Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng R 'chuyển đổi' chức để chuyển đổi dữ liệu qua chức năng đó RevoScaleR 'rxDataStepXdf()' hoạt động. Bạn có thể sử dụng tệp .xdf nhóm mới tạo, với các chức năng RevoScaleR. Dưới đây là một tập lệnh mẫu R tạo tệp .xdf mới bằng ngẫu nhiên mẫu tệp .xdf lớn bằng cách sử dụng biến lựa chọn hàng ẩn bằng 'transformFunc'.

# Create a transformFunc that selects 25% of the data at random set.seed(13) 
xform <- function(data) { 
data$.rxRowSelection<-as.logical(rbinom(length(data[[1]]),1,.25)) 
return(data) 

rxDataStepXdf(inFile=inFile, outFile="sampledData.xdf", transformFunc=xform, overwrite=TRUE) 
# check that subsetting was done and the row selection variable is not kept in the data set. 
rxGetInfoXdf(inFile) 
rxGetInfoXdf("sampledData.xdf") 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×