Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows.

Bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị có thể nhận và cài đặt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem các bài viết sau:

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bạn có thể tải bản cập nhật này qua Windows Update. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt.  

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn qua Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB 4526478 đã phát hành trước đó.

Thông tin Tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows Server 2008

Lưu ý

Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) đã được cài đặt không có trong danh sách.

Xác minh tệp

Thông tin hàm băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA1

Hàm băm SHA256

Windows6.0-KB4531787-x64.msu

E49992B1912C5EF0A3F4F9DE1DD473729FD8E878

1C7A55DE08556D5950EC793245FE59F3F772EEEBC4D30F8B870D4065B4C5F5D4

Windows6.0-KB4531787-ia64.msu

A8615C0464B01B80D3C6CCCE69F748F87AB2E9CD

B7301743156E9780F2FDB2DEBAD7A803FA5566C3A54A3DA253A179D031A951EC

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Apds.dll

6.0.6003.20691

2,127,872

15-11-2019

15:15

Apircl.dll

6.0.6003.20691

273,920

15-11-2019

15:15

Apss.dll

6.0.6003.20691

231,936

15-11-2019

15:15

Cbscore.dll

6.0.6003.20691

643,072

15-11-2019

15:15

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20691

22,016

15-11-2019

15:15

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20691

125,440

15-11-2019

15:15

Cmitrust.dll

6.0.6003.20691

460,800

15-11-2019

15:15

Cmiv2.dll

6.0.6003.20691

3,827,200

15-11-2019

15:15

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20691

271,872

15-11-2019

15:15

Dpx.dll

6.0.6003.20691

404,480

15-11-2019

15:15

Drupdate.dll

6.0.6003.20691

119,296

15-11-2019

15:15

Drvstore.dll

6.0.6003.20691

316,416

15-11-2019

15:15

Esscli.dll

6.0.6003.20691

428,544

15-11-2019

15:15

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20691

91,648

15-11-2019

14:45

Fastprox.dll

6.0.6003.20691

892,416

15-11-2019

15:15

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,842,876

21-11-2017

04:19

Helpcins.dll

6.0.6003.20691

136,704

15-11-2019

15:15

Locdrv.dll

6.0.6003.20691

378,880

15-11-2019

15:15

Mofd.dll

6.0.6003.20691

272,896

15-11-2019

15:15

Mofinstall.dll

6.0.6003.20691

117,760

15-11-2019

15:15

Msdelta.dll

6.0.6003.20691

460,288

15-11-2019

15:15

Mspatcha.dll

6.0.6003.20691

46,592

15-11-2019

15:15

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20691

208,384

15-11-2019

15:15

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20691

138,752

15-11-2019

14:45

Poqexec.exe

6.0.6003.20691

137,728

15-11-2019

14:45

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20691

381,952

15-11-2019

15:15

Rescinst.dll

6.0.6003.20691

148,480

15-11-2019

15:15

Smiengine.dll

6.0.6003.20691

936,448

15-11-2019

15:15

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20691

145,408

15-11-2019

15:15

Smipi.dll

6.0.6003.20691

122,880

15-11-2019

15:15

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20691

