Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bản cập nhật này thực hiện chẩn đoán trên hệ thống Windows tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng của Windows. Chẩn đoán này giúp xác định xem vấn đề tương thích có thể gặp phải khi cài đặt hệ điều hành Windows mới nhất. Bản cập nhật này sẽ giúp Microsoft và các đối tác đảm bảo tính tương thích cho các khách hàng muốn cài đặt hệ điều hành Windows mới nhất.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

x86 Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Centel.dll

10.0.14361.1000

208,896

22-Jun-2016

13:05

x86

Generaltel.dll

10.0.14361.1000

468,992

17-Jun-2016

13:06

x86

Appraiser.sdb

Không áp dụng

6,731,876

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Appraiser_data.ini

Không áp dụng

65,235

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Appraiser_telemetryrunlist.xml

Không áp dụng

26.709 người

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Aeinv.dll

10.0.14361.1000

1,004,544

25-Jun-2016

15:46

x86

Aeinv.mof

Không áp dụng

2.278 người

03-Jun-2016

13:20

Không áp dụng

Aepic.dll

10.0.14361.1000

179,712

17-Jun-2016

13:06

x86

Acmigration.dll

10.0.14361.1000

65,536

17-Jun-2016

13:06

x86

Aitstatic.exe

10.0.10004.0

1,167,520

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

11,776

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll

10.0.9896.0

3,072

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll

10.0.9896.0

38,400

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll

10.0.9896.0

8.704 người

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

7,168

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

3.584 người

27-Apr-2016

13:17

x86

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

10.0.9896.0

3,072

27-Apr-2016

13:17

x86

Appraiser.dll

10.0.14361.1000

1,288,192

17-Jun-2016

13:06

x86

Compatprovider.dll

10.0.9896.0

115,712

27-Apr-2016

13:17

x86

Compattelrunner.exe

10.0.14361.1000

37.096

25-Jun-2016

15:53

x86

Devinv.dll

10.0.14361.1000

461,312

17-Jun-2016

13:06

x86

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

937,472

27-Apr-2016

13:17

x86

Diagtrackrunner.exe

10.0.10586.8

79,040

27-Apr-2016

13:17

x86

Dismapi.dll

10.0.9896.0

522,240

27-Apr-2016

13:17

x86

Dismcore.dll

10.0.9896.0

300,032

27-Apr-2016

13:17

x86

Dismcoreps.dll

10.0.9896.0

68,608

27-Apr-2016

13:17

x86

Dismprov.dll

10.0.9896.0

186,880

27-Apr-2016

13:17

x86

Ffuprovider.dll

10.0.9896.0

100,352

27-Apr-2016

13:17

x86

Folderprovider.dll

10.0.9896.0

39,936

27-Apr-2016

13:17

x86

Frxmain.sdb

Không áp dụng

4,154

29-Apr-2016

16:18

Không áp dụng

Imagingprovider.dll

10.0.9896.0

133,120

27-Apr-2016

13:17

x86

Invagent.dll

10.0.14361.1000

251,392

17-Jun-2016

13:06

x86

Logprovider.dll

10.0.9896.0

111,616

27-Apr-2016

13:17

x86

Nxquery.sys

Không áp dụng

20,104

27-Apr-2016

13:17

x86

Vhdprovider.dll

10.0.9896.0

434,688

27-Apr-2016

13:17

x86

Wimprovider.dll

10.0.9896.0

400,384

27-Apr-2016

13:17

x86

x64 Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Centel.dll

10.0.14361.1000

268,800

22-Jun-2016

13:06

x64

Generaltel.dll

10.0.14361.1000

571,904

17-Jun-2016

13:06

x64

Appraiser.sdb

Không áp dụng

6,902,402

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Appraiser_data.ini

Không áp dụng

65,235

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Appraiser_telemetryrunlist.xml

