Thông tin Bổ sung

Các tùy chọn công cụ sửa chữa

Công cụ sửa chữa .NET Framework theo sau quy trình bốn bước:

 1. Cố gắng khắc phục sự cố về thiết lập

 2. Áp dụng các bản sửa lỗi (yêu cầu người dùng chấp thuận)

 3. Cố gắng sửa chữa tất cả các phiên bản cài đặt của .NET Framework

 4. Thu thập Nhật ký (yêu cầu người dùng chấp thuận)

Công cụ có thể thực hiện một hoặc nhiều thay đổi đối với phiên bản .NET của Framework đã cài đặt. Ví dụ, có thể sửa trạng thái Windows Installer trên máy tính, đặt lại danh sách kiểm soát truy nhập tùy vào (DACLs) trên một số thư mục, hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng ký Cập Nhật không hợp lệ hoặc bị lỗi.

Hỗ trợ ngoại tuyến

Công cụ sửa chữa .NET Framework cung cấp một tùy chọn để sửa chữa các phiên bản của .NET Framework được cài đặt trên máy tính (bước 3 của quy trình trong phần "sửa chữa công cụ tùy chọn"). Công cụ này đòi hỏi phải có các tệp được phân phối lại trong những phiên bản này để sẵn dùng tại thời điểm sửa chữa. Theo mặc định, công cụ tải xuống các gói này từ Internet trong quá trình sửa chữa. Nếu máy tính của bạn đã hạn chế hoặc không có kết nối Internet, bạn nên sử dụng chế độ ngoại tuyến để sửa chữa. Để thực hiện điều này, hãy xác định tùy chọn /addsource cùng với đường dẫn của thư mục chứa các tệp bảng phân phối lại, như trong ví dụ sau:

NetfxRepairTool.exe/addsource \ \ SHARE_PC \ SHARE_FOLDER Nếu công cụ sửa chữa không tìm thấy bảng phân phối lại yêu cầu trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm cách tải xuống tệp từ Internet. Công cụ sửa chữa không thể thực hiện điều này nếu không thể tải xuống tệp bắt buộc. Bảng sau đây liệt kê các tệp trong .NET Framework được phân phối lại.

Phiên bản và hồ sơ

Kiến trúc

Tên tệp trình cài đặt

URL

.NET Framework 4,8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4,6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Hồ sơ máy khách .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ máy khách .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 đầy đủ

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 đầy đủ

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3,5 SP1, .NET Framework 3,0 SP2, .NET Framework 2,0 SP2 (nếu .NET Framework 3,0 và 3,5 được cài đặt)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Chế độ im lặng và chế độ thụ động

Tất cả các chức năng của công cụ sửa chữa có thể được tự động bằng cách chạy công cụ trong chế độ yên tĩnh hoặc thụ động. Điều này có lợi ích của yêu cầu không có sự tương tác của người dùng cho công cụ chạy. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc triển khai lớn trong đó người quản trị hệ thống có thể cấu hình công cụ (thông qua dòng lệnh) và cũng thu thập Nhật ký trong các vị trí đã xác định.

Thu thập dữ liệu

Công cụ sửa chữa .NET Framework thu thập thông tin về cách sử dụng công cụ ngoài việc thu thập dữ liệu cài đặt chẩn đoán. Thông tin sử dụng được sử dụng để cải thiện chất lượng của công cụ sửa chữa .NET Framework và dữ liệu cài đặt được dùng để cải thiện thiết lập .NET Framework. Thông tin này không được sử dụng để tiếp thị hoặc bán cho các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tuyên bố về quyền riêng tư của công cụ sửa chữa Microsoft .NET Framework

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ghi chú Tính năng thu thập dữ liệu sẽ tạo ra một tệp cab nén của Nhật ký cài đặt khuôn khổ .NET. Sau khi công cụ xử lý các bản ghi, tệp. cab được đặt tên là "FixDotNet*. cab" hoặc một số nội dung tương tự được tạo và lưu vào màn hình của người dùng hiện tại (nếu nó đang chạy trong chế độ UI) hoặc đến một vị trí đã xác định. Khi bạn bấm hoàn tất trong trình hướng dẫn, công cụ sẽ gửi tệp. cab có chứa các bản ghi vào Microsoft.

