Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin Bổ sung

Tùy chọn Công cụ Sửa chữa

Công cụ Sửa chữa .NET Framework tuân theo quy trình gồm bốn bước:

 1. Cố gắng khắc phục sự cố thiết lập

 2. Áp dụng các bản sửa lỗi (yêu cầu sự chấp thuận của người dùng)

 3. Cố gắng sửa chữa tất cả các phiên bản .NET Framework đã cài đặt

 4. Thu thập nhật ký (yêu cầu sự chấp thuận của người dùng)

Công cụ này có thể thực hiện một hoặc nhiều thay đổi cho phiên bản .NET Framework đã cài đặt. Ví dụ: điều này có thể sửa trạng thái của Windows Installer trên máy tính, đặt lại danh sách kiểm soát truy nhập tùy ý (DACLs) trên một số thư mục nhất định hoặc giải quyết các sự cố liên quan đến đăng ký cập nhật không hợp lệ hoặc bị hỏng.

Hỗ trợ ngoại tuyến

Công cụ Sửa chữa .NET Framework cung cấp tùy chọn để sửa chữa các phiên bản .NET Framework được cài đặt trên máy tính (bước 3 của quy trình trong phần "Tùy chọn Sửa chữa Công cụ"). Công cụ yêu cầu có các tệp có thể phân phối lại của các phiên bản đó tại thời điểm sửa chữa. Theo mặc định, công cụ tải các gói này xuống từ internet trong quá trình sửa chữa. Nếu máy tính của bạn bị giới hạn hoặc không có kết nối internet, bạn nên sử dụng chế độ Ngoại tuyến để sửa chữa. Để thực hiện điều này, hãy chỉ định tùy chọn /addsource cùng với đường dẫn của thư mục chứa các tập tin có thể phân phối lại, như trong ví dụ sau đây:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Nếu Công cụ Sửa chữa không tìm thấy yêu cầu phân phối lại trong thư mục được chỉ định, công cụ sẽ cố gắng tải xuống tệp từ internet. Công cụ Sửa chữa không thể thực hiện điều này nếu không thể tải xuống tệp bắt buộc. Bảng sau liệt kê các tệp có thể phân phối lại .NET Framework.

Phiên bản và hồ sơ

Kiến trúc

Tên tệp của chương trình cài đặt

Url

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Full

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Full

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (nếu đã cài đặt .NET Framework 3.0 và 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Chế độ yên tĩnh và chế độ Thụ động

Tất cả các chức năng của Công cụ Sửa chữa có thể được tự động hóa bằng cách chạy công cụ trong chế độ Yên tĩnh hoặc Thụ động. Điều này có lợi ích của việc không yêu cầu tương tác của người dùng để chạy công cụ. Điều này đặc biệt hữu ích trong các triển khai lớn, trong đó người quản trị hệ thống có thể đặt cấu hình công cụ (thông qua dòng lệnh) và cũng thu thập nhật ký ở các vị trí được chỉ định.

Thu thập dữ liệu

Công cụ Sửa chữa .NET Framework thu thập thông tin về việc sử dụng công cụ ngoài việc thu thập dữ liệu cài đặt chẩn đoán. Thông tin sử dụng được sử dụng để cải thiện chất lượng của Công cụ Sửa chữa .NET Framework và dữ liệu cài đặt được sử dụng để cải thiện thiết lập .NET Framework. Thông tin này không được sử dụng để tiếp thị hoặc bán cho các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của Công cụ Sửa chữa Microsoft .NET Framework

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Lưu ý Tính năng thu thập dữ liệu tạo ra tệp cab nén chứa nhật ký cài đặt .NET Framework. Sau khi công cụ xử lý nhật ký, một tệp .cab có tên là "FixDotNet*.cab" hoặc tệp tương tự sẽ được tạo và lưu vào màn hình nền của người dùng hiện tại (nếu tệp đang chạy trong chế độ UI) hoặc vào một vị trí được chỉ định. Khi bạn bấm kết thúc trong trình hướng dẫn, công cụ sẽ gửi tệp .cab có chứa nhật ký cho Microsoft.

Tệp FixDotNet*.cab lưu trữ trên máy tính của bạn (hoặc vị trí được chỉ định) bất kể bạn quyết định gửi dữ liệu cho Microsoft hay không.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên bạn cũng nên sử dụng tùy chọn "/nhật ký" để lưu nhật ký vào một số vị trí cụ thể hoặc vào chia sẻ mạng để hỗ trợ kịch bản doanh nghiệp.

Khi bạn đang sử dụng tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên bạn cũng nên sử dụng tùy chọn "/nhật ký" để lưu nhật ký vào một số vị trí cụ thể hoặc vào chia sẻ mạng để hỗ trợ kịch bản doanh nghiệp.  


Lịch sử phiên bản

Phát hành pb1.4

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh (Mỹ)

Thêm hỗ trợ cho .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4.8.

Phát hành phiên bản 1.3

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh (Mỹ)

Mở rộng hỗ trợ cho .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 và .NET Framework 4.6.1.

Phát hành pb1.2

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh (Mỹ)

Chế độ yên tĩnh và hỗ trợ chế độ thụ động thông qua dòng lệnh được thêm vào cho công cụ. Bây giờ, công cụ này không yêu cầu bạn chỉ chạy trong chế độ giao diện người dùng. Do đó, tác vụ có thể được tự động hóa.

Công cụ này hiện hỗ trợ .NET Framework 4.5 và .NET Framework 4.5.1. Do đó, việc sửa chữa và sửa chữa cũng có thể áp dụng cho các sản phẩm này.

Khóa chuyển dòng lệnh tùy chọn mới sẽ được thêm vào để cho phép sửa chữa các phiên bản .NET Framework cụ thể để ghi đè việc sửa chữa các phiên bản đã cài đặt khác cùng một lúc.

Tệp nhật ký do Công cụ Sửa chữa tạo giờ đây có thể được lưu vào một vị trí do người dùng chỉ định bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh. Tùy chọn mới này sẽ ghi đè vị trí mặc định, là màn hình nền của người dùng hiện tại ở chế độ UI và thư mục %temp% ở chế độ Yên tĩnh hoặc Thụ động.

Tùy chọn mới cho phép bạn chạy Công cụ Sửa chữa trong chế độ Chỉ Thu thập Nhật ký mà không cần áp dụng bất kỳ bản sửa lỗi hay sửa chữa nào. Tùy chọn cung cấp tính linh hoạt để thu thập và điều tra nhật ký trước khi bạn áp dụng bản sửa lỗi thực tế.

Hỗ trợ tùy chọn mới được thêm vào để cho phép bạn chọn không thu thập bất kỳ dữ liệu nào ở chế độ Yên tĩnh hoặc Thụ động.  

Phát hành: v1.1

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh (Mỹ)
Bản phát hành v1.1 mở rộng hỗ trợ cho .NET Framework 3.5 SP1 (bao gồm .NET Framework 3.0 SP2 và .NET Framework 2.0 SP2). Phát hành v1.1 cũng bổ sung hỗ trợ ngoại tuyến cho các máy tính có kết nối internet hạn chế hoặc không có kết nối internet.

Bản phát hành: v1.0

Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh (Mỹ)
Phát hành v1.0 là phiên bản đầu tiên của công cụ có hỗ trợ cho .NET Framework 4 và các bản cập nhật của công cụ.

Cấu hình bị ảnh hưởng

Bạn có thể sử dụng Công cụ Sửa chữa .NET Framework để khắc phục sự cố thiết lập cho các cấu hình sau:

 • .NET Framework 4.8 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 trên các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×