Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4516655.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt không được liệt kê.

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows6.1-KB4523206-ia64.msu

CEE4036A59FB16E0865D32CCBFE4628A0EA1C5D1

E31859E74882841F7B30C125640E2592A344EC6A50982468FB538F75352C5A15

Windows6.1-KB4523206-x86.msu

584A6754F1EBB5FCEE7D94C440B2DF26CEB7DF8E

665D4CB6D5A65A2110CE89FBF44E0516700BF18332F1B322168B1565F89D57B0

Windows6.1-KB4523206-x64.msu

6B93F6D670CC58EB85A3BE34F8D3A27EF9D6ECA1

D31110643E23B04D31D5087E18EDC1E86C36CC9E1C6C4DECD11BA59961042C30

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Apds.dll

6.1.7602.20482

3.342.336

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Apircl.dll

6.1.7602.20482

752.128

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Apss.dll

6.1.7602.20482

560.128

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cbscore.dll

6.1.7602.20482

1.837.056

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cbsmsg.dll

6.1.7602.20482

40.448

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cmiadapter.dll

6.1.7602.20482

284.672

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cmitrust.dll

6.1.7602.20482

987.136

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cmiv2.dll

6.1.7602.20482

6.536.192

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Cntrtextinstaller.dll

6.1.7602.20482

357.376

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Dpx.dll

6.1.7602.20482

770.560

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Drupdate.dll

6.1.7602.20482

390.656

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Drvstore.dll

6.1.7602.20482

742.912

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Esscli.dll

6.1.7602.20482

1.011.200

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.1.7602.20482

194,560

17-Oct-2019

04:26

IA-64

Fastprox.dll

6.1.7602.20482

2.100.224

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.973.556

18-Nov-2018

02:41

Not applicable

Helpcins.dll

6.1.7602.20482

187.904

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Locdrv.dll

6.1.7602.20482

803.328

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Mofd.dll

6.1.7602.20482

643.584

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Mofinstall.dll

6.1.7602.20482

193.024

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Msdelta.dll

6.1.7602.20482

890.880

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Mspatcha.dll

6.1.7602.20482

111.104

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Oemhelpins.dll

6.1.7602.20482

420.352

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Pkgmgr.exe

6.1.7602.20482

334.848

17-Oct-2019

04:27

IA-64

Poqexec.exe

6.1.7602.20482

272.384

17-Oct-2019

04:26

IA-64

Repdrvfs.dll

6.1.7602.20482

1.067.520

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Smiengine.dll

6.1.7602.20482

1.953.792

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Smipi.dll

6.1.7602.20482

186.880

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Svcini.exe

6.1.7602.20482

41,984

17-Oct-2019

04:26

IA-64

Wbemcomn.dll

6.1.7602.20482

1.005.056

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wbemcore.dll

6.1.7602.20482

2.959.872

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wbemprox.dll

6.1.7602.20482

102.912

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Nov-2018

02:59

Not applicable

Wcp.dll

6.1.7602.20482

5.137.408

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wdscore.dll

6.1.7602.20482

600.576

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wmicmiplugin.dll

6.1.7602.20482

940.544

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wmiutils.dll

6.1.7602.20482

273.408

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Wrpint.dll

