Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bài viết này không mô tả thông báo lỗi mà bạn nhận được, bạn có thể tìm giải thích thông báo lỗi chi tiết, hành động được đề xuất và tài nguyên hỗ trợ bổ sung từ trang Sự kiện và Lỗi TechNet. 

Tóm tắt

Regsvr32 là một tiện ích dòng lệnh để đăng ký và hủy đăng ký các điều khiển OLE như điều khiển DLL và ActiveX trong Windows Registry. Regsvr32.exe được cài đặt trong thư mục %systemroot%\System32 trong Windows XP và các phiên bản Windows mới hơn.


Chú ý Trong phiên bản 64 bit của hệ điều hành Windows, có hai phiên bản của tệp Regsv32.exe:

 • Phiên bản 64 bit là %systemroot%\System32\regsvr32.exe.

 • Phiên bản 32 bit là %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Cú pháp của lệnh Regsvr32

RegSvr32.exe có các tuỳ chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u – Máy chủ chưa đăng ký

/i - Gọi lệnh DllInstall truyền lệnh [cmdline] tùy chọn; khi được sử dụng với các lệnh gọi /u, lệnh này yêu cầu gỡ cài đặt dll
/n – Không gọi lệnh DllRegisterServer; tuỳ chọn này phải được sử dụng với /i

/s – Im lặng; hiển thị không có hộp thư

Giải pháp phổ biến cho lỗi Regsvr32

Hãy thử một trong các phương pháp sau khi bạn gặp phải lỗi Regsvr32:

 • Phương pháp 1 Chạy lại lệnh Regsvr32 từ dấu nhắc lệnh nâng caoĐể mở dấu nhắc lệnh nâng cao, hãy làm theo các bước sau:

  Windows 8.1 và Windows 8Vuốt vào từ mép phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm. Gõ Dấu nhắc lệnh vào hộp Tìm kiếm, nhấp chuột phải vào Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.

  Windows 7 và Windows VistaNhấp Khởi động, nhập Dấu nhắc lệnh hoặc cmd trong hộp Tìm kiếm, nhấp chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh và sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.

  Windows XPĐăng nhập bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị viên, rồi mở cửa sổ Dấu nhắc lệnh.

 • Phương pháp 2: Sử dụng phiên bản 32 bit Regsvr32 để đăng ký DLL 32 bit trên phiên bản Windows 64 bitNếu bạn gặp phải lỗi khi đăng ký DLL 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở dấu nhắc lệnh nâng cao.

  2. Nếu DLL 32 bit ở trong thư mục %systemroot%\System32, hãy di chuyển nó đến thư mục %systemroot%\SysWoW64.

  3. Chạy lệnh sau:

   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>

Thông báo lỗi Regsvr32

Bảng sau chứa các thông báo lỗi RegSvr32 và các nguyên nhân có thể:

Thông báo lỗi

Nguyên nhân

Dấu hiệu lệnh ""%1"" không hợp lệ. Hãy xem lại cách sử dụng lệnh và thử lại.

Kết hợp các tuỳ chọn không hợp lệ được chuyển vào dòng lệnh tới regsvr32.exe.

Lệnh này chỉ hợp lệ nếu dự án Microsoft Visual Studio OLE Activex Control được mở.

Regsvr32.exe được gọi ra bởi Visual Studio nhưng không có mô-đun nào được chỉ định trong dòng lệnh.

Để đăng ký mô-đun, bạn phải cung cấp tên nhị phân.

Regsvr32.exe bị huỷ mà không chỉ định bất kỳ mô-đun nào trong dòng lệnh.

Lệnh OleInitialize không chạy được. Dung lượng bộ nhớ máy tính của bạn có thể còn quá ít. Đóng mọi chương trình đang mở rồi thử lại.

Regsvr32 phải khởi tạo thư viện COM trước khi có thể gọi các chức năng thư viện COM cần thiết và hủy khởi tạo thư viện khi regsvr32 tắt. Các thông báo lỗi này sẽ xuất hiện nếu lần khởi tạo hoặc hủy khởi tạo thư viện COM không thành công.

Không tải được mô-đun ""%1"".\n\n Đảm bảo nhị phân được lưu ở đường dẫn được chỉ định hoặc gỡ lỗi thư viện để kiểm tra sự cố với tệp .DLL nhị phân hoặc phụ thuộc.\n\n%2.

Đã xảy ra lỗi khi tải mô-đun được chỉ định trong dòng lệnh. Văn bản lỗi được hiển thị dưới dạng một phần của thông báo.

