Copy.asx

Copy.aspx

Không áp dụng

15,509

13/07/2021

17:19

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Không áp dụng

1,281

13/07/2021

17:19

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Không áp dụng

10,337

13/07/2021

17:19

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Không áp dụng

68,509

13/07/2021

17:19

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Không áp dụng

2,333

13/07/2021

17:19

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Không áp dụng

11,267

13/07/2021

17:19

Corbel.eot

Corbel.eot

Không áp dụng

96,453

12/07/2021

19:10

Corbel.svg

Corbel.svg

Không áp dụng

185,947

12/07/2021

19:10

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Không áp dụng

200,316

12/07/2021

19:10

Corbel.woff

Corbel.woff

Không áp dụng

106,184

12/07/2021

19:10

Core.debug.js

Core.debug.js

Không áp dụng

636,512

13/07/2021

17:19

Core_0.rsx

Core.resx

Không áp dụng

490,005

13/07/2021

17:19

Corefxup.css

Corefixup.css

Không áp dụng

469

13/07/2021

17:19

Create.asx

Create.aspx

Không áp dụng

33,732

13/07/2021

17:19

Create.asx_14

Create.aspx

Không áp dụng

33,257

13/07/2021

17:19

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Không áp dụng

7,233

13/07/2021

17:19

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

18,174

13/07/2021

17:19

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Không áp dụng

2,731

13/07/2021

17:19

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Không áp dụng

4,182

13/07/2021

17:19

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Không áp dụng

4,809

13/07/2021

17:19

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Không áp dụng

5,021

13/07/2021

17:19

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Không áp dụng

5,021

13/07/2021

17:19

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Không áp dụng

17,064

13/07/2021

17:19

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Không áp dụng

3,584

13/07/2021

17:19

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Không áp dụng

10,792

13/07/2021

17:19

Createws.asx

Createws.aspx

Không áp dụng

5,078

13/07/2021

17:19

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5233.1000

1,410,656

13/07/2021

17:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203,664

13/07/2021

17:19

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Không áp dụng

7,520

13/07/2021

17:19

Ctp.js

Ctp.js

Không áp dụng

3,955

13/07/2021

17:19

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Không áp dụng

10,808

13/07/2021

17:19

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Không áp dụng

11,913

13/07/2021

17:19

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Không áp dụng

646,903

13/07/2021

17:19

Cui.js

Cui.js

Không áp dụng

362,624

13/07/2021

17:19

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Không áp dụng

4,529

13/07/2021

17:19

Cvtp.js

Cvtp.js

Không áp dụng

2,412

13/07/2021

17:19

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Không áp dụng

5,023

13/07/2021

17:19

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Không áp dụng

2,643

13/07/2021

17:19

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Không áp dụng

48,715

13/07/2021

17:19

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Không áp dụng

30,848

13/07/2021

17:19

Datepick.js

Datepicker.js

Không áp dụng

27,099

13/07/2021

17:19

Datepick.js_14

Datepicker.js

Không áp dụng

20,413

13/07/2021

17:19

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

3,184

13/07/2021

17:19

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

4,424

13/07/2021

17:19

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

4,240

13/07/2021

17:19

Default.aspx_app

Default.aspx

Không áp dụng

1,168

13/07/2021

17:19

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Không áp dụng

4,026

13/07/2021

17:19

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Không áp dụng

3,458

13/07/2021

17:19

Default.aspx_mps

Default.aspx

Không áp dụng

4,102

13/07/2021

17:19

Default.aspx_sts

Default.aspx

Không áp dụng

4,026

13/07/2021

17:18

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Không áp dụng

3,882

13/07/2021

17:19

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Không áp dụng

2,682

13/07/2021

17:19

Default.asx_forms

Default.aspx

Không áp dụng

2,788

13/07/2021

17:19

Default.asx_mobile

Default.aspx

Không áp dụng

1,513

13/07/2021

17:19

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Không áp dụng

1,513

13/07/2021

17:19

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Không áp dụng

2,284

13/07/2021

17:19

Default.asx_trust

Default.aspx

Không áp dụng

530

13/07/2021

17:19

Default.asx_windows

Default.aspx

Không áp dụng

522

13/07/2021

17:19

Mriddflt.xml

Default.aspx

Không áp dụng

1,270

13/07/2021

17:19

Default.mas

Default.master

Không áp dụng

26,292

13/07/2021

17:19

Default.mas_mplib

Default.master

Không áp dụng

26,292

13/07/2021

17:19

Default.spc

Default.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Default.spf

Default.spfont

Không áp dụng

13,976

13/07/2021

17:19

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Không áp dụng

6,455

13/07/2021

17:19

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Không áp dụng

193

13/07/2021

17:19

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Không áp dụng

4,376

13/07/2021

17:19

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Không áp dụng

178,739

13/07/2021

17:19

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Không áp dụng

170,271

13/07/2021

17:19

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Không áp dụng

4,002

13/07/2021

17:19

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Không áp dụng

2,298

13/07/2021

17:19

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Không áp dụng

2,731

13/07/2021

17:19

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Không áp dụng

188

13/07/2021

17:19

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Không áp dụng

188

13/07/2021

17:19

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Không áp dụng

12,279

13/07/2021

17:19

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Không áp dụng

8,062

13/07/2021

17:19

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Không áp dụng

6,619

13/07/2021

17:19

Delsite.asx

Delsite.aspx

Không áp dụng

7,267

13/07/2021

17:19

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Không áp dụng

10,122

13/07/2021

17:19

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Không áp dụng

15,800

13/07/2021

17:19

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Không áp dụng

6,683

13/07/2021

17:19

Desndat.asx

Designdata.ashx

Không áp dụng

208

13/07/2021

17:19

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Không áp dụng

3,475

13/07/2021

17:19

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Không áp dụng

46,223

13/07/2021

17:19

Designgallery.js

Designgallery.js

Không áp dụng

28,550

13/07/2021

17:19

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Không áp dụng

2,329

13/07/2021

17:19

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Không áp dụng

5,615

13/07/2021

17:19

Devdash.asx

Devdash.aspx

Không áp dụng

2,357

13/07/2021

17:19

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Không áp dụng

86,004

13/07/2021

17:19

Devdash.js

Devdash.js

Không áp dụng

36,366

13/07/2021

17:19

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Không áp dụng

103

13/07/2021

17:19

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Không áp dụng

19,977

13/07/2021

17:19

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Không áp dụng

391

13/07/2021

17:19

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Không áp dụng

1,329

13/07/2021

17:19

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Không áp dụng

4,677

13/07/2021

17:19

Dialog.mas

Dialog.master

Không áp dụng

12,646

13/07/2021

17:19

Discbar.asx

Discbar.aspx

Không áp dụng

2,448

13/07/2021

17:19

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,735

13/07/2021

17:19

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

14,311

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Không áp dụng

2,428

13/07/2021

17:19

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,190

13/07/2021

17:19

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Không áp dụng

5,491

13/07/2021

17:19

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Không áp dụng

3,234

13/07/2021

17:19

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Không áp dụng

2,702

13/07/2021

17:19

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Không áp dụng

19,446

13/07/2021

17:19

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Không áp dụng

2,528

13/07/2021

17:19

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Không áp dụng

5,593

13/07/2021

17:19

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Không áp dụng

7,789

13/07/2021

17:19

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Không áp dụng

11,465

13/07/2021

17:19

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Không áp dụng

7,797

13/07/2021

17:19

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Không áp dụng

331

13/07/2021

17:19

Download.asx

Download.aspx

Không áp dụng

155

13/07/2021

17:19

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Không áp dụng

870

13/07/2021

17:19

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Không áp dụng

160,299

13/07/2021

17:19

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Không áp dụng

85,346

13/07/2021

17:19

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Không áp dụng

14,863

13/07/2021

17:19

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Không áp dụng

179

13/07/2021

17:19

Dws.amx

Dws.asmx

Không áp dụng

85

13/07/2021

17:19

Dws.asx

Dws.aspx

Không áp dụng

4,368

13/07/2021

17:19

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Không áp dụng

1,287

13/07/2021

17:19

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Không áp dụng

20,223

13/07/2021

17:19

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Không áp dụng

18,305

13/07/2021

17:19

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Không áp dụng

12,661

13/07/2021

17:19

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Không áp dụng

4,167

13/07/2021

17:19

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Không áp dụng

4,167

13/07/2021

17:19

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Không áp dụng

12,731

13/07/2021

17:19

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Không áp dụng

