Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1), Windows Embedded Standard 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt như một phần của phiên bản Windows Management Framework (WMF) 4.0. Bản cập nhật này ngăn bạn thay đổi các biến môi trường PSModulePath được đặt lại sau khi bạn gỡ cài đặt WMF 4.0.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Bản cập nhật này được cài đặt khi bạn cài đặt WMF 4.0.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin bổ sung về tệp dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Windows powershell modules.lnk

Không áp dụng

2,741

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

1,899

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Windows powershell modules.lnk

Không áp dụng

2,741

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

1,899

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Windows powershell (x86) .lnk

Không áp dụng

1.989

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Windows powershell modules.lnk

Không áp dụng

2,741

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

1,899

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Jul-2013

05:59

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

09-Jul-2013

05:59

Không áp dụng

Windows powershell (x86) .lnk

Không áp dụng

1.989

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Windows powershell modules.lnk

Không áp dụng

2,741

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

1,899

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

09-Jul-2013

05:58

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

04-Jul-2013

12:14

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

72,654

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

24.857 người

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

257,847

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

89,703

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

15,203

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

614

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

36,220

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

20,120

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

168,372

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng

Wsman.format.ps1xml

Không áp dụng

24,498

09-Jul-2013

05:54

Không áp dụng


Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×