6.1.7602.20482

128.000

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Xmllite.dll

1.3.1001.0

449.024

17-Oct-2019

04:51

IA-64

Apds.dll

6.1.7602.20482

1.798.144

17-Oct-2019

05:13

x86

Apircl.dll

6.1.7602.20482

223.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Apss.dll

6.1.7602.20482

201.216

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbscore.dll

6.1.7602.20482

845.824

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbsmsg.dll

6.1.7602.20482

28.672

17-Oct-2019

04:43

x86

Cmiadapter.dll

6.1.7602.20482

120.320

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmitrust.dll

6.1.7602.20482

296,960

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmiv2.dll

6.1.7602.20482

2.040.832

17-Oct-2019

05:13

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.1.7602.20482

143.872

17-Oct-2019

05:13

x86

Dpx.dll

6.1.7602.20482

257.024

17-Oct-2019

05:13

x86

Drupdate.dll

6.1.7602.20482

174.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Drvstore.dll

6.1.7602.20482

323.584

17-Oct-2019

05:13

x86

Esscli.dll

6.1.7602.20482

266.240

17-Oct-2019

05:13

x86

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.1.7602.20482

78.336

17-Oct-2019

04:43

x86

Fastprox.dll

6.1.7602.20482

606.720

17-Oct-2019

05:13

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.973.556

18-Nov-2018

02:41

Not applicable

Helpcins.dll

6.1.7602.20482

105.472

17-Oct-2019

05:13

x86

Locdrv.dll

6.1.7602.20482

229.888

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofd.dll

6.1.7602.20482

192.000

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofinstall.dll

6.1.7602.20482

58.880

17-Oct-2019

05:13

x86

Msdelta.dll

6.1.7602.20482

305.664

17-Oct-2019

05:13

x86

Mspatcha.dll

6.1.7602.20482

35.328

17-Oct-2019

05:13

x86

Oemhelpins.dll

6.1.7602.20482

151.040

17-Oct-2019

05:13

x86

Pkgmgr.exe

6.1.7602.20482

209.920

17-Oct-2019

04:43

x86

Poqexec.exe

6.1.7602.20482

123.904

17-Oct-2019

04:43

x86

Repdrvfs.dll

6.1.7602.20482

302.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Smiengine.dll

6.1.7602.20482

697.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Smipi.dll

6.1.7602.20482

98.816

17-Oct-2019

05:13

x86

Svcini.exe

6.1.7602.20482

16.384

17-Oct-2019

04:43

x86

Wbemcomn.dll

6.1.7602.20482

363.520

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemcore.dll

6.1.7602.20482

780.288

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemprox.dll

6.1.7602.20482

29.184

17-Oct-2019

05:13

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Nov-2018

02:59

Not applicable

Wcp.dll

6.1.7602.20482

1.913.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Wdscore.dll

6.1.7602.20482

190.464

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7602.20482

351.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmiutils.dll

6.1.7602.20482

85.504

17-Oct-2019

05:13

x86

Wrpint.dll

6.1.7602.20482

54.272

17-Oct-2019

04:41

x86

Xmllite.dll

1.3.1001.0

180.736

17-Oct-2019

05:13

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Apds.dll

6.1.7602.20482

1.798.144

17-Oct-2019

05:13

x86

Apircl.dll

6.1.7602.20482

223.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Apss.dll

6.1.7602.20482

201.216

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbscore.dll

6.1.7602.20482

845.824

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbsmsg.dll

6.1.7602.20482

28.672

17-Oct-2019

04:43

x86

Cmiadapter.dll

6.1.7602.20482

120.320

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmitrust.dll

6.1.7602.20482

296,960

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmiv2.dll

6.1.7602.20482

2.040.832

17-Oct-2019

05:13

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.1.7602.20482

