Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Các hàng đợi Microsoft Exchange Server 2019 và 2016 được liên kết với một miền duy nhất (ví dụ: *.mail.onmicrosoft.com) sẽ sao lưu nếu có hiện tượng tăng đột biến xảy ra trong dòng thư hoặc khi khách hàng di chuyển sang Microsoft 365. Trong trường hợp này, thiết đặt SmtpConnectorQueueMessageCountThresholdForConcurrentConnections sẽ mặc định là 20. Theo hướng dẫn hiện tại, cài đặt này nên được đặt là 5.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Cập nhật Tích lũy 11 cho Exchange Server 2019 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2019

Cập nhật Tích lũy 22 cho Exchange Server 2016 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×