528,384

15-11-2019

15:15

Wbemcore.dll

6.0.6003.20691

1,175,552

15-11-2019

15:15

Wbemprox.dll

6.0.6003.20691

43,520

15-11-2019

15:15

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

21-11-2017

04:33

Wcp.dll

6.0.6003.20691

2,634,240

15-11-2019

15:15

Wdscore.dll

6.0.6003.20691

294,912

15-11-2019

15:15

Wmiutils.dll

6.0.6003.20691

131,584

15-11-2019

15:15

Wrpint.dll

6.0.6003.20691

57,856

15-11-2019

15:15

Xmllite.dll

1.2.1012.0

180,736

15-11-2019

15:15

Apds.dll

6.0.6003.20691

1,745,920

15-11-2019

15:27

Apircl.dll

6.0.6003.20691

222,720

15-11-2019

15:27

Apss.dll

6.0.6003.20691

199,168

15-11-2019

15:27

Cbscore.dll

6.0.6003.20691

535,040

15-11-2019

15:27

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20691

22,016

15-11-2019

15:27

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20691

119,808

15-11-2019

15:27

Cmitrust.dll

6.0.6003.20691

278,016

15-11-2019

15:27

Cmiv2.dll

6.0.6003.20691

2,040,320

15-11-2019

15:27

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20691

243,712

15-11-2019

15:27

Dpx.dll

6.0.6003.20691

258,560

15-11-2019

15:27

Drupdate.dll

6.0.6003.20691

101,376

15-11-2019

15:27

Drvstore.dll

6.0.6003.20691

248,320

15-11-2019

15:27

Esscli.dll

6.0.6003.20691

266,240

15-11-2019

15:27

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20691

79,360

15-11-2019

14:33

Fastprox.dll

6.0.6003.20691

616,448

15-11-2019

15:27

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,842,876

21-11-2017

04:21

Helpcins.dll

6.0.6003.20691

100,864

15-11-2019

15:27

Locdrv.dll

6.0.6003.20691

229,376

15-11-2019

15:27

Mofd.dll

6.0.6003.20691

189,952

15-11-2019

15:27

Mofinstall.dll

6.0.6003.20691

102,400

15-11-2019

15:27

Msdelta.dll

6.0.6003.20691

305,664

15-11-2019

15:27

Mspatcha.dll

6.0.6003.20691

35,328

15-11-2019

15:27

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20691

146,944

15-11-2019

15:27

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20691

130,560

15-11-2019

14:33

Poqexec.exe

6.0.6003.20691

119,296

15-11-2019

14:33

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20691

266,752

15-11-2019

15:27

Rescinst.dll

6.0.6003.20691

126,976

15-11-2019

15:27

Smiengine.dll

6.0.6003.20691

705,024

15-11-2019

15:27

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20691

139,264

15-11-2019

15:27

Smipi.dll

6.0.6003.20691

117,248

15-11-2019

15:27

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20691

357,888

15-11-2019

15:27

Wbemcore.dll

6.0.6003.20691

746,496

15-11-2019

15:27

Wbemprox.dll

6.0.6003.20691

30,208

15-11-2019

15:27

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

21-11-2017

04:34

Wcp.dll

6.0.6003.20691

1,838,592

15-11-2019

15:27

Wdscore.dll

6.0.6003.20691

219,136

15-11-2019

15:27

Wmiutils.dll

6.0.6003.20691

83,968

15-11-2019

15:27

Wrpint.dll

6.0.6003.20691

51,712

15-11-2019

15:27

Xmllite.dll

1.2.1012.0

183,296

15-11-2019

15:27

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ia64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Apds.dll

