Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản tổng hợp bản cập nhật này đã được cập nhật để bao gồm các bản sửa lỗi bổ sung. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập nhật Tổng hợp 2.1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 2.1 thay vì bản cập nhật này.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các cải tiến và sự cố đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 2 dành cho Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager. Có ba bản cập nhật sẵn dùng cho Trình quản lý Máy Ảo, một cho máy chủ Trình quản lý Máy Ảo, một bản cho Bảng điều khiển Quản trị viên và một bản cho Đại lý Khách. Bài viết này cũng chứa các hướng dẫn cài đặt cho bản cập nhật này.

Các bản sửa lỗi có trong bản cập nhật này

Vì các bản cập nhật cho System Center 2016 Virtual Machine Manager được tích lũy, bản cập nhật này bao gồm tất cả các cải tiến và bản sửa lỗi được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager.

Các cải tiến và sự cố đã được khắc phục trong bản cập nhật này

 • Virtual Machine Manager giờ đây cho phép bạn không yêu cầu một số thiết bị lưu trữ bằng I/O Nhiều đường dẫn (MPIO) khi bạn thêm một máy chủ. Danh sách các thiết bị lưu trữ này được kiểm soát thông qua khóa đăng ký trên máy chủ Trình quản lý Máy Ảo.

 • Khi máy chủ được thêm vào một cụm có bật Storage Spaces Direct (S2D), bạn nhận được cảnh báo sau đây:

  I/O nhiều đường dẫn không được bật cho các mảng lưu trữ đã biết trên tên máy chủ.

 • I/O nhiều đường dẫn (MPIO) không bị vô hiệu hóa đối với các máy chủ trong cụm BMC Storage Spaces Direct.

 • Cung cấp trải nghiệm nhất quán trên các cụm Hyper-V và S2D để thay đổi phân loại trên Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV).

 • Đám mây Trình quản lý Máy Ảo không thể tính toán dung lượng phân loại lưu trữ (được hiển thị dưới dạng 0) với cụm S2D.

 • Sau khi tích hợp Hyper Converged hoặc S2D Scale Out FileServer (SOFS) vào Trình quản lý Máy Ảo, Nhà cung cấp Lưu trữ không được thêm và các thuộc tính SOFS như âm lượng, đĩa thực và tầng không khả dụng trong Trình quản lý Máy Ảo.

 • Di chuyển máy ảo (VM) từ máy chủ VMware ESXi sang máy chủ Nano không thành công với lỗi 2903.

 • SAN di chuyển máy ảo không thành công giữa hai máy chủ Nano độc lập.

 • Là một phần của việc chuyển đổi V2V cho máy ảo VMWare Highly Available, Virtual Machine Manager tính toán xếp hạng máy chủ mà không cần xem xét CSV.

 • Việc di chuyển và/hoặc nhân bản máy ảo không thành công vì phiên bản của phần mềm ảo hóa trên máy chủ không khớp với phiên bản phần mềm ảo hóa của máy ảo trên nguồn.

 • Các tệp được để lại trong các tình huống sau:

  • Trong thư mục thư viện máy ảo, ngay cả sau khi máy ảo bị xóa khỏi Thư viện

  • Khi một phiên bản dịch vụ không thành công và sau đó bị xóa

 • Bạn không thể xóa Kết nối NAT khỏi giao diện người dùng cho Mạng được Quản lý của Bộ điều khiển Mạng (NC).

 • Tóm tắt Đám mây thiếu dữ liệu dung lượng cho Quản trị Đối tượng thuê.

 • Việc xóa Công tắc Lô-gic gây ra sự cố giao diện người dùng Trình quản lý Máy Ảo.

 • Menu Chương trình hoàn nguyên về System Center 2012 sau khi cài đặt System Center Virtual Machine Manager 2016 Bản tổng hợp Cập nhật 1.

 • Bảo vệ máy ảo hiện có thỉnh thoảng không thành công với Lỗi (1730).

 • Máy ảo khởi động báo cáo công việc không thành công với lỗi 12711 khi máy ảo có bộ tùy chọn Đặt Mức ưu tiên Đơn hàng.

 • Cung cấp trình hướng dẫn Tạo Ổ đĩa đơn giản hóa để tạo cụm S2D.

 • Guest Agent không được nâng cấp khi cung cấp dịch vụ sau khi bạn nâng cấp Trình quản lý Máy Ảo từ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager lên System Center 2016 Virtual Machine Manager.

