Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố đã biết

Không có vấn đề nào.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Microsoft Update là bản cập nhật tuỳ chọn. Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy xem cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

 

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Windows Server 2012 thiết bị phải cài đặt KB4492872 để nâng cấp để nâng cấp lên Internet Explorer 11 trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này trên hệ điều hành khác.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý́

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11 Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý́

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11 Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý́

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB4508646-arm.msu

44498A737BA40BAF8CA753503CB39D2D443C21A7

C9D6FFB3E0A559B8D37BE54FE0C9068EA700DBD5148E957474C8918AA3C35CA7

Windows8.1-KB4508646-x86.msu

9CE2AB1513346A550FFCA29A164CDAD64531DBE3

D68FBD4F01931713F0BEEC00B7635739259FD8431F17DD55D405B65E729D656D

Windows8.1-KB4508646-x64.msu

C84DD0D5AB40FC8713A7CE39E597F6F0099125A5

0BE6E46A042155D60AD13AE26E223B9DFDD376609CC5754A7AFF1FD44E7F1AE5

IE11-Windows6.2-KB4508646-X86.msu

A11A0483A6536F3361C0C88529B45648A52DB88F

A95B9B24959CA99FF817E2698CEA427C9B4B972357EBA9306BD77BC591D12EBB

IE11-Windows6.2-KB4508646-X64.msu

D65F70D745B13A991E051CC46DB876E7713DE4C9

FEA4D13465C64C93023C9500A6A3EBFEF140306730F673FE4922B01D0BF9C7D5

IE11-Windows6.1-KB4508646-X86.msu

F621D2647A56EE251115B41A6ACF6DF9E29F216C

A8FF6BA3FC394427E47DED1149C17FF5D78794BF9E7B2FBE6566258193A3F338

IE11-Windows6.1-KB4508646-X64.msu

49549CDA5A15B8AB241D681BF66EA976974CCCC1

6EDE5515B1AB750AEE216B03A6B7FF2E4C275A9B1AD96F4627A5F5B924AF8ED3

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên ARM Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.19301