6.0.6003.20691

3,298,816

15-11-2019

15:05

Apircl.dll

6.0.6003.20691

749,056

15-11-2019

15:05

Apss.dll

6.0.6003.20691

556,032

15-11-2019

15:05

Cbscore.dll

6.0.6003.20691

1,510,912

15-11-2019

15:05

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20691

33,792

15-11-2019

15:05

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20691

280,576

15-11-2019

15:05

Cmitrust.dll

6.0.6003.20691

922,112

15-11-2019

15:05

Cmiv2.dll

6.0.6003.20691

6,515,712

15-11-2019

15:05

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20691

589,824

15-11-2019

15:05

Dpx.dll

6.0.6003.20691

766,976

15-11-2019

15:05

Drupdate.dll

6.0.6003.20691

219,136

15-11-2019

15:05

Drvstore.dll

6.0.6003.20691

616,960

15-11-2019

15:05

Esscli.dll

6.0.6003.20691

1,000,448

15-11-2019

15:05

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20691

199,680

15-11-2019

14:39

Fastprox.dll

6.0.6003.20691

2,097,152

15-11-2019

15:05

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,842,876

21-11-2017

04:20

Helpcins.dll

6.0.6003.20691

184,832

15-11-2019

15:05

Locdrv.dll

6.0.6003.20691

793,600

15-11-2019

15:05

Mofd.dll

6.0.6003.20691

637,952

15-11-2019

15:05

Mofinstall.dll

6.0.6003.20691

289,280

15-11-2019

15:05

Msdelta.dll

6.0.6003.20691

890,368

15-11-2019

15:05

Mspatcha.dll

6.0.6003.20691

109,568

15-11-2019

15:05

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20691

400,896

15-11-2019

15:05

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20691

324,608

15-11-2019

14:39

Poqexec.exe

6.0.6003.20691

274,432

15-11-2019

14:39

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20691

936,448

15-11-2019

15:05

Rescinst.dll

6.0.6003.20691

338,432

15-11-2019

15:05

Smiengine.dll

6.0.6003.20691

1,954,816

15-11-2019

15:05

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20691

288,768

15-11-2019

15:05

Smipi.dll

6.0.6003.20691

231,936

15-11-2019

15:05

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20691

991,744

15-11-2019

15:05

Wbemcore.dll

6.0.6003.20691

2,802,176

15-11-2019

15:05

Wbemprox.dll

6.0.6003.20691

104,448

15-11-2019

15:05

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

21-11-2017

04:33

Wcp.dll

6.0.6003.20691

4,958,208

15-11-2019

15:05

Wdscore.dll

6.0.6003.20691

601,600

15-11-2019

15:05

Wmiutils.dll

6.0.6003.20691

265,728

15-11-2019

15:05

Wrpint.dll

6.0.6003.20691

120,320

15-11-2019

15:05

Xmllite.dll

1.2.1012.0

448,000

15-11-2019

15:05

Apds.dll

6.0.6003.20691

1,745,920

15-11-2019

15:27

Apircl.dll

6.0.6003.20691

222,720

15-11-2019

15:27

Apss.dll

6.0.6003.20691

199,168

15-11-2019

15:27

Cbscore.dll

6.0.6003.20691

535,040

15-11-2019

15:27

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20691

22,016

15-11-2019

15:27

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20691

119,808

15-11-2019

15:27

Cmitrust.dll

6.0.6003.20691

278,016

15-11-2019

15:27

Cmiv2.dll

6.0.6003.20691

2,040,320

15-11-2019

15:27

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20691

243,712

15-11-2019

15:27

Dpx.dll

6.0.6003.20691

258,560

15-11-2019

15:27

Drupdate.dll

6.0.6003.20691

101,376

15-11-2019

15:27

Drvstore.dll

6.0.6003.20691

248,320

15-11-2019

15:27

Esscli.dll

6.0.6003.20691

266,240

15-11-2019

15:27

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20691

79,360

15-11-2019

14:33

Fastprox.dll

6.0.6003.20691

616,448

15-11-2019

15:27

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,842,876

21-11-2017

04:21

Helpcins.dll

6.0.6003.20691

100,864

15-11-2019

15:27

Locdrv.dll

6.0.6003.20691

229,376

15-11-2019

15:27

Mofd.dll

6.0.6003.20691

189,952

15-11-2019

15:27

Mofinstall.dll

6.0.6003.20691

102,400

15-11-2019

15:27

Msdelta.dll

6.0.6003.20691

305,664

15-11-2019

15:27

Mspatcha.dll

6.0.6003.20691

35,328

15-11-2019

15:27

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20691

146,944

15-11-2019

15:27

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20691

130,560

15-11-2019

14:33

Poqexec.exe

6.0.6003.20691

119,296

15-11-2019

14:33

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20691

266,752

15-11-2019

15:27

Rescinst.dll

6.0.6003.20691

126,976

15-11-2019

15:27

Smiengine.dll

6.0.6003.20691

705,024

15-11-2019

15:27

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20691

139,264

15-11-2019

15:27

Smipi.dll

6.0.6003.20691

117,248

15-11-2019

15:27

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20691

357,888

15-11-2019

15:27

Wbemcore.dll

6.0.6003.20691

746,496

15-11-2019

15:27

Wbemprox.dll

6.0.6003.20691

30,208

15-11-2019

15:27

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

21-11-2017

04:34

Wcp.dll

6.0.6003.20691

1,838,592

15-11-2019

15:27

Wdscore.dll

6.0.6003.20691

219,136

15-11-2019

15:27

Wmiutils.dll

6.0.6003.20691

83,968

15-11-2019

15:27

Wrpint.dll

6.0.6003.20691

51,712

15-11-2019

15:27

Xmllite.dll

1.2.1012.0

183,296

15-11-2019

15:27

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSU, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×