 • Hoạt động dịch vụ không thành công khi có một VHDX dùng chung trên một ổ đĩa CSV và nhiều hơn một Máy ảo dịch vụ được lưu trữ trên một máy chủ duy nhất.

 • Cung cấp các cải tiến về độ tin cậy trong dịch vụ Trình quản lý Máy Ảo.

 • Loại bỏ Máy chủ Hyper-V không thành công trong các trường hợp sau:

  • Nếu bất kỳ máy ảo nào trên máy chủ tồn tại với các điểm kiểm

  • Nếu máy chủ có VHD được tham chiếu bởi đĩa trên một máy chủ khác

 • Hiệu suất chậm khi bạn thực hiện làm mới trên máy ảo có nhiều điểm kiểm.

 • Máy ảo Nano triển khai thông qua mẫu máy ảo không tham gia miền.

 • Máy ảo VDI được triển khai thông qua RDS không xuất hiện trong bảng điều khiển Trình quản lý Máy Ảo.

 • Với Bộ điều khiển Mạng (NC) được tích hợp, máy ảo hoạt động không thành công khi có cổng SACL được áp dụng trên mạng máy ảo.

 • Các cải tiến về NAT bao gồm:

  • Việc phát hành địa chỉ IP dành riêng cho một kết nối NAT khi kết nối ném một ngoại lệ

  • Hiển thị các mục nhập rác nếu mạng máy ảo có kết nối NAT

 • Việc loại bỏ các quy tắc NAT đến được áp dụng trên bộ điều hợp mạng sau khi bộ điều hợp mạng bị ngắt kết nối và kết nối lại.

 • Không tạo được Cụm Máy chủ có địa chỉ IP tĩnh.

 • Các cải tiến liên quan đến Bộ điều khiển Mạng (NC) bao gồm các cải tiến sau:

  • Việc mở rộng quy mô và mở rộng quy mô của máy ảo NC.

  • Việc chặn mạng máy ảo dựa trên IPV6 tạo ra từ giao diện người dùng.

 • Bộ điều hợp mạng do Bộ điều khiển Mạng quản lý không được hiển thị dưới dạng không tuân thủ sau khi quy tắc PortACL bị loại bỏ.

 • Các cải tiến về cân bằng tải bao gồm các kịch bản sau đây:

  • Virtual Machine Manager chuyển sang trạng thái không nhất quán sau khi không triển khai được SLB MUX.

  • Quy tắc Cân bằng Tải không hoạt động sau khi ngắt kết nối và kết nối lại bộ điều hợp mạng do Bộ điều khiển Mạng quản lý.

 • Cổng kết nối không yêu cầu chứng chỉ. Họ sử dụng tên người dùng và mật khẩu để xác thực. Tuy nhiên, Mẫu Cổng kết nối bắt đầu dịch vụ MUX, dịch vụ này yêu cầu chứng chỉ cho chứng chỉ bộ điều khiển và chứng chỉ MUX dựa trên kịch bản tự ký CA. Điều này buộc các cổng kết nối để ủy nhiệm chứng chỉ ngay cả thông qua nó là không cần thiết.

 • Trình quản lý Máy Ảo yêu cầu tất cả các vùng ngoại vi cổng kết nối sẵn dùng cho phạm vi nhóm máy chủ của Bộ điều khiển Mạng.

 • Trình quản lý Máy Ảo cho phép người dùng tạo bộ điều hợp mạng với tùy chọn động cho mạng được kết nối do Bộ điều khiển Mạng quản lý. Điều này sẽ bị chặn kèm theo thông báo lỗi thích hợp vì Bộ điều khiển Mạng không hỗ trợ cấu hình IP động cho bộ điều hợp mạng.

 • Thay đổi mạng máy ảo giữa mạng kết nối do Bộ điều khiển Mạng quản lý thành công trong Trình quản lý Máy Ảo. Tuy nhiên, Bộ điều khiển Mạng vẫn có thông tin cũ trong bộ điều hợp mạng JSON khi sử dụng tùy chọn DHCP.

 • Các cải tiến về giao diện người dùng bao gồm:

  • Cảnh báo không tuân thủ (26909) được hiển thị cho Máy Ảo và bộ điều hợp mạng của máy ảo khi bạn triển khai máy ảo được kết nối với mạng bằng cách sử dụng địa chỉ IP Động.

  • Máy chủ Nano Hyper-V được hiển thị dưới dạng không tuân thủ đối với Set team Logical Switch.

 • Theo mặc định, kết nối Cổng kết nối Truy nhập Từ xa bị tắt khi được đặt cấu hình thông qua Trình quản lý Máy Ảo.