4,167

13/07/2021

17:19

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Không áp dụng

4,393

13/07/2021

17:19

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Không áp dụng

4,798

13/07/2021

17:19

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Không áp dụng

19,005

13/07/2021

17:19

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Không áp dụng

4,683

13/07/2021

17:19

Editidx.asx

Editindex.aspx

Không áp dụng

7,133

13/07/2021

17:19

Editnav.asx

Editnav.aspx

Không áp dụng

6,298

13/07/2021

17:19

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Không áp dụng

7,203

13/07/2021

17:19

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Không áp dụng

4,167

13/07/2021

17:19

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Không áp dụng

6,219

13/07/2021

17:19

Editprms.asx

Editprms.aspx

Không áp dụng

5,371

13/07/2021

17:19

Editrole.asx

Editrole.aspx

Không áp dụng

69,296

13/07/2021

17:19

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Không áp dụng

2,574

13/07/2021

17:19

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Không áp dụng

5,368

13/07/2021

17:19

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Không áp dụng

25,980

13/07/2021

17:19

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Không áp dụng

73,212

13/07/2021

17:19

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Không áp dụng

59,260

13/07/2021

17:19

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Không áp dụng

38,537

13/07/2021

17:19

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Không áp dụng

38,002

13/07/2021

17:19

Error.asx

Error.aspx

Không áp dụng

5,011

13/07/2021

17:19

Errv15.mas

Errorv15.master

Không áp dụng

3,482

13/07/2021

17:19

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,395

13/07/2021

17:19

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,386

13/07/2021

17:19

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Không áp dụng

202

13/07/2021

17:19

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Không áp dụng

8,043

13/07/2021

17:19

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Không áp dụng

7,907

13/07/2021

17:19

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Không áp dụng

498

13/07/2021

17:19

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Không áp dụng

243

13/07/2021

17:19

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Không áp dụng

7,113

13/07/2021

17:19

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Không áp dụng

5,077

13/07/2021

17:19

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Không áp dụng

5,418

13/07/2021

17:19

Farmjoin.asx

Farmconfigjointro.aspx

Không áp dụng

8,354

13/07/2021

17:19

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Không áp dụng

7,541

13/07/2021

17:19

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Không áp dụng

4,910

13/07/2021

17:19

Favicon.ico

Favicon.ico

Không áp dụng

7,886

14/07/2021

06:28

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Không áp dụng

2,403

13/07/2021

17:19

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Không áp dụng

2,209

13/07/2021

17:19

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Không áp dụng

2,172

13/07/2021

17:19

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Không áp dụng

18,731

13/07/2021

17:19

Filepreview.js

Filepreview.js

Không áp dụng

10,123

13/07/2021

17:19

Filter.asx

Filter.aspx

Không áp dụng

1,679

13/07/2021

17:19

Filter.asx_14

Filter.aspx

Không áp dụng

1,793

13/07/2021

17:19

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Không áp dụng

21,014

13/07/2021

17:19

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Không áp dụng

6,263

13/07/2021

17:19

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Không áp dụng

208,271

13/07/2021

17:19

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Không áp dụng

24,858

13/07/2021

17:19

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Không áp dụng

203,182

13/07/2021

17:19

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Không áp dụng

25,047

13/07/2021

17:19

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Không áp dụng

9,869

13/07/2021

17:19

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Không áp dụng

1,034

13/07/2021

17:19

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Không áp dụng

3,360

13/07/2021

17:19

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Không áp dụng

1,544

13/07/2021

17:19

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Không áp dụng

15,354

13/07/2021

17:19

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Không áp dụng

13,545

13/07/2021

17:19

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Không áp dụng

15,461

13/07/2021

17:19

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Không áp dụng

15,884

13/07/2021

17:19

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Không áp dụng

16,065

13/07/2021

17:19

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Không áp dụng

14,209

13/07/2021

17:19

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Không áp dụng

15,880

13/07/2021

17:19

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Không áp dụng

4,065

13/07/2021

17:19

Form.debug.js

Form.debug.js

Không áp dụng

240,967

13/07/2021

17:19

Form.js

Form.js

Không áp dụng

128,992

13/07/2021

17:19

Formedt.asx

Formedt.aspx

Không áp dụng

21,543

13/07/2021

17:19

Forms.amx

Forms.asmx

Không áp dụng

87

13/07/2021

17:19

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

13/07/2021

17:19

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Không áp dụng

5,644

13/07/2021

17:19

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

6,812

13/07/2021

17:19

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Không áp dụng

8,826

13/07/2021

17:19

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Không áp dụng

4,787

13/07/2021

17:19

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

4,617

13/07/2021

17:19

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Không áp dụng

1,625

12/07/2021

19:10

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

57,071

13/07/2021

17:19

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

13,722

13/07/2021

17:19

Gear.asx

Gear.aspx

Không áp dụng

3,255

13/07/2021

17:19

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

40,200

13/07/2021

17:19

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Không áp dụng

14,901

13/07/2021

17:19

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Không áp dụng

2,904

13/07/2021

17:19

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Không áp dụng

834

13/07/2021

17:19

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Không áp dụng

915

13/07/2021

17:19

Lcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Không áp dụng

8,560

13/07/2021

17:19

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Không áp dụng

8,407

13/07/2021

17:19

Grid.gif

Grid.gif

Không áp dụng

1,610

12/07/2021

19:10

Group_content.js

Group_content.js

Không áp dụng

2,159

13/07/2021

17:19

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Không áp dụng

6,616

13/07/2021

17:19

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Không áp dụng

15,630

13/07/2021

17:19

Groupboard.js

Groupboard.js

Không áp dụng

9,088

13/07/2021

17:19

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Không áp dụng

20,302

13/07/2021

17:19

Gip.js

Groupeditempicker.js

Không áp dụng

11,630

13/07/2021

17:19

Groups.asx

Groups.aspx

Không áp dụng

9,600

13/07/2021

17:19

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Không áp dụng

158

13/07/2021

17:19

Một sự s dụng nhất định.asx

Healthreport.aspx

Không áp dụng

6,265

13/07/2021

17:19

Help.asx

Help.aspx

Không áp dụng

6,803

13/07/2021

17:19

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Không áp dụng

690

13/07/2021

17:19

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Không áp dụng

12,286

13/07/2021

17:19

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Không áp dụng

1,473

13/07/2021

17:19

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Không áp dụng

6,298

13/07/2021

17:19

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Không áp dụng

59,315

13/07/2021

17:19

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Không áp dụng

19,494

13/07/2021

17:19

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Không áp dụng

211

13/07/2021

17:19

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Không áp dụng

878

14/07/2021

06:28

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Không áp dụng

13,128

13/07/2021

17:19

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Không áp dụng

12,545

13/07/2021

17:19

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Không áp dụng

10,141

13/07/2021

17:19

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Không áp dụng

862

13/07/2021

17:19

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Không áp dụng

6,388

13/07/2021

17:19

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Không áp dụng

6,674

13/07/2021

17:19

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Không áp dụng

222

12/07/2021

19:10

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Không áp dụng

355

12/07/2021

19:09

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Không áp dụng

236

12/07/2021

19:10

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Không áp dụng

221

12/07/2021

19:09

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Không áp dụng

224

12/07/2021

19:10

Icdot.gif

Icdot.gif

Không áp dụng

223

12/07/2021

19:09

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Không áp dụng

235

12/07/2021

19:10

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Không áp dụng

221

12/07/2021

19:10

Icgen.gif

Icgen.gif

Không áp dụng

90

14/07/2021

06:28

Icgif.gif

Icgif.gif

Không áp dụng

220

12/07/2021

19:09

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Không áp dụng

229

12/07/2021

19:09

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Không áp dụng

227

12/07/2021

19:09

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Không áp dụng

227

12/07/2021

19:09

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Không áp dụng

239

12/07/2021

19:09

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Không áp dụng

216

12/07/2021

19:10

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Không áp dụng

214

12/07/2021

19:09

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Không áp dụng

214

12/07/2021

19:09

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Không áp dụng