143.872

17-Oct-2019

05:13

x86

Dpx.dll

6.1.7602.20482

257.024

17-Oct-2019

05:13

x86

Drupdate.dll

6.1.7602.20482

174.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Drvstore.dll

6.1.7602.20482

323.584

17-Oct-2019

05:13

x86

Esscli.dll

6.1.7602.20482

266.240

17-Oct-2019

05:13

x86

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.1.7602.20482

78.336

17-Oct-2019

04:43

x86

Fastprox.dll

6.1.7602.20482

606.720

17-Oct-2019

05:13

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.973.556

18-Nov-2018

02:41

Not applicable

Helpcins.dll

6.1.7602.20482

105.472

17-Oct-2019

05:13

x86

Locdrv.dll

6.1.7602.20482

229.888

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofd.dll

6.1.7602.20482

192.000

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofinstall.dll

6.1.7602.20482

58.880

17-Oct-2019

05:13

x86

Msdelta.dll

6.1.7602.20482

305.664

17-Oct-2019

05:13

x86

Mspatcha.dll

6.1.7602.20482

35.328

17-Oct-2019

05:13

x86

Oemhelpins.dll

6.1.7602.20482

151.040

17-Oct-2019

05:13

x86

Pkgmgr.exe

6.1.7602.20482

209.920

17-Oct-2019

04:43

x86

Poqexec.exe

6.1.7602.20482

123.904

17-Oct-2019

04:43

x86

Repdrvfs.dll

6.1.7602.20482

302.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Smiengine.dll

6.1.7602.20482

697.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Smipi.dll

6.1.7602.20482

98.816

17-Oct-2019

05:13

x86

Svcini.exe

6.1.7602.20482

16.384

17-Oct-2019

04:43

x86

Wbemcomn.dll

6.1.7602.20482

363.520

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemcore.dll

6.1.7602.20482

780.288

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemprox.dll

6.1.7602.20482

29.184

17-Oct-2019

05:13

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Nov-2018

02:59

Not applicable

Wcp.dll

6.1.7602.20482

1.913.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Wdscore.dll

6.1.7602.20482

190.464

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7602.20482

351.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmiutils.dll

6.1.7602.20482

85.504

17-Oct-2019

05:13

x86

Wrpint.dll

6.1.7602.20482

54.272

17-Oct-2019

04:41

x86

Xmllite.dll

1.3.1001.0

180.736

17-Oct-2019

05:13

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Apds.dll

6.1.7602.20482

2.172.928

17-Oct-2019

05:11

x64

Apircl.dll

6.1.7602.20482

276.480

17-Oct-2019

05:11

x64

Apss.dll

6.1.7602.20482

235.520

17-Oct-2019

05:11

x64

Cbscore.dll

6.1.7602.20482

976.896

17-Oct-2019

05:10

x64

Cbsmsg.dll

6.1.7602.20482

28.672

17-Oct-2019

05:10

x64

Cmiadapter.dll

6.1.7602.20482

125.952

17-Oct-2019

05:10

x64

Cmitrust.dll

6.1.7602.20482

479.232

17-Oct-2019

05:10

x64

Cmiv2.dll

6.1.7602.20482

3.739.136

17-Oct-2019

05:10

x64

Cntrtextinstaller.dll

6.1.7602.20482

170.496

17-Oct-2019

05:10

x64

Dpx.dll

6.1.7602.20482

399.872

17-Oct-2019

05:10

x64

Drupdate.dll

6.1.7602.20482

204.288

17-Oct-2019

05:10

x64

Drvstore.dll

6.1.7602.20482

423.936

17-Oct-2019

05:10

x64

Esscli.dll

6.1.7602.20482

440.320

17-Oct-2019

05:10

x64

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.1.7602.20482

87.552

17-Oct-2019

04:37

x64

Fastprox.dll

6.1.7602.20482

909.824

17-Oct-2019

05:10

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.973.556

18-Nov-2018

02:41

Not applicable

Helpcins.dll

6.1.7602.20482

142.336

17-Oct-2019

05:10

x64

Locdrv.dll

6.1.7602.20482

370.176

17-Oct-2019

05:11

x64

Mofd.dll

6.1.7602.20482

278.528

17-Oct-2019

05:11

x64

Mofinstall.dll

6.1.7602.20482

76.288

17-Oct-2019

05:11

x64

Msdelta.dll

6.1.7602.20482

452.096

17-Oct-2019

05:11

x64

Mspatcha.dll

6.1.7602.20482

46.592

17-Oct-2019

05:11

x64

Oemhelpins.dll

6.1.7602.20482

222.208

17-Oct-2019

05:11

x64

Pkgmgr.exe