 • Khả năng quản lý SDN được cải thiện bao gồm:

  • Khi bạn sử dụng tùy chọn Buộc để loại bỏ Cổng kết nối Mạng Ảo ngay cả khi Bộ điều khiển Mạng bị xuống.

  • Đặt Cấu hình Cổng của máy ảo do Bộ điều khiển Mạng quản lý sau khi di chuyển.

 • Trình quản lý Máy Ảo không xóa các tuyến khỏi Bộ điều khiển Mạng. Tuy nhiên, việc xóa Kết nối VPN sẽ xóa các tuyến đường và kết nối VPN. Việc tạo các tuyến đường tương tự từ Trình quản lý Máy Ảo cũng sẽ hoạt động vì nó sẽ tìm thấy các tuyến trong Bộ điều khiển Mạng.

 • Khi người dùng tự phục vụ triển khai máy ảo lên đám mây và thay đổi cấu hình phần cứng, Trình quản lý Máy Ảo không cho phép bạn sử dụng vùng IP có sẵn trong VLAN đã chọn.

 • Không thể tạo mạng lô-gic dựa trên VLAN thông qua Trình quản lý Máy Ảo khi mạng con không được chỉ định.

Để biết thêm chi tiết về các tính năng khác sẵn dùng trong Virtual Machine Manager 2016, hãy xem Có gì Mới trong VMM 2016.


Sự cố đã biết

 • Bạn không thể cập nhật thuộc tính cấu hình phần cứng máy ảo cho máy ảo có bộ nhớ động sau khi cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật 2. Lỗi mà bạn thấy là do bộ nhớ khởi động trong Bảng điều khiển đang được đặt lại thành 1 mỗi lần bạn khởi động hộp thoại Thuộc tính máy ảo từ Bảng điều khiển cho một máy ảo nơi bộ nhớ động được bật. Sự cố này chỉ là sự cố hiển thị và bộ nhớ thực tế của máy ảo không bị ảnh hưởng.

  Vì đây chỉ là sự cố bảng điều khiển, bạn có thể tiếp tục sử dụng VMM PowerShell để quản lý thuộc tính phần cứng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào. Hoặc các thuộc tính có thể được cập nhật từ Bảng điều khiển sau khi dừng máy ảo và cập nhật bộ nhớ khởi động trong phạm vi có thể chấp nhận ban đầu.

 • Khi bạn tạo một máy ảo có bộ nhớ động thông qua Bảng điều khiển hoặc bằng cách cập nhật bộ nhớ của máy ảo từ tĩnh thành động thông qua Bảng điều khiển sau khi bạn triển khai Bản tổng hợp Cập nhật 2, bộ nhớ tối đa mặc định được đặt thành một giá trị lớn hơn 1 TB. Điều này khiến việc tạo/cập nhật máy ảo không thành công.

  Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật giá trị bộ nhớ tối đa lên 1TB trở xuống trong Bảng điều khiển để tránh lỗi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng PowerShell để tạo máy ảo có bộ nhớ tối đa 1TB mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào.

 • Sau khi bạn áp dụng Bản cập nhật Tổng hợp 2, nếu bạn cố gắng thay đổi giá trị cho 'Số bộ xử lý' của một máy ảo đã triển khai thông qua Bảng điều khiển Quản trị viên hoặc VMM PowerShell thành một số lớn hơn 64, bạn gặp lỗi. Sự cố này áp dụng cho cả máy ảo mới mà bạn tạo sau khi cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật 2.

  Để khắc phục sự cố này, hãy tiếp tục cung cấp máy ảo với số lượng bộ xử lý không lớn hơn 64.

 • Khi bạn tạo một hồ sơ hệ điều hành Khách, hồ sơ không được tạo ra và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Không tìm thấy tham số khớp với tên tham số 'Deployment Type Nano'.

  Để giải quyết sự cố này, hãy áp dụng Bản cập nhật Tổng hợp 2.1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager.

Cách tải Bản cập nhật Tổng hợp 2 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager

Tải xuống thông tin

Các gói cập nhật cho Trình quản lý Máy Ảo có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Cập nhật Microsoft

Để nhận và cài đặt gói cập nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính đã cài đặt cấu phần Trình quản lý Máy Ảo:

 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm Panel điều khiển.