214

12/07/2021

19:09

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Không áp dụng

214

12/07/2021

19:09

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Không áp dụng

225

12/07/2021

19:10

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Không áp dụng

218

12/07/2021

19:09

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Không áp dụng

222

12/07/2021

19:09

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Không áp dụng

221

12/07/2021

19:09

Icodp.gif

Icodp.gif

Không áp dụng

354

12/07/2021

19:10

Icods.gif

Icods.gif

Không áp dụng

369

12/07/2021

19:10

Icodt.gif

Icodt.gif

Không áp dụng

358

12/07/2021

19:10

Icone.gif

Icone.gif

Không áp dụng

215

12/07/2021

19:09

Iconp.gif

Iconp.gif

Không áp dụng

223

12/07/2021

19:10

Icont.gif

Icont.gif

Không áp dụng

216

12/07/2021

19:10

Icpng.gif

Icpng.gif

Không áp dụng

349

12/07/2021

19:09

Icpot.gif

Icpot.gif

Không áp dụng

164

12/07/2021

19:09

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Không áp dụng

233

12/07/2021

19:10

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Không áp dụng

220

12/07/2021

19:10

Icppt.gif

Icppt.gif

Không áp dụng

168

12/07/2021

19:09

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Không áp dụng

236

12/07/2021

19:10

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Không áp dụng

222

12/07/2021

19:10

Icpub.gif

Icpub.gif

Không áp dụng

221

12/07/2021

19:09

Ictif.gif

Ictif.gif

Không áp dụng

355

12/07/2021

19:09

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Không áp dụng

355

12/07/2021

19:09

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Không áp dụng

219

12/07/2021

19:09

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Không áp dụng

92

12/07/2021

19:09

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:10

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Không áp dụng

1,290

13/07/2021

17:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:09

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Không áp dụng

1,288

13/07/2021

17:19

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Không áp dụng

211

12/07/2021

19:09

Icvss.gif

Icvss.gif

Không áp dụng

163

12/07/2021

19:09

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Không áp dụng

163

12/07/2021

19:09

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Không áp dụng

163

12/07/2021

19:09

Icvst.gif

Icvst.gif

Không áp dụng

228

12/07/2021

19:09

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Không áp dụng

228

12/07/2021

19:09

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Không áp dụng

228

12/07/2021

19:09

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Không áp dụng

163

12/07/2021

19:09

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Không áp dụng

228

12/07/2021

19:09

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Không áp dụng

220

12/07/2021

19:09

Icxls.gif

Icxls.gif

Không áp dụng

236

12/07/2021

19:09

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Không áp dụng

237

12/07/2021

19:10

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Không áp dụng

352

12/07/2021

19:10

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Không áp dụng

236

12/07/2021

19:10

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Không áp dụng

229

12/07/2021

19:09

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Không áp dụng

352

12/07/2021

19:10

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Không áp dụng

231

12/07/2021

19:10

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Không áp dụng

214

12/07/2021

19:10

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Không áp dụng

16,007

13/07/2021

17:19

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Không áp dụng

152,685

13/07/2021

17:19

Ie50up.js

Ie50up.js

Không áp dụng

80,787

13/07/2021

17:19

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Không áp dụng

151,879

13/07/2021

17:19

Ie55up.js

Ie55up.js

Không áp dụng

80,248

13/07/2021

17:19

Iframe.asx

Iframe.aspx

Không áp dụng

2,029

13/07/2021

17:19

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Không áp dụng

1,494

13/07/2021

17:19

Iiswsapp.asc

IIswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Không áp dụng

8,772

13/07/2021

17:19

Iiswbste.asc

iiswebsitesection.ascx

Không áp dụng

14,966

13/07/2021

17:19

Imaging.amx

Imaging.asmx

Không áp dụng

89

13/07/2021

17:19

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Không áp dụng

1,295

13/07/2021

17:19

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Không áp dụng

24,227

13/07/2021

17:19

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Không áp dụng

85,024

13/07/2021

17:19

Imglib.js

Imglib.js

Không áp dụng

50,445

13/07/2021

17:19

Impact.eot

Impact.eot

Không áp dụng

56,550

12/07/2021

19:10

Impact.svg

Impact.svg

Không áp dụng

162,607

12/07/2021

19:10

Impact.ttf

Impact.ttf

Không áp dụng

129,012

12/07/2021

19:10

Impact.woff

Impact.woff

Không áp dụng

76,992

12/07/2021

19:10

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Không áp dụng

5,800

13/07/2021

17:19

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Không áp dụng

22,300

13/07/2021

17:19

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Không áp dụng

5,424

13/07/2021

17:19

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Không áp dụng

10,385

13/07/2021

17:19

Infopage.asx

Infopage.aspx

Không áp dụng

3,782

13/07/2021

17:19

Init.debug.js

Init.debug.js

Không áp dụng

304,096

13/07/2021

17:19

Inplview.asx

Inplview.aspx

Không áp dụng

2,378

13/07/2021

17:19

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Không áp dụng

136,957

13/07/2021

17:19

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Không áp dụng

57,512

13/07/2021

17:19

Inplview.js

Inplview.js

Không áp dụng

69,236

13/07/2021

17:19

Inplview.js_14

Inplview.js

Không áp dụng

39,415

13/07/2021

17:19

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Không áp dụng

5,946

13/07/2021

17:19

Irm.asx

Irm.aspx

Không áp dụng

23,151

13/07/2021

17:19

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Không áp dụng

8,837

13/07/2021

17:19

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Không áp dụng

8,437

13/07/2021

17:19

Itcat.gif

Itcat.gif

Không áp dụng

115

14/07/2021

06:28

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Không áp dụng

189

14/07/2021

06:28

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Không áp dụng

208

14/07/2021

06:28

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Không áp dụng

12,766

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Không áp dụng

7,771

13/07/2021

17:19

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Không áp dụng

8,742

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Không áp dụng

11,080

13/07/2021

17:19

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Không áp dụng

9,225

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Không áp dụng

4,222

13/07/2021

17:19

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Không áp dụng

17,108

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Không áp dụng

17,457

13/07/2021

17:19

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Không áp dụng

4,102

13/07/2021

17:19

Item_people.js

Item_person.js

Không áp dụng

24,413

13/07/2021

17:19

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Không áp dụng

27,705

13/07/2021

17:19

Item_site.js

Item_site.js

Không áp dụng

4,544

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Không áp dụng

7,582

13/07/2021

17:19

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Không áp dụng

3,827

13/07/2021

17:19

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Không áp dụng

6,608

13/07/2021

17:19

Item_word.js

Item_word.js

Không áp dụng

4,157

13/07/2021

17:19

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Không áp dụng

52,428

13/07/2021

17:19

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Không áp dụng

308

14/07/2021

06:28

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Không áp dụng

127

14/07/2021

06:28

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Không áp dụng

222

14/07/2021

06:28

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Không áp dụng

12,586

13/07/2021

17:19

Itp.js

Itp.js

Không áp dụng

9,525

13/07/2021

17:19

Itposts.gif

Itposts.gif

Không áp dụng

81

14/07/2021

06:28

Ituser.gif

Ituser.gif

Không áp dụng

1,595

13/07/2021

17:19

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Không áp dụng

8,303

13/07/2021

17:19

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Không áp dụng

20,163

13/07/2021

17:19

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Không áp dụng

27,207

13/07/2021

17:19

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Không áp dụng

27,207

13/07/2021

17:19

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Không áp dụng

1,164,592

13/07/2021

17:19

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Không áp dụng

785,068

13/07/2021

17:19

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Không áp dụng

109,470

13/07/2021

17:19

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Không áp dụng

41,962

13/07/2021

17:19

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Không áp dụng

436,852

13/07/2021

17:19

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Không áp dụng

400,019

13/07/2021

17:19

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Không áp dụng

203

13/07/2021

17:19

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Không áp dụng

5,536

13/07/2021

17:19

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Không áp dụng

11,175

13/07/2021

17:19

Layouts.mas

Layouts.master

Không áp dụng

13,244

13/07/2021

17:19

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Không áp dụng

24,335

13/07/2021

17:19

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Không áp dụng

5,004

13/07/2021

17:19

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Không áp dụng

13,587

13/07/2021

17:19

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Không áp dụng

2,064

13/07/2021

17:19

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Không áp dụng

895

13/07/2021

17:19

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Không áp dụng

471

12/07/2021

19:10

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Không áp dụng

479

12/07/2021

19:10

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Không áp dụng

604

12/07/2021

19:10

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Không áp dụng

