Bài viết này mô tả sự cố trong đó xâu trong hộp thoại An toàn gia đình không địa phương. Xem thông tin chi tiết của vấn đềđiều kiện tiên quyết trong bản Cập Nhật trong bài viết này.

Triệu chứng


Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1.

  • Bạn đặt ngôn ngữ địa phương trên máy tính tiếng Trung (truyền thống) hoặc Serbia (Latin).

  • Bạn có bản Cập Nhật 2965142 cho an toàn gia đình cài đặt trên máy tính nhằm lọc web và báo cáo hoạt động.

Trong trường hợp này, Chuỗi trong hộp thoại An toàn gia đình là bằng tiếng Anh thay vì tiếng Trung (truyền thống) hoặc Serbia (Latin).

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Lưu ý Bạn chỉ có thể tải bản cập nhật cho Windows RT 8.1 từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn trước tiên phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, và sau đó bạn cài đặt bản Cập Nhật 2965142. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật 2919355 : tháng 4 năm 2014

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần này. MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1 và Windows 8.1

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_03387e1da9a6cfcb7957389c0346a750_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_e95f9d7a4107af61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_095f3d47fce33b9529e12a982e39d787_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_bf5744298bf88032.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_0b904786630b8cd1e3cf744593273db0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_3f91662e116366a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_26377c4804bf2c41e73163f59dc5492e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1504c230a6939479.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_28965fe6bbd4496d0dfeb6640e4d0937_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_f1e8dde8ff17285d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_2d5fbddda75f6533ff5151c1e4793ce8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_bf30b9190846a5f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_2f230307700a13734664d8700e141e59_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_45bd3f7027090de2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_4bc20eb23c2b294fedeec67aedba3c2e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7e6eb669c3f55498.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_4cb110ece1c8fa919e45d3615709cf32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ac2b942aeac75ac1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_5e35a0e928d8fd368e30c788258a7f9d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7d9c0ffe9631d30c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_6079ad610527739fca3006b0adab7e84_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_66ff06effa7eb17c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_6086c3d3c169a3393330e6c4866c1573_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_465c3777860ade6c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_62e1688705cb50b60d5ff5e0b11ce771_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_6c310a445acc2328.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_65794380e7214dbd7815a2bdaf56ce5b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_48f4b71886cfd39a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_6f629a24bc21c82495c8325f5991162d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_4b8917a4546323bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_70e658f0ebf2c185bf10b5ca351c20e2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_4c806c60e49fea9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_72824922b0eaf695d3a7052998f26132_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_70335d2ff53321cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_7974a108b6f4c962694eb5dbafa832c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_688be80454915df3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_7b3ba653e143ed9ded60e74e4178b81c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_abc3eab2aa080d38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_83913286a0315cc749275deeda1a77a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d2e5b770887e7f12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_8bbfe8da7cc552e9cb2cd2f345715bd7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_9366362bb7113ff9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_8c57fd0f9baf8b1987e3d47426ae71bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_60953f17554b9f02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_91d01bc7aabfe4a22ff3c459fa97a1b0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_aba88f393581887a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_9424d3d89f71247a16aa2df769dd93a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ac48f98b10cf2bd4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_972df8e0031acb5ed5d1fdead0a2448a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d45ca2ab3895e86d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_9a927fb321dd80cda0d7f22e87dfc954_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7fbe8446029100a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_9c863d8f03c2522082a507867f79dcc4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_5a298c12f13f721a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_b87a5389298c183b892fb21cc3134c7f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_227456fafdcdc240.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_b9f5ac478b9346393f1b8f0b4366372c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d09c65abfb01bfe9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_bb8413e29d1d7e45c67e3894ef39a7c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_2d68856b964afc81.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_bb95c43553defaf39f501be92e0e0101_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7eca9c167e6f43cb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_c55cdda2dd5ddd5161862d729a4cad12_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_f6d5d1bcc3d8d06b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_dbd6686228f010242f2b08389ad5fc20_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_26a3614332f693d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_e4d30b6baefc7ad2df1eaaad95edbce6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_aedbee21653e5cf7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_eebf0e356689c2998751b59af45261db_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_cbcb01d5dcdefddb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_f8196c777eadaf4df7cfd4710a4d51ae_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_9f8d79760f404ba8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Tên tệp

Arm_f9df6bf924ae68dfc3bd2c01ee6d7df0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0b2a555c50ce34d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:41