1,064,960

26-Feb-2019

05:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Hlink.dll

6.3.9600.19101

68,608

19-Jul-2018

03:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Pngfilt.dll

11.0.9600.16384

47,616

22-Aug-2013

03:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.19399

1,030,656

14-Jun-2019

14:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Iexplore.exe

11.0.9600.19399

808,024

14-Jun-2019

16:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininetplugin.dll

6.3.9600.16384

33,792

22-Aug-2013

02:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

18:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

12-Nov-2016

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51,712

15-Jun-2019

01:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Html.iec

2019.0.0.19301

320,000

26-Feb-2019

06:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.19399

2,006,016

14-Jun-2019

15:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

307,200

22-Apr-2018

07:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,376

22-Apr-2018

07:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,792

22-Apr-2018

07:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,280

22-Apr-2018

07:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

298,496

22-Apr-2018

07:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

302,592

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

07:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

283,136

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,328

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

299,008

22-Apr-2018

07:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

275,456

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,448

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

257,536

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

256,512

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

288,768

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

287,744

22-Apr-2018

07:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

284,672

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

294,912

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

07:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,352

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

295,424

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

07:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

07:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19399

290,304

15-Jun-2019

01:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

07:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

07:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

07:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,840

22-Apr-2018

07:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

242,176

22-Apr-2018

07:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

07:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

07:45

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,728

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

78,848

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

01:39

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,752

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

62,464

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

75,264

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

11:28

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,216

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

41,472

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

37,888

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

70,656

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,632

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.19399

68,096

15-Jun-2019

01:07

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

59,904

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,120

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

29,696

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

63,488

31-Oct-2014

02:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

215,552

15-Jun-2015

19:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

46,080

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51,712

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

54,272

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

17:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

45,056

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

19:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,936

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,424

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51.200

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

19:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.19399

49,664

15-Jun-2019

01:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

39,936

31-Oct-2014

02:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.19399

4,147,712

14-Jun-2019

14:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,176

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

124,928

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,880

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,048

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

138,240

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,688

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18698

114,688

14-May-2017

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

131,584

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

117,760

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,368

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

134,144

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

107,008

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

123,392

14-Oct-2017

07:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

127,488

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,512

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

88,064

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

82,944

14-Oct-2017

07:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,392

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

120,320

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,952

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,000

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.19399

124,416

15-Jun-2019

01:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

121,856

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

115,712

07-Sep-2017

22:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

22:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

74,752

07-Sep-2017

22:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieui.dll

11.0.9600.19101

427,520

19-Jul-2018

03:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.9600.19399

292,864

14-Jun-2019

15:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Install.ins

Not applicable

464

14-Jun-2019

13:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dll

11.0.9600.19399

548,352

14-Jun-2019

14:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Iepeers.dll

11.0.9600.19399

107,008

14-Jun-2019

15:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

23,552

31-Oct-2014

02:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Tdc.ocx

11.0.9600.18698

61,952

14-May-2017

18:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

495,616

31-Oct-2014

02:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Iedvtool.dll

11.0.9600.19399

726,016

14-Jun-2019

16:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

38,912

31-Oct-2014

02:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

368,640

10-Sep-2015

15:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Dxtrans.dll

11.0.9600.19399

221,696

14-Jun-2019

15:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Not applicable

11,892

15-Aug-2014

22:50

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:20

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

01:39

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:28

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:17

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.19399

4,096

15-Jun-2019

01:06

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.19180

174,592

18-Oct-2018

03:55

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll

11.0.9600.17496

10,948,608

22-Nov-2014

01:44

Not applicable

Không có

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.17905

263,168

15-Jun-2015

19:51

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.19326

1,184,256

26-Mar-2019

03:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeeds.dll

11.0.9600.19399

587,264

14-Jun-2019

15:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

06-Feb-2014

05:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

43,008

31-Oct-2014

02:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1.574 người