171

14/07/2021

06:28

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Không áp dụng

501

12/07/2021

19:10

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Không áp dụng

510

12/07/2021

19:10

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Không áp dụng

484

12/07/2021

19:10

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Không áp dụng

482

12/07/2021

19:10

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Không áp dụng

504

12/07/2021

19:10

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Không áp dụng

433

12/07/2021

19:10

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Không áp dụng

433

12/07/2021

19:10

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Không áp dụng

433

12/07/2021

19:10

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Không áp dụng

433

12/07/2021

19:10

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Không áp dụng

355

12/07/2021

19:10

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Không áp dụng

363

12/07/2021

19:10

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Không áp dụng

356

12/07/2021

19:10

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Không áp dụng

600

12/07/2021

19:10

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Không áp dụng

462

12/07/2021

19:10

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Không áp dụng

481

12/07/2021

19:10

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Không áp dụng

604

12/07/2021

19:10

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Không áp dụng

604

12/07/2021

19:10

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Không áp dụng

464

14/07/2021

06:28

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Không áp dụng

540

12/07/2021

19:10

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Không áp dụng

540

12/07/2021

19:10

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Không áp dụng

577

14/07/2021

06:28

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Không áp dụng

540

14/07/2021

06:28

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Không áp dụng

482

12/07/2021

19:10

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Không áp dụng

468

12/07/2021

19:10

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Không áp dụng

468

14/07/2021

06:28

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Không áp dụng

468

14/07/2021

06:28

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Không áp dụng

502

12/07/2021

19:10

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Không áp dụng

502

14/07/2021

06:28

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Không áp dụng

502

12/07/2021

19:10

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Không áp dụng

468

12/07/2021

19:10

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Không áp dụng

502

12/07/2021

19:10

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Không áp dụng

337

12/07/2021

19:10

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Không áp dụng

377

14/07/2021

06:28

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Không áp dụng

323

12/07/2021

19:10

Link.gif

Link.gif

Không áp dụng

359

14/07/2021

06:28

Listdata.svc

Listdata.svc

Không áp dụng

392

13/07/2021

17:19

Listedit.asx

Listedit.aspx

Không áp dụng

47,609

13/07/2021

17:19

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Không áp dụng

46,078

13/07/2021

17:19

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Không áp dụng

155

13/07/2021

17:19

Listform.asx

Listform.aspx

Không áp dụng

871

13/07/2021

17:19

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Không áp dụng

11,979

13/07/2021

17:19

Lists.amx

Lists.asmx

Không áp dụng

87

13/07/2021

17:19

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

13/07/2021

17:19

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Không áp dụng

73,094

13/07/2021

17:19

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Không áp dụng

25,282

13/07/2021

17:19

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Không áp dụng

420

14/07/2021

06:28

Login.asx

Login.aspx

Không áp dụng

2,598

13/07/2021

17:19

Logusage.asx

Logusage.aspx

Không áp dụng

14,424

13/07/2021

17:19

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Không áp dụng

4,915

13/07/2021

17:19

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Không áp dụng

62,369

13/07/2021

17:19

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Không áp dụng

402

14/07/2021

06:28

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Không áp dụng

375

14/07/2021

06:28

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Không áp dụng

409

14/07/2021

06:28

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Không áp dụng

396

14/07/2021

06:28

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Không áp dụng

390

14/07/2021

06:28

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Không áp dụng

422

14/07/2021

06:28

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Không áp dụng

385

14/07/2021

06:28

Managea.asx

Managea.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Không áp dụng

5,485

13/07/2021

17:19

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Không áp dụng

6,684

13/07/2021

17:19

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Không áp dụng

4,613

13/07/2021

17:19

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Không áp dụng

11,768

13/07/2021

17:19

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Không áp dụng

9,523

13/07/2021

17:19

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Không áp dụng

10,409

13/07/2021

17:19

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Không áp dụng

9,277

13/07/2021

17:19

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Không áp dụng

13,582

13/07/2021

17:19

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

9,289

13/07/2021

17:19

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Không áp dụng

5,952

13/07/2021

17:19

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Không áp dụng

3,273

13/07/2021

17:19

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Không áp dụng

4,571

13/07/2021

17:19

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Không áp dụng

4,911

13/07/2021

17:19

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Không áp dụng

7,972

13/07/2021

17:19

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Không áp dụng

18,002

13/07/2021

17:19

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Không áp dụng

4,743

13/07/2021

17:19

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Không áp dụng

6,911

13/07/2021

17:19

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Không áp dụng

4,334

13/07/2021

17:19

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Không áp dụng

37,816

13/07/2021

17:19

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Không áp dụng

15,210

13/07/2021

17:19

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Không áp dụng

1,619

13/07/2021

17:19

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Không áp dụng

2,172

13/07/2021

17:19

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Không áp dụng

2,645

13/07/2021

17:19

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Không áp dụng

5,361

13/07/2021

17:19

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Không áp dụng

5,337

13/07/2021

17:19

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Không áp dụng

5,003

13/07/2021

17:19

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Không áp dụng

4,957

13/07/2021

17:19

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Không áp dụng

3,598

13/07/2021

17:19

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Không áp dụng

3,598

13/07/2021

17:19

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Không áp dụng

3,603

13/07/2021

17:19

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Không áp dụng

3,603

13/07/2021

17:19

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Không áp dụng

2,567

13/07/2021

17:19

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Không áp dụng

4,742

13/07/2021

17:19

Meetings.amx

Meetings.asmx

Không áp dụng

90

13/07/2021

17:19

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Không áp dụng

1,307

13/07/2021

17:19

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Không áp dụng

26,921

13/07/2021

17:19

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Không áp dụng

101,574

13/07/2021

17:19

Menu.htc

Menu.htc

Không áp dụng

21,872

13/07/2021

17:19

Menubar.htc

Menubar.htc

Không áp dụng

13,961

13/07/2021

17:19

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Không áp dụng

172

13/07/2021

17:19

Metrics.asx

Metrics.aspx

Không áp dụng

15,273

13/07/2021

17:19

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128,920

13/07/2021

17:17

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

13/07/2021

17:18

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5363.1000

2,745,760

13/07/2021

17:17

Osscadmn.dll

Microsoft.search.server.comadmin.dll

Không áp dụng

36,232

13/07/2021

17:19

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5345.1000

118,168

13/07/2021

17:19

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71,384

13/07/2021

17:19

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662,120

13/07/2021

17:19

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5345.1000

1,483,688

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5371.1000

499,096

13/07/2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5371.1000

434,072

13/07/2021

17:17

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13/07/2021

17:17

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13/07/2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5357.1000

623,520

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5371.1000

433,560

13/07/2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13/07/2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13/07/2021

17:19

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13/07/2021

17:19

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Không áp dụng

223,746

13/07/2021

17:19

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13/07/2021

17:19

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5371.1000

26,918,808

14/07/2021

06:28

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13/07/2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13/07/2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13/07/2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13/07/2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5351.1000

