Trạng thái màu xám ra dịch vụ "Cách mạng R" trong trình quản lý Cloudera trong CDH5 là điều bình thường.

Dịch vụ "Cách mạng R" để cài đặt lô không phải là một dịch vụ"chạy" theo nghĩa thông thường. Không có quá trình khởi động dừng hoặc có hành động để thực hiện. Gì dịch vụ này là thực hiện một cấu hình môi trường cách mạng R lần lúc cài đặt, thiết lập môi trường Revo/Hadoop và đảm bảo rằng mong muốn chia sẻ thư mục có trong HDFS.

Có thể được xoá và thêm lại vào bất kỳ lúc nào để xây dựng lại R cách mạng chạy môi trường thời gian để đảm bảo rằng nó CDH môi trường. Ví dụ, thực hiện nâng cấp CDH chính nó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×