Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 3191936 cho Microsoft Visio 2013 được phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 2017. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật Microsoft Download Center áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Sau khi .vsd tệp được lưu dưới dạng tệp .vsdx trong Microsoft Visio 2013, ô người dùng xác định được xoá bất ngờ.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy nền tảng nào (32-bit hoặc 64-bit), hãy xem để chạy Office 32-bit hay 64 bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft.

 

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

x64

thông tin tệp Visio-x-none.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Không áp dụng

338

15-Aug-2017

06:03

Aec.dll

Aec.dll

15.0.4963.1000

1,424,640

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.4963.1000

965,896

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

47,832

15-Aug-2017

06:04

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.4963.1000

1,187,536

15-Aug-2017

06:03

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.4963.1000

1,493,752

15-Aug-2017

06:03

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.4963.1000

231,112

15-Aug-2017

06:03

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.4963.1000

8,854,744

15-Aug-2017

06:03

Facility.dll

Facility.dll

15.0.4963.1000

1,450,192

15-Aug-2017

06:03

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.4963.1000

1,457,880

15-Aug-2017

06:03

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.4963.1000

553,696

15-Aug-2017

06:03

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,104

15-Aug-2017

06:03

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,664

15-Aug-2017

06:03

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,960

15-Aug-2017

06:03

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.4963.1000

208,584

15-Aug-2017

06:03

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.4963.1000

287,992

15-Aug-2017

06:03

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.4963.1000

1,739,032

15-Aug-2017

06:03

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.4963.1000

692,496

15-Aug-2017

06:03

Pe.dll

Pe.dll

15.0.4963.1000

848,608

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.4963.1000

1,061,656

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

173,264

15-Aug-2017

06:04

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.4963.1000

564,952

15-Aug-2017

06:03

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.4963.1000

169,800

15-Aug-2017

06:03

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.4963.1000

289,048

15-Aug-2017

06:03

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.4963.1000

277,776

15-Aug-2017

06:03

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.4963.1000

179,480

15-Aug-2017

06:03

Sg.dll

Sg.dll

15.0.4963.1000

2,377,936

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.4963.1000

1,505,024

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

361,136

15-Aug-2017

06:04

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Không áp dụng

37,857

16-Aug-2017

05:45

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Không áp dụng

25,802

16-Aug-2017

05:45

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Không áp dụng

35,027

15-Aug-2017

06:04

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Không áp dụng

25,419

15-Aug-2017

06:04

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.4963.1000

15,450,376

15-Aug-2017

06:03

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.4963.1000

101,088

15-Aug-2017

06:03

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

203,984

15-Aug-2017

06:03

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Aug-2017

06:03

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Aug-2017

06:04

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Aug-2017

06:04

Visio.exe

Visio.exe

15.0.4963.1000

1,358,016

15-Aug-2017

06:03

Visio.man

Visio.exe.manifest

Không áp dụng

1.234

15-Aug-2017

06:03

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.4963.1000

25,275,088

15-Aug-2017

06:03

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

335,616

15-Aug-2017

06:03

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

924,248

15-Aug-2017

06:03

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.4963.1000

721,104

15-Aug-2017

06:03

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.4963.1000

1,104,144

15-Aug-2017

06:03

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.4963.1000

827,632

15-Aug-2017

06:03

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.4963.1000

747,264

15-Aug-2017

06:03

x86

thông tin tệp Visio-x-none.msp

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Không áp dụng

338

15-Aug-2017

06:03

Aec.dll

Aec.dll

15.0.4963.1000

950,528

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.4963.1000

709,384

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

41,688

15-Aug-2017

06:04

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.4963.1000

937,168

15-Aug-2017

06:03

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.4963.1000

935,672

15-Aug-2017

06:03

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.4963.1000

155,848

15-Aug-2017

06:03

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.4963.1000

6,180,056

15-Aug-2017

06:03

Facility.dll

Facility.dll

15.0.4963.1000

1,002,712

15-Aug-2017

06:03

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.4963.1000

994,008

15-Aug-2017

06:03

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.4963.1000

359,648

15-Aug-2017

06:03

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,112

15-Aug-2017

06:03

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,664

15-Aug-2017

06:03

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,960

15-Aug-2017

06:03

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.4963.1000

150,728

15-Aug-2017

06:03

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.4963.1000

216,312

15-Aug-2017

06:03

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.4963.1000

1,291,032

15-Aug-2017

06:03

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.4963.1000

495,376

15-Aug-2017

06:03

Pe.dll

Pe.dll

15.0.4963.1000

552,672

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.4963.1000

739,096

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

167,632

15-Aug-2017

06:04

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.4963.1000

429,272

15-Aug-2017

06:03

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.4963.1000

124,744

15-Aug-2017

06:03

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.4963.1000

214,296

15-Aug-2017

06:03

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.4963.1000

209,688

15-Aug-2017

06:03

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.4963.1000

150,808

15-Aug-2017

06:03

Sg.dll

Sg.dll

15.0.4963.1000

1,723,600

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.4963.1000

1,001,216

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

356,528

15-Aug-2017

06:04

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Không áp dụng

37,857

16-Aug-2017

05:45

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Không áp dụng

25,802

16-Aug-2017

05:45

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Không áp dụng

35,027

15-Aug-2017

06:04

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Không áp dụng

25,419

15-Aug-2017

06:04

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.4963.1000

10,850,568

15-Aug-2017

06:03

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.4963.1000

74,976

15-Aug-2017

06:03

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

153,808

15-Aug-2017

06:03

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Aug-2017

06:03

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Aug-2017

06:04

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Aug-2017

06:04

Visio.exe

Visio.exe

15.0.4963.1000

1,356,480

15-Aug-2017

06:03

Visio.man

Visio.exe.manifest

Không áp dụng

1.234

15-Aug-2017

06:03

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.4963.1000

18,795,216

15-Aug-2017

06:03

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

291,576

15-Aug-2017

06:03

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

863,320

15-Aug-2017

06:03

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.4963.1000

486,096

15-Aug-2017

06:03

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.4963.1000

704,272

15-Aug-2017

06:03

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.4963.1000

532,208

15-Aug-2017

06:03

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.4963.1000

476,416

15-Aug-2017

06:03

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×