78,232

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5357.1000

102,792

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263,048

13/07/2021

17:19

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5357.1000

1,260,424

13/07/2021

17:19

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13/07/2021

17:19

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13/07/2021

17:19

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13/07/2021

17:19

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13/07/2021

17:19

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13/07/2021

17:19

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16,480

13/07/2021

17:19

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5357.1000

88,456

13/07/2021

17:19

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5365.1000

180,120

13/07/2021

17:19

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Không áp dụng

90,792

13/07/2021

17:19

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563,296

13/07/2021

17:19

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5357.1000

472,456

13/07/2021

17:19

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13/07/2021

17:19

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13/07/2021

16:14

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5371.1000

1,420,696

13/07/2021

17:19

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5357.1000

2,086,792

13/07/2021

17:19

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13/07/2021

17:19

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13/07/2021

17:19

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13/07/2021

17:19

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13/07/2021

17:19

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5267.1000

15,752

13/07/2021

17:19

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13/07/2021

17:19

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13/07/2021

17:19

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13/07/2021

17:19

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13/07/2021

17:19

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134,976

14/07/2021

06:28

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5345.1000

395,160

13/07/2021

17:19

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13/07/2021

17:19

Minimal.mas

Minimal.master

Không áp dụng

8,825

13/07/2021

17:19

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Không áp dụng

8,825

13/07/2021

17:19

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Không áp dụng

5,738

13/07/2021

17:19

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Không áp dụng

5,836

13/07/2021

17:19

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Không áp dụng

5,456

13/07/2021

17:19

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Không áp dụng

11,725

13/07/2021

17:19

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Không áp dụng

12,291

13/07/2021

17:19

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Không áp dụng

1,315

13/07/2021

17:19

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

67,472

13/07/2021

17:19

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Không áp dụng

2,731

13/07/2021

17:19

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Không áp dụng

2,737

13/07/2021

17:19

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Không áp dụng

4,163

13/07/2021

17:19

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Không áp dụng

2,163

13/07/2021

17:19

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Không áp dụng

3,075

13/07/2021

17:19

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Không áp dụng

59,856

13/07/2021

17:19

Mquery.js

Mquery.js

Không áp dụng

22,239

13/07/2021

17:19

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Không áp dụng

506

13/07/2021

17:19

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Không áp dụng

483

13/07/2021

17:19

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Không áp dụng

487

13/07/2021

17:19

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13/07/2021

17:17

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13/07/2021

17:19

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13/07/2021

17:17

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13/07/2021

17:19

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Không áp dụng

498

13/07/2021

17:19

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Không áp dụng

733

13/07/2021

17:19

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Không áp dụng

739

13/07/2021

17:19

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Không áp dụng

799

13/07/2021

17:19

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Không áp dụng

492

13/07/2021

17:19

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Không áp dụng

495

13/07/2021

17:19

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Không áp dụng

475

13/07/2021

17:19

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Không áp dụng

197

14/07/2021

06:28

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Không áp dụng

193

14/07/2021

06:28

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Không áp dụng

137

14/07/2021

06:28

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Không áp dụng

396

14/07/2021

06:28

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Không áp dụng

377

14/07/2021

06:28

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Không áp dụng

390

14/07/2021

06:28

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Không áp dụng

197

14/07/2021

06:28

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Không áp dụng

1,050

13/07/2021

17:19

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Không áp dụng

3,521

13/07/2021

17:19

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Không áp dụng

4,724

13/07/2021

17:19

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Không áp dụng

14,042

13/07/2021

17:19

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Không áp dụng

26,950

13/07/2021

17:19

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Không áp dụng

30,580

13/07/2021

17:19

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Không áp dụng

27,509

13/07/2021

17:19

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Không áp dụng

5,239

13/07/2021

17:19

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Không áp dụng

13,142

13/07/2021

17:19

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Không áp dụng

6,818

13/07/2021

17:19

Navitem.asc

Navitem.ascx

Không áp dụng

99

13/07/2021

17:19

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Không áp dụng

7,337

13/07/2021

17:19

New.asx

New.aspx

Không áp dụng

61,372

13/07/2021

17:19

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Không áp dụng

6,664

13/07/2021

17:19

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Không áp dụng

4,197

13/07/2021

17:19

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Không áp dụng

7,208

13/07/2021

17:19

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Không áp dụng

2,762

13/07/2021

17:19

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Không áp dụng

4,197

13/07/2021

17:19

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Không áp dụng

6,557

13/07/2021

17:19

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Không áp dụng

4,197

13/07/2021

17:19

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Không áp dụng

4,796

13/07/2021

17:19

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Không áp dụng

19,741

13/07/2021

17:19

Newlink.asx

Newlink.aspx

Không áp dụng

9,284

13/07/2021

17:19

Newmws.asx

Newmws.aspx

Không áp dụng

18,858

13/07/2021

17:19

Newnav.asx

Newnav.aspx

Không áp dụng

6,130

13/07/2021

17:19

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Không áp dụng

4,197

13/07/2021

17:19

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Không áp dụng

2,777

13/07/2021

17:19

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Không áp dụng

18,686

13/07/2021

17:19

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Không áp dụng

10,513

13/07/2021

17:19

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Không áp dụng

2,570

13/07/2021

17:19

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Không áp dụng

101,963

13/07/2021

17:19

Non_ie.js

Non_ie.js

Không áp dụng

59,859

13/07/2021

17:19

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Không áp dụng

11,676

13/07/2021

17:19

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Không áp dụng

2,196

13/07/2021

17:19

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Không áp dụng

13,569

13/07/2021

17:19

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Không áp dụng

7,585

13/07/2021

17:19

Offline.js

Offline.js

Không áp dụng

3,595

13/07/2021

17:19

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5337.1000

1,489,304

13/07/2021

17:19

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5085.1000

96,848

13/07/2021

17:19

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Không áp dụng

13,658

13/07/2021

17:19

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13/07/2021

17:19

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Không áp dụng

89

13/07/2021

17:19

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

13/07/2021

17:18

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5371.1000

2,617,736

13/07/2021

17:19

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5233.1000

2,151,312

13/07/2021

17:18

Openfold.gif

Openfold.gif

Không áp dụng

142

12/07/2021

19:10

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Không áp dụng

45,025

13/07/2021

17:19

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Không áp dụng

29,416

13/07/2021

17:19

Oslo.prev

Oslo.preview

Không áp dụng

10,159

13/07/2021

17:19

Owners.asx

Owners.aspx

Không áp dụng

5,602

13/07/2021

17:19

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Không áp dụng

511,037

13/07/2021

17:19

Ows.js

Ows.js

Không áp dụng

265,328

13/07/2021

17:19

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Không áp dụng

9,579

13/07/2021

17:19

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Không áp dụng

6,113

13/07/2021

17:19

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Không áp dụng

481

13/07/2021

17:19

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Không áp dụng

5,251

13/07/2021

17:19

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Không áp dụng

5,247

13/07/2021

17:19

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Không áp dụng

5,247

13/07/2021

17:19

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Không áp dụng

5,249

13/07/2021

17:19

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Không áp dụng

5,251

13/07/2021

17:19

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Không áp dụng

5,251

13/07/2021

17:19

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Không áp dụng

5,248

13/07/2021

17:19

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Không áp dụng

5,250

13/07/2021

17:19

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Không áp dụng

5,248

13/07/2021

17:19

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Không áp dụng

5,243

13/07/2021

17:19

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Không áp dụng

5,246

13/07/2021

17:19

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Không áp dụng

5,245

13/07/2021

17:19

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Không áp dụng

3,110

13/07/2021

17:19

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Không áp dụng

3,121

13/07/2021

17:19

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Không áp dụng

3,122

13/07/2021

17:19

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Không áp dụng

3,121

13/07/2021

17:19

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Không áp dụng

3,116

13/07/2021

17:19

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Không áp dụng

3,118

13/07/2021

17:19

Password.asx

Password.aspx

Không áp dụng

8,483

13/07/2021

17:19

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Không áp dụng

8,443

13/07/2021

17:19

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Không áp dụng

7,285

13/07/2021

17:19

People.amx

People.asmx

Không áp dụng

88

13/07/2021

17:19

People.asx

People.aspx

Không áp dụng

22,688

13/07/2021

17:19

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Không áp dụng

1,285

13/07/2021

17:19

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Không áp dụng

9,093

13/07/2021

17:19

Perms.amx

Permissions.asmx

Không áp dụng

94

13/07/2021

17:19

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Không áp dụng

1,315

13/07/2021

17:19

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Không áp dụng

13,698

13/07/2021

17:19

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Không áp dụng

18,411

13/07/2021

17:19

Picker.asx

Picker.aspx

Không áp dụng

7,885

13/07/2021

17:19

Picker.asx_14

Picker.aspx

Không áp dụng

8,613

13/07/2021

17:19

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Không áp dụng

8,912

13/07/2021

17:19

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Không áp dụng

8,739

13/07/2021

17:19

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Không áp dụng

85,910

13/07/2021

17:19

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Không áp dụng

126,114

13/07/2021

17:19

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Không áp dụng

3

13/07/2021

17:19

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Không áp dụng

16,089

13/07/2021

17:19