6.1.7602.20482

199.168

17-Oct-2019

04:37

x64

Poqexec.exe

6.1.7602.20482

142.336

17-Oct-2019

04:37

x64

Repdrvfs.dll

6.1.7602.20482

454.144

17-Oct-2019

05:11

x64

Smiengine.dll

6.1.7602.20482

933.376

17-Oct-2019

05:11

x64

Smipi.dll

6.1.7602.20482

104.448

17-Oct-2019

05:11

x64

Svcini.exe

6.1.7602.20482

17.920

17-Oct-2019

04:37

x64

Wbemcomn.dll

6.1.7602.20482

529.920

17-Oct-2019

05:11

x64

Wbemcore.dll

6.1.7602.20482

1.225.216

17-Oct-2019

05:11

x64

Wbemprox.dll

6.1.7602.20482

43.520

17-Oct-2019

05:11

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Nov-2018

02:57

Not applicable

Wcp.dll

6.1.7602.20482

2.762.752

17-Oct-2019

05:11

x64

Wdscore.dll

6.1.7602.20482

271.872

17-Oct-2019

05:11

x64

Wmicmiplugin.dll

6.1.7602.20482

525.824

17-Oct-2019

05:11

x64

Wmiutils.dll

6.1.7602.20482

137.216

17-Oct-2019

05:11

x64

Wrpint.dll

6.1.7602.20482

60.928

17-Oct-2019

05:11

x64

Xmllite.dll

1.3.1001.0

198.656

17-Oct-2019

05:11

x64

Apds.dll

6.1.7602.20482

1.798.144

17-Oct-2019

05:13

x86

Apircl.dll

6.1.7602.20482

223.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Apss.dll

6.1.7602.20482

201.216

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbscore.dll

6.1.7602.20482

845.824

17-Oct-2019

05:13

x86

Cbsmsg.dll

6.1.7602.20482

28.672

17-Oct-2019

04:43

x86

Cmiadapter.dll

6.1.7602.20482

120.320

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmitrust.dll

6.1.7602.20482

296,960

17-Oct-2019

05:13

x86

Cmiv2.dll

6.1.7602.20482

2.040.832

17-Oct-2019

05:13

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.1.7602.20482

143.872

17-Oct-2019

05:13

x86

Dpx.dll

6.1.7602.20482

257.024

17-Oct-2019

05:13

x86

Drupdate.dll

6.1.7602.20482

174.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Drvstore.dll

6.1.7602.20482

323.584

17-Oct-2019

05:13

x86

Esscli.dll

6.1.7602.20482

266.240

17-Oct-2019

05:13

x86

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.1.7602.20482

78.336

17-Oct-2019

04:43

x86

Fastprox.dll

6.1.7602.20482

606.720

17-Oct-2019

05:13

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.973.556

18-Nov-2018

02:41

Not applicable

Helpcins.dll

6.1.7602.20482

105.472

17-Oct-2019

05:13

x86

Locdrv.dll

6.1.7602.20482

229.888

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofd.dll

6.1.7602.20482

192.000

17-Oct-2019

05:13

x86

Mofinstall.dll

6.1.7602.20482

58.880

17-Oct-2019

05:13

x86

Msdelta.dll

6.1.7602.20482

305.664

17-Oct-2019

05:13

x86

Mspatcha.dll

6.1.7602.20482

35.328

17-Oct-2019

05:13

x86

Oemhelpins.dll

6.1.7602.20482

151.040

17-Oct-2019

05:13

x86

Pkgmgr.exe

6.1.7602.20482

209.920

17-Oct-2019

04:43

x86

Poqexec.exe

6.1.7602.20482

123.904

17-Oct-2019

04:43

x86

Repdrvfs.dll

6.1.7602.20482

302.080

17-Oct-2019

05:13

x86

Smiengine.dll

6.1.7602.20482

697.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Smipi.dll

6.1.7602.20482

98.816

17-Oct-2019

05:13

x86

Svcini.exe

6.1.7602.20482

16.384

17-Oct-2019

04:43

x86

Wbemcomn.dll

6.1.7602.20482

363.520

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemcore.dll

6.1.7602.20482

780.288

17-Oct-2019

05:13

x86

Wbemprox.dll

6.1.7602.20482

29.184

17-Oct-2019

05:13

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Nov-2018

02:59

Not applicable

Wcp.dll

6.1.7602.20482

1.913.344

17-Oct-2019

05:13

x86

Wdscore.dll

6.1.7602.20482

190.464

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7602.20482

351.744

17-Oct-2019

05:13

x86

Wmiutils.dll

6.1.7602.20482

85.504

17-Oct-2019

05:13

x86

Wrpint.dll

6.1.7602.20482

54.272

17-Oct-2019

04:41

x86

Xmllite.dll

1.3.1001.0

180.736

17-Oct-2019

05:13

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×