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_0724b1b8c651c54557c8693f27da820f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_2c7614743a5986eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_0eb661cbdf35ea074674b9e46b2bf43d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0f7107b1c2b02408.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_2116b6f1545d0f09c58c2391e9276130_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_8bf714a8962d8e4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_23810f08d918c5c84fd4b081c5850018_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_8e025a57379e5a82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_23a8d9cd733bfe752f9766c4c2a089b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_2248cf3bead6dfab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_28c647ce108c76bcea561a03db576e31_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1eac735f1d541c4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_29008b8ad1f174f11a71aa31c3759281_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0b87853da481e642.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_30b6443e486863348d9e1b45d546b399_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_2f680ef45426b14f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_3ed82cb2f01fec1164d19c51e29d70c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ec0aadfeedfb0e26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_3f007fe346b7c238b3ae274333a06b77_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_738327afdac964c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_41870715119d000f084531eb22f79091_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_e53e981888858480.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_4697bb5468baf212bd9ea8216b7ee840_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_e6f0bae693ae89ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_4df2398e117e2f98a424eb66c4bdbe00_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_007c59564057889a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_5a2e7b3efd611fff8d6e71434e793ece_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_18f942a7b97fa347.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_6707eb72156bd26e12c81033a971a5d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_9da08766c8e8aaf2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_6d527e10d032b308691842a8c53da98c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0621d8825b4db081.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_72b2a0946e96d76240c2eae26e356f92_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ab0ce89e109fe86e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_74beb3fde5f6e5fe3aa7c64879bafb6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_05d9e21d8a28804d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_788b1f31bf3efe22f152020ffca502f2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_87a836a28d2d7cfc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_8455b19dbaa8acfae93ce560e996f8e4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7552b914116d25b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_8debdb3a7fa9ddd6a3b204a395f59028_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_fdf260421aa2d7c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_8f9aa8924b31008ed32b6d63a78d6859_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ed8039dd5a404e09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_90648cb8fdac236876031cb26c91071e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_95a4d922c0bd4123.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_9109435160038b835d4c5cb9fd59918a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_a3fbf9965e1de8e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_951cffa1f9dbc35963e4e53d27d281e7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_83ef54cad0a42708.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_a1099efdda24d5259e7e1de56b3abe47_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7c9ca04833559221.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_a219f7d8d697e7f27700b2df32d8a91f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d2de1c5d83aa3d24.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_a488f8f31eceeb31b4e84ad722fbf136_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ffce8da52a6e9e84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_a687c81ba833125ab1290a4fe8929f8b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_c51b404f70d0ba2e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_b287c16e81e09b453b1fc3553125c219_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_8b8ffab8db4d8a74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_be7f749993a5b80fdfefb369ddcea564_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_c2e6258fb032b878.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_c6a2e7455e3b0e9203003f7783e12993_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_698391e7886d1926.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_d4af9df3e53918b9c45e9864cd4feeec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ca930a5387166818.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_dbe3b15e77e0dc54270cdb67789dd50b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1e2488cb577b954a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_edcb390a55830ce1d73aa50facdda0f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_6d0b8b7b009c6f77.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_edd0ad069bd2a826770d87c16b517fb5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_fa106db5ee660863.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

X86_f22c65098a37663c612d68da219dd29e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_4a4db87b259f3a5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 8.1 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_074361032269aafcb462a6e17310efff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_6fa67370a3e5f87f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_122e553bf30ff2f19ce2b3639330492f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_32320621470fdc14.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_195b58e08ef6fdddc9444ac299a3b903_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_4b456f37ba759acc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_22ccf6da5f378fe37a3e8f711a1bcc24_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_11ce3b81f8864085.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_251c1c72dce393325ea52d3861ba77e9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_ff248a7a4df2fd6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_2c0c51c67eccb8fa71c7d519d49c18c8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_37f7773b9297319f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_2e22f4c3ea8aebe1dc1aa98ae7035a3e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_f807abd8b57654b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_2ebcb1a690f65fe9e01078781ff484d1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_e0d57adfdc60f908.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_2ec41a636748b2f0933316e643a438e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_56816cf6fb7b2007.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_3742253436d850897a5970df40c49fdf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_7003b8e1d2f0ed22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_3fc62c1aba0610617130bfc761ad7983_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_60f9d845d910b9dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_40a6bd84a31219d9f2d643bd630977fd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1b2b417e78ad003e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_4642afa21592be553253d5faeef45970_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_5eb43c536f487cee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_48ba46b8403678e259bd4a4388976f7f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_3d0c71ec9948f05f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_493cf091f6c38e5cfd8b129c2deab824_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_b6a27580f93345a1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_56f4624267fc3bf6c6d5d34f273494a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_b6720eb10de39cf3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_624134d225e2ec0798ac863d7ba64b47_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_c0676dab1966fa0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_676a3877bc5304839faaeb2d2b0740a7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_a296d8d1412c4b92.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_6b18b189c2e4036df806823ef910a9fe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_915a795b5b85b89d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_6b6fd2d0009e95f4775f1e3c14e76f97_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_89ad3da3f7f3efa4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_7746f15540182414e67fb14c1c349507_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d6f7ddfbca5233c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_7d378b71ccccda5a3ef9a915d77ddaff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_d98cec3b95fbbb34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_80a63e5fbeabd50c5de072e6ff1d7ed7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0d8f40d9a9730e8a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_83b222aa1e6836e606fe6bc361bf7840_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_6835f59243af452c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_84664aa38d3cd2fcf4fe6d4cab309bd4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_75cd491b21c86c09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_8b8ad76b40c815a3bfb9e4ec45cb3da4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_67ed1095ee0ac56b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_95530e5e535586d898bfd340a30b6bea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_88252f610804f15f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.094 người

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_9576b89d8cd781b968112d6c0c07cc09_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_b31edb5508e82790.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_9fa684cd8d8913b977eaaca4b93de35a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1dc7364ab444637e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_a8fab5bcd44367214ad5da326f5a3c6d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_0c9d26728b50d937.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_b824dd89c9c58d8b6ae278446d7a98c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_8878abf9498396a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_c29e82ab0a8aec0fb0f17882ab70991f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_1ca448a2bf28be03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_c469b4bcc3a3b1736430968da882294b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_f0521f3bc6e964a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_cbcd355a34f5b332bf12b14ff43e8824_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_8be4de73e8a85680.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_cc2b03fdc373c8b5b9bc0aad1533b986_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_016516f9ca00c856.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_d5b719db705fd134b08bc52b7d040d0a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_fd25a6bcbe08bfd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37

Tên tệp

Amd64_e18b64363afaf566edaea667e14d9033_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17135_none_cf1f8036e60d66ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.084

Ngày (UTC)

28-May-2014

Thời gian (UTC)

00:37


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×