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Không áp dụng

8,700

13/07/2021

17:19

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

13/07/2021

17:19

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13/07/2021

17:19

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

13/07/2021

17:19

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

13/07/2021

17:19

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

13/07/2021

17:19

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13/07/2021

17:19

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

13/07/2021

17:19

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13/07/2021

17:19

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Không áp dụng

606

13/07/2021

17:19

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13/07/2021

17:19

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Không áp dụng

600

13/07/2021

17:19

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13/07/2021

17:19

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Không áp dụng

592

13/07/2021

17:19

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13/07/2021

17:19

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Không áp dụng

597

13/07/2021

17:19

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13/07/2021

17:19

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Không áp dụng

605

13/07/2021

17:19

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13/07/2021

17:19

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Không áp dụng

611

13/07/2021

17:19

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

13/07/2021

17:19

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

13/07/2021

17:19

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13/07/2021

17:19

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Không áp dụng

595

13/07/2021

17:19

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13/07/2021

17:19

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Không áp dụng

601

13/07/2021

17:19

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13/07/2021

17:19

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

13/07/2021

17:19

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13/07/2021

17:19

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Không áp dụng

606

13/07/2021

17:19

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13/07/2021

17:19

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Không áp dụng

600

13/07/2021

17:19

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13/07/2021

17:19

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Không áp dụng

593

13/07/2021

17:19

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13/07/2021

17:19

Polc.asx

Policy.aspx

Không áp dụng

14,387

13/07/2021

17:19

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Không áp dụng

7,109

13/07/2021

17:19

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Không áp dụng

116,092

13/07/2021

17:19

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Không áp dụng

116,100

13/07/2021

17:19

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Không áp dụng

10,688

13/07/2021

17:19

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Không áp dụng

10,142

13/07/2021

17:19

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Không áp dụng

12,411

13/07/2021

17:19

Popup.mas

Popup.master

Không áp dụng

3,088

13/07/2021

17:19

Portal.asx

Portal.aspx

Không áp dụng

9,896

13/07/2021

17:19

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Không áp dụng

3,153

13/07/2021

17:19

Privacy.asx

Privacy.aspx

Không áp dụng

8,269

13/07/2021

17:19

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Không áp dụng

16,270

13/07/2021

17:19

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Không áp dụng

16,037

13/07/2021

17:19

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Không áp dụng

1,605

13/07/2021

17:19

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Không áp dụng

878

14/07/2021

06:28

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Không áp dụng

5,393

13/07/2021

17:19

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.5357.1000

558,488

13/07/2021

17:19

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Không áp dụng

273

13/07/2021

17:19

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.5357.1000

819,616

13/07/2021

17:19

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Không áp dụng

273

13/07/2021

17:19

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Không áp dụng

181

13/07/2021

17:19

Pubback.asx

Publishback.aspx

Không áp dụng

4,934

13/07/2021

17:19

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Không áp dụng

10,886

13/07/2021

17:19

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Không áp dụng

217,711

13/07/2021

17:19

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Không áp dụng

199,982

13/07/2021

17:19

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Không áp dụng

130,124

13/07/2021

17:19

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Không áp dụng

69,543

13/07/2021

17:19

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Không áp dụng

8,030

13/07/2021

17:19

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Không áp dụng

3,208

13/07/2021

17:19

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Không áp dụng

6,023

13/07/2021

17:19

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Không áp dụng

3,790

13/07/2021

17:19

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Không áp dụng

16,593

13/07/2021

17:19

Reghost.asx

Reghost.aspx

Không áp dụng

7,879

13/07/2021

17:19

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Không áp dụng

21,661

13/07/2021

17:19

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Không áp dụng

4,058

13/07/2021

17:19

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Không áp dụng

10,073

13/07/2021

17:19

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Không áp dụng

1,762

13/07/2021

17:19

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Không áp dụng

1,771

13/07/2021

17:19

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Không áp dụng

8,676

13/07/2021

17:19

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Không áp dụng

16,619

13/07/2021

17:19

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Không áp dụng

3,946

13/07/2021

17:19

Reorder.asx

Reorder.aspx

Không áp dụng

11,743

13/07/2021

17:19

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

13/07/2021

17:19

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Không áp dụng

3,272

13/07/2021

17:19

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Không áp dụng

4,357

13/07/2021

17:19

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

3,860

13/07/2021

17:19

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

3,750

13/07/2021

17:19

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

2,625

13/07/2021

17:19

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Không áp dụng

6,562

13/07/2021

17:19

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Không áp dụng

6,425

13/07/2021

17:19

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Không áp dụng

7,673

13/07/2021

17:19

Isswfresources.resx

Resources.resx

Không áp dụng

2,072

13/07/2021

17:19

Restore.asx

Restore.aspx

Không áp dụng

16,105

13/07/2021

17:19

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Không áp dụng

22,878

13/07/2021

17:19

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Không áp dụng

7,381

13/07/2021

17:19

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Không áp dụng

6,160

13/07/2021

17:19

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Không áp dụng

6,497

13/07/2021

17:19

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Không áp dụng

4,614

13/07/2021

17:19

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Không áp dụng

46,291

13/07/2021

17:19

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Không áp dụng

19,190

13/07/2021

17:19

Role.asx

Role.aspx

Không áp dụng

11,001

13/07/2021

17:19

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Không áp dụng

3,480

13/07/2021

17:19

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Không áp dụng

10,212

13/07/2021

17:19

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Không áp dụng

3,199

13/07/2021

17:19

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Không áp dụng

3,153

13/07/2021

17:19

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Không áp dụng

8,044

13/07/2021

17:19

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Không áp dụng

4,696

13/07/2021

17:19

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Không áp dụng

8,570

13/07/2021

17:19

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Không áp dụng

5,198

13/07/2021

17:19

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Không áp dụng

17,496

13/07/2021

17:19

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Không áp dụng

3,583

13/07/2021

17:19

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Không áp dụng

7,063

13/07/2021

17:19

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Không áp dụng

28,102

13/07/2021

17:19

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Không áp dụng

200

13/07/2021

17:19

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Không áp dụng

11,428

13/07/2021

17:19

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Không áp dụng

5,674

13/07/2021

17:19

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Không áp dụng

6,013

13/07/2021

17:19

Seattle.mas

Seattle.master

Không áp dụng

29,925

13/07/2021

17:19

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Không áp dụng

29,925

13/07/2021

17:19

Seattle.prev

Seattle.preview

Không áp dụng

10,725

13/07/2021

17:19

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Không áp dụng

443

13/07/2021

17:19

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Không áp dụng

5,141

13/07/2021

17:19

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Không áp dụng

6,801

13/07/2021

17:19

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Không áp dụng

5,398

13/07/2021

17:19

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Không áp dụng

3,916

13/07/2021

17:19

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Không áp dụng

5,358

13/07/2021

17:19

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Không áp dụng

8,606

13/07/2021

17:19

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Không áp dụng

4,908

13/07/2021

17:19

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Không áp dụng

4,982

13/07/2021

17:19

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Không áp dụng

9,385

13/07/2021

17:19

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Không áp dụng

8,459

13/07/2021

17:19

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Không áp dụng

5,356

13/07/2021

17:19

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Không áp dụng

12,745

13/07/2021

17:19

Server.asx

Server.aspx

Không áp dụng

9,131

13/07/2021

17:19

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Không áp dụng

4,890

13/07/2021

17:19

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Không áp dụng

4,334

13/07/2021

17:19

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Không áp dụng

2,991

13/07/2021

17:19

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Không áp dụng

4,443

13/07/2021

17:19

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Không áp dụng

4,034

13/07/2021

17:19

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Không áp dụng

10,169

13/07/2021

17:19

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Không áp dụng

4,101

13/07/2021

17:19

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Không áp dụng

8,692

13/07/2021

17:19

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Không áp dụng

7,059

13/07/2021

17:19

Setanon.asx

Setanon.aspx

Không áp dụng

12,399

13/07/2021

17:19

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Không áp dụng

7,631

13/07/2021

17:19

Cài đặt.asx

Cài đặt.aspx

Không áp dụng

3,673

13/07/2021

17:19

Cài đặt.asx_14

Cài đặt.aspx

Không áp dụng

9,565

13/07/2021

17:19

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

13/07/2021

17:17

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Không áp dụng

212

13/07/2021

17:19

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Không áp dụng

212

13/07/2021

17:19

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Không áp dụng

94

13/07/2021

17:19

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Không áp dụng

1,297

13/07/2021

17:19

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Không áp dụng

4,036

13/07/2021

17:19

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Không áp dụng

5,297

13/07/2021

17:19

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Không áp dụng

9,838

13/07/2021

17:19

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Không áp dụng

6,974

13/07/2021

17:19

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Không áp dụng

6,769

13/07/2021

17:19

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Không áp dụng

98

13/07/2021

17:19

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Không áp dụng

1,349

13/07/2021

17:19

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Không áp dụng

25,799

13/07/2021

17:19

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Không áp dụng

13,976

13/07/2021

17:19

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Không áp dụng

61,362

13/07/2021

17:19

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Không áp dụng

18,000

13/07/2021

