Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vấn đề

Khi gỡ cài đặt DeployR 7.x trên Windows, DeployR servicesApache-Tomcat-cho-DeployR-7.x

MongoDB-DeployR-7.x

RServe7.xshould khỏi hệ thống.


Apache / Tomcat-cho-DeployR-7.x dịch vụ có thể không thể dỡ cài đặt sạch, lại danh sách Dịch vụ trong bảng điều khiển dịch vụ Windows. Dịch vụ này là unstartable. Sau khi cài đặt lại DeployR, sẽ có hai phiên bản của dịch vụ Apache Tomcat.

Giải pháp

Danh sách các dịch vụ không đúng khỏi Dịch vụ Windows:

  1. Trước khi cài đặt DeployR, khởi chạy dòng lệnh Windows bằng cách sử dụng "Run As Administrator"

  2. Lệnh

    C:\> sc delete Apache-Tomcat-for-DeployR-7.x
  3. Kiểm tra xem dịch vụ được loại bỏ bằng cách sử dụng lệnh

    C:\> sc queryex type= service state= all | find "DeployR"

    Lệnh sẽ trở lại không.

Chú ý: sự cố này là do một lỗi cài đặt cố định bài 7.2.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×