21-Aug-2013

23:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedssync.exe

11.0.9600.16384

11,776

22-Aug-2013

03:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtmled.dll

11.0.9600.19399

72,704

14-Jun-2019

15:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228 người

06-Feb-2014

05:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.19399

16,216,576

14-Jun-2019

15:55

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

09:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieadvpack.dll

11.0.9600.16384

98,816

22-Aug-2013

02:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18658

98,816

05-Apr-2017

17:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4,096

06-Feb-2014

09:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16518

43,008

06-Feb-2014

09:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Ielowutil.exe

11.0.9600.17031

222,208

22-Feb-2014

09:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.19399

282,112

14-Jun-2019

14:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.18817

265,728

07-Sep-2017

17:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Imgutil.dll

11.0.9600.18123

35,328

08-Nov-2015

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5,430

24-Sep-2013

02:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.16518

112,128

06-Feb-2014

09:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956 người

14-Jun-2019

16:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Not applicable

19,884

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ thông tin bar.wav

Not applicable

23,308

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows hướng start.wav

Not applicable

11,340

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Not applicable

85,548

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

457,216

15-Jun-2015

19:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.19326

574,976

26-Mar-2019

03:53

Not applicable

SPR

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17905

1,934,848

15-Jun-2015

20:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtmldac.dll

11.0.9600.19399

60,928

14-Jun-2019

15:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Networkinspection.dll

11.0.9600.19399

1,105,408

14-Jun-2019

15:08

Not applicable

SPE

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Occache.dll

11.0.9600.19399

121,856

14-Jun-2019

15:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

14:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Webcheck.dll

11.0.9600.19399

201,216

14-Jun-2019

15:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Msdbg2.dll

12.0.20712.1

295,320

26-Jul-2013

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Pdm.dll

12.0.20712.1

420,752

26-Jul-2013

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Pdmproxy100.dll

12.0.20712.1

76,712

26-Jul-2013

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

24-Sep-2013

02:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Msrating.dll

11.0.9600.17905

157,184

15-Jun-2015

19:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

24-Sep-2013

02:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.19399

2,176,512

14-Jun-2019

15:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.19399

677,888

14-Jun-2019

15:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.16518

28,160

06-Feb-2014

09:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.16518

59,904

06-Feb-2014

09:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Inseng.dll

11.0.9600.16384

77,312

22-Aug-2013

02:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

87,552

31-Oct-2014

02:28

Not applicable

SPR

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.19180

155,136

18-Oct-2018

03:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Timeline.cpu.xml

Not applicable

3.197

24-Jul-2014

19:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

129,536

31-Oct-2014

02:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Vgx.dll

11.0.9600.19399

734,208

14-Jun-2019

15:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Url.dll

11.0.9600.17416

236,032

31-Oct-2014

02:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,639,936

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,694,208

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,648,640

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,636,864

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,887,232

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,963,008

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,607,168

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,606,144

07-Sep-2017

19:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,881,088

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,829,376

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,634,816

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,899,008

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,592,832

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,644,032

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,655,808

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,880,576

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,743,360

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,727,488

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,865,216

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,857,024

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,625,600

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,874,944

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,666,560

07-Sep-2017

22:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,649,152

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,872,384

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,668,096

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,889,792

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,878,528

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.19399

1,859,584

15-Jun-2019

01:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,633,280

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,888,256

07-Sep-2017

22:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

22:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,897,984

07-Sep-2017

22:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,671,680

07-Sep-2017

22:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

22:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.19399

12,185,600

14-Jun-2019

14:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24,486

06-Feb-2014

05:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,290

14-May-2017

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

490,712

14-May-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

542,963

14-May-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

929,412

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

449,544

14-May-2017

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

534,771

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,434

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

566,431

14-May-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

561,249

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,261

14-May-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

628,531

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

516,321

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

479,782

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,511

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

549,499

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

526,123

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

532,648

14-May-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

791,286

14-May-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

495,363

14-May-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

512,662

14-May-2017

21:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

412,301

14-May-2017

21:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

14-May-2017

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

14-May-2017

21:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.admx

Not applicable

1,670,497

30-Mar-2017

13:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcomm.dll

6.3.9600.19399

675,328

14-Jun-2019

15:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

03:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.19399

3,786,752

14-Jun-2019

14:55

Not applicable

Không có

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.19180

557,568

18-Oct-2018

04:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9600.19399

520,192

14-Jun-2019

15:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Vbscript.dll

5.8.9600.19399

402,944

14-Jun-2019

15:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x86 Windows 8.1, Windows RT 8.1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.19301