Tệp FixDotNet*. cab vẫn nằm trên máy tính của bạn (hoặc vị trí đã xác định) bất kể bạn quyết định gửi dữ liệu đến Microsoft hay không.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên bạn cũng nên dùng tùy chọn "/logs" để lưu Nhật ký vào một vị trí cụ thể hoặc chia sẻ mạng để hỗ trợ các kịch bản của doanh nghiệp.

Khi bạn đang sử dụng tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên bạn cũng nên dùng tùy chọn "/logs" để lưu Nhật ký vào một vị trí cụ thể hoặc chia sẻ mạng để hỗ trợ các kịch bản của doanh nghiệp.  


Lịch sử Phiên bản

Bản phát hành v 1,4

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Thêm hỗ trợ cho .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4,8.

Phát hành v 1.3

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Mở rộng hỗ trợ .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4,6 và .NET Framework 4.6.1.

Bản phát hành v 1.2

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Chế độ yên tĩnh và hỗ trợ chế độ thụ động thông qua dòng lệnh được thêm vào công cụ. Bây giờ, công cụ không yêu cầu bạn chỉ chạy trong chế độ giao diện người dùng. Do đó, nhiệm vụ có thể được tự động.

Công cụ hiện đang hỗ trợ .NET Framework 4,5 và khung .NET. Do đó, sửa chữa và sửa chữa cũng sẽ áp dụng cho các sản phẩm này.

Khóa chuyển dòng lệnh tùy chọn mới sẽ được thêm vào để cho phép sửa chữa các phiên bản .NET Framework cụ thể để ghi đè sửa chữa các phiên bản đã cài đặt khác tại cùng một thời điểm.

Tệp nhật ký công cụ sửa chữa đã tạo giờ đây có thể được lưu tùy chọn vào vị trí đã xác định người dùng bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh. Tùy chọn này mới ghi đè vị trí mặc định, là màn hình nền của người dùng hiện tại trong chế độ giao diện người dùng và Temp%% thư mục trong chế độ yên tĩnh hoặc thụ động.

Một tùy chọn mới cho phép bạn chạy công cụ sửa chữa trong chế độ chỉ ghi nhật ký mà không áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi hoặc sửa chữa nào. Tùy chọn này cung cấp tính linh hoạt để thu thập và điều tra Nhật ký trước khi bạn áp dụng các bản sửa lỗi thực tế.

Hỗ trợ mới, tùy chọn được thêm vào cho phép bạn chọn không tham gia vào bất kỳ tuyển tập dữ liệu nào trong chế độ yên tĩnh hoặc thụ động.  

Phát hành: v 1.1

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Phát hành v 1,1 mở rộng hỗ trợ cho .NET Framework 3,5 SP1 (điều này bao gồm .NET Framework 3,0 SP2 và .NET Framework 2,0 SP2). Bản phát hành v 1.1 cũng bổ sung thêm hỗ trợ ngoại tuyến cho các máy tính bị hạn chế hoặc không có kết nối Internet.

Phát hành: v 1.0

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Bản phát hành v 1.0 là phiên bản đầu tiên của công cụ có hỗ trợ .NET Framework 4 và các bản Cập Nhật của nó.

Cấu hình bị ảnh hưởng

Bạn có thể sử dụng công cụ sửa chữa .NET Framework để sửa các vấn đề về việc thiết lập đối với các cấu hình sau:

 • .NET Framework 4,8 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4,6 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4,5 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 3,5 SP1 trên các hệ điều hành sau đây:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×