Mô-đun ""%1"" được tải nhưng không tìm thấy điểm nhập %2.\n\nĐảm bảo rằng ""%1"" là tệp DLL hoặc OCX hợp lệ, sau đó thử lại

Regsvr32.exe không thể tìm thấy điểm nhập bắt buộc trong mô-đun được chỉ định trong dòng lệnh. Điều này có thể xảy ra nếu các điểm nhập không được xuất đúng cách từ mô-đun hoặc nếu mô-đun không phải là tệp .DLL hoặc .OCX.

Mô-đun ""%1"" được tải nhưng lệnh tới %2 không thành công với mã lỗi %3.\n\nĐể biết thêm thông tin về sự cố này, hãy tìm kiếm trực tuyến bằng cách sử dụng mã lỗi làm cụm từ tìm kiếm.

Đã xảy ra lỗi khi regsvr32.exe hủy điểm nhập trong mô-đun được chỉ định trong dòng lệnh. Mã lỗi được hiển thị dưới dạng một phần của thông báo.

Mô-đun ""%1"" có thể không tương thích với phiên bản Windows mà bạn đang chạy. Kiểm tra xem mô-đun có tương thích với phiên bản regsvr32.exe x86 (32 bit) hoặc x64 (64 bit) hay không.

Lỗi này có thể xảy ra, chẳng hạn như nếu regsvr32.exe được chạy trên máy tính x86 và mô-đun được chỉ định trong dòng lệnh là mô-đun 64 bit.


Bảng sau chứa các thông báo lỗi RegSvr32 và các nguyên nhân có thể:

Thông báo lỗi

Nguyên nhân

Dấu hiệu không được nhận dạng: /invalid_flag

Bạn đã nhập một loạt các dấu hiệu hoặc chuyển đổi không hợp lệ.

Không tên DLL nào được chỉ định.

Bạn đã không bao gồm tên tệp .dll.

Dll_Name được tải nhưng không tìm thấy DllRegisterServer hoặc điểm nhập DllUnregisterServer.

Tên Dll đã chỉ định không phải là tệp .dll hoặc .ocx. Ví dụ: nhập regsvr32 wjview.exe tạo ra thông báo lỗi này.

Dll_Name không phải là tệp thực thi và không có trình trợ giúp đăng ký nào được đăng ký cho loại tệp này.

Tên Dll đã chỉ định không phải là tệp thực thi (.exe, .dll hoặc .ocx). Ví dụ: việc nhập regsvr32 autoexec.bat sẽ tạo ra thông báo lỗi này.

Dll_Name không thể tự đăng ký hoặc phiên bản bị lỗi có trong bộ nhớ.

Ví dụ: nhập regsvr32, icwdial.dll trả lại thông báo lỗi này vì tệp Icwdial.dll không thể tự đăng ký. Nếu bạn nghi ngờ có phiên bản lỗi của Dllname trong bộ nhớ, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn hoặc trích xuất lại phiên bản gốc của tệp.

OleInitialize không thành công (hoặc OleUninitialize không thành công)

Regsvr32 phải khởi tạo thư viện COM trước khi có thể gọi các chức năng thư viện COM cần thiết và hủy khởi tạo thư viện khi regsvr32 tắt. Các thông báo lỗi này sẽ xuất hiện nếu lần khởi tạo hoặc hủy khởi tạo thư viện COM không thành công. Ví dụ: tệp Ole32.dll có thể bị lỗi hoặc có thể là phiên bản không đúng.

LoadLibrary("Dll_Name") bị lỗi. GetlastError trả lại 0x00000485

Từ Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Thông báo này nghĩa là "Không thể tìm thấy một trong các tệp thư viện cần thiết để chạy ứng dụng này". Ví dụ: nhập regsvr32 missing.dll trả về thông báo lỗi này vì không tìm thấy tệp Missing.dll.

LoadLibrary("Dll_Name") bị lỗi. GetLastError trả lại 0x00000002

Từ Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Thông báo này nghĩa là "Hệ thống không thể tìm thấy tệp đã chỉ định". Nói cách khác, không tìm thấy DLL phụ thuộc. Ví dụ: nhập regsvr32 icwdial.dll bị thiếu Tapi32.dll (tệp phụ thuộc) sẽ trả về thông báo lỗi này.

LoadLibrary("dskmaint.dll") không thành công. GetLastError trả lại 0x000001f

Từ Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Thông báo này nghĩa là "Thiết bị gắn vào hệ thống không hoạt động". Thông báo này có thể xảy ra nếu bạn cố đăng ký tệp Win16 .dll. Ví dụ: nhập regsvr32 dskmaint.dll trả về thông báo lỗi này.

DllRegisterServer (hoặc DllUnregisterServer)in Dll_Name bị lỗi. Mã trả lại là: string

Tìm kiếm trong tệp Winerror.h chuỗi được chỉ định trong thông báo.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×