17:19

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Không áp dụng

71,639

13/07/2021

17:19

Sharing.js

Sharing.js

Không áp dụng

27,124

13/07/2021

17:19

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Không áp dụng

689

13/07/2021

17:19

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Không áp dụng

8,832

13/07/2021

17:19

Signout.asx

Signout.aspx

Không áp dụng

1,509

13/07/2021

17:19

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Không áp dụng

689

13/07/2021

17:19

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Không áp dụng

8,816

13/07/2021

17:19

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Không áp dụng

7,950

13/07/2021

17:19

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Không áp dụng

669

13/07/2021

17:19

Simple.mas

Simple.master

Không áp dụng

10,243

13/07/2021

17:19

Simpv4.mas

Simplev4.master

Không áp dụng

6,530

13/07/2021

17:19

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Không áp dụng

12,299

13/07/2021

17:19

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Không áp dụng

10,242

13/07/2021

17:19

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Không áp dụng

10,522

13/07/2021

17:19

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Không áp dụng

9,189

13/07/2021

17:19

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Không áp dụng

3,632

13/07/2021

17:19

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Không áp dụng

90

13/07/2021

17:19

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Không áp dụng

1,289

13/07/2021

17:19

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Không áp dụng

36,711

13/07/2021

17:19

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Không áp dụng

3,918

13/07/2021

17:19

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Không áp dụng

3,915

13/07/2021

17:19

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Không áp dụng

4,054

13/07/2021

17:19

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Không áp dụng

4,054

13/07/2021

17:19

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Không áp dụng

24,323

13/07/2021

17:19

Siterss.asx

Siterss.aspx

Không áp dụng

10,595

13/07/2021

17:19

Sites.amx

Sites.asmx

Không áp dụng

87

13/07/2021

17:19

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

13/07/2021

17:19

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Không áp dụng

13,639

13/07/2021

17:19

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Không áp dụng

22,976

13/07/2021

17:19

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,373

13/07/2021

17:19

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,416

13/07/2021

17:19

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Không áp dụng

1,135

13/07/2021

17:19

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Không áp dụng

1,135

13/07/2021

17:19

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Không áp dụng

808

13/07/2021

17:19

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Không áp dụng

808

13/07/2021

17:19

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Không áp dụng

8,418

13/07/2021

17:19

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Không áp dụng

8,418

13/07/2021

17:19

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Không áp dụng

4,133

13/07/2021

17:19

Solns.asx

Solutions.aspx

Không áp dụng

4,786

13/07/2021

17:19

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Không áp dụng

10,835

13/07/2021

17:19

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Không áp dụng

10,912

13/07/2021

17:19

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Không áp dụng

73,924

13/07/2021

17:19

Sp.core.js

Sp.core.js

Không áp dụng

40,446

13/07/2021

17:19

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Không áp dụng

115,909

13/07/2021

17:19

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Không áp dụng

69,042

13/07/2021

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Không áp dụng

5,825

13/07/2021

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Không áp dụng

255

13/07/2021

17:19

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Không áp dụng

1,003,271

13/07/2021

17:19

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Không áp dụng

575,930

13/07/2021

17:19

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Không áp dụng

40,770

13/07/2021

17:19

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Không áp dụng

24,528

13/07/2021

17:19

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Không áp dụng

55,563

13/07/2021

17:19

Sp.init.js

Sp.init.js

Không áp dụng

32,205

13/07/2021

17:19

Sp.js

Sp.js

Không áp dụng

625,682

13/07/2021

17:19

Sp.js_14

Sp.js

Không áp dụng

390,757

13/07/2021

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Không áp dụng

16,415

13/07/2021

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Không áp dụng

249

13/07/2021

17:19

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Không áp dụng

15,227

13/07/2021

17:19

Spmap.js

Sp.map.js

Không áp dụng

8,235

13/07/2021

17:19

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Không áp dụng

35,154

13/07/2021

17:19

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Không áp dụng

81,202

13/07/2021

17:19

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Không áp dụng

51,541

13/07/2021

17:19

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Không áp dụng

74,046

13/07/2021

17:19

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Không áp dụng

363,159

13/07/2021

17:19

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Không áp dụng

325,227

13/07/2021

17:19

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Không áp dụng

224,039

13/07/2021

17:19

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Không áp dụng

185,617

13/07/2021

17:19

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Không áp dụng

110,347

13/07/2021

17:19

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Không áp dụng

111,493

13/07/2021

17:19

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Không áp dụng

68,791

13/07/2021

17:19

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Không áp dụng

425,498

13/07/2021

17:19

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Không áp dụng

296,609

13/07/2021

17:19

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Không áp dụng

18,342

13/07/2021

17:19

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Không áp dụng

11,378

13/07/2021

17:19

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Không áp dụng

42,395

13/07/2021

17:19

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Không áp dụng

26,257

13/07/2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Không áp dụng

277,454

13/07/2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Không áp dụng

144,914

13/07/2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Không áp dụng

10,163

13/07/2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Không áp dụng

6,953

13/07/2021

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Không áp dụng

16,063

13/07/2021

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Không áp dụng

11,315

13/07/2021

17:19

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Không áp dụng

50,644

13/07/2021

17:19

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Không áp dụng

31,017

13/07/2021

17:19

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Không áp dụng

99,428

13/07/2021

17:19

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Không áp dụng

52,107

13/07/2021

17:19

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Không áp dụng

55,987

13/07/2021

17:19

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Không áp dụng

38,359

13/07/2021

17:19

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Không áp dụng

69,292

13/07/2021

17:19

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Không áp dụng

40,375

13/07/2021

17:19

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Không áp dụng

136,506

13/07/2021

17:19

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Không áp dụng

82,216

13/07/2021

17:19

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Không áp dụng

27,973

13/07/2021

17:19

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Không áp dụng

27,973

13/07/2021

17:19

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Không áp dụng

28,006

13/07/2021

17:19

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Không áp dụng

17,626

13/07/2021

17:19

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Không áp dụng

1,012,976

13/07/2021

17:19

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Không áp dụng

594,574

13/07/2021

17:19

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Không áp dụng

584,834

13/07/2021

17:19

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Không áp dụng

365,926

13/07/2021

17:19

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Không áp dụng

65,203

13/07/2021

17:19

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Không áp dụng

40,240

13/07/2021

17:19

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Không áp dụng

434,522

13/07/2021

17:19

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Không áp dụng

240,067

13/07/2021

17:19

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Không áp dụng

58,451

13/07/2021

17:19

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Không áp dụng

34,083

13/07/2021

17:19

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Không áp dụng

359,899

13/07/2021

17:19

Spcf.asx

Spcf.aspx

Không áp dụng

19,428

13/07/2021

17:19

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Không áp dụng

115

13/07/2021

17:19

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Không áp dụng

110

13/07/2021

17:19

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Không áp dụng

12,854

13/07/2021

17:19

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Không áp dụng

11,428

13/07/2021

17:19

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

29,238

13/07/2021

17:19

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Không áp dụng

183,484

13/07/2021

17:19

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Không áp dụng

39,173

13/07/2021

17:19

Spgantt.js

Spgantt.js

Không áp dụng

66,168

13/07/2021

17:19

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Không áp dụng

19,338

13/07/2021

17:19

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Không áp dụng

7,321

13/07/2021

17:19

Spgridvw.js

Spgridview.js

Không áp dụng

4,593

13/07/2021

17:19

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13/07/2021

17:19

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Không áp dụng

42,064

13/07/2021

17:19

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Không áp dụng

1,319

13/07/2021

17:19

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Không áp dụng

8,629

13/07/2021

17:19

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Không áp dụng

476

13/07/2021

17:19

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13/07/2021

17:19

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Không áp dụng

644

13/07/2021

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13/07/2021

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Không áp dụng

654

13/07/2021

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13/07/2021

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Không áp dụng

644

13/07/2021

17:19

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Không áp dụng

10,067

13/07/2021

17:19

Start.asx

Start.aspx

Không áp dụng

1,048

13/07/2021

17:19

Start.debug.js

Start.debug.js

Không áp dụng

174,744

13/07/2021

17:19

Start.js

Start.js

Không áp dụng

95,780

13/07/2021

17:19

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Không áp dụng

14,510

13/07/2021

17:19

Store.sql

Store.sql

Không áp dụng

6,504,340

13/07/2021

17:19

Storefront.asx

Storefront.aspx

Không áp dụng

4,349

13/07/2021

17:19

Storeup.sql

Storeup.sql

Không áp dụng

512,275

13/07/2021

17:19

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Không áp dụng

131

13/07/2021

17:19

Storman.asx

Storman.aspx

Không áp dụng

10,595

13/07/2021

17:19

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13/07/2021

17:19

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Không áp dụng

272

13/07/2021

17:19

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13/07/2021

17:19

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5172.1000

554,088

13/07/2021

17:19

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5371.1000

3,912,600

13/07/2021

17:19

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Không áp dụng

10,435

13/07/2021

17:19

Subedit.asx

Subedit.aspx

Không áp dụng

14,784

13/07/2021

17:19

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Không áp dụng

156

13/07/2021

17:19

Subnew.asx

Subnew.aspx

Không áp dụng

15,223

13/07/2021

17:19

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Không áp dụng

33,788

13/07/2021

17:19

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Không áp dụng

367

13/07/2021

17:19

Success.asx

Success.aspx

Không áp dụng

3,172

13/07/2021

17:19

Successp.asx

Successpopup.aspx

Không áp dụng

3,735

13/07/2021

17:19

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Không áp dụng

32,558

13/07/2021

17:19

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Không áp dụng

13,795

13/07/2021

17:19

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Không áp dụng

3,200

13/07/2021

17:19

Survedit.asx

Survedit.aspx

Không áp dụng

37,673

13/07/2021

17:19

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Không áp dụng