1,049,600

26-Feb-2019

06:20

x86

Không có

Not applicable

Hlink.dll

6.3.9600.19101

99,328

19-Jul-2018

03:55

x86

Không có

Not applicable

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.19399

1,323,008

14-Jun-2019

14:59

x86

Không có

Not applicable

Iexplore.exe

11.0.9600.19036

817,296

25-May-2018

05:24

x86

Không có

Not applicable

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

19:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

20:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

20:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51,712

15-Jun-2019

01:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

20:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Html.iec

2019.0.0.18895

341,504

02-Jan-2018

04:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.19377

2,060,288

25-May-2019

00:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

307,200

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,376

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,792

22-Apr-2018

08:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,280

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

298,496

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

302,592

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

07:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

283,136

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,328

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

299,008

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

275,456

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,448

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

257,536

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

256,512

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

288,768

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

287,744

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

284,672

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

294,912

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,352

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

295,424

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19399

290,304

15-Jun-2019

01:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

08:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,840

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

242,176

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,728

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

08:35

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

78,848

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

02:47

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,752

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

62,464

16-Aug-2014

08:32

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

75,264

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

08:29

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,216

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

41,472

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

37,888

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

70,656

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,632

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.19399

68,096

15-Jun-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

59,904

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,120

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

29,696

16-Aug-2014

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

230,400

15-Jun-2015

20:50

x86

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

46,080

11-Jun-2016

20:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51,712

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

54,272

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

18:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

45,056

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,936

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,424

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51.200

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.19399

49,664

15-Jun-2019

01:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.19399

4,386,304

14-Jun-2019

15:02

x86

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,176

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

124,928

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,880

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,048

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

138,240

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,688

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

114,688

16-Apr-2017

08:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

131,584

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

117,760

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,368

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

134,144

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

107,008

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

123,392

14-Oct-2017

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

127,488

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,512

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

88,064

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

82,944

14-Oct-2017

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,392

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

120,320

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,952

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,000

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.19399

124,416

15-Jun-2019

01:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

121,856

07-Sep-2017

20:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

115,712

07-Sep-2017

21:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

74,752

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieui.dll

11.0.9600.18895

476,160

02-Jan-2018

04:44

x86

Không có

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.9600.19377

333,312

25-May-2019

00:16

x86

Không có

Not applicable

Install.ins

Not applicable

464

14-Jun-2019

13:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dll

11.0.9600.19399

710,144

14-Jun-2019

14:57

x86

Không có

Not applicable

Iepeers.dll

11.0.9600.19377

128,000

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Not applicable

Tdc.ocx

11.0.9600.18666

73,216

16-Apr-2017

07:29

x86

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18895

489,472

02-Jan-2018

04:55

x86

Không có

Not applicable

Iedvtool.dll

11.0.9600.19377

772,608

25-May-2019

01:07

x86

Không có

Not applicable

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

37,888

31-Oct-2014

03:29

x86

Không có

Not applicable

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18895

416,256

02-Jan-2018

04:34

x86

Không có

Not applicable

Dxtrans.dll

11.0.9600.19377

279,040

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Not applicable

11,892

15-Aug-2014

22:51

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:35

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:36

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:33

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

02:47

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:32

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:32

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:26

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:29

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:29

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:31

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:30

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:37

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:37

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.19399

4,096

15-Jun-2019

01:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:37

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:37

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

08:37

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

08:38

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

08:32

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

08:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Not applicable

F12resources.dll

11.0.9600.18939

10,948,096

10-Feb-2018

17:17

x86

Không có

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.19326

1,206,272

26-Mar-2019

04:27

x86

Không có

Not applicable

Msfeeds.dll

11.0.9600.19399

696,320

14-Jun-2019

15:16

x86

Không có

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

06-Feb-2014

05:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Not applicable

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Not applicable

Mshtmled.dll

11.0.9600.19377

76,288

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228 người

06-Feb-2014

05:40

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.19399

20,276,224

14-Jun-2019

16:07

x86

Không có

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18666

104,960

16-Apr-2017

07:47

x86

Không có

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4,096

06-Feb-2014

10:19

x86

Không có

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Not applicable

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.19377

286,720

24-May-2019

23:54

x86

Không có

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.19326

288,256

26-Mar-2019

04:05

x86

Không có

Not applicable

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Not applicable

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Not applicable

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Not applicable

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5,430

24-Sep-2013

02:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956 người

14-Jun-2019

16:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Not applicable

19,884

24-Sep-2013

02:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ thông tin bar.wav

Not applicable

23,308

24-Sep-2013

02:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows hướng start.wav

Not applicable

11,340

24-Sep-2013

02:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Not applicable

85,548

24-Sep-2013

02:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsdbgui.dll

11.0.9600.18895

459,776

02-Jan-2018

04:27

x86

Không có

Not applicable

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18895

579,584

02-Jan-2018

04:27

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.19178

1,399,296

12-Oct-2018

20:16

x86

Không có

Not applicable

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18953

64,000

16-Feb-2018

14:37

x86

Không có

Not applicable

Networkinspection.dll

11.0.9600.19326

1,075,200

26-Mar-2019

04:27

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

12:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

12:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Webcheck.dll

11.0.9600.19377

230,400

25-May-2019

00:17

x86

Không có

Not applicable

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

24-Sep-2013

02:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Msrating.dll

11.0.9600.18895

168,960

02-Jan-2018

04:27

x86

Không có

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

24-Sep-2013

02:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.19377

2,297,344

25-May-2019

00:42

x86

Không có

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.19377

692,224

25-May-2019

00:15

x86

Không có

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Not applicable

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Not applicable

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17416

153.600

31-Oct-2014

02:55

x86

Không có

Not applicable

Timeline.cpu.xml

Not applicable

3.197

24-Jul-2014

19:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

124,416

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Not applicable

Vgx.dll

11.0.9600.19377

817,664

25-May-2019

00:24

x86

Không có

Not applicable

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,639,936

07-Sep-2017

21:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,694,208

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,648,640

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,636,864

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,887,232

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,963,008

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,607,168

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,606,144

07-Sep-2017

20:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,881,088

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,829,376

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,634,816

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,899,008

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,592,832

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,644,032

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,655,808

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,880,576

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,743,360

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,727,488

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,865,216

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,857,024

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,625,600

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,874,944

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,666,560

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,649,152

07-Sep-2017

22:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,872,384

07-Sep-2017

22:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,668,096

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,889,792

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,878,528

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.19399

1,859,584

15-Jun-2019

01:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,633,280

07-Sep-2017

20:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,888,256

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,897,984

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,671,680

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.19399

13,706,240

14-Jun-2019

15:19

x86

Không có

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24,486

06-Feb-2014

05:40

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieinstal.exe

11.0.9600.18921

475,648

10-Feb-2018

05:35

x86

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,290

16-Apr-2017

09:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

490,712

16-Apr-2017

09:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

542,963

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

929,412

16-Apr-2017

09:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

449,544

16-Apr-2017

08:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

534,771

16-Apr-2017

09:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,434

16-Apr-2017

09:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

566,431

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

561,249

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,261

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

628,531

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

516,321

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

479,782

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,511

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

549,499

16-Apr-2017

10:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

526,123

16-Apr-2017

09:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

532,648

16-Apr-2017

09:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

791,286

16-Apr-2017

09:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

495,363

16-Apr-2017

09:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

512,662

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

412,301

16-Apr-2017

09:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

16-Apr-2017

09:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.admx

Not applicable

1,670,497

16-Apr-2017

04:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcomm.dll

6.3.9600.19399

880,640

14-Jun-2019

15:21

x86

Không có

Not applicable

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.19399

4,492,800

14-Jun-2019

15:22

x86

Không có

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.19101

620,032

19-Jul-2018

03:54

x86

Không có

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9600.19399

663,040

14-Jun-2019

15:37

x86

Không có

Not applicable

Vbscript.dll

5.8.9600.19399

499,200

14-Jun-2019

15:46

x86

Không có

Not applicable

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 Windows 8.1, Windows RT 8.1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.19301