Không áp dụng

26.709 người

25-Jun-2016

13:06

Không áp dụng

Aeinv.dll

10.0.14361.1000

1,208,320

25-Jun-2016

16:05

x64

Aeinv.mof

Không áp dụng

2.278 người

03-Jun-2016

13:20

Không áp dụng

Aepic.dll

10.0.14361.1000

219,136

17-Jun-2016

13:06

x64

Acmigration.dll

10.0.14361.1000

76,800

17-Jun-2016

13:06

x64

Aitstatic.exe

10.0.10004.0

1,239,720

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

11,776

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll

10.0.9896.0

3,072

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll

10.0.9896.0

38,400

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll

10.0.9896.0

8.704 người

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

7,168

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll

10.0.9896.0

3.584 người

27-Apr-2016

13:18

x64

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

10.0.9896.0

3,072

27-Apr-2016

13:18

x64

Appraiser.dll

10.0.14361.1000

1,490,432

17-Jun-2016

13:06

x64

Compatprovider.dll

10.0.9896.0

155,648

27-Apr-2016

13:18

x64

Compattelrunner.exe

10.0.14361.1000

41,704

25-Jun-2016

16:13

x64

Devinv.dll

10.0.14361.1000

544,256

17-Jun-2016

13:06

x64

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

1,390,080

27-Apr-2016

13:19

x64

Diagtrackrunner.exe

10.0.10586.8

88,256

27-Apr-2016

13:19

x64

Dismapi.dll

10.0.9896.0

803,840

27-Apr-2016

13:19

x64

Dismcore.dll

10.0.9896.0

378,368

27-Apr-2016

13:19

x64

Dismcoreps.dll

10.0.9896.0

148,480

27-Apr-2016

13:19

x64

Dismprov.dll

10.0.9896.0

249,344

27-Apr-2016

13:19

x64

Ffuprovider.dll

10.0.9896.0

130,560

27-Apr-2016

13:19

x64

Folderprovider.dll

10.0.9896.0

51,712

27-Apr-2016

13:19

x64

Frxmain.sdb

Không áp dụng

4,154

29-Apr-2016

16:19

Không áp dụng

Imagingprovider.dll

10.0.9896.0

186,368

27-Apr-2016

13:19

x64

Invagent.dll

10.0.14361.1000

294,912

17-Jun-2016

13:06

x64

Logprovider.dll

10.0.9896.0

141,824

27-Apr-2016

13:19

x64

Nxquery.sys

Không áp dụng

21,128

27-Apr-2016

13:19

x64

Vhdprovider.dll

10.0.9896.0

555,520

27-Apr-2016

13:19

x64

Wimprovider.dll

10.0.9896.0

532,992

27-Apr-2016

13:19

x64


x86 Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.657 người

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_142b94ed524894fe07f503cbb59767dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_ec8bbcfdc8edacb9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8c9b9346a0fa15edc2da2a557dc8982a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_f503c538606c0935.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_95a8ca01ac2f32ce67f1051a1d14e600_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_369fbf64a18e4110.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b303c6408d1f52d29afe74e14845e38b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_35eb58f670b3a927.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d019d080aede386ccaeb17656f919f12_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_791b341ccae00dca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e0915be1b30dd2f2868e48773fb1886b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_51088c6e53966973.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_8799fe3c5a975fb7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,214

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_58fb8cc977d18664.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,989

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_0811a234ab3f6da6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

431

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_71561581e44a561f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,877

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_8a3753423018e18c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

35,353

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c..at-appraiser-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_cfb1b73c9e2e6f8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,497

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:11

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_1389d27ab7263e9127bb22a3b928b0de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_f4d496a4d63ca1b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_31f84a135249ec5fbe35472d69cb4c71_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_2e71ec7acf91b93e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

739

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_630e27a950312600926e4e87ef2947aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_a65d0e567e9fe5f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8263cc5e9c4faab4b568d15bc0c323f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_0e8391e4f44fed4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8a4257c519de8681cd3c98e9cabddd3b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_9e1672a897819b4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d7da3bf8449140272ef0b681568fe9d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_6e63064cd9164e56.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_e3b899c012f4d0ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.216

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_b51a284d302ef79a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,991

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_64303db8639cdedc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

433

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_cd74b1059ca7c755.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,881

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_e655eec5e87652c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

35,357

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c..at-appraiser-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18067_none_2bd052c0568be0c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.499

Ngày (UTC)

25-Jun-2016

Thời gian (UTC)

16:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,667

Ngày (UTC)

26-Jun-2016

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×