 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

 3. Trong cửa sổ Windows Update, bấm vào Kiểm tra trực tuyến để biết các bản cập nhật từ Microsoft Update.

 4. Bấm Cập nhật quan trọng có sẵn.

 5. Chọn gói tổng hợp cập nhật, rồi bấm ok.

 6. Bấm Cài đặt bản cập nhật để cài đặt gói cập nhật.

Tải xuống thủ công

Truy cập các trang web sau để tải xuống các gói cập nhật theo cách thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Biểu tượng Tải xuống tải xuống gói cập nhật Virtual Machine Manager Server ngay bây giờ.

Biểu tượng Tải xuốngtải xuống gói cập nhật Bảng điều khiển Quản trị viên ngay bây giờ.

Biểu tượng Tải xuốngtải xuống gói cập nhật Đại lý Khách ngay.

Để biết thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt các gói cập nhật theo cách thủ công, hãy chạy lệnh sau từ lời nhắc chỉ lệnh mức cao:

msiexec.exe /update packagename

Ví dụ: để cài đặt gói Cập nhật Tổng hợp 2 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager 2016 Server (KB3209586), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb3209586_vmmserver_amd64.msp

Lưu ý́

 • Thực hiện bản cập nhật lên Bản tổng hợp Cập nhật 2 trên máy chủ VMM yêu cầu cài đặt bản cập nhật Bảng điều khiển VMM, Máy chủ và Đại lý Khách. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chủ đề sau trên trang web Microsoft TechNet:

  Cách cài đặt, xóa hoặc xác minh bản tổng hợp cập nhật cho System Center 2012 VMM

 • Sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật Bảng điều khiển và Máy chủ, hãy chạy Bản cập nhật Tác nhân trên tất cả các Máy chủ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chủ đề sau trên TechNet:Cách

  Cập nhật Tác nhân VMM


Sau khi cài đặt

Để khắc phục cảnh báo "Tìm thấy một máy khác có CÙNG GUID SMBIOS" trên cụm Storage Spaces Direct (S2D) hiện có của bạn, hãy xóa nhà cung cấp rồi thêm lại. Sau khi các nhà cung cấp được thêm vào, hãy cập nhật các nhà cung cấp đó.

Các tệp đã cập nhật trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Tệp được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID Ngôn ngữ

DBUpdate.dll

1371464

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

vmmAgent.exe

3872584

4.0.2043.0

1033

vmmservice.exe

57672

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

Engine.MomDal.dll

673096

4.0.2043.0

0

Engine.VmOperations.dll

1605960

4.0.2043.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

353608

4.0.2043.0

0

Engine.Backup.dll

75080

4.0.2043.0

0

Engine.BitBos.dll

317256

4.0.2043.0

0

Engine.Adhc.Operations.dll

1757512

4.0.2043.0

0

Engine.OSDeployment.dll

179528

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Engine.ImgLibOperation.dll

563016

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

NetworkServiceInterfaces.dll

69960

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

NCRestApiWrappers.dll

192328

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

ViridianImplementationV2.dll

428872

4.0.2043.0

0

ValHyperVImplementation.dll

522056

4.0.2043.0

0

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Engine.UMOperation.dll

79688

4.0.2043.0

0

vmmguestagent.exe

280904

4.0.2043.0

1033

WindowsRemoteServerPlugin.dll

339784

4.0.2043.0

0

NetworkControllerPlugin.dll

206664

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0Tệp được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID Ngôn ngữ

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2236232

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177480

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3656520

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

156488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

668488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

820040

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

425800

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

327496

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3688264

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359752

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

304456

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

940872

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

177992

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

346440

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1973576

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675656

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1153352

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303432

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1369928

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300360

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

4

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122696

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680776

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1194824

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560448

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1409352

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119616

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307528

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

12

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128328

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

681288

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

7

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1181512

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396040

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

16

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1210184

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

310088

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560968

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1423176

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

144200

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

309576

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

17

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

129864

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

688456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396552

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

694600

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1268552

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

317768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1477960

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

146248

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

321864

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

25

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

137032

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305992

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

10

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

676168

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1155912

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303944

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1373000

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300872

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

123208

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1397576

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

18

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186632

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400136

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

5

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1179464

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

19

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1193288

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307528

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1406792

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307016

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

14

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1184072

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1398088

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

21

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678728

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400648

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683848

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1173832

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305992

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563016

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1389384

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303432

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

29

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125768

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1178440

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125256

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

377672

4.0.2043.0

0Tệp được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID Ngôn ngữ

WebDeployV2.dll

30536

4.0.2043.0

0

WebDeployV3.dll

30536

4.0.2043.0

0

vmmApplicationManager.dll

62792

4.0.2043.0

0

GuestAgent.StateManager.dll

24392

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0
Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×