2,882,048

26-Feb-2019

06:25

x64

Không có

Not applicable

Hlink.dll

6.3.9600.19101

108,544

19-Jul-2018

04:22

x64

Không có

Not applicable

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

64512

31-Oct-2014

05:09

x64

Không có

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.19399

1,557,504

14-Jun-2019

15:16

x64

Không có

Not applicable

Iexplore.exe

11.0.9600.19036

817,296

25-May-2018

06:30

x64

Không có

Not applicable

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

43,008

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

12-Nov-2016

21:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

13-Nov-2016

00:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

23:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

13-Nov-2016

00:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

12-Nov-2016

23:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

12-Nov-2016

23:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

13-Nov-2016

00:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

23:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

23:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

12-Nov-2016

21:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

12-Nov-2016

21:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51,712

15-Jun-2019

01:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Html.iec

2019.0.0.19301

417,280

26-Feb-2019

07:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.19377

2,136,064

25-May-2019

00:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

307,200

22-Apr-2018

11:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,376

22-Apr-2018

11:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,792

22-Apr-2018

11:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,280

22-Apr-2018

11:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

298,496

22-Apr-2018

11:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

302,592

22-Apr-2018

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

08:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

283,136

22-Apr-2018

11:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,328

22-Apr-2018

11:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

299,008

22-Apr-2018

11:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

275,456

22-Apr-2018

11:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

11:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

11:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,448

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

257,536

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

256,512

22-Apr-2018

11:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

288,768

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

287,744

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

284,672

22-Apr-2018

11:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

294,912

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,352

22-Apr-2018

11:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

295,424

22-Apr-2018

11:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

11:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

11:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

11:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

11:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19399

290,304

15-Jun-2019

01:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

11:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

11:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

11:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,840

22-Apr-2018

11:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

242,176

22-Apr-2018

11:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

11:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

11:09

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,728

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

12:00

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

78,848

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

61,440

16-Aug-2014

03:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,752

16-Aug-2014

12:00

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

62,464

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

12:04

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

75,264

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

73,216

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

41,472

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

37,888

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

67,584

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

74,240

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

70,656

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,680

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

71,168

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,632

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

68,608

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.19399

68,096

15-Jun-2019

01:16

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

59,904

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

65,536

16-Aug-2014

12:04

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

69,120

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

29,696

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12resources.dll.mui

11.0.9600.17278

30,720

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

77,824

31-Oct-2014

04:30

x64

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18895

276,480

02-Jan-2018

05:02

x64

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

46,080

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51,712

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

54,272

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

45,056

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,936

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,424

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51.200

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

20:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.19399

49,664

15-Jun-2019

01:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

20:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

20:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

20:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

54,784

31-Oct-2014

04:57

x64

Không có

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.19399

4,858,880

14-Jun-2019

15:28

x64

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,176

08-Sep-2017

00:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

08-Sep-2017

00:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

124,928

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,880

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,048

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

138,240

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,688

08-Sep-2017

00:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

114,688

16-Apr-2017

09:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

131,584

08-Sep-2017

00:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

117,760

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,368

08-Sep-2017

00:40

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

134,144

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

107,008

08-Sep-2017

00:40

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

123,392

14-Oct-2017

09:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

127,488

08-Sep-2017

00:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,512

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

88,064

08-Sep-2017

00:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

82,944

14-Oct-2017

09:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

08-Sep-2017

00:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,392

08-Sep-2017

00:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

120,320

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

08-Sep-2017

00:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

08-Sep-2017

00:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,952

07-Sep-2017

23:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

23:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,000

07-Sep-2017

23:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

23:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

23:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.19399

124,416

15-Jun-2019

01:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

121,856

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

115,712

07-Sep-2017

23:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

23:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

23:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

74,752

07-Sep-2017

23:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

08-Sep-2017

00:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieui.dll

11.0.9600.19178

615,936

