Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Symptoms

You run a Transaction Integrator application that retrieves string data from the mainframe. When an incoming string is read, the TI runtime may truncate the string if there are embedded null characters or spaces at the end of the string.

Cause

This issue occurs depending on the settings of the Strings are Null Terminated or Space Padded option. These settings are set in the TI Designer tool for the string parameter. The settings affect how the string is read.

Resolution

The fix that resolves this problem is included in the following cumulative updates for Host Integration Server:

Cumulative Update 2 for Host Integration Server 2016

Cumulative Update 4 for Host Integration Server 2013

Note After you apply this update, you can set the new Conversion Behavior (Convert Received Strings As Is) to ignore the settings and receive all bytes of an incoming string.

Status

Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

References

Learn about the terminology Microsoft uses to describe software updates.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×