36,103

13/07/2021

17:19

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Không áp dụng

11,735

13/07/2021

17:19

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Không áp dụng

12,621

13/07/2021

17:19

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Không áp dụng

8,942

13/07/2021

17:19

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,178

13/07/2021

17:19

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Không áp dụng

6,769

13/07/2021

17:19

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Không áp dụng

4,633

13/07/2021

17:19

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Không áp dụng

13,499

13/07/2021

17:19

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Không áp dụng

6,798

13/07/2021

17:19

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

12,183

13/07/2021

17:19

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Không áp dụng

11,081

13/07/2021

17:19

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Không áp dụng

3,028

13/07/2021

17:19

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Không áp dụng

3,562

13/07/2021

17:19

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Không áp dụng

12,268

13/07/2021

17:19

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Không áp dụng

7,749

13/07/2021

17:19

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Không áp dụng

3,645

13/07/2021

17:19

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Không áp dụng

8,491

13/07/2021

17:19

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Không áp dụng

4,495

13/07/2021

17:19

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Không áp dụng

4,069

13/07/2021

17:19

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

6,403

13/07/2021

17:19

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Không áp dụng

6,296

13/07/2021

17:19

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Không áp dụng

11,323

13/07/2021

17:19

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Không áp dụng

10,735

13/07/2021

17:19

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Không áp dụng

5,705

13/07/2021

17:19

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Không áp dụng

2,637

13/07/2021

17:19

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Không áp dụng

2,637

13/07/2021

17:19

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Không áp dụng

9,478

13/07/2021

17:19

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

27,508

13/07/2021

17:19

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Không áp dụng

8,814

13/07/2021

17:19

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Không áp dụng

16,234

13/07/2021

17:19

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Không áp dụng

16,454

13/07/2021

17:19

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Không áp dụng

10,289

13/07/2021

17:19

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Không áp dụng

13,386

13/07/2021

17:19

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Không áp dụng

6,189

13/07/2021

17:19

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Không áp dụng

5,272

13/07/2021

17:19

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Không áp dụng

207

13/07/2021

17:19

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Không áp dụng

28,675

13/07/2021

17:19

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Không áp dụng

1,339

13/07/2021

17:19

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Không áp dụng

36,906

13/07/2021

17:19

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Không áp dụng

442

13/07/2021

17:19

Timecard.js

Timecard.js

Không áp dụng

20,888

13/07/2021

17:19

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Không áp dụng

15,814

13/07/2021

17:19

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Không áp dụng

831

13/07/2021

17:19

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

1,842

13/07/2021

17:19

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

3,420

13/07/2021

17:19

Timer.asx

Timer.aspx

Không áp dụng

8,984

13/07/2021

17:19

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Không áp dụng

5,114

13/07/2021

17:19

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Không áp dụng

8,860

13/07/2021

17:19

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Không áp dụng

8,361

13/07/2021

17:19

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Không áp dụng

2,370

13/07/2021

17:19

Topnav.asx

Topnav.aspx

Không áp dụng

7,717

13/07/2021

17:19

Topologyservicesvc

Topology.svc

Không áp dụng

347

13/07/2021

17:19

Topology.asc

Topologyview.ascx

Không áp dụng

4,091

13/07/2021

17:19

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Không áp dụng

495

13/07/2021

17:19

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Không áp dụng

3,656

13/07/2021

17:19

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Không áp dụng

27,328

12/07/2021

19:10

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Không áp dụng

77,944

12/07/2021

19:10

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Không áp dụng

51,708

12/07/2021

19:10

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Không áp dụng

30,976

12/07/2021

19:10

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Không áp dụng

6,276

13/07/2021

17:19

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Không áp dụng

6,082

13/07/2021

17:19

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Không áp dụng

5,541

13/07/2021

17:19

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Không áp dụng

9,818

13/07/2021

17:19

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Không áp dụng

12,032

13/07/2021

17:19

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Không áp dụng

11,239

13/07/2021

17:19

Tải lên.aspx_doclib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,911

13/07/2021

17:19

Tải lên.aspx_piclib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

6,294

13/07/2021

17:19

Tải lên.aspx_webpagelib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,911

13/07/2021

17:19

Tải lên.aspx_xmlform

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,911

13/07/2021

17:19

Tải lên.asp_mplib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,911

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx

Tải lên.aspx

Không áp dụng

13,234

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx_listtemp

Tải lên.aspx

Không áp dụng

6,141

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx_mobile

Tải lên.aspx

Không áp dụng

3,491

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx_solutionslib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,914

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx_webtemp

Tải lên.aspx

Không áp dụng

6,141

13/07/2021

17:19

Tải lên.asx_wplib

Tải lên.aspx

Không áp dụng

5,914

13/07/2021

17:19

Usage.asx

Usage.aspx

Không áp dụng

7,871

13/07/2021

17:19

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Không áp dụng

81,583

13/07/2021

17:19

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Không áp dụng

6,089

13/07/2021

17:19

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Không áp dụng

3,520

13/07/2021

17:19

User.asx

User.aspx

Không áp dụng

27,691

13/07/2021

17:19

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Không áp dụng

4,299

13/07/2021

17:19

Useredit.asx

Useredit.aspx

Không áp dụng

4,175

13/07/2021

17:19

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Không áp dụng

92

13/07/2021

17:19

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Không áp dụng

1,311

13/07/2021

17:19

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Không áp dụng

82,880

13/07/2021

17:19

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Không áp dụng

1,848

13/07/2021

17:19

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Không áp dụng

9,435

13/07/2021

17:19

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Không áp dụng

81,392

13/07/2021

17:19

V4.mas

V4.master

Không áp dụng

26,916

13/07/2021

17:19

V4.mas_mplib

V4.master

Không áp dụng

26,916

13/07/2021

17:19

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Không áp dụng

5,692

13/07/2021

17:19

Versions.amx

Versions.asmx

Không áp dụng

90

13/07/2021

17:19

Versions.asx

Versions.aspx

Không áp dụng

35,361

13/07/2021

17:19

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Không áp dụng

1,289

13/07/2021

17:19

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Không áp dụng

9,474

13/07/2021

17:19

View.asx_mobile

View.aspx

Không áp dụng

2,424

13/07/2021

17:19

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Không áp dụng

17,212

13/07/2021

17:19

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Không áp dụng

17,275

13/07/2021

17:19

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Không áp dụng

10,960

13/07/2021

17:19

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Không áp dụng

14,303

13/07/2021

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Không áp dụng

4,190

13/07/2021

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

3,223

13/07/2021

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

4,190

13/07/2021

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Không áp dụng

4,994

13/07/2021

17:19

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Không áp dụng

220,325

13/07/2021

17:19

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Không áp dụng

3,747

13/07/2021

17:19

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Không áp dụng

5,199

13/07/2021

17:19

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Không áp dụng

5,046

13/07/2021

17:19

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Không áp dụng

33,824

13/07/2021

17:19

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Không áp dụng

16,520

13/07/2021

17:19

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Không áp dụng

218,013

13/07/2021

17:19

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Không áp dụng

2,718

13/07/2021

17:19

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Không áp dụng

4,190

13/07/2021

17:19

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Không áp dụng

13,786

13/07/2021

17:19

Views.amx

Views.asmx

Không áp dụng

87

13/07/2021

17:19

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

13/07/2021

17:19

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Không áp dụng

25,520

13/07/2021

17:19

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Không áp dụng

26,314

13/07/2021

17:19

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Không áp dụng

8,912

13/07/2021

17:19

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Không áp dụng

8,991

13/07/2021

17:19

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Không áp dụng

52,139

13/07/2021

17:19

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Không áp dụng

65,273

13/07/2021

17:19

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Không áp dụng

2,059

13/07/2021

17:19

Vsubwebs.asx

vsubwebs.aspx

Không áp dụng

6,028

13/07/2021

17:19

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Không áp dụng

8,803

13/07/2021

17:19

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Không áp dụng

2,986

13/07/2021

17:19

Appmngweb.config

Web.config

Không áp dụng

2,641

13/07/2021

17:19

Bdcserviceweb.config

Web.config

Không áp dụng

3,156

13/07/2021

17:19

Securitytokenconfig

Web.config

Không áp dụng

6,235

13/07/2021

17:19

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Không áp dụng

2,647

13/07/2021

17:19

Topologyserviceconfig

Web.config

Không áp dụng

1,604

13/07/2021

17:19

Usercodeweb.cfg

Web.config

Không áp dụng

1,002

13/07/2021

17:19

Web.cfg

Web.config

Không áp dụng

67,626

13/07/2021

17:19

Web.cfg_forms

Web.config

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Web.cfg_mobile

Web.config

Không áp dụng

10,909

13/07/2021

17:19

Web.cfg_multilogin

Web.config

Không áp dụng

216

13/07/2021

17:19

Web.cfg_trust

Web.config

Không áp dụng

2,190

13/07/2021

17:19

Web.cfg_windows

Web.config

Không áp dụng

214

13/07/2021

17:19

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Không áp dụng

5,468

13/07/2021

17:19

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Không áp dụng

5,350

13/07/2021

17:19

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Không áp dụng

1,500

13/07/2021

17:19

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Không áp dụng

2,521

13/07/2021

17:19

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Không áp dụng

2,521

13/07/2021

17:19

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Không áp dụng

7,202

13/07/2021

17:19

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Không áp dụng

186

13/07/2021

17:19

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Không áp dụng

1,315

13/07/2021

17:19

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Không áp dụng

56,408

13/07/2021

17:19

Webs.amx

Webs.asmx

Không áp dụng

86

13/07/2021

17:19

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Không áp dụng

1,281

13/07/2021

17:19

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Không áp dụng

41,302

13/07/2021

17:19

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Không áp dụng

5,024

13/07/2021

17:19

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Không áp dụng

202

13/07/2021

17:19

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Không áp dụng

448

13/07/2021

17:19

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Không áp dụng

445

13/07/2021

17:19

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Không áp dụng

1,123

13/07/2