12-Oct-2018

02:01

x64

Không có

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.9600.19377

381,440

25-May-2019

00:38

x64

Không có

Not applicable

Install.ins

Not applicable

464

14-Jun-2019

13:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dll

11.0.9600.19399

800,768

14-Jun-2019

15:05

x64

Không có

Not applicable

Iepeers.dll

11.0.9600.19377

145,408

25-May-2019

00:50

x64

Không có

Not applicable

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

33,280

31-Oct-2014

04:40

x64

Không có

Not applicable

Tdc.ocx

11.0.9600.18666

87,552

16-Apr-2017

08:10

x64

Không có

Not applicable

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18895

666,624

02-Jan-2018

05:32

x64

Không có

Not applicable

Iedvtool.dll

11.0.9600.19377

950,784

25-May-2019

01:42

x64

Không có

Not applicable

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

49,664

31-Oct-2014

05:13

x64

Không có

Not applicable

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18895

489,984

02-Jan-2018

05:06

x64

Không có

Not applicable

Dxtrans.dll

11.0.9600.19377

315,392

25-May-2019

00:50

x64

Không có

Not applicable

Escmigplugin.dll

11.0.9600.19326

123,904

26-Mar-2019

05:38

x64

Không có

Not applicable

Escunattend.exe

11.0.9600.19326

87,040

26-Mar-2019

05:54

x64

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Not applicable

11,892

15-Aug-2014

22:51

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:00

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

03:19

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:59

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:04

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:02

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:04

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:01

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:04

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.19399

4,096

15-Jun-2019

01:16

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

4,096

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

12:03

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

3,584

16-Aug-2014

11:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18895

244,224

02-Jan-2018

05:04

x64

Không có

Not applicable

F12resources.dll

11.0.9600.17496

10,949,120

22-Nov-2014

03:00

x64

Không có

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.18895

372,224

02-Jan-2018

05:03

x64

Không có

Not applicable

F12.dll

11.0.9600.19326

1,421,312

26-Mar-2019

05:17

x64

Không có

Not applicable

Msfeeds.dll

11.0.9600.19399

809,472

14-Jun-2019

15:36

x64

Không có

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

06-Feb-2014

05:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

04:24

x64

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1.574 người

22-Aug-2013

06:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

05:08

x64

Không có

Not applicable

Mshta.exe

11.0.9600.17416

13,824

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Not applicable

Mshtmled.dll

11.0.9600.19377

92,160

25-May-2019

00:52

x64

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228 người

06-Feb-2014

05:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.19399

25,736,704

14-Jun-2019

16:44

x64

Không có

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

11:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

132,096

31-Oct-2014

04:54

x64

Không có

Not applicable

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18895

116,224

02-Jan-2018

05:17

x64

Không có

Not applicable

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4,096

06-Feb-2014

11:30

x64

Không có

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18895

48.640

02-Jan-2018

05:28

x64

Không có

Not applicable

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

222,720

31-Oct-2014

04:55

x64

Không có

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.19377

744,960

25-May-2019

00:02

x64

Không có

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.18123

382,976

08-Nov-2015

20:36

x64

Không có

Not applicable

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

167,424

31-Oct-2014

05:10

x64

Không có

Not applicable

Wextract.exe

11.0.9600.17416

143,872

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Not applicable

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

51.200

31-Oct-2014

03:42

x64

Không có

Not applicable

Bing.ico

Not applicable

5,430

24-Sep-2013

02:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

144,384

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2.956 người

14-Jun-2019

17:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Not applicable

19,884

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ thông tin bar.wav

Not applicable

23,308

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Windows hướng start.wav

Not applicable

11,340

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Not applicable

85,548

24-Sep-2013

03:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsdbgui.dll

11.0.9600.19326

591,360

26-Mar-2019

05:23

x64

Không có

Not applicable

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18895

628,736

02-Jan-2018

04:56

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.19178

1,862,144

12-Oct-2018

01:58

x64

Không có

Not applicable

Mshtmldac.dll

11.0.9600.19301

88,064

26-Feb-2019

07:31

x64

Không có

Not applicable

Networkinspection.dll

11.0.9600.19377

1,217,024

25-May-2019

00:47

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

14:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Occache.dll

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

04:19

x64

Không có

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

65

18-Jun-2013

14:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Webcheck.dll

11.0.9600.19377

262,144

25-May-2019

00:40

x64

Không có

Not applicable

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

403,592

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Not applicable

Pdm.dll

12.0.41202.0

579,192

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Not applicable

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

107,152

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

24-Sep-2013

02:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Msrating.dll

11.0.9600.18895

199,680

02-Jan-2018

04:56

x64

Không có

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

24-Sep-2013

02:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.19377

2,903,552

25-May-2019

01:22

x64

Không có

Not applicable

Ie4uinit.exe

11.0.9600.19377

728,064

25-May-2019

00:38

x64

Không có

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

34,304

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

66,560

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Not applicable

Inseng.dll

11.0.9600.19101

107,520

19-Jul-2018

04:03

x64

Không có

Not applicable

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

111,616

31-Oct-2014

04:29

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17905

219,136

15-Jun-2015

22:01

x64

Không có

Not applicable

Timeline.cpu.xml

Not applicable

3.197

24-Jul-2014

18:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

171,008

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Not applicable

Vgx.dll

11.0.9600.19377

1,018,368

25-May-2019

00:52

x64

Không có

Not applicable

Url.dll

11.0.9600.17416

237,568

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,639,936

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,694,208

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,648,640

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,636,864

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,887,232

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,963,008

08-Sep-2017

00:40

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,607,168

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,606,144

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,881,088

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,829,376

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,634,816

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,899,008

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,592,832

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,644,032

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,655,808

08-Sep-2017

00:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,880,576

08-Sep-2017

00:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,743,360

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,727,488

08-Sep-2017

00:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,865,216

08-Sep-2017

00:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,857,024

08-Sep-2017

00:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,625,600

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,874,944

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,666,560

08-Sep-2017

00:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,649,152

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,872,384

07-Sep-2017

23:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,668,096

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,889,792

07-Sep-2017

23:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,878,528

07-Sep-2017

23:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.19399

1,859,584

15-Jun-2019

01:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,633,280

07-Sep-2017

23:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,888,256

07-Sep-2017

23:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

23:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,897,984

07-Sep-2017

23:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,671,680

07-Sep-2017

23:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

08-Sep-2017

00:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

08-Sep-2017

00:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.19399

15,311,872

14-Jun-2019

15:34

x64

Không có

Not applicable

Ieframe.ptxml

Not applicable

24,486

06-Feb-2014

05:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieinstal.exe

11.0.9600.18639

492,032

25-Mar-2017

17:20

x64

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,290

16-Apr-2017

10:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

490,712

16-Apr-2017

10:55

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

542,963

16-Apr-2017

10:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

929,412

16-Apr-2017

11:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

449,544

16-Apr-2017

09:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

534,771

16-Apr-2017

11:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

517,434

16-Apr-2017

11:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

566,431

16-Apr-2017

10:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

561,249

16-Apr-2017

11:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,261

16-Apr-2017

12:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

628,531

16-Apr-2017

12:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

516,321

16-Apr-2017

12:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

479,782

16-Apr-2017

12:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

539,511

16-Apr-2017

12:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

549,499

16-Apr-2017

12:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

526,123

16-Apr-2017

11:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

532,648

16-Apr-2017

11:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

791,286

16-Apr-2017

11:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

495,363

16-Apr-2017

11:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

512,662

16-Apr-2017

10:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

412,301

16-Apr-2017

10:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

16-Apr-2017

10:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.adml

Not applicable

428,880

16-Apr-2017

10:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetres.admx

Not applicable

1,670,497

24-Mar-2017

13:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcomm.dll

6.3.9600.19399

1,033,216

14-Jun-2019

15:43

x64

Không có

Not applicable

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

11:43

x64

Không có

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.19399

5,776,384

14-Jun-2019

16:07

x64

Không có

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.19101

814,080

19-Jul-2018

04:21

x64

Không có

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9600.19399

790,528

14-Jun-2019

16:08

x64

Không có

Not applicable

Vbscript.dll

5.8.9600.19399

579,584

14-Jun-2019

16:19

x64

Không có

Not applicable

Iexplore.exe

11.0.9600.19036

817,296

25-May-2018

05:24

x86

Không có

Not applicable

Html.iec

2019.0.0.18895

341,504

02-Jan-2018

04:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieui.dll

11.0.9600.18895

476,160

02-Jan-2018

04:44

x86

Không có

Not applicable

Iepeers.dll

11.0.9600.19377

128,000

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Tdc.ocx

11.0.9600.18666

73,216

16-Apr-2017

07:29

x86

Không có

Not applicable

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18895

416,256

02-Jan-2018

04:34

x86

Không có

Not applicable

Dxtrans.dll

11.0.9600.19377

279,040

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Msfeeds.dll

11.0.9600.19399

696,320

14-Jun-2019

15:16

x86

Không có

Not applicable

Msfeeds.mof

Not applicable

1,518

06-Feb-2014

05:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Not applicable

Mshtmled.dll

11.0.9600.19377

76,288

25-May-2019

00:23

x86

Không có

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.19399

20,276,224

14-Jun-2019

16:07

x86

Không có

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3.228 người

06-Feb-2014

05:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Not applicable

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Not applicable

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Not applicable

Webcheck.dll

11.0.9600.19377

230,400

25-May-2019

00:17

x86

Không có

Not applicable

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Not applicable

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Not applicable

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Ie9props.propdesc

Not applicable

2,843

24-Sep-2013

02:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll

11.0.9600.19399

13,706,240

14-Jun-2019

15:19

x86

Không có

Not applicable

Wow64_ieframe.ptxml

Not applicable

24,486

06-Feb-2014

05:43

Not applicable

Không có

Not applicable

Jscript9.dll

11.0.9600.19399

4,492,800

14-Jun-2019

15:22

x86

Không có

Not applicable

Jscript9diag.dll

11.0.9600.19101

620,032

19-Jul-2018

03:54

x86

Không có

Not applicable

Jscript.dll

5.8.9600.19399

663,040

14-Jun-2019

15:37

x86

Không có

Not applicable

Vbscript.dll

5.8.9600.19399

499,200

14-Jun-2019

15:46

x86

Không có

Not applicable

Actxprxy.dll

6.3.9600.19301

1,049,600

26-Feb-2019

06:20

x86

Không có

Not applicable

Hlink.dll

6.3.9600.19101

99,328

19-Jul-2018

03:55

x86

Không có

Not applicable

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Not applicable

Urlmon.dll

11.0.9600.19399

1,323,008

14-Jun-2019

14:59

x86

Không có

Not applicable

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

19:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

12-Nov-2016

21:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

12-Nov-2016

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

12-Nov-2016

20:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

12-Nov-2016

20:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51,712

15-Jun-2019

01:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

20:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

12-Nov-2016

20:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

20:28

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

12-Nov-2016

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl

11.0.9600.19377

2,060,288

25-May-2019

00:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

307,200

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,376

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,792

22-Apr-2018

08:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

289,280

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

298,496

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

302,592

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

07:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

283,136

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,328

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

299,008

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

275,456

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

08:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,448

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

257,536

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

256,512

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

288,768

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

287,744

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

284,672

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

294,912

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

296,960

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,352

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

295,424

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

293,888

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

292,864

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

290,816

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19399

290,304

15-Jun-2019

01:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

281,600

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

286,208

22-Apr-2018

08:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

291,840

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

242,176

22-Apr-2018

08:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.19003

243,200

22-Apr-2018

08:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

46,080

11-Jun-2016

20:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51,712

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

54,272

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

18:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

20:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

45,056

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,936

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

39,424

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

47,616

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

51.200

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,688

11-Jun-2016

19:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

50,176

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,664

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.19399

49,664

15-Jun-2019

01:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48.640

11-Jun-2016

19:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

49,152

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

48,128

11-Jun-2016

19:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

19:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

35,328

11-Jun-2016

20:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Not applicable

Wininet.dll

11.0.9600.19399

4,386,304

14-Jun-2019

15:02

x86

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,176

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

124,928

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,880

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,048

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

138,240

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

114,688

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

114,688

16-Apr-2017

08:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

131,584

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

117,760

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

122,368

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

134,144

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

107,008

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

123,392

14-Oct-2017

08:46

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

127,488

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,512

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

88,064

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

82,944

14-Oct-2017

08:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,392

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

120,320

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

130,560

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

21:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,952

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

128,000

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

129,024

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.19399

124,416

15-Jun-2019

01:05

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

121,856

07-Sep-2017

20:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

115,712

07-Sep-2017

21:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

123,904

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

125,440

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

74,752

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

75,776

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Iedkcs32.dll

18.0.9600.19377

333,312

25-May-2019

00:16

x86

Không có

Not applicable

Install.ins

Not applicable

464

14-Jun-2019

13:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieapfltr.dll

11.0.9600.19399

710,144

14-Jun-2019

14:57

x86

Không có

Not applicable

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Not applicable

Iedvtool.dll

11.0.9600.19377

772,608

25-May-2019

01:07

x86

Không có

Not applicable

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Not applicable

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Not applicable

Msfeedsbs.mof

Not applicable

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Not applicable

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Not applicable

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Not applicable

Ieproxy.dll

11.0.9600.19377

286,720

24-May-2019

23:54

x86

Không có

Not applicable

Ieshims.dll

11.0.9600.19326

288,256

26-Mar-2019

04:05

x86

Không có

Not applicable

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Not applicable

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Not applicable

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Not applicable

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Not applicable

Jsdbgui.dll

11.0.9600.18895

459,776

02-Jan-2018

04:27

x86

Không có

Not applicable

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18895

579,584

02-Jan-2018

04:27

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18953

64,000

16-Feb-2018

14:37

x86

Không có

Not applicable

Networkinspection.dll

11.0.9600.19326

1,075,200

26-Mar-2019

04:27

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Not applicable

Icrav03.rat

Not applicable

8,798

24-Sep-2013

02:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Msrating.dll

11.0.9600.18895

168,960

02-Jan-2018

04:27

x86

Không có

Not applicable

Ticrf.rat

Not applicable

1,988

24-Sep-2013

02:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Iertutil.dll

11.0.9600.19377

2,297,344

25-May-2019

00:42

x86

Không có

Not applicable

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Not applicable

Vgx.dll

11.0.9600.19377

817,664

25-May-2019

00:24

x86

Không có

Not applicable

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,639,936

07-Sep-2017

21:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,694,208

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,648,640

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,636,864

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,887,232

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,963,008

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,607,168

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,606,144

07-Sep-2017

20:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,881,088

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,829,376

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,634,816

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,899,008

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,592,832

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,644,032

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,655,808

07-Sep-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,880,576

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,743,360

07-Sep-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,727,488

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,865,216

07-Sep-2017

21:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,857,024

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,625,600

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,874,944

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,666,560

07-Sep-2017

21:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,649,152

07-Sep-2017

22:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,872,384

07-Sep-2017

22:27

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,668,096

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,889,792

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,878,528

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.19399

1,859,584

15-Jun-2019

01:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,633,280

07-Sep-2017

20:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,888,256

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,852,416

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,897,984

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,671,680

07-Sep-2017

21:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18817

1,463,808

07-Sep-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Ieinstal.exe

11.0.9600.18921

475,648

10-Feb-2018

05:35

x86

Không có

Not applicable

Inetcomm.dll

6.3.9600.19399

880,640

14-Jun-2019

15:21

x86

Không có

Not applicable

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Not applicable

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 8

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

46,592

17-Jun-2019

18:50

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

52,736

17-Jun-2019

18:51

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51.200

17-Jun-2019

18:52

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

51.200

17-Jun-2019

18:52

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

56,320

17-Jun-2019

18:53

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

57,856

17-Jun-2019

18:54

Not applicable

Wininet.dll.mui

